Bible

 

以西結書 44:24

Chinese: Union (Traditional)         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

24 有爭訟的事,他們應當站立判斷,要按我的典章判斷。在我一切的節期必守我的律條例,也必以我的安息日日。

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 167

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

利未記 23:2

如申命记 17:9

以賽亞書 58:13

以西結書 22:26, 46:9

Vysvětlení slova/fráze

站立
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

判斷
It’s easy to see the connection between judging and truth. In a court of law, the judge’s whole purpose is to find the truth. In...


All laws, even civil and judicial laws, which are in the Word, correspond to the laws of good and truth, which are in heaven.

條例
'Ordinances' in the prophets, signify changes relative to spiritual and celestial things, both in general and particular, which are also compared to the changes of...

安息日
In Exodus 31:13, 'verily my Sabbaths ye shall keep,' signifies continuous holy thought about the union of the Lord’s divine with His human.


'To sanctify' denotes being led by the Lord. 'To sanctify' denotes being incapable of being violated.

Ze Swedenborgových děl

 

属天的奥秘 # 2049

属天的奥秘      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

2049. “不属于你种的一切外人”表那些教会外的人. 这从“外人”的含义清楚可知,“外人”是指那些并非生在教会内, 因而并非由信之善与真所主导的人,因为他们不知道信之善与真. “外人”也表示那些具有外在敬拜的人,如前所述(参看1097节),尽管那里论述的主题是教会内的人. 然而,此处的主题就广泛意义而言,是主的教会,故“外人”表那些并非生在教会内的人,如外邦人. 教会外的外邦人可能拥有真理,但没有信之真理. 他们的真理类似十诫,如当孝敬父母,不可杀人,不可偷盗,不可奸淫,不可贪恋他人财物,以及要敬拜神. 然而,信之真理是关乎永生, 主的国度和主自己的一切教导. 外邦人不可能知道这类教导,因为他们没有圣言.

这些人就是“不属你种的外人”所表示的人,然而他们也要受割礼,即被洁净. 由此明显可知,他们和教会中人一样,也能被洁净,这种洁净由他们受割礼来代表. 当他们抛弃污秽的爱,彼此生活在仁爱中时,他们就被洁净. 因为那时,真理会在他们的生活中发挥一定作用,因为所有真理都属于仁爱,但这类真理属于上述两种类型中的第一种. 当这些真理在他们的生活中发挥一定作用时,他们很容易吸收信之真理,即便活在肉身时没能吸收,在来世也能吸收,因为信之真理是仁爱的内在真理. 事实上,那时他们只渴望被引入仁爱的内在真理. 构成主国度的,就是仁爱的内在真理(参看932, 1032, 1059, 1327, 1328, 1366节).

在来世,仅有信之认知的知识毫无用处,因为最坏的人,甚至地狱里的人也能拥有这类知识,有时知道的比其他人还要多. 照着这些认知所过的生活才是有用的,因为一切认知都以生活为目的. 学习知识若不是为了生活,那么这些知识毫无用处,仅仅能使人们谈论它们,由此被视为世间有学问的人,被授予各种荣誉, 赚取名利. 由此明显可知,与信之认知一致的生活无非是仁爱的生活. 事实上,爱主爱邻构成律法和先知,即信的全部教义,连同信的一切认知. 谁都能从主的话(马太福音 22:34-39 ; 马可福音 12:28-35)清楚看出这一点.

然而,教义,或信之认知对于仁爱生命的形成是至关重要的. 没有它们,仁爱的生命无法形成. 这是死后救人的生命. 没有仁爱生命的信之生命从来就不存在,因为没有仁爱,信的生命是不可能的. 爱与仁居于其中的人有主的生命在里面. 没人能凭其它生命与主结合. 由此也明显可知,信之真理若不被植入在仁爱中,绝无法被视为真理; 也就是说,承认它们是不可能的,除非表面上或口头上,因为它们从内在或从内心被否认. 如前所述,一切信之真理都以仁爱为目的,若仁爱不存在于它们里面,那么它们会从内在被拒绝. 外在之物被拿走(如来世的情形)后,内在事物的性质就会显明; 也就是说,它们与一切信之真理完全相反. 人在世时若没有接受仁爱的生命,那么在来世接受它是根本不可能的,因为他们厌恶并憎恨它. 死后,诸如在世时与他们同在的生命会归于他们. 事实上,他们厌恶并憎恨相爱. 这种人仅仅靠近具有相爱生活的社群就会颤抖, 战栗,感到痛苦.

这种人虽然生在教会内,但仍被称为“身心未受割礼的外邦人”,他们不会被允许进入圣所,即进入主的国度. 以西结书所指的也是他们:

身心未受割礼的外邦人不可入圣所. (以西结书 44:7,9)

同一先知书:

在这样荣耀威势上,在伊甸园诸树中,谁能与你相比呢? 然而你要与伊甸的诸树一同下到阴府,在未受割礼的人中与被刀杀的人一同躺卧. (以西结书 31:18)

这论及法老,法老表示总体上的记忆知识(1164, 1165, 1186, 1462节). 他们要与之一同下到阴府的“伊甸诸树”也表记忆知识,不过是指那些信之认知的知识. 由此明显可知,就内义而言,“未受割礼的”表示什么,即,是指处于污秽的爱欲和属于这些爱欲的生命之人.

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

属天的奥秘 2051, 2054, 2057, 2115, 2146, 2442, 2632, 2868, 2986, 3121, 3324, 3380, 3412, 3778, 4462, 4496, 4544, 5081, 7996, 8013, 8093, 8650, 8998, 10112, 10287

天堂与地狱 356

最后的审判 39

The White Horse 8

新耶路撒冷及其天堂教义 51, 106, 121, 257


Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 211, 406, 701

Další novokřesťanský komentář

Bible

 

创世记 17

Chinese: NCV (Simplified)         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 亚伯兰改名亚伯拉罕

2 我要与你立约,要使你的后裔人丁兴旺。”

3 于是亚伯兰俯伏在地,告诉他,

4 “看哪,这就是我和你所立的约:你要作多国的父。

5 你的名不要再亚伯兰,要亚伯拉罕,因为我已经立了你作万国的父。

6 我要使你极其昌盛,国度因你而立,君必从你而出。

7 我要与你,和你世世代裔,坚立我的约,成为永远的约,使我作你和你的裔的

8 我要把你现在寄居的地,就是迦南全地,赐你和你的裔,作永远的产业,我也要作他们的。”

9 约的证据──立割礼又对亚伯拉罕:“你和你世世代裔都要谨守我的约。

10 我与你和你的裔所立的这约,是你们应当谨守的,就是你们所有的男子,都要受割礼

11 你们都要割去身上的包皮,这就是我与你们立约的记号了。

12 你们中间世世代所有的男子,无论是在家里生的,或是用子从不是属你后裔的外族人买来的,生下来第八日都要受割礼

13 在你家里生的,和你用子买来的,都一定要受割礼。这样,我的约就刻在你们身上,作永远的约。

14 但不受割礼的男子,就是没有割去身上的包皮的,那人必从民中剪除,因为他违背了我的约。”

15 撒莱改名撒拉又对亚伯拉罕:“至于你的妻子撒莱,不要再她的名撒莱,要撒拉。

16 我必赐福她,也必使她为你生一个儿子;我要赐福她,她也要作多国的母,万族的君必从她而出。”

17 亚伯拉罕就俯伏在地,笑了起来,:“一岁的人,还能生孩子吗?撒拉已经九十岁了,还能生育吗?”

18 亚伯拉罕:“愿以实玛利能在你面前活着!”

19 应许生以撒:“你的妻子撒拉,真的要为你生一个儿子,你要给他起名以撒,我要与他坚立我的约,作他裔的永约。

20 至于以实玛利,我也应允你。看哪,我已经赐福他;我必使他昌盛,子孙极其众多;他必生十个族长;我也必使他成为国。

21 但我的约是要和以撒坚立的。这以撒,就是明年这时候,撒拉要为你生的。”

22 首次受割礼亚伯拉罕完了话,就离开他上升去了。

23 就在那一天亚伯拉罕照着吩咐他的,给他儿子以实玛利,和他家里所有的男子,无论是在家里生的,或是用子买来的,都割去了他们身上的包皮

24 亚伯拉罕岁的时候,割去了他身上的包皮

25 他的儿子以实玛利十三岁的时候,割去了他身上的包皮

26 就在那一天亚伯拉罕和他的儿子以实玛利,都受了割礼

27 亚伯拉罕家里所有的男人,无论是在家里生的,或是用子从外族人买来的,都与他一同受了割礼

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

属天的奥秘 1025, 1038, 1416, 1987, 1988, 1989, 1990, ...

揭秘启示录 598

真实的基督教 675


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 430, 701, 706, 750

Canons of the New Church 45

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 50

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

创世记 6:9, 9:16, 12:2, 7, 13:16, 15:4, 18, 16:10, 11, 17:6, 10, 16, 23, 27, 18:10, 11, 12, 14, 33, 21:1, 2, 3, 4, 5, 11, 18, 23:4, 24:40, 25:13, 16, 26:3, 24, 28:3, 4, 13, 32:29, 34:15, 22, ...

出埃及记 4:24, 6:3, 4, 7, 12:44, 30:33, 38, 32:13

利未记 12:3, 14:34, 26:44

民数记 10:29, 24:16, 27:12

申命记 32:49, 34:4

约书亚记 1:2, 5:2

士师记 2:1

历代志上 1:27, 16:13, 14, 16

尼希米记 9:7

诗篇 105:8

箴言 10:9

以西结书 11:20, 33:24

撒迦利亚书 8:8

马太福音 1:1

路加福音 7, 13, 18, 49, 54, 55, 59, 2:21, 3:34

约翰福音 7:22

使徒行传 5, 8

罗马书 4:11, 17, 19, 9:4

加拉太书 3:16, 4:23

腓立比书 3:5

希伯来书 8:10, 11:9, 11

彼得前书 5:10

启示录 1:8

Vysvětlení slova/fráze

亚伯兰
Abram and Nahor taking to themselves wives, Sarah and Milcah (Gen 11:29), signifies marriages of evil with falsity in idolatrous worship. Abram, Nahor, and Haran,...


主是爱本身,以智慧本身的形式表达。爱是他的本质,也是他的全部。智慧-对如何将爱付诸行动的热爱理解-稍微有点外在,为爱提供了一种表达自我的方式。 当圣经说“耶和华”时,它代表的是至高无上的爱,这是主的本质。那爱本身就是一个完整的整体,而爱也是一个,只适用于主的名字。然而,智慧表达在各种各样的思想和观念中,这些著作统称为神的真理。也有许多虚构的神,有时天使和人也可以被称为神(耶和华说摩西将成为亚伦的神)。因此,当圣经称上帝为“上帝”时,多数情况下是指神圣的真理。 在其他情况下,“上帝”指的是所谓的神圣人类。情况是这样的: 作为人类,我们不能直接将主作为上帝的爱来参与。它太强大了,太纯净了。相反,我们必须通过神圣的真理了解他来接近他。因此,神圣的真理是人类形式的主,这是我们可以接近和理解的形式。因此,“上帝”也被用来指代人类这一方面,因为它是真理的表达。

告诉
'To tell' signifies perceiving, because in the spiritual world, or in heaven, they do not need to tell what they think because they communicate every...


As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...


To call someone or summon someone in the Bible represents a desire for conjunction between higher and lower states of life. For instance, imagine someone...

亚伯拉罕
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) is one of the major characters in the story of the sacred...


The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

世代
To “generate” something is to create it, and that idea underpins the meaning of a “generation” of people – it is a group that was...


To “generate” something is to create it, and that idea underpins the meaning of a “generation” of people – it is a group that was...


'A hind,' as mentioned in Genesis 49:21, signifies the affection of natural truth.

永远
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

迦南
Canaan signifies a worship in things external without internals, which arose out of the internal church corrupted, called Ham. Thus it is that Ham is...


Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

割礼
Circumcision (Gen. 17:10) signifies purity.

包皮
Heaven is filled with the love and delight of marriage, which has its origin in the marriage of love and wisdom in the Lord and...


'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

第八
According to Swedenborg, the number eight represents something that is complete within itself, in every respect. Two reasons are offered for this. First, eight is...


According to Swedenborg, the number eight represents something that is complete within itself, in every respect. Two reasons are offered for this. First, eight is...

割礼的
Circumcision (Gen. 17:10) signifies purity.

撒莱
'Sarah' denotes truth joined to good. Sarai was called 'Sarah' so she would represent the divine intellectual principle by adding the 'H' from the name...

妻子
The Hebrew of the Old Testament has six different common words which are generally translated as "wife," which largely overlap but have different nuances. Swedenborg...

儿子
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....


The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...


It's a landmark for a young child to count to 100; it sort of covers all the "ordinary" numbers. One hundred is obviously significant for...

以实玛利
'Ishmael' represents the first rationality pertaining to the Lord. 'Ishmael' signifies rationality separate from good. 'Ishmael' signifies the Lord's merely human rational. Ishmael, in Genesis...

以撒
'Isaac' represents spiritual love. 'Isaac,' in Genesis 17:19, signifies the rational divine. 'Isaac' signifies the Lord's divine rational in reference to divine good. Isaac' signifies...


The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

成为
To beget or to be begotten is very similar in meaning to birth: It represents one spiritual state leading to the next spiritual state. "Beget,"...


The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

一天
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...


"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...


'Nine' signifies conjunction.

十三
'Thirteen,' between twelve and fourteen, denotes the intermediate state. 'Thirteen,' as the sum of ten and three, denotes remains.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Abraham and Lot
Activity | Ages 7 - 14

 Abraham and Sarah's Family
The Lord promises Abraham many descendants.
Story | Ages 2 - 8

 Abraham and the Angels, Birth of Isaac
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Abram Becomes Abraham
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Number Twelve in the Word Crossword Puzzle
Discover times when the number twelve appears throughout the Word.
Activity | Ages 9 - 13


Přeložit: