Bible

 

Jeremiah 48

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Oor Moab. So die HERE van die leërskare, die God van Israel: Wee oor Nebo, want dit is verwoes; Kirjatáim staan beskaamd, dit is ingeneem; die rotsvesting is beskaamd en verskrik.

2 Uit is dit met die roem van Moab; in Hesbon het hulle onheil teen hom bedink en gesê: Kom laat ons hom uitroei, dat hy geen nasie meer is nie. Ook jy, Madmen, sal verwoes word, die swaard sal jou agtervolg.

3 Hoor! Geskreeu uit Horonáim: verwoesting en 'n groot vernieling.

4 Moab is verbreek; sy kleintjies laat 'n geskreeu hoor.

5 Want die hoogte van Luhit gaan hulle op met geween by geween; want aan die hange van Horonáim het hulle angsgeskreeu van verbreking gehoor.

6 Vlug, red julle lewe, en word soos 'n kaal bos in die woestyn!

7 Want omdat jy vertrou het op jou handelinge en op jou voorrade, sal jy ook ingeneem word; en Kamos sal uittrek in ballingskap, sy priesters en sy vorste almal saam.

8 En die verwoester sal kom oor elke stad, sodat geen stad sal vryraak nie; en die dal sal te gronde gaan, en die gelyk veld sal verwoes word, soos die HERE gesê het.

9 Gee vlerke aan Moab, want hy sal moet wegvlieg; en sy stede sal 'n woesteny word, sonder dat daar iemand in woon.

10 Vervloek is hy wat nalatig is om die werk van die HERE te doen; ja, vervloek is hy wat sy swaard van bloed terughou!

11 Moab was gerus van sy jeug af en het stil gelê op sy afsaksel, sonder dat hy leeggemaak is van vat in vat: hy het nie in ballingskap gegaan nie; daarom het sy smaak in hom gebly en sy geur nie verander nie.

12 Daarom, kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek aftappers na hom sal stuur wat hom sal aftap en sy vate sal leegmaak en sy kruike stukkend slaan.

13 En Moab sal beskaamd staan deur Kamos, soos die huis van Israel beskaamd gestaan het deur Bet-el waar hulle op vertrou het.

14 Hoe kan julle : Ons is helde en manne bekwaam om te veg?

15 Moab is verwoes, en hulle het opgegaan in sy stede, en sy beste jongmanne het afgegaan om geslag te word, spreek die Koning wie se Naam is HERE van die leërskare.

16 Die ondergang van Moab is naby om te kom, en sy onheil is baie haastig.

17 Beklaag hom, almal wat rondom hom is en almal wat sy naam ken! : Hoe is die sterk staf, die sierlike stok gebreek!

18 Kom af uit jou heerlikheid, en sit in die dorsland, o inwoner, dogter van Dibon! Want die verwoester van Moab het teen jou opgetrek, hy het jou forte verwoes.

19 Gaan staan op die pad, en kyk uit, o inwoner van Aroër! Vra vir hom wat vlug en vir haar wat ontkom; : Wat het gebeur?

20 Moab staan beskaamd, want hy is verslae. Huil en skreeu, verkondig dit by die Arnon dat Moab verwoes is!

21 Ja, 'n oordeel het gekom oor die land van die gelykte, oor Holon en oor Jahas en oor Mefáät,

22 en oor Dibon en oor Nebo en oor Bet-Diblatáim,

23 en oor Kirjatáim en oor Bet-Gamul en oor Bet-Meon,

24 en oor Kérijot en oor Bosra, ja, oor al die stede van die land Moab, die wat ver en die wat naby is.

25 Die horing van Moab is afgekap en sy arm is verbreek, spreek die HERE.

26 Maak hom dronk, omdat hy hom groot gehou het teen die HERE, sodat Moab neerslaan in sy uitbraaksel en hy self ook 'n belagging word.

27 Want was Israel vir jou nie 'n bespotting nie? Of is hy onder die diewe betrap, dat jy die hoof geskud het so dikwels as jy van hom gespreek het?

28 Verlaat die stede en gaan woon in die rots, inwoners van Moab! En word soos 'n duif wat sy nes maak oorkant die opening van die afgrond.

29 Ons het van die trotsheid van Moab gehoor--hy is baie trots! --van sy hoogheid en sy trotsheid en sy hoogmoed en die verheffing van sy hart.

30 Ek ken sy grimmigheid, spreek die HERE, en sy onbehoorlike grootpratery; onbehoorlik het hulle gehandel.

31 Daarom sal ek oor Moab huil, ja, oor die hele Moab dit uitskreeu; oor die manne van Kir-Heres sug hulle.

32 Bo die geween van Jaéser sal ek jou beween, o wingerdstok van Sibma! Jou ranke het gegaan oor die see, tot by die see van Jaéser het hulle gekom--die verwoester het jou somervrugte en jou druiwe-oes oorval.

33 Daarom is vreugde en gejuig weggeneem uit die land van tuine en uit die land Moab, en Ek het die wyn uit die parskuipe laat verdwyn; hulle sal dit nie trap met vreugdegeroep nie; die vreugdegeroep sal geen vreugdegeroep wees nie.

34 Weens die geskreeu van Hesbon tot by Eleále, tot by Jahas het hulle hul stem verhef, van Soar af tot by Horonáim, Eglat-Selísia; want ook die waters van Nimrim sal 'n woesteny word.

35 En Ek sal in Moab 'n einde maak, spreek die HERE, aan hom wat op die hoogte offer en rook laat opgaan vir sy god.

36 Daarom klaag my hart oor Moab soos fluite, ja, my hart klaag oor die manne van Kir-Heres soos fluite; omdat die oorwins wat hulle verwerf het, verlore gegaan het.

37 Want al die hoofde is kaal en al die baarde is afgeskeer; op al die hande is snye en om die heupe is 'n roukleed.

38 Op al die dakke van Moab en op sy pleine is net rouklag, want Ek het Moab verbreek soos 'n ding waar 'n mens geen behae in het nie, spreek die HERE.

39 Hoe is hy verslae! Hulle huil. Hoe het Moab die rug gedraai met skaamte! So sal Moab dan vir almal wat rondom hom is, 'n belagging en 'n verskrikking word.

40 Want so die HERE: Kyk, hy sal vlieg soos 'n arend en sal sy vleuels oor Moab uitsprei.

41 Die stede is ingeneem, en die bergvestings is verower; en die hart van die helde van Moab sal in dié dag wees soos die hart van 'n vrou wat in nood is.

42 En Moab sal verdelg word, dat hy geen volk meer is nie, omdat hy hom groot gehou het teen die HERE.

43 Die skrik en die kuil en die strik oor jou, o inwoner van Moab, spreek die HERE.

44 Hy wat vlug vir die vrees, sal val in die kuil; en hy wat uit die kuil klim, sal gevang word in die net; want Ek sal oor hom, oor Moab, bring die jaar van hulle besoeking, spreek die HERE.

45 In die beskutting van Hesbon staan vlugtelinge sonder krag; want 'n vuur het uitgegaan uit Hesbon en 'n vlam uit die huis van Sihon, en het die slape van die hoof van Moab en die skedel van die rumoermakers verteer.

46 Wee jou, Moab! Die volk van Kamos is verlore; want jou seuns is weggeneem as gevangenes en jou dogters in gevangenskap.

47 Maar aan die einde van die dae sal Ek die lot van Moab verander, spreek die HERE. Tot sover die oordeel van Moab.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2468

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 114


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 375, 583, 1589, 1825, 2240, 2418, 2608, ...

Apocalypse Revealed 47, 166, 194, 204, 270, 316, 485, ...

The Lord 4, 39, 53

Sacred Scripture 35, 103

Heaven and Hell 365

True Christian Religion 93, 158, 265, 683


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 195, 223, 235, 316, 376, 411, 417, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 51

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 14:5, 19:17, 36:33

Numbers 21:26, 28, 29, 30, 24:17, 32:1, 3, 37, 38, 33:46

Joshua 10:19, 13:17, 18

Judges 5:23, 11:24, 26

2 Samuel 5:21

1 Kings 12:29

2 Kings 3:25

2 Chronicles 25:15

Job 15:25

Psalms 37:17, 75:6, 83:6

Song of Solomon 2:14

Isaiah 14:4, 6, 15:2, 3, 4, 5, 6, 7, 16:6, 7, 9, 10, 11, 12, 19:14, 24:17, 25:11, 12, 30:14, 40:30, 45:20, 46:1, 63:1

Jeremiah 4:13, 6:24, 16:6, 17:6, 22:28, 23:12, 25:15, 16, 21, 46:18, 21, 49:3, 4, 6, 8, 13, 22, 24, 50:29, 34, 51:6

Ezekiel 25:8, 30:21

Joel 1:12

Amos 2:1, 5:5

Zephaniah 1:12, 2:8

Zechariah 1

1 Timothy 6:17

Word/Phrase Explanations

Moab
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

HERE
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

God
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Hesbon
'Heshbon,' as mentioned in Jeremiah 49:3, signifies the fructification of truth in the natural self.

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

nasie
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

swaard
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

groot
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

verbreek
To “break” something creates an image that is much different from “attacking,” “destroying,” or “shattering.” It is less emotional, less violent in its intent; it...

gehoor
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

vlug
Flight, as in Matthew 14:20, signifies removal from a state of the good of love and innocence. Flight, as in Mark 8:18, signifies the last...

red
To be saved or rescued means getting true ideas that we can hold to even in the face of a storm of false thinking. Sometimes...

woestyn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

priesters
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

vorste
Captains and Rulers (Jer. 51:23) signifies principal evils and falsities. Captains and Rulers (Ezek 33:6) signifies principal truths. See Chief Captains.

verwoester
'A spoiler,' as in Jeremiah 48:32, signifies evil and its derivative falsity.

kom
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

Stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

gaan
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

gee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

woon
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

werk
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

stil
When something is described as quiet, still or calm in the Bible, it represents the state of peace that comes with being aligned with the...

smaak
Our five senses correspond to spiritual affections, or the attraction we feel toward spiritual things. The sense of taste, according to the Writings, corresponds to...

geur
Fragrance means the affection of truth derived from good.

spreek
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

stuur
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

beskaamd
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Bet-el
When Jacob had his famous dream, of a staircase leading to heaven, he named the place "Bethel," which is Hebrew for "the house of God."...

helde
Mighty,' as in Revelation 19:18, signify people who are educated about doctrine derived from the Word. By extension, 'mighty' signifies education or learning derived from...

koning
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

haastig
'To hasten' or 'hastiness' in the internal sense, does not denote what is quick, but what is certain, and also what is full, thus every...

sterk
Strength' relates truth and falsity. Strength,' as in Luke 10:27, signifies the will and understanding extended to extremes. Strength,' as in Revelation 1:6, signifies divine...

stok
'A staff' signifies power because it is a support for the hand and arm, and through these to the whole body. A staff takes on the...

af
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

sit
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

staan
'To stay with,' as in Genesis 32:4, relates to the life of truth when accompanied by good, and in this instance, it means to take...

pad
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

huil
To howl' signifies grief caused by vastation.

verkondig
To "declare" something means to say it formally, publicly and with emphasis; you might say what you think, but you only declare things you're sure...

oordeel
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

land
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

Bosra
Bosrah, as in Isaiah 63:1 signifies a vintage, which is predicated concerning truth. Bozrah has respect to the divine truth, and Edom, to the divine...

horing
'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of...

arm
Arms and feet (Daniel 10:6) signify the exterior things of the Word, which are its literal sense.

rots
'Rocks' signify the good and truth of faith.

inwoners
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

duif
A dove (Gen. 8.) signifies goodness and truth. A dove, as in Hosea 11:11, signifies rational good.

nes
To make a nest,' as in Jeremiah 48:28, when related to a bird, signifies the same thing as 'to dwell,' which is fulfilling the duties...

trots
'Pride' signifies the love of self.

hart
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

Jaéser
'Jaser' signifies false principles.

Sibma
'Sibmah' signifies the members of the external church, who explain the Word to favor worldly love.

see
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

wyn
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

waters
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

kaal
'A bald head' signifies the Word deprived of the natural sense, which is the sense of the letter.

hande
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

heupe
'Loins' in general, signify love, and when referring to the Lord, divine love. 'Loins' signify the interiors of conjugial love. Loins,' as in Isaiah 11:5,...

roukleed
'Being clothed in sackcloth' signifies lamentation because of the devastation of truth in the church. 'Sackcloth,' as in Revelation 6:12, relates to destroyed good.

dakke
'A house-top,' as mentioned in Matthew 24:13, signifies the superior state of a person, and consequently, his state as to good.

arend
Eagle wings, referred to in Daniel 7:3, signify rational principles grounded in man's proprium.

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

vrou
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

strik
'To be in a snare' signifies being taken and seduced by one’s own evil and falsity.

val
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

gevang
"Catching" is used in a variety of ways in the Bible, both positive and negative. Thieves get caught; the Egyptians caught up with the Children...

bring
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

besoeking
The end time of the church and each individual, is called 'the visitation,' and precedes judgment. 'Visitation' is nothing but an exploration of the quality...

vlam
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

verteer
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

seuns
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dogters
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Komentář

 

Staff      

← Předchozí   Další →

'A staff' signifies power because it is a support for the hand and arm, and through these to the whole body. A staff takes on the meaning of what it most closely supports, that is, the hand and arm, both of which in the Word signify the power of truth. From several passages in the books of Moses, it is very clear that the staff and the hand, represent power, and in the highest sense, the divine omnipotence of the Lord. It is also evident that in that time, the external features of the Church were made up of representatives, and that its internal features - which were spiritual and celestial realities as exist in heaven - corresponded to the external ones, which owed their power to that correspondence. A staff denotes power in the spiritual sense can also be seen in several passages in the prophets. This is also why kings had scepters, which were made like short staves, and kings represent the Lord regarding truth. 'A staff' as in Isaiah 10:24, 26, signifies power derived from reasoning and science, like the power of people who reason from scientific ideas against the truths of faith, and pervert them or downplay them.

(Odkazy: Arcana Coelestia 4013, 4876; Isaiah 10:24, 10:26)

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 9348

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

9348. 'For it will be a snare to you' means owing to evils that are enticing and deceptive. This is clear from the meaning of 'a snare', when it has reference to evils, as enticement and deception. The reason why evils are enticing and deceptive is that all evils spring from self-love and love of the world, 9335, and self-love and love of the world are born together within a person. These are the source of what the person feels as the delight of his life right from when he is first born; indeed the life that is his comes from them. Those loves therefore, like the hidden currents in a river, are constantly drawing the person's thought and will away from the Lord to self, and away from heaven to the world, thus away from the truths and forms of the good of faith to falsities and evils. At this time reasonings based on the illusions of the senses are especially predominant, and also the literal sense of the Word wrongly explained and used.

[2] These two things are what 'snares', 'traps', 'pits', 'nets', 'ropes', 'fetters', and also 'pretences' and 'deceits' are used to mean in the spiritual sense of the Word, as in Isaiah,

Terror and the pit and the snare are upon you, O inhabitant of the earth. Consequently it will happen, that he who is fleeing from the sound of terror will fall into the pit, and he who is climbing out of the pit will be caught in the snare, for the floodgates from on high have been opened, and the foundations of the earth have been shaken. Isaiah 24:17-19.

And in Jeremiah,

Fear, the pit, and the snare are upon you, O inhabitant of Moab. He who flees from the fear will fall into the pit, and he who climbs out of the pit will be caught in the snare. Jeremiah 48:43-44.

'Terror' and 'fear' are the disturbance and commotion in the mind when it is held fast between evils and forms of good, and consequently between falsities and truths. 'The pit' is falsity created by reasonings based on the illusions of the senses to lend support to delights that are attributable to self-love and love of the world; 'the snare' is the enticement and deception of evil that results from it.

(Odkazy: Isaiah 24:17-18)


[3] In Isaiah,

They will go and stumble 1 backwards, and be broken, and snared, and caught. Isaiah 28:13.

'Falling backwards' stands for turning oneself away from goodness and truth; 'being broken' stands for dispensing with truths and forms of good; 'being snared' stands for being enticed by the evils of self-love and love of the world; and 'being caught' stands for being carried away by them.

[4] In Ezekiel,

The mother of the princes of Israel is a lioness. One of her cubs learned to seize prey; he devoured men (homo). The nations heard about him; he was caught in their pit, and they led him away with hooks to the land of Egypt. Later on he ravished widows 2 and devastated cities; the land and its fullness was desolated by the sound of his roaring. Therefore the nations from the provinces round about lay in ambush against him, and spread their net over him; he was caught in their pit. They put him in a cage with hooks, and led him to the king of Babel; [they led him away] in nets, that his voice should no longer be heard on the mountains of Israel. Ezekiel 19:2-4, 7-9.

This describes the profanation of truth in successive stages by the enticements of falsities arising from evils. 'The mother of the princes of Israel' is the Church where primary truths are, 'the mother' being the Church, see 289, 2691, 2717, 4257, 5581, 8897, and 'the princes of Israel' primary truths, 1482, 2089, 5044. 'A lioness' is falsity that arises from evil and that perverts the Church's truths; 'a lion's cub' is evil in its power, 6367. 'Seizing prey' and 'devouring men' mean destroying truths and forms of good, for 'man' is the Church's good, 4287, 7424, 7523. 'The nations' are evils, 1259, 1260, 1849, 2588 (end), 4444, 6306. 'A pit', in which the nations caught him, is falsity arising from evil, 4728, 4744, 5038, 9086. 'The land of Egypt', to which he was led away with hooks, is factual knowledge through which falsity comes, 9340. 'Ravishing widows' means perverting forms of good which have the desire for truth, for 'ravishing' means perverting, 2466, 2729, 4865, 8904, and 'widows' forms of good that have the desire for truth, 9198, 9200. 'Devastating cities' means destroying the Church's teachings that present the truth, 402, 2268, 2449, 2943, 3216, 4478, 4492, 4493. 'Desolating the land and its fullness' means destroying all things of the Church, 9325. 'The sound of the lion's roaring' is falsity. 'Spreading a net over him' means enticing by means of delights belonging to earthly kinds of love and by means of reasonings attributable to them. 'Leading away to the king of Babel' is the profaning of truth, 1182, 1283, 1295, 1304, 1307, 1308, 1321, 1322, 1326.

(Odkazy: Arcana Coelestia 298, 1259-1260, 1307-1308, 1321-1322, 4492-4493; Ezekiel 19:1-4)


[5] The fact that such things do not happen when a person does not love self and the world above all things is described in the following manner in Amos,

Will a lion roar in the forest when he has no prey? Will a bird fall into a snare on the earth if there is no trap for it? Will a snare spring up from the earth if it has certainly not caught [anything]? Amos 3:4-5.

(Odkazy: Amos 3:4, 3:6)


[6] It is evident to anyone that 'a snare' in the spiritual sense means enticement and deception effected by means of the delights of self-love and love of the world, thus the enticement and deception of evils, which operate through reasonings that are based on the illusions of the senses and lend support to those delights. For the ensnarement and capturing of people is brought about by nothing else. When the devil's crew makes its attack on a person it concentrates on his loves, which they charm in every way until they have captivated him; and when he has been captivated that person reasons from falsities against truths, and from evils against forms of good. Yet he does not remain content to do that; he also takes delight in snaring others and enticing them towards falsities and evils. The reason why he also takes delight in doing this is that he too is now one of the devil's crew.

[7] Since 'a snare', 'a trap', and 'a net' mean such things they also mean the destruction and so annihilation of spiritual life; for the delights belonging to those loves are what destroy it and annihilate it, since those loves, as stated above, are the source from which all evils spring. From self-love springs disdain for others in comparison with self, then mockery and denigration of them, followed by enmity if they disagree with oneself, and finally by the delight that goes with hatred, vengeance, and so with inhumanity, indeed barbarity. This love in the next life rises to such a height that unless the Lord shows such people favour and grants them dominion over others, they are not only disdainful of Him but also mock the Word which speaks of Him. At length they are stirred by hatred and vengeance to act against Him; and insofar as they are unable to do so they carry out their hatred and vengeance with inhumanity and barbarity against everyone who confesses Him. All this shows where the essential nature of the devil's crew springs from, namely from self-love. Therefore since 'a snare' means the delight of selfish and worldly love, it means the destruction and annihilation of spiritual life; for the whole of love and faith to the Lord, and the whole of love towards the neighbour are destroyed by the delight of selfish and worldly love where it reigns supreme; see the places referred to in 9335.

[8] The fact that those loves are the origins of all evils, that hell arises from them and lies within them, and that those loves are the fires of hell is not known in the world at the present day. Yet people could have known this from the consideration that those loves are the opposites of love towards the neighbour and love to God, and the opposites of humility of heart, and from the consideration that from those loves alone spring all disdain, all hatred, all vengeance, and all inhumanity and barbarity, as anyone may realize who gives any thought to the matter.

[9] The fact that 'a snare' therefore means the destruction and annihilation of spiritual life is evident from the following places: In David,

Jehovah will rain on the wicked, snares, fire and brimstone. Psalms 11:6.

'Fire and brimstone' are the evils of selfish and worldly love. For this meaning of 'fire', see 1297, 1861, 5071, 5215, 6314, 6832, 7324, 7575, 9144, and for 'brimstone', 2446, from which it is evident what 'snares' mean. In Luke,

... lest that day comes on you suddenly, 3 for it will come as a snare on all those who dwell on the face of the whole earth. Luke 21:34-35.

This refers to the last phase of the Church, when there is no faith because there is no charity, since self-love and love of the world will reign. This is followed by annihilation, which is meant by 'a snare'. In Jeremiah,

Among My people are found wicked ones. They keep watch, like fowlers laying [snares]; they set a gin to catch human beings. Jeremiah 5:26.

In David,

Those seeking my life 4 lay snares, and those seeking my hurt speak of ways to annihilate, and contemplate deceits all the day. Psalms 38:12.

In the same author,

Keep me from the hands of the trap they have set for me, and from the snares of the workers of iniquity. Let them fall into their own nets, 5 the wicked together, until I pass by. Psalms 141:9-10.

In Isaiah,

He will be as a sanctuary, though He will be as a stone to strike against and as a rock to stumble over, 6 for both houses of Israel; He will be as a snare and as a trap for the inhabitants of Jerusalem. Many among them will trip, and fall, and be broken to pieces, and be snared and caught. Isaiah 8:14-15.

This refers to the Lord. 'A stone to strike against' and 'a rock to stumble over' stand for stumbling blocks that are laid; and 'a snare' and 'a trap' for the annihilation accomplished by those who attack and try to destroy truths and forms of the good of faith in the Lord by means of falsities that lend support to self-love and love of the world. For to all proud people the very fact that the Divine appeared in a human form, and that He did so not in royal majesty but in a guise that was despised, is not only a stumbling block but also a snare.

From all this it is now evident that 'it will be a snare' means the enticement and deception of evils, and consequent annihilation, as in other places in Moses,

... lest you make a covenant with the inhabitants of the land onto which you will come, lest it becomes a snare in your midst. Exodus 34:12.

In the same author,

You shall not serve their gods, for that will be a snare to you. Deuteronomy 7:16.

In the same author,

Beware lest perhaps you are ensnared to follow 7 the nations, and lest perhaps you inquire after their gods. Deuteronomy 12:30.

'The nations' are evils and the falsities arising from them.

-----
Footnotes:

1. literally, trip

2. The Hebrew text here, which means literally And he knows his widows, is thought to be corrupt. As a consequence English versions of the Scriptures are based on textual emendations and therefore read somewhat differently.

3. literally, lest that sudden day stands upon you

4. literally, soul

5. literally, into his nets. The singular is used possibly to imply each one of the wicked. Sebastian Schmidt, in his Latin version of the Bible which Swedenborg draws on here, regarded them as God's nets.

6. literally, as a stone of striking and as a rock of stumbling

7. literally, ensnared after

-----

(Odkazy: Deuteronomy 12:16; Exodus 23:33)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 10641

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 81, 170


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 946

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: