Bible

 

Jeremiah 48

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Oor Moab. So die HERE van die leërskare, die God van Israel: Wee oor Nebo, want dit is verwoes; Kirjatáim staan beskaamd, dit is ingeneem; die rotsvesting is beskaamd en verskrik.

2 Uit is dit met die roem van Moab; in Hesbon het hulle onheil teen hom bedink en gesê: Kom laat ons hom uitroei, dat hy geen nasie meer is nie. Ook jy, Madmen, sal verwoes word, die swaard sal jou agtervolg.

3 Hoor! Geskreeu uit Horonáim: verwoesting en 'n groot vernieling.

4 Moab is verbreek; sy kleintjies laat 'n geskreeu hoor.

5 Want die hoogte van Luhit gaan hulle op met geween by geween; want aan die hange van Horonáim het hulle angsgeskreeu van verbreking gehoor.

6 Vlug, red julle lewe, en word soos 'n kaal bos in die woestyn!

7 Want omdat jy vertrou het op jou handelinge en op jou voorrade, sal jy ook ingeneem word; en Kamos sal uittrek in ballingskap, sy priesters en sy vorste almal saam.

8 En die verwoester sal kom oor elke stad, sodat geen stad sal vryraak nie; en die dal sal te gronde gaan, en die gelyk veld sal verwoes word, soos die HERE gesê het.

9 Gee vlerke aan Moab, want hy sal moet wegvlieg; en sy stede sal 'n woesteny word, sonder dat daar iemand in woon.

10 Vervloek is hy wat nalatig is om die werk van die HERE te doen; ja, vervloek is hy wat sy swaard van bloed terughou!

11 Moab was gerus van sy jeug af en het stil gelê op sy afsaksel, sonder dat hy leeggemaak is van vat in vat: hy het nie in ballingskap gegaan nie; daarom het sy smaak in hom gebly en sy geur nie verander nie.

12 Daarom, kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek aftappers na hom sal stuur wat hom sal aftap en sy vate sal leegmaak en sy kruike stukkend slaan.

13 En Moab sal beskaamd staan deur Kamos, soos die huis van Israel beskaamd gestaan het deur Bet-el waar hulle op vertrou het.

14 Hoe kan julle : Ons is helde en manne bekwaam om te veg?

15 Moab is verwoes, en hulle het opgegaan in sy stede, en sy beste jongmanne het afgegaan om geslag te word, spreek die Koning wie se Naam is HERE van die leërskare.

16 Die ondergang van Moab is naby om te kom, en sy onheil is baie haastig.

17 Beklaag hom, almal wat rondom hom is en almal wat sy naam ken! : Hoe is die sterk staf, die sierlike stok gebreek!

18 Kom af uit jou heerlikheid, en sit in die dorsland, o inwoner, dogter van Dibon! Want die verwoester van Moab het teen jou opgetrek, hy het jou forte verwoes.

19 Gaan staan op die pad, en kyk uit, o inwoner van Aroër! Vra vir hom wat vlug en vir haar wat ontkom; : Wat het gebeur?

20 Moab staan beskaamd, want hy is verslae. Huil en skreeu, verkondig dit by die Arnon dat Moab verwoes is!

21 Ja, 'n oordeel het gekom oor die land van die gelykte, oor Holon en oor Jahas en oor Mefáät,

22 en oor Dibon en oor Nebo en oor Bet-Diblatáim,

23 en oor Kirjatáim en oor Bet-Gamul en oor Bet-Meon,

24 en oor Kérijot en oor Bosra, ja, oor al die stede van die land Moab, die wat ver en die wat naby is.

25 Die horing van Moab is afgekap en sy arm is verbreek, spreek die HERE.

26 Maak hom dronk, omdat hy hom groot gehou het teen die HERE, sodat Moab neerslaan in sy uitbraaksel en hy self ook 'n belagging word.

27 Want was Israel vir jou nie 'n bespotting nie? Of is hy onder die diewe betrap, dat jy die hoof geskud het so dikwels as jy van hom gespreek het?

28 Verlaat die stede en gaan woon in die rots, inwoners van Moab! En word soos 'n duif wat sy nes maak oorkant die opening van die afgrond.

29 Ons het van die trotsheid van Moab gehoor--hy is baie trots! --van sy hoogheid en sy trotsheid en sy hoogmoed en die verheffing van sy hart.

30 Ek ken sy grimmigheid, spreek die HERE, en sy onbehoorlike grootpratery; onbehoorlik het hulle gehandel.

31 Daarom sal ek oor Moab huil, ja, oor die hele Moab dit uitskreeu; oor die manne van Kir-Heres sug hulle.

32 Bo die geween van Jaéser sal ek jou beween, o wingerdstok van Sibma! Jou ranke het gegaan oor die see, tot by die see van Jaéser het hulle gekom--die verwoester het jou somervrugte en jou druiwe-oes oorval.

33 Daarom is vreugde en gejuig weggeneem uit die land van tuine en uit die land Moab, en Ek het die wyn uit die parskuipe laat verdwyn; hulle sal dit nie trap met vreugdegeroep nie; die vreugdegeroep sal geen vreugdegeroep wees nie.

34 Weens die geskreeu van Hesbon tot by Eleále, tot by Jahas het hulle hul stem verhef, van Soar af tot by Horonáim, Eglat-Selísia; want ook die waters van Nimrim sal 'n woesteny word.

35 En Ek sal in Moab 'n einde maak, spreek die HERE, aan hom wat op die hoogte offer en rook laat opgaan vir sy god.

36 Daarom klaag my hart oor Moab soos fluite, ja, my hart klaag oor die manne van Kir-Heres soos fluite; omdat die oorwins wat hulle verwerf het, verlore gegaan het.

37 Want al die hoofde is kaal en al die baarde is afgeskeer; op al die hande is snye en om die heupe is 'n roukleed.

38 Op al die dakke van Moab en op sy pleine is net rouklag, want Ek het Moab verbreek soos 'n ding waar 'n mens geen behae in het nie, spreek die HERE.

39 Hoe is hy verslae! Hulle huil. Hoe het Moab die rug gedraai met skaamte! So sal Moab dan vir almal wat rondom hom is, 'n belagging en 'n verskrikking word.

40 Want so die HERE: Kyk, hy sal vlieg soos 'n arend en sal sy vleuels oor Moab uitsprei.

41 Die stede is ingeneem, en die bergvestings is verower; en die hart van die helde van Moab sal in dié dag wees soos die hart van 'n vrou wat in nood is.

42 En Moab sal verdelg word, dat hy geen volk meer is nie, omdat hy hom groot gehou het teen die HERE.

43 Die skrik en die kuil en die strik oor jou, o inwoner van Moab, spreek die HERE.

44 Hy wat vlug vir die vrees, sal val in die kuil; en hy wat uit die kuil klim, sal gevang word in die net; want Ek sal oor hom, oor Moab, bring die jaar van hulle besoeking, spreek die HERE.

45 In die beskutting van Hesbon staan vlugtelinge sonder krag; want 'n vuur het uitgegaan uit Hesbon en 'n vlam uit die huis van Sihon, en het die slape van die hoof van Moab en die skedel van die rumoermakers verteer.

46 Wee jou, Moab! Die volk van Kamos is verlore; want jou seuns is weggeneem as gevangenes en jou dogters in gevangenskap.

47 Maar aan die einde van die dae sal Ek die lot van Moab verander, spreek die HERE. Tot sover die oordeel van Moab.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2468

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 114


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 375, 583, 1589, 1825, 2240, 2418, 2608, ...

Apocalypse Revealed 47, 166, 194, 204, 270, 316, 485, ...

The Lord 4, 39, 53

Sacred Scripture 35, 103

Heaven and Hell 365

True Christianity 93, 158, 265, 683


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 195, 223, 235, 316, 376, 411, 417, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 51

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 14:5, 19:17, 36:33

Numbers 21:26, 28, 29, 30, 24:17, 32:1, 3, 37, 38, 33:46

Joshua 10:19, 13:17, 18

Judges 5:23, 11:24, 26

2 Samuel 5:21

1 Kings 12:29

2 Kings 3:25

2 Chronicles 25:15

Job 15:25

Psalms 37:17, 75:6, 83:6

Song of Solomon 2:14

Isaiah 14:4, 6, 15:2, 3, 4, 5, 6, 7, 16:6, 7, 9, 10, 11, 12, 19:14, 24:17, 25:11, 12, 30:14, 40:30, 45:20, 46:1, 63:1

Jeremiah 4:13, 6:24, 16:6, 17:6, 22:28, 23:12, 25:15, 16, 21, 46:18, 21, 49:3, 4, 6, 8, 13, 22, 24, 50:29, 34, 51:6

Ezekiel 25:8, 30:21

Joel 1:12

Amos 2:1, 5:5

Zephaniah 1:12, 2:8

Zechariah 1

1 Timothy 6:17

Word/Phrase Explanations

Moab
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

HERE
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

God
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Hesbon
'Heshbon,' as mentioned in Jeremiah 49:3, signifies the fructification of truth in the natural self.

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

nasie
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

swaard
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

groot
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

verbreek
To “break” something creates an image that is much different from “attacking,” “destroying,” or “shattering.” It is less emotional, less violent in its intent; it...

gehoor
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

vlug
Flight, as in Matthew 14:20, signifies removal from a state of the good of love and innocence. Flight, as in Mark 8:18, signifies the last...

red
To be saved or rescued means getting true ideas that we can hold to even in the face of a storm of false thinking. Sometimes...

woestyn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

priesters
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

vorste
Captains and Rulers (Jer. 51:23) signifies principal evils and falsities. Captains and Rulers (Ezek 33:6) signifies principal truths. See Chief Captains.

verwoester
'A spoiler,' as in Jeremiah 48:32, signifies evil and its derivative falsity.

kom
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

Stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

gaan
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

gee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

woon
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

werk
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

stil
When something is described as quiet, still or calm in the Bible, it represents the state of peace that comes with being aligned with the...

smaak
Our five senses correspond to spiritual affections, or the attraction we feel toward spiritual things. The sense of taste, according to the Writings, corresponds to...

geur
Fragrance means the affection of truth derived from good.

spreek
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

stuur
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

beskaamd
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Bet-el
When Jacob had his famous dream, of a staircase leading to heaven, he named the place "Bethel," which is Hebrew for "the house of God."...

helde
Mighty,' as in Revelation 19:18, signify people who are educated about doctrine derived from the Word. By extension, 'mighty' signifies education or learning derived from...

koning
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

haastig
'To hasten' or 'hastiness' in the internal sense, does not denote what is quick, but what is certain, and also what is full, thus every...

sterk
Strength' relates truth and falsity. Strength,' as in Luke 10:27, signifies the will and understanding extended to extremes. Strength,' as in Revelation 1:6, signifies divine...

stok
'A staff' signifies power because it is a support for the hand and arm, and through these to the whole body. A staff takes on the...

af
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

sit
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

staan
'To stay with,' as in Genesis 32:4, relates to the life of truth when accompanied by good, and in this instance, it means to take...

pad
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

huil
To howl' signifies grief caused by vastation.

verkondig
To "declare" something means to say it formally, publicly and with emphasis; you might say what you think, but you only declare things you're sure...

oordeel
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

land
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

Bosra
Bosrah, as in Isaiah 63:1 signifies a vintage, which is predicated concerning truth. Bozrah has respect to the divine truth, and Edom, to the divine...

horing
'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of...

arm
Arms and feet (Daniel 10:6) signify the exterior things of the Word, which are its literal sense.

rots
'Rocks' signify the good and truth of faith.

inwoners
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

duif
A dove (Gen. 8.) signifies goodness and truth. A dove, as in Hosea 11:11, signifies rational good.

nes
To make a nest,' as in Jeremiah 48:28, when related to a bird, signifies the same thing as 'to dwell,' which is fulfilling the duties...

trots
'Pride' signifies the love of self.

hart
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

Jaéser
'Jaser' signifies false principles.

Sibma
'Sibmah' signifies the members of the external church, who explain the Word to favor worldly love.

see
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

wyn
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

waters
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

kaal
'A bald head' signifies the Word deprived of the natural sense, which is the sense of the letter.

hande
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

heupe
'Loins' in general, signify love, and when referring to the Lord, divine love. 'Loins' signify the interiors of conjugial love. Loins,' as in Isaiah 11:5,...

roukleed
'Being clothed in sackcloth' signifies lamentation because of the devastation of truth in the church. 'Sackcloth,' as in Revelation 6:12, relates to destroyed good.

dakke
'A house-top,' as mentioned in Matthew 24:13, signifies the superior state of a person, and consequently, his state as to good.

arend
Eagle wings, referred to in Daniel 7:3, signify rational principles grounded in man's proprium.

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

vrou
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

strik
'To be in a snare' signifies being taken and seduced by one’s own evil and falsity.

val
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

gevang
"Catching" is used in a variety of ways in the Bible, both positive and negative. Thieves get caught; the Egyptians caught up with the Children...

bring
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

besoeking
The end time of the church and each individual, is called 'the visitation,' and precedes judgment. 'Visitation' is nothing but an exploration of the quality...

vlam
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

verteer
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

seuns
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dogters
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 652

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

652. Verse 8. And their bodies shall be upon the street of the great city, signifies their extinction by the evils and falsities of doctrine. This is evident from the signification of "bodies" as being that the good of love and the truth of doctrine signified by "the two witnesses" have been extinguished; for "to be killed" signifies to be extinguished, here spiritually, because it refers to those who have wholly destroyed these things in themselves. In like manner the Lord is said "to have been slain" and "to be dead," to signify that the Divine proceeding from Him, which is Divine good and Divine truth, has been rejected, that is, the Lord has been slain and is dead with those by whom that has been rejected (see above, n. 83. This is evident also from the signification of "the street of the great city," as being the truth and good of doctrine, and in the contrary sense the falsity and evil of doctrine; for "street" signifies truth leading, and in the contrary sense falsity leading (of which presently); and "city" signifies doctrine (of which above, n. 223. It is said "great city," because "great" is predicated of good, and in the contrary sense of evil, as "many" is predicated of truth, and in the contrary sense of falsity (see above, n. 223, 336, 337). This now makes clear that "the bodies of the two witnesses upon the street of the great city" signifies the extinction of the good of love and charity and of the truth of doctrine and faith by the falsities and evils of doctrine. As the evils and falsities of doctrine are signified, it is next said "which great city is spiritually called Sodom and Egypt," "Sodom" signifying the evils of the love, and "Egypt" the falsities therefrom, each pertaining to doctrine, by which the church at its end is destroyed (concerning which in the following articles).

(Odkazy: Revelation 11:8; The Apocalypse Explained 83, The Apocalypse Explained 223, The Apocalypse Explained 336-337)


[2] "Street" signifies the truth of doctrine, and in the contrary sense the falsity of doctrine, because in the spiritual sense a "way" signifies truth leading to good, and in the contrary sense falsity leading to evil (see above, n. 97; and streets are ways in a city, and as a "city" signifies doctrine, so a "street" signifies the truth and the falsity of doctrine. Moreover, in the spiritual world there are cities, and streets in them, as in the cities of the world; and what each one is in respect to the affection of truth and intelligence therefrom is known there merely from the place where he dwells and from the streets in which he walks. Those who are in a clear perception of truth dwell in the southern quarter of the city and also walk there; those who are in a clear affection of the good of love dwell in the eastern quarter and also walk there; those who are in an obscure affection of the good of love dwell in the western quarter and also walk there; and those who are in an obscure perception of truth dwell in the northern quarter and also walk there. But in the cities where those live who are in the persuasion of falsity from evil the reverse is true. This makes clear why it is that a "street" signifies truth or falsity leading.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 97)


[3] That "streets" have this signification can be seen from the following passages. In Jeremiah:

Run ye to and fro through the streets of Jerusalem, and see, I pray, and know, and seek in the open places thereof if ye can find a man that doeth judgment, that seeketh truth; then will I pardon her (Jeremiah 5:1).

Because "the streets of Jerusalem and the open places thereof" signify the truths of doctrine, according to the states of affection and perception of those who are of the church, and because "Jerusalem" signifies the church in respect to doctrine it is said, "Run ye to and fro through the streets of Jerusalem, and see and know, and seek in the open places thereof;" and because "judgment" is predicated of truths, since all judgment comes from laws and precepts, which are truths, and because "truth" signifies the truth of doctrine and of faith it is said, "if ye can find a man that doeth judgment and that seeketh truth."

The "open places" mean particularly the corners of the city, thus the quarters where the dwelling places are; and as each one in the cities in the spiritual world has his dwelling place in accordance with his affection of good and his perception of truth, clear or obscure, therefore "open places" signify truths and goods according to each one's affection and perception.

[4] In Isaiah:

Judgment hath been rejected backward, and justice hath stood afar off; for truth hath stumbled in the street, and rectitude cannot enter (Isaiah 59:14).

"Judgment and justice" signify in the Word truth and good; that these no longer exist is signified by "judgment hath been rejected backward, and justice has stood afar off;" that they have wandered away from the truths of doctrine, and consequently there is no truth in the life, which is the good of life, is signified by "truth hath stumbled in the street, and rectitude cannot enter," for all good of life is acquired by means of the truths of doctrine, for it is by them that a man learns how he ought to live. Because "street" signifies where truth leads, it is said "truth hath stumbled in the street."

[5] In Nahum:

The chariots raged in the street, they ran to and fro in the open places (Nahum 2:4).

Because "chariots" signify the doctrinals of truth, and "streets" and "open places" what is in accord with each one's affection and perception, as above, it is said "the chariots raged in the streets, they ran to and fro in the open places," "to rage" signifying to call falsities truths, and "to run to and fro" signifying to wander off.

[6] In the book of Judges:

In the days of Jael the ways ceased, they that go in footpaths went in crooked paths, they ceased, the open places ceased in Israel (Judges 5:6, 7).

This is in the Song of Deborah and Barak, which treats of the desolation of truth in the church, and afterwards of its restoration; the desolation is described by "the ways ceased, they that go in footpaths went in crooked paths, they ceased, the open places ceased in Israel;" "ways and paths" having the same signification as "streets and open places," namely, truths of doctrine leading, and "to go in crooked ways" signifies to wander away from truths.

(Odkazy: Judges 5:6-7)


[7] In Isaiah:

The city of emptiness shall be broken down, every house shall be shut that no one may enter; a cry over the wine in the streets; every joy shall be mixed, the gladness of the earth shall be banished (Isaiah 24:10, 11).

"The city of emptiness" signifies doctrine in which there is falsity and no truth; "house" signifies the good of the will and thus of the life; thence is evident what is signified by "the city of emptiness shall be broken down, every house shall be shut that no one may enter;" "a cry over the wine in the streets" signifies lamentation on account of the lack of truth and the mingling of truth with falsity, "wine" signifying the truth of the church from the Word; therefore it is said "in the streets," because "street" too signifies truth, and where truth is sought. "Joy and gladness" are mentioned, because "joy" is predicated of the delight that is from the affection of good, and "gladness" of the delight that is from the affection of truth; that these delights will cease is signified by "every joy shall be mixed, the gladness of the earth shall be banished," the earth signifying the church.

(Odkazy: Isaiah 24:10-11)


[8] In Jeremiah:

How is the city of glory forsaken, the city of my joy! Therefore her young men shall fall in the streets, and all the men of war shall be cut off (Jeremiah 49:25, 26; 50:30).

"The city of glory" signifies the doctrine of Divine truth, and "the city of joy" signifies the delight from the affection of good and truth therein; "young men" signify those who are made intelligent by means of truths; and that the understanding of truth would perish is signified by "the young men shall fall in the streets;" "men of war" signify truths combating against falsities; that there will be no defense of truth against falsities is signified by "all the men of war shall be cut off."

(Odkazy: Jeremiah 49:25-26)


[9] In Ezekiel:

You have multiplied your slain in this city, so that you have filled the streets thereof with the slain (Ezekiel 11:6).

The "slain" mean in the Word those who are destroyed by falsities; for the "sword," by which they are slain, signifies falsity destroying truth; "city" signifies here, as above, the doctrine of truth; thence appears what is signified by "the slain in the city;" "to fill the streets with the slain" signifies to lay waste the truth by falsities.

[10] In Lamentations:

They that did eat delicacies are laid waste in the streets; and they that were brought up in crimson have embraced dunghills. The form of the Nazirites is darker than blackness, they are not recognized in the streets. They have wandered about blind in the streets, they are polluted with blood. They have hunted our steps so that we cannot go in the streets (Lamentations 4:5, 8, 14, 18).

Here, too, "streets" signify the truths of doctrine leading to the good of life, or truths according to which one must live. This treats of the church where the Word is, and its devastation in respect to truths; therefore "they that did eat delicacies are laid waste in the streets" signifies that those who have imbibed genuine truths from the Word have no longer any truths, "delicacies" meaning genuine truths from the Word; "they that were brought up in crimson have embraced dunghills" signifies that those who had imbibed genuine goods from the Word have nothing but the falsities of evil, "crimson" signifying the genuine good of the Word, in particular the celestial love of truth, and "dunghills" signifying the falsities of evil; "the form of the Nazirites is darker than blackness, they are not recognized in the streets," signifies that Divine truth is in such obscurity that it is apparent to no one; "the Nazirites" represent the Lord in relation to Divine truth, and therefore signify Divine truth from the Lord; "they have wandered about blind in the streets, they are polluted with blood," signifies that the truths of the Word are no longer seen because they have been falsified, "the blind" signifying those who do not see truths. "They have hunted our steps, so that we cannot go in the streets," signifies leading astray, so that it is not known how to live, "to hunt the steps" signifying to lead astray by falsities, and "to go" signifying to live, therefore "to go in the streets" signifies to live according to truths.

[11] In Zephaniah:

I will cut off the nations, their corners shall be laid waste; I will make desolate their streets, that none may pass through; their cities shall be laid waste, that there may be no man nor inhabitant (Zephaniah 3:6).

The "nations that shall be cut off," signify the goods of the church; the "corners that shall be laid waste" signify the truths and goods of the church in the whole complex (that this is the signification of "corners" see above, n. 417; the "streets that shall be made desolate, that no one may pass through," signify the truths of doctrine; for the "cities that shall be laid waste, that there may be no man nor inhabitant," signify doctrinals, "man" and "inhabitants" meaning in the Word in the spiritual sense all who are in truths and goods, thus in an abstract sense, truths and goods.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 417)


[12] In Zechariah:

I will return to Zion, and will dwell in the midst of Jerusalem, whence Jerusalem shall be called the city of truth. There shall yet old men and women dwell in the streets of Jerusalem, and the streets shall be full of boys and girls playing in the streets thereof (Zechariah 8:3-5).

This is said of the Lord's coming, and of the New Church to be established by Him; "Zion" means the church in respect to the good of love, and "Jerusalem" the church in respect to the truths of doctrine, therefore Jerusalem is called "the city of truth;" "the old men and women who shall dwell in the streets of Jerusalem" mean those that are intelligent and wise through the truths of doctrine; "the boys and girls playing in the streets, of whom the streets of the city shall be full," signify the affections of truth and good and their delights, in which those shall abound who live in the truths of doctrine.

[13] In Jeremiah:

According to the number of thy cities were thy gods, O Judah; and according to the number of the streets of Jerusalem have ye set up altars to shame, altars to burn incense to Baal (Jeremiah 11:13).

"According to the number of thy cities were thy gods, O Judah," signifies that there were as many falsities as doctrinals, "cities" signifying doctrinals, and "gods" falsities of religion; "according to the number of the streets of Jerusalem have ye set up altars to shame" signifies that there were as many kinds of worship as there were falsities of doctrine, "streets" here signifying the falsities of doctrine, and "altars" worship; worship from falsities is what is meant, because the altars meant were altars of incense, for it is said, "altars to burn incense to Baal," and "incense" signifies spiritual good, which in its essence is truth from good, and in the contrary sense falsity from evil.

(That this is the signification of "incense" and its "altar," see above, n. 324, 491, 492, 567.)

(Odkazy: The Apocalypse Explained 324, The Apocalypse Explained 491-492, The Apocalypse Explained 567)


[14] In the same:

Seest thou not what they do in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem? The sons gather wood and the fathers kindle the fire, the women knead dough to make cakes to the queen of the heavens, and to pour out drink-offerings to other gods; I will make to cease in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem the voice of joy and the voice of gladness (Jeremiah 7:17, 18, 34).

What these words signify in the spiritual sense may be seen fully explained above n. 555; also that "the cities of Judah" signify the doctrinals of the church, and "the streets of Jerusalem" its truths of doctrine.

(Odkazy: Jeremiah 7:17-18; The Apocalypse Explained 555)


[15] In the same:

Have ye forgotten the evils which they did in the land of Judah and in the streets of Jerusalem? (Jeremiah 44:9)

"The land of Judah" signifies the church in respect to good, but here in respect to evil; and "the streets of Jerusalem" signify the truths of doctrine, but here its falsities of doctrine.

[16] In Ezekiel:

With the hoofs of his horses Nebuchadnezzar king of Babylon shall trample down all thy streets; he shall slay thy people with the sword, and he shall bring down the pillars of strength to the earth; they shall make a spoil of thy wealth (Ezekiel 26:11, 12).

"Nebuchadnezzar king of Babylon" signifies the profanation of truth and its consequent destruction; "to trample down all thy streets with the hoofs of his horses" signifies that all the truths of the church will be destroyed by the fallacies of the sensual man; "he shall slay the people with the sword" signifies that truths will be destroyed by falsities; that thus also all worship from truths will be destroyed is signified by "he shall bring down the pillars of strength to the earth," for "pillars" signify holy worship from truths, and because all power is of truth from good they are called "pillars of strength;" that knowledges of truth will also be destroyed is signified by "they shall make a spoil of thy wealth." (That "wealth" and "riches" mean the knowledges of truth, see above, n. 236.)

(Odkazy: Ezekiel 26:11-12; The Apocalypse Explained 236)


[17] In the same:

Thou hast built thee an eminent place and hast made thee an exalted place in every street, upon every head of the way thou hast made thee thy eminent place, and thou hast made thy beauty abominable (Ezekiel 16:24, 25, 31).

"Eminent place" and "exalted place" with the ancients signified heaven; from this came the practice of sacrificing upon high mountains, or in place of these upon places built up high, therefore worship from evils and from the falsities of doctrine is signified by "making an eminent and an exalted place in every street, and upon every head of the way;" and as that worship became idolatrous it is said that "they made their beauty abominable," "beauty" meaning truth and intelligence therefrom; for everyone in the spiritual world is beautiful according to truths from good, and intelligence therefrom.

(Odkazy: Ezekiel 16:24-25)


[18] In Amos:

Lamentations shall be in all the streets, and they shall say in all the open places, Alas, alas! and they shall call the husbandman to mourning (Amos 5:16).

"Lamentations shall be in all the streets, and they shall say in all the open places, Alas, alas!" signifies grief because truth and good are everywhere laid waste; "and they shall call the husbandman to mourning" signifies the grief of the men of the church on this account, "husbandman" signifying the man of the church, because a "field" signifies the church in respect to the implantation of truth.

[19] In David:

Our garners are full, affording food on food; our flocks are thousands and ten thousands in our streets; our oxen are laden, there is no breach nor fleeing away, nor outcry in our open places (Psalms 144:13, 14).

"Garners which are full of food" signify the doctrinals from the Word, thus the Word itself, wherein are all truths of doctrine which furnish instruction and spiritual nourishment; "flocks are thousands and ten thousands in the streets" signifies spiritual goods and truths, "thousands of flocks" goods, and "ten thousands" truths; "oxen laden" signify natural goods and their affections; "no breach" signifies their coherence; "no fleeing away" signifies no loss of any of these; "no outcry in the open places" signifies no lamentation anywhere over the lack of these.

(Odkazy: Psalms 144:13-14)


[20] In Job:

God, who giveth rain upon the faces of the earth, and who sendeth waters upon the faces of the streets (Job 5:10).

"To give rain upon the faces of the earth" signifies the influx of Divine truth into all things with those who are of the church; and "to send waters upon the faces of the streets" signifies Divine influx into the truths of doctrine, that man may be rendered spiritual thereby.

(Odkazy: Acts of the Apostles 5:10)


[21] In Isaiah:

In its streets they have girded themselves with sackcloth, upon its roofs and in its streets he shall howl, flowing down in weeping (Isaiah 15:3).

This is said of the city Ar in the land of Moab, which signifies the doctrine of those who are in truths from the natural man; grief over their falsities of doctrine, from the first to the last, is signified by "they have girded themselves with sackcloth, upon its roofs and in its streets he shall howl," "roofs" meaning interior things, and "streets" exterior things with such. In Jeremiah:

Upon all the roofs of Moab and in its streets, lamentation everywhere (Jeremiah 48:38).

The signification here is similar, as above.

[22] In Daniel:

Know and perceive that from the going forth of the Word even to the restoration and building of Jerusalem, even to Messiah the prince; after sixty and two weeks it shall be restored and built, street and ditch, but in straitness of times (Daniel 9:25).

He who knows not the spiritual sense of the Word may think that by "Jerusalem" here Jerusalem is meant, and that it is to be restored and built; also that "the street and ditch" which it is said will be restored and built mean a street and ditch of that city; but "Jerusalem" means the church that is to be established by the Lord, and "street and ditch" mean the truth of doctrine; "street" truth, and "ditch" doctrine. What is there signified by the number of weeks is not to be explained in this place.

[23] This makes evident that "the street of the New Jerusalem" has a like signification in the following passages in Revelation:

The twelve gates were twelve pearls and the street of the city was pure gold, as it were transparent glass (Revelation 21:21).

And afterwards:

He showed me a pure river of water of life, bright as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb; in the midst of the street thereof and of the river on either side was the tree of life, bearing twelve fruits (Revelation 22:1, 2).

But these passages will be explained hereafter.

(Odkazy: Revelation 22:1-2)


[24] In Isaiah:

Thy sons have fainted, they lay at the head of all the streets, as an antelope in a net (Isaiah 51:20).

This, too, is said of Jerusalem, that is, the church vastated in respect to doctrine, "sons" meaning those who are in the truths of doctrine; "to faint and to lie at the head of all the streets" signifies to be deprived of all truth, "head or beginning of the streets" signifying entrance to truth, thus all truth.

[25] In Lamentations:

The infant and the suckling faint in the streets of the city. Lift up thy hands to the Lord respecting the souls of thine infants, who have fainted from famine at the head of all the streets (Lamentations 2:11, 19).

"Infant and suckling" signify innocence, and also the goods and truths that are first born and made alive by knowledges from the Word with men who are regenerating, and which, being the first, are faultless and blameless; entire lack of these is signified by "they have fainted in the streets of the city, and at the head of all the streets;" it is said "from famine," because "famine" signifies loss, lack, and ignorance of knowledges, and at the same time desire for them (see above, n. 386.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 386)


[26] In Nahum:

Her infants were dashed in pieces at the head of all the streets, and over her honorable ones they cast a lot, and all her great ones were bound with chains (Nahum 3:10).

Here also "infants" mean the truths that are firstborn and vivified, and "to be dashed in pieces at the head of all the streets" signifies to be scattered and to perish; "honorable ones" signify the goods of love; "to cast a lot over them" signifies dispersion of these; "great ones" signify the truths of good; and "to be bound with chains" signifies to be tied by falsities so that truth cannot come forth. This is said of "the city of bloods" which signifies the doctrine in which the truths of the Word are falsified.

[27] In Jeremiah:

Death cometh up through our windows, it cometh into our palaces, to cut off the infant from the street, the young men from the open places (Jeremiah 9:21).

"Death" means here spiritual death, which takes place when falsity is believed to be truth and truth to be falsity, and the life is in accordance therewith; "windows" signify the thoughts from the understanding, "palaces" the interior and thus the more sublime things of the human mind; this makes clear what is signified by "death cometh up through the windows and cometh into our palaces;" "infant" signifies here as above the truths that are firstborn through knowledges from the Word; "young men" signify truths acquired, from which comes intelligence; and "streets and open places" signify the truths of doctrine and the truths of life which lead to intelligence and wisdom; this makes clear what is signified by "cutting off the infant from the street, the young men from the open places."

[28] In the same:

I am full of the anger of Jehovah, I am weary with holding in; pour out upon the infant in the street, and upon the assembly of young men; for even the man with the woman shall be taken, the old man with him that is full of days (Jeremiah 6:11).

Here "the infant in the street" and "the young men" have a similar signification as above; "man [vir] and woman" signify truth conjoined to good and intelligence therefrom; and "old man" and "one full of days" signify wisdom.

[29] As "street" signifies the truth of doctrine leading, and in the contrary sense falsity, "the clay of the streets," "the mire," and "dung" signify the falsity of the love of evil, in the following passages. In Isaiah:

Their carcass has become as the dung of the streets (Isaiah 5:25).

He shall make him to be trodden down like the clay of the streets (Isaiah 10:6).

In Micah:

She shall be trodden down like the mire of the streets (Mic. Micah 7:10).

In David:

I will beat them small as the dust before the faces of the wind, I will spread them out as the mire of the streets (Psalms 18:42).

All this, too, is from the appearances in the spiritual world; in the cities there in which falsities from evil reign the streets appear full of dung, mire and clay. This makes evident what is signified by:

The Lord's commanding the seventy whom He sent out to preach the Gospel, Into whatever city ye enter and they receive you not, go out into the streets thereof and say, Even the dust of your city that cleaveth unto us do we shake off from us 1 (Luke 10:10, 11).

(Odkazy: Luke 10:10-11)


[30] Because "the streets of a city" signify the truths of doctrine, according to which one should live, it was customary to teach and to pray in the streets. Thus in the second book of Samuel:

Tell it not in Gath, publish it not in the streets of Ashkelon, lest the daughters of the Philistines rejoice (2 Samuel 1:20).

In Matthew:

When thou doest alms sound not a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the open places that they may have glory of men. And when thou prayest thou shalt not be as the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets where they may be seen of men (Matthew 6:2, 5).

And in Luke:

Then shall ye begin to say, We did eat before Thee and drink, and Thou didst teach in our streets; but He shall say, I tell you I know you not whence ye are (Luke 13:26, 27).

(Odkazy: Luke 13:26-27)


[31] Furthermore, from the signification of "street," as meaning the truth of doctrine, it is also evident why the Lord said in the parable that:

The master of the house commanded his servants to go out quickly into the streets and open places of the city and bring in the poor, the maimed, the lame, and the blind (Luke 14:21).

"The poor, the maimed, the lame, and the blind," do not mean such in a natural sense, but such in a spiritual sense, that is, such as had not the Word, and were therefore in ignorance of truth and in lack of good, but still desired truths by means of which they might obtain good; such were the Gentiles with whom the church of the Lord was afterwards established.

[32] Because "the street of a city" signified either truth or falsity teaching and leading, therefore:

The angels that came to Sodom said that they would lodge all night in the street (Genesis 19:2).

And for the same reason it was commanded that:

If the sons of Israel observed that those in any city served other gods they should smite the inhabitants of the city with the sword, utterly destroying the city, and they should bring all the spoil of it into the midst of the street, and burn the city and all the spoil with fire (Deuteronomy 13:14, 16, 17).

"Other gods" signify the falsities of worship, "the sword" the destruction of falsities by truths; "spoil" the falsification of truth; and "fire" the punishment of the love of evil and its destruction.

(Odkazy: Deuteronomy 13:13, Deuteronomy 13:15-16, 13:16-17)


[33] From these passages cited from the Word it can be seen what is signified by "the bodies of the two witnesses were cast forth upon the street of the great city which spiritually is called Sodom and Egypt," and afterwards that "they were not suffered to be placed in sepulchers;" for it was a custom with the Jewish and Israelitish nation to cast out the slain that were enemies into the ways and streets, and not to bury them, as a sign of their hatred of such; but still this represented that by such enemies infernal evils and falsities that could not be raised again to life were meant, that is, those who were in infernal evils and falsities.

[34] This is evident in Jeremiah:

The prophets prophesy, saying, Sword and famine shall not be in this land; by sword and by famine shall these prophets be consumed, and the people to whom they prophesy shall be cast out into the streets of Jerusalem, and there shall be no one to bury them (Jeremiah 14:15, 16).

A "prophet" means the doctrine of truth, here the doctrine of falsity, because they prophesied falsities; and as "streets" signified where falsities are, it is said that "they were to be cast out into the streets of Jerusalem."

-----
Footnotes:

1.  The Greek has "against you."

-----

(Odkazy: Deuteronomy 13:13, 13:15-16; Jeremiah 14:15-16)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 648, 653, 659, 684, 695, 704


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: