Bible

 

Jeremiah 48

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Oor Moab. So die HERE van die leërskare, die God van Israel: Wee oor Nebo, want dit is verwoes; Kirjatáim staan beskaamd, dit is ingeneem; die rotsvesting is beskaamd en verskrik.

2 Uit is dit met die roem van Moab; in Hesbon het hulle onheil teen hom bedink en gesê: Kom laat ons hom uitroei, dat hy geen nasie meer is nie. Ook jy, Madmen, sal verwoes word, die swaard sal jou agtervolg.

3 Hoor! Geskreeu uit Horonáim: verwoesting en 'n groot vernieling.

4 Moab is verbreek; sy kleintjies laat 'n geskreeu hoor.

5 Want die hoogte van Luhit gaan hulle op met geween by geween; want aan die hange van Horonáim het hulle angsgeskreeu van verbreking gehoor.

6 Vlug, red julle lewe, en word soos 'n kaal bos in die woestyn!

7 Want omdat jy vertrou het op jou handelinge en op jou voorrade, sal jy ook ingeneem word; en Kamos sal uittrek in ballingskap, sy priesters en sy vorste almal saam.

8 En die verwoester sal kom oor elke stad, sodat geen stad sal vryraak nie; en die dal sal te gronde gaan, en die gelyk veld sal verwoes word, soos die HERE gesê het.

9 Gee vlerke aan Moab, want hy sal moet wegvlieg; en sy stede sal 'n woesteny word, sonder dat daar iemand in woon.

10 Vervloek is hy wat nalatig is om die werk van die HERE te doen; ja, vervloek is hy wat sy swaard van bloed terughou!

11 Moab was gerus van sy jeug af en het stil gelê op sy afsaksel, sonder dat hy leeggemaak is van vat in vat: hy het nie in ballingskap gegaan nie; daarom het sy smaak in hom gebly en sy geur nie verander nie.

12 Daarom, kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek aftappers na hom sal stuur wat hom sal aftap en sy vate sal leegmaak en sy kruike stukkend slaan.

13 En Moab sal beskaamd staan deur Kamos, soos die huis van Israel beskaamd gestaan het deur Bet-el waar hulle op vertrou het.

14 Hoe kan julle : Ons is helde en manne bekwaam om te veg?

15 Moab is verwoes, en hulle het opgegaan in sy stede, en sy beste jongmanne het afgegaan om geslag te word, spreek die Koning wie se Naam is HERE van die leërskare.

16 Die ondergang van Moab is naby om te kom, en sy onheil is baie haastig.

17 Beklaag hom, almal wat rondom hom is en almal wat sy naam ken! : Hoe is die sterk staf, die sierlike stok gebreek!

18 Kom af uit jou heerlikheid, en sit in die dorsland, o inwoner, dogter van Dibon! Want die verwoester van Moab het teen jou opgetrek, hy het jou forte verwoes.

19 Gaan staan op die pad, en kyk uit, o inwoner van Aroër! Vra vir hom wat vlug en vir haar wat ontkom; : Wat het gebeur?

20 Moab staan beskaamd, want hy is verslae. Huil en skreeu, verkondig dit by die Arnon dat Moab verwoes is!

21 Ja, 'n oordeel het gekom oor die land van die gelykte, oor Holon en oor Jahas en oor Mefáät,

22 en oor Dibon en oor Nebo en oor Bet-Diblatáim,

23 en oor Kirjatáim en oor Bet-Gamul en oor Bet-Meon,

24 en oor Kérijot en oor Bosra, ja, oor al die stede van die land Moab, die wat ver en die wat naby is.

25 Die horing van Moab is afgekap en sy arm is verbreek, spreek die HERE.

26 Maak hom dronk, omdat hy hom groot gehou het teen die HERE, sodat Moab neerslaan in sy uitbraaksel en hy self ook 'n belagging word.

27 Want was Israel vir jou nie 'n bespotting nie? Of is hy onder die diewe betrap, dat jy die hoof geskud het so dikwels as jy van hom gespreek het?

28 Verlaat die stede en gaan woon in die rots, inwoners van Moab! En word soos 'n duif wat sy nes maak oorkant die opening van die afgrond.

29 Ons het van die trotsheid van Moab gehoor--hy is baie trots! --van sy hoogheid en sy trotsheid en sy hoogmoed en die verheffing van sy hart.

30 Ek ken sy grimmigheid, spreek die HERE, en sy onbehoorlike grootpratery; onbehoorlik het hulle gehandel.

31 Daarom sal ek oor Moab huil, ja, oor die hele Moab dit uitskreeu; oor die manne van Kir-Heres sug hulle.

32 Bo die geween van Jaéser sal ek jou beween, o wingerdstok van Sibma! Jou ranke het gegaan oor die see, tot by die see van Jaéser het hulle gekom--die verwoester het jou somervrugte en jou druiwe-oes oorval.

33 Daarom is vreugde en gejuig weggeneem uit die land van tuine en uit die land Moab, en Ek het die wyn uit die parskuipe laat verdwyn; hulle sal dit nie trap met vreugdegeroep nie; die vreugdegeroep sal geen vreugdegeroep wees nie.

34 Weens die geskreeu van Hesbon tot by Eleále, tot by Jahas het hulle hul stem verhef, van Soar af tot by Horonáim, Eglat-Selísia; want ook die waters van Nimrim sal 'n woesteny word.

35 En Ek sal in Moab 'n einde maak, spreek die HERE, aan hom wat op die hoogte offer en rook laat opgaan vir sy god.

36 Daarom klaag my hart oor Moab soos fluite, ja, my hart klaag oor die manne van Kir-Heres soos fluite; omdat die oorwins wat hulle verwerf het, verlore gegaan het.

37 Want al die hoofde is kaal en al die baarde is afgeskeer; op al die hande is snye en om die heupe is 'n roukleed.

38 Op al die dakke van Moab en op sy pleine is net rouklag, want Ek het Moab verbreek soos 'n ding waar 'n mens geen behae in het nie, spreek die HERE.

39 Hoe is hy verslae! Hulle huil. Hoe het Moab die rug gedraai met skaamte! So sal Moab dan vir almal wat rondom hom is, 'n belagging en 'n verskrikking word.

40 Want so die HERE: Kyk, hy sal vlieg soos 'n arend en sal sy vleuels oor Moab uitsprei.

41 Die stede is ingeneem, en die bergvestings is verower; en die hart van die helde van Moab sal in dié dag wees soos die hart van 'n vrou wat in nood is.

42 En Moab sal verdelg word, dat hy geen volk meer is nie, omdat hy hom groot gehou het teen die HERE.

43 Die skrik en die kuil en die strik oor jou, o inwoner van Moab, spreek die HERE.

44 Hy wat vlug vir die vrees, sal val in die kuil; en hy wat uit die kuil klim, sal gevang word in die net; want Ek sal oor hom, oor Moab, bring die jaar van hulle besoeking, spreek die HERE.

45 In die beskutting van Hesbon staan vlugtelinge sonder krag; want 'n vuur het uitgegaan uit Hesbon en 'n vlam uit die huis van Sihon, en het die slape van die hoof van Moab en die skedel van die rumoermakers verteer.

46 Wee jou, Moab! Die volk van Kamos is verlore; want jou seuns is weggeneem as gevangenes en jou dogters in gevangenskap.

47 Maar aan die einde van die dae sal Ek die lot van Moab verander, spreek die HERE. Tot sover die oordeel van Moab.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2468

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 114


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 375, 583, 1589, 1825, 2240, 2418, 2608, ...

Apocalypse Revealed 47, 166, 194, 204, 270, 316, 485, ...

The Lord 4, 39, 53

Sacred Scripture 35, 103

Heaven and Hell 365

True Christian Religion 93, 158, 265, 683


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 195, 223, 235, 316, 376, 411, 417, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 51

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 14:5, 19:17, 36:33

Numbers 21:26, 28, 29, 30, 24:17, 32:1, 3, 37, 38, 33:46

Joshua 10:19, 13:17, 18

Judges 5:23, 11:24, 26

2 Samuel 5:21

1 Kings 12:29

2 Kings 3:25

2 Chronicles 25:15

Job 15:25

Psalms 37:17, 75:6, 83:6

Song of Solomon 2:14

Isaiah 14:4, 6, 15:2, 3, 4, 5, 6, 7, 16:6, 7, 9, 10, 11, 12, 19:14, 24:17, 25:11, 12, 30:14, 40:30, 45:20, 46:1, 63:1

Jeremiah 4:13, 6:24, 16:6, 17:6, 22:28, 23:12, 25:15, 16, 21, 46:18, 21, 49:3, 4, 6, 8, 13, 22, 24, 50:29, 34, 51:6

Ezekiel 25:8, 30:21

Joel 1:12

Amos 2:1, 5:5

Zephaniah 1:12, 2:8

Zechariah 1

1 Timothy 6:17

Word/Phrase Explanations

Moab
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

HERE
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

God
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Hesbon
'Heshbon,' as mentioned in Jeremiah 49:3, signifies the fructification of truth in the natural self.

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

nasie
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

swaard
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

groot
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

verbreek
To “break” something creates an image that is much different from “attacking,” “destroying,” or “shattering.” It is less emotional, less violent in its intent; it...

gehoor
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

vlug
Flight, as in Matthew 14:20, signifies removal from a state of the good of love and innocence. Flight, as in Mark 8:18, signifies the last...

red
To be saved or rescued means getting true ideas that we can hold to even in the face of a storm of false thinking. Sometimes...

woestyn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

priesters
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

vorste
Captains and Rulers (Jer. 51:23) signifies principal evils and falsities. Captains and Rulers (Ezek 33:6) signifies principal truths. See Chief Captains.

verwoester
'A spoiler,' as in Jeremiah 48:32, signifies evil and its derivative falsity.

kom
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

Stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

gaan
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

gee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

woon
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

werk
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

stil
When something is described as quiet, still or calm in the Bible, it represents the state of peace that comes with being aligned with the...

smaak
Our five senses correspond to spiritual affections, or the attraction we feel toward spiritual things. The sense of taste, according to the Writings, corresponds to...

geur
Fragrance means the affection of truth derived from good.

spreek
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

stuur
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

beskaamd
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Bet-el
When Jacob had his famous dream, of a staircase leading to heaven, he named the place "Bethel," which is Hebrew for "the house of God."...

helde
Mighty,' as in Revelation 19:18, signify people who are educated about doctrine derived from the Word. By extension, 'mighty' signifies education or learning derived from...

koning
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

haastig
'To hasten' or 'hastiness' in the internal sense, does not denote what is quick, but what is certain, and also what is full, thus every...

sterk
Strength' relates truth and falsity. Strength,' as in Luke 10:27, signifies the will and understanding extended to extremes. Strength,' as in Revelation 1:6, signifies divine...

stok
'A staff' signifies power because it is a support for the hand and arm, and through these to the whole body. A staff takes on the...

af
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

sit
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

staan
'To stay with,' as in Genesis 32:4, relates to the life of truth when accompanied by good, and in this instance, it means to take...

pad
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

huil
To howl' signifies grief caused by vastation.

verkondig
To "declare" something means to say it formally, publicly and with emphasis; you might say what you think, but you only declare things you're sure...

oordeel
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

land
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

Bosra
Bosrah, as in Isaiah 63:1 signifies a vintage, which is predicated concerning truth. Bozrah has respect to the divine truth, and Edom, to the divine...

horing
'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of...

arm
Arms and feet (Daniel 10:6) signify the exterior things of the Word, which are its literal sense.

rots
'Rocks' signify the good and truth of faith.

inwoners
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

duif
A dove (Gen. 8.) signifies goodness and truth. A dove, as in Hosea 11:11, signifies rational good.

nes
To make a nest,' as in Jeremiah 48:28, when related to a bird, signifies the same thing as 'to dwell,' which is fulfilling the duties...

trots
'Pride' signifies the love of self.

hart
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

Jaéser
'Jaser' signifies false principles.

Sibma
'Sibmah' signifies the members of the external church, who explain the Word to favor worldly love.

see
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

wyn
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

waters
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

kaal
'A bald head' signifies the Word deprived of the natural sense, which is the sense of the letter.

hande
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

heupe
'Loins' in general, signify love, and when referring to the Lord, divine love. 'Loins' signify the interiors of conjugial love. Loins,' as in Isaiah 11:5,...

roukleed
'Being clothed in sackcloth' signifies lamentation because of the devastation of truth in the church. 'Sackcloth,' as in Revelation 6:12, relates to destroyed good.

dakke
'A house-top,' as mentioned in Matthew 24:13, signifies the superior state of a person, and consequently, his state as to good.

arend
Eagle wings, referred to in Daniel 7:3, signify rational principles grounded in man's proprium.

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

vrou
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

strik
'To be in a snare' signifies being taken and seduced by one’s own evil and falsity.

val
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

gevang
"Catching" is used in a variety of ways in the Bible, both positive and negative. Thieves get caught; the Egyptians caught up with the Children...

bring
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

besoeking
The end time of the church and each individual, is called 'the visitation,' and precedes judgment. 'Visitation' is nothing but an exploration of the quality...

vlam
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

verteer
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

seuns
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dogters
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Komentář

 

Staff      

← Předchozí   Další →

'A staff' signifies power because it is a support for the hand and arm, and through these to the whole body. A staff takes on the meaning of what it most closely supports, that is, the hand and arm, both of which in the Word signify the power of truth. From several passages in the books of Moses, it is very clear that the staff and the hand, represent power, and in the highest sense, the divine omnipotence of the Lord. It is also evident that in that time, the external features of the Church were made up of representatives, and that its internal features - which were spiritual and celestial realities as exist in heaven - corresponded to the external ones, which owed their power to that correspondence. A staff denotes power in the spiritual sense can also be seen in several passages in the prophets. This is also why kings had scepters, which were made like short staves, and kings represent the Lord regarding truth. 'A staff' as in Isaiah 10:24, 26, signifies power derived from reasoning and science, like the power of people who reason from scientific ideas against the truths of faith, and pervert them or downplay them.

(Odkazy: Arcana Coelestia 4013, 4876; Isaiah 10:24, 10:26)

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 10227

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

10227. 'The rich shall not give more, and the poor shall not give less than half a shekel when they give [the offering] of Jehovah' means that all equally, however much ability they possess, should attribute to the Lord all forms of truth springing from good. This is clear from the meaning of 'the rich' as one who is affluent in truths and forms of good, and in cognitions or knowledge of them, dealt with below; from the meaning of 'the poor' as one who is not affluent in them, also dealt with below; from the meaning of 'not giving more and not giving less' as all equally; from the meaning of 'half a shekel' as all forms of truth springing from good, dealt with in 10221; and from the meaning of 'giving to Jehovah' as attributing to the Lord, for 'Jehovah' in the Word means the Lord, see the places referred to in 9373. From these meanings it is evident that 'the rich shall not give more, and the poor shall not give less than half a shekel when they give [the offering] of Jehovah' means that all equally, however much ability they possess, should attribute to the Lord all forms of truth springing from good.

(Odkazy: Ezekiel 27)


[2] The implications of all this are that everyone possesses the ability to understand and be wise; but the reason why one person may be wiser than another is that they are not alike in attributing to the Lord all that constitutes understanding and wisdom, that is, all forms of truth and good. Those who attribute them all to the Lord are wiser than any others, because all forms of truth and good constituting wisdom flow in from heaven, that is, from the Lord there. The attribution of them all to the Lord opens the inner levels of a person's mind towards heaven. For that attribution involves the acknowledgement that no truth or good at all come from self; and in the measure that this is acknowledged self-love departs, and along with it the thick darkness resulting from falsities and evils. In the same measure also the person attains innocence, love to the Lord, and faith in Him. As a result of this the person is linked to the Divine, who then flows in, bringing enlightenment. All this shows why it is that one person may have more wisdom, another less, and also why 'the rich shall not give more, and the poor shall not give less', meaning that all equally possess the ability to be wise. The ability to be wise, it is true, does not exist with all in equal measure; nevertheless all equally possess the ability, for each is able to be wise.

[3] The ability to be wise should not be taken to mean an ability to use knowledge to engage in reasoning about truths and forms of good, and so an ability to prove anything you like. Rather, it is an ability to observe what is true and good, to choose what is appropriate, and to apply this to functions performed in life. Those who attribute everything to the Lord are able to do these things, whereas those who do not attribute everything to Him but to themselves only know how to reason about truths and forms of good. Nor do they see anything apart from what they derive from others; and this they see not with the power of reason, only with the workings of the memory. Since they are incapable of looking around inside actual truths they stand out of doors, affirming whatever they receive, whether true or false. The more expertly people can use their knowledge to do this, the wiser than others the world believes them to be. But the more they attribute all things to themselves, thus the more they love the things they think as a result of their own efforts, the more insane they are; for they affirm falsities more than truths and evils more than forms of good. They receive light from no other source than the illusions and appearances which exist in the world, and therefore from their own inferior light, called natural illumination, separated from the light of heaven. And when that illumination has been separated, then so far as the truths and forms of good which belong to heaven are concerned there is thick and total darkness.

[4] The fact that riches and wealth mean matters of understanding (or intelligence) and wisdom, and therefore cognitions or knowledge of truth and good as well, which also are called spiritual wealth and riches, is clear from places in the Word where they are mentioned, as in Isaiah,

I will visit upon 1 the fruit of the pride of the king of Asshur, for the reason that he has said, By the power of my hand I have done it, and by my wisdom, for I have understanding. Therefore I will remove the boundaries of the peoples, and will plunder their treasures. My hand will find, like a nest, the wealth of the peoples. Isaiah 10:12-14.

This refers in the internal sense to those who trust in their own intelligence and believe that true wisdom comes not from heaven but from themselves. 'The king of Asshur' means reasoning, at this point as a result of self-intelligence, 1186; and 'plundering the treasures and the wealth of the peoples as a consequence' means destroying those things that constitute the truths of intelligence and wisdom.

[5] In the same prophet,

A prophecy regarding the beasts of the south. They carry their wealth on the shoulders of asses, and their treasures on the backs of camels, to Egypt. Isaiah 30:6-7.

'The beasts of the south' are those who, though they are within the Church and so dwell in the light of truth from the Word, read the Word solely for the sake of possessing knowledge and not for the sake of rendering useful services in life. For 'the south' means where the light of truth is, thus where the Word exists, 3195, 3708, 5672, 9642; 'an ass' means knowledge, as does 'a camel', and 'Egypt' too. For this meaning of 'an ass', see 5492, 5741, 7024; 'a camel', 3048, 3071, 3143, 3145, 4156; and 'Egypt', the places referred to in 9391. The fact that these prophetic words must be understood in a spiritual sense becomes clear from the consideration that no one without that sense knows what is meant by 'the beasts of the south', by 'carrying their wealth on the shoulders of asses, and their treasures on the backs of camels', or by carrying them 'to Egypt'.

(Odkazy: Arcana Coelestia 4516)


[6] In the same prophet,

I will give you the treasures of darkness, and the secret wealth of concealed places, that you may know that it is I, Jehovah. Isaiah 45:3.

'The treasures of darkness, and the secret wealth of concealed places' are such things as belong to heavenly intelligence and wisdom, which are hidden from the natural man.

[7] In Jeremiah,

The sin of Judah has been written with a pen of iron. O My mountain in the field, I will give for spoil your resources and all your treasures. Jeremiah 17:1, 3.

Judah is called 'a mountain in the field' because that which was representative of the celestial Church existed there, 'mountain' being the love which the celestial Church possesses, 6435, and 'the field' the Church itself, 2971, 3766, 7502, 9139, 9295. 'The resources' and 'the treasures' which would be given for spoil are all of the Church's truths and forms of good that would be reduced to nothing.

[8] In the same prophet,

On account of your trust in your works and in your treasures, you also will be taken. Jeremiah 48:7.

'Treasures' here also stands for the matters of doctrine and the cognitions or knowledge that the Church possesses.

(Odkazy: Jeremiah 50:37-38)


[9] In the same prophet,

O sword against its horses and against its chariots, and against the mixed crowd who are in its midst! O sword against its treasures, in order that they may be looted! A drought on its waters, in order that they may dry up! Jeremiah 50:36-38.

These words are directed against the Chaldeans, by whom one should understand people whose worship is external devoid of internal, thus people who claim with their lips to believe the truths of the Word but in their heart reject them. By 'sword' falsity engaged in conflict against truths is meant, 2799, 4499, 6353, 7102, 8294; by 'horses' the power of understanding, 2760-2762, 3217, 5321; and by 'chariots' matters of doctrine, 5321, 8215. By 'treasures' which would be looted are meant the Church's truths and forms of good, which would be perverted and ruined through the application of them to the evils of self-love and love of the world; and by 'a drought on the waters, in order that they may dry up!' deprivation and destruction of the truths of faith, 'water' meaning the truth of faith, see 2702, 3058, 3424, 4976, 8568, 9323.

(Odkazy: Jeremiah 50:37-38)


[10] Who can fail to see that the literal meaning is not the real meaning that these words possess? For is there anything holy, anything of the Church, anything of heaven, or any sense in the idea of a sword against horses, against chariots, against a mixed crowd, against treasures, or in the idea of a drought over waters, in order that they may dry up? From all this and from all else in the Word it may be seen plainly that a spiritual sense, different from the natural, lies within every detail and that without this sense the Word cannot be called holy, and that in very many places is not even intelligible.

[11] In the same prophet,

O Babel, you who dwell on many waters, great in treasures, ... Jeremiah 51:13.

'Babel' means those who possess the Word and consequently all the Church's truths and its forms of good, but who apply them to self-love and in so doing profane them, 1326. The same thing was also represented by the action of the king of Babel, who took all the vessels of the temple, which were made of gold and silver, drank from them, and at the same time praised the gods of gold and silver, Daniel 5:2-4ff. This explains why Babel is spoken of as 'dwelling on many waters, great in treasures', 'waters' meaning truths and in the contrary sense falsities, 2702, 3058, 4976, 8568, 9323. A further description occurs in the Book of Revelation, in which the riches of Babylon are listed in Chapter 18, where they are called its 'merchandise'.

(Odkazy: Daniel 5:2; Revelation 18:1)


[12] In Ezekiel,

I will bring against Tyre Nebuchadnezzar. By means of the hoofs of his horses he will trample all your streets. They will seize your wealth and despoil your merchandise. Ezekiel 26:7, 11-12.

'Tyre' is used to mean the Church in respect of cognitions or knowledge of goodness and truth, 1201, 'Nebuchadnezzar' the king of Babel to mean that which is profane and lays waste, 1327(end), which happens when the truths and forms of good which the Word contains serve, through wrong application, as means to lend support to the evils of self-love and love of the world. For in these circumstances the evils of those loves exist inwardly, in the heart, while the holy things of the Church are on the lips. 'The hoofs of his horses' are the outermost levels of the natural, that is, levels of knowledge consisting solely of sensory impressions, 7729; 'streets' are the truths of faith, 2336; and 'wealth' and 'merchandise' are cognitions of goodness and truth.

[13] Since cognitions of goodness and truth are meant by 'Tyre', 1201, wherever Tyre is referred to in the Word various kinds of merchandise and riches are also referred to, as in the same prophet,

Tarshish was your trader through the vastness of all your wealth - in silver, iron, tin, and lead. Damascus was your trader because of the vastness of all your wealth. Through the vastness of your wealth and your trading you have enriched all the kings of the earth. Ezekiel 27:1-end.

In the same prophet,

By your wisdom and by your intelligence you have gained wealth for yourself; [you have gained] gold and silver in your treasuries. By the vastness of your wisdom you have increased your wealth. Ezekiel 28:4-5.

This too refers to Tyre, from which it is plainly evident that 'wealth and riches' in the Word is used to mean spiritual wealth and riches, which are cognitions of goodness and truth, thus which are the means to wisdom.

(Odkazy: Ezekiel 27, Ezekiel 27:12, 27:18, 27:33)


[14] Also in Zechariah,

Tyre gathers silver like the dust, and gold like the mud of the streets. Behold, the Lord will make it poor and hurl 2 its wealth into the sea. Zechariah 9:3-4.

And in David,

The daughter of Tyre will offer you a gift, daughter of the king; the rich of the people will entreat your face. Psalms 45:12.

The Church in respect of the affection for truth is described here; and it is called 'the daughter of the king', for 'the daughter' means the Church in respect of affection, 2362, 3963, 6729, 9055(end), and 'the king' means truth, 1672, 2015, 2069, 3670, 4575, 4581, 4966, 6148. This is why it says that the daughter of Tyre will offer her a gift, and that the rich of the people will entreat her face, 'the rich of the people' meaning those who are affluent in truths and forms of good.

[15] In Hosea,

Ephraim said, Surely I have become rich, I have found wealth for myself. Hosea 12:8.

Nor are 'I have become rich' and 'I have found wealth for myself' used to mean an enrichment with worldly riches and wealth, but with heavenly ones; for 'Ephraim' is used to mean the Church's power of understanding, which receives light when the Word is read, 5354, 6222, 6238, 6267.

[16] In John,

To the angel of the Church of the Laodiceans [write], Because you say, I am rich, and have become enriched, and have no need - when you do not know that you are wretched, and miserable, and needy, and blind, and naked - I counsel you to buy from Me gold purified in fire that you may be enriched, and white garments that you may put on. Revelation 3:14, 17-18.

This refers to the Church which supposes that everything composing the Church consists in bare knowledge alone and which consequently considers itself superior to others, when in fact knowledge is no more than the means with which to correct and improve one's life. Anyone therefore who possesses knowledge without a life led in accord with it is wretched, miserable, needy, blind, and naked. 'Buying gold purified in fire' means acquiring real good for oneself from the Lord, and buying 'white garments' means acquiring real truths springing from that good for oneself from the Lord.

'Gold' means the good of love, see the places referred to in 9874.

'Garments' means the truths of faith, 4545, 5248, 5319, 5954, 9212, 9216, 9814, 9952.

[17] In Jeremiah,

I Jehovah give to each according to his ways, according to the fruits of his works. As a partridge collects but does not lay, [so is he who] acquires riches but not by means that are just 3 . In the midst of his days he will leave them behind; at the end of his days he will become a fool. Jeremiah 17:10-11.

This refers to those who acquire knowledge for themselves without any use for it in view other than to make themselves rich, that is, possessors of knowledge, when in fact life is what it is intended to serve. All this is meant by 'gathering as a partridge and yet not laying' and by 'acquiring riches but not by means that are just'.

[18] In Luke,

Any one of you who does not renounce all his possessions cannot be My disciple. Luke 14:33.

Anyone who does not know that 'possessions' in the internal sense are spiritual riches and wealth, which consist of cognitions or knowledge derived from the Word, cannot possibly have any other idea than that if he is to be saved he will have to strip himself of all his wealth. But that is not the meaning of those words; 'possessions' there is used to mean everything that is the product of self-intelligence. For no one can be wise by virtue of what is his own, only by virtue of what is the Lord's. Therefore 'renouncing all one's possessions' means attributing no intelligence or wisdom at all to oneself; and whoever fails to do this cannot be taught by the Lord, that is, be His disciple.

[19] Since possessions, riches, wealth, silver, and gold mean the things that constitute intelligence and wisdom, the Lord also compares the kingdom of heaven to treasure hidden in a field, Matthew 13:44; and He says that people should provide themselves treasure that does not fail in heaven; for where the treasure is, there the heart is, Matthew 6:19-21; Luke 12:33-34.

[20] Those who do not know that by 'the rich' they should understand people who possess cognitions or knowledge of truth and good, thus people who have the Word, and that by 'the poor' they should understand people who do not possess them but nevertheless desire them, cannot have any other idea than that in Luke 16 one who was rich and another who was poor in the ordinary sense of those words are meant by the rich man who was clothed in purple and fine linen and the poor one who was laid at his porch. But in that parable 'the rich man' is used to mean the Jewish nation, who had the Word, the 'purple' in which he was clothed meaning real good, 9467, and 'fine linen' real truth, 5319, 9469, 9596, 9744. And 'the poor man' laid at the porch is used to mean those who are outside the Church and do not have the Word but who nevertheless desire the truths and the good things of heaven and the Church.

(Odkazy: Luke 16:19-31)


[21] From all this too it is evident that those who have the Word, consequently Divine Truths, should be understood by 'the rich', as also in Mary's 4 prophecy in Luke,

God has filled the hungry with good things, and the rich He has sent away empty. Luke 1:53.

'The hungry' are those who elsewhere are called 'the poor', thus those who have no bread and water and so are wanting food and drink, that is, those who have no knowledge of goodness and truth and yet desire them. By 'bread and water' in the Word goodness and truth are meant, 9323; and by 'hungering and thirsting', thus by 'wanting food and drink', the desire for them is meant.

[22] Such people are also meant elsewhere by 'the poor', as in Luke,

Blessed are the poor, for theirs is the kingdom of heaven 5 . Blessed are you who are hungry, for you will be satisfied. Luke 6:20-21.

In the same gospel,

The householder told his servant to go out into the streets and lanes of the city and bring in the poor, the maimed, the lame, and the blind. Luke 14:21.

In the same gospel,

To the poor the gospel will be preached. Luke 7:22.

In Matthew,

The poor hear the gospel. Matthew 11:5.

In Isaiah,

Then the firstborn of the poor will feed, and the needy will lie down with confidence. Isaiah 14:30.

In the same prophet,

The needy of men (homo) will exult in the Holy One of Israel. Isaiah 29:19.

In Zephaniah,

I will leave in your midst a wretched and poor people, who will hope in the name of Jehovah. They will feed and rest, with none making them afraid. Zephaniah 3:12-13.

And in Isaiah,

The poor and the needy are seeking water, but there is none; their tongue is parched with thirst. I, Jehovah, will hearken to them. I will open streams on the sloping heights, and I will place springs in the midst of valleys. Isaiah 41:17-18.

[23] 'The poor and the needy seeking water' are those who desire cognitions or knowledge of goodness and truth, 'water' meaning truth. This desire is described by the statement that their tongue is parched with thirst, and the abundance which they are going to have by the promise that streams will be opened on sloping heights, and springs in the midst of valleys. From all this it is again evident that heavenly realities, which belong to the truth of faith and the good of love, are meant by earthly objects, that is, by the waters, streams on sloping heights, and springs in valleys; that these objects compose the literal sense of the Word, whereas those realities compose the spiritual sense; and that the Word is Divine by virtue of the spiritual sense, and not so without it.

[24] Another reason why wealth and riches mean such things as constitute intelligence (or understanding) and wisdom lies in correspondence. Among angels in heaven everything looks as though it is gleaming with gold, silver, and precious stones; and this is owing to the intelligent understanding of truth and wise discernment of good they possess. For the inner abilities which angels possess present themselves in this visual manner through objects that correspond to these abilities. Among spirits too who are below the heavens riches make their appearance in accordance with the state of reception of truth and good from the Lord.

-----
Footnotes:

1. i.e. I will punish

2. literally, strike

3. literally, make riches but not with judgement

4. The Latin has Elisabeth's.

5. The words in the second part of this sentence come from the parallel passage in Matthew 5:3.

-----

(Odkazy: Exodus 30:5, 30:15; Ezekiel 27)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 10406

Heaven and Hell 365

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 107, 158, 220


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 118, 131, 193, 236, 453

Other New Christian Commentary
Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Jacob’s Sons
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: