Bible

 

创世记 20

Chinese: NCV (Simplified)         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 亚伯拉罕与亚比米勒

2 曾经提到他的妻子撒拉说:“她是我的妹妹。”于是基拉耳王亚比米勒派人来把撒拉取了去。

3 当夜, 神在梦中来到亚比米勒那里,对他说:“你该死,因为你接来的那女人,是个有夫之妇。”

4 亚比米勒还没有亲近撒拉,所以他说:“我主啊,连正义的人你也要杀害吗?

5 那人岂不是对我说:‘她是我的妹妹’吗?就是那女人自己也说:‘他是我的哥哥’。我作这事,是手洁心清的。”

6  神在梦中对他说:“我也知道你作这事,是问心无愧的,所以我也阻止你,免得你得罪我。因此我不容许你接触她。

7 现在你要把那人的妻子还给他,因为他是先知,他要为你祷告,你才可以存活。你若不还给他,你当知道,你和所有属你的,都死定了。”

8 亚比米勒清早起来,召了他的众臣仆来,把这一切都说给他们听,以致他们都很惧怕。

9 亚比米勒把亚伯拉罕召了来,对他说:“你为什么向我们这样行呢?我在什么事上得罪了你,以致你给我和我的国带来这个大罪呢?你对我作了不应该作的事。”

10 亚比米勒又对亚伯拉罕说:“你为了什么缘故要这样作呢?”

11 亚伯拉罕回答:“因为我以为这地方必定没有敬畏 神的人,他们会因我妻子的缘故杀我。

12 何况她也实在是我的妹妹;她原是我同父异母的妹妹,后来作了我的妻子。

13  神叫我离开我父家,在外飘流的时候,我对她说:‘我们无论到什么地方去,你都要对人说:“他是我的哥哥。”这就是你待我的恩情了。’”

14 亚比米勒取了些牛羊、仆婢,送给亚伯拉罕,又把亚伯拉罕的妻子撒拉还给他。

15 亚比米勒说:“看哪,我的国土都在你面前,你喜欢哪里,就住在哪里吧。”

16 他又对撒拉说:“看哪,我给了你哥哥一千银子,作你在全家人面前的遮羞钱。这样,你在众人面前就算清白了。”

17 亚伯拉罕祷告 神, 神就医好了亚比米勒和他的妻子,以及他的众婢女,使她们能生育。

18 因为耶和华为了亚伯拉罕妻子撒拉的缘故,曾经使亚比米勒家中所有的妇女,都不能生育。

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

天堂的奥秘 1197, 1502, 2496, 2497, 2499, 2500, 2501, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

天堂的奥秘 1209, 2552, 2553, 2554, 2559, 2560, 2561, ...

Faith 50


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 710

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:Hop to Similar Bible Verses

创世记 12:9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 13:9, 16:7, 21:34, 26:1, 6, 28:12, 31:7, 24, 34:10, 37:5, 9, 40:5, 42:34, 46:2

撒母耳记上 25:26

历代志下 30:18

约伯记 4:13, 33:15, 17, 42:9

诗篇 7:9, 105:14

箴言 6:29

马太福音 1:20

雅各书 5:16

Bible

 

创世记 12:15

Chinese: NCV (Simplified)         

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

15 法老的一些大臣看见了撒莱,就在法老面前称赞她;于是那女人被带进法老的宫里去。

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

天堂的奥秘 1481, 1482, 1483, 1484

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

创世记 20:2, 26:7

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Abraham and Lot
Activity | Ages 7 - 14

 Abraham and Sarah's Family
The Lord promises Abraham many descendants.
Story | Ages 2 - 8

 Abraham Leaves for the Promised Land
Coloring Page | Ages 7 - 14

 God’s Covenant with Abram
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Call of Abram
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Call of Abram
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Call of Abram
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Call of Abram
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Lord’s State at Birth
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Tower of Babel
Coloring Page | Ages 7 - 14

 You Shall Be a Blessing
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: