Bible

 

Jeremiah 48

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Oor Moab. So die HERE van die leërskare, die God van Israel: Wee oor Nebo, want dit is verwoes; Kirjatáim staan beskaamd, dit is ingeneem; die rotsvesting is beskaamd en verskrik.

2 Uit is dit met die roem van Moab; in Hesbon het hulle onheil teen hom bedink en gesê: Kom laat ons hom uitroei, dat hy geen nasie meer is nie. Ook jy, Madmen, sal verwoes word, die swaard sal jou agtervolg.

3 Hoor! Geskreeu uit Horonáim: verwoesting en 'n groot vernieling.

4 Moab is verbreek; sy kleintjies laat 'n geskreeu hoor.

5 Want die hoogte van Luhit gaan hulle op met geween by geween; want aan die hange van Horonáim het hulle angsgeskreeu van verbreking gehoor.

6 Vlug, red julle lewe, en word soos 'n kaal bos in die woestyn!

7 Want omdat jy vertrou het op jou handelinge en op jou voorrade, sal jy ook ingeneem word; en Kamos sal uittrek in ballingskap, sy priesters en sy vorste almal saam.

8 En die verwoester sal kom oor elke stad, sodat geen stad sal vryraak nie; en die dal sal te gronde gaan, en die gelyk veld sal verwoes word, soos die HERE gesê het.

9 Gee vlerke aan Moab, want hy sal moet wegvlieg; en sy stede sal 'n woesteny word, sonder dat daar iemand in woon.

10 Vervloek is hy wat nalatig is om die werk van die HERE te doen; ja, vervloek is hy wat sy swaard van bloed terughou!

11 Moab was gerus van sy jeug af en het stil gelê op sy afsaksel, sonder dat hy leeggemaak is van vat in vat: hy het nie in ballingskap gegaan nie; daarom het sy smaak in hom gebly en sy geur nie verander nie.

12 Daarom, kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek aftappers na hom sal stuur wat hom sal aftap en sy vate sal leegmaak en sy kruike stukkend slaan.

13 En Moab sal beskaamd staan deur Kamos, soos die huis van Israel beskaamd gestaan het deur Bet-el waar hulle op vertrou het.

14 Hoe kan julle : Ons is helde en manne bekwaam om te veg?

15 Moab is verwoes, en hulle het opgegaan in sy stede, en sy beste jongmanne het afgegaan om geslag te word, spreek die Koning wie se Naam is HERE van die leërskare.

16 Die ondergang van Moab is naby om te kom, en sy onheil is baie haastig.

17 Beklaag hom, almal wat rondom hom is en almal wat sy naam ken! : Hoe is die sterk staf, die sierlike stok gebreek!

18 Kom af uit jou heerlikheid, en sit in die dorsland, o inwoner, dogter van Dibon! Want die verwoester van Moab het teen jou opgetrek, hy het jou forte verwoes.

19 Gaan staan op die pad, en kyk uit, o inwoner van Aroër! Vra vir hom wat vlug en vir haar wat ontkom; : Wat het gebeur?

20 Moab staan beskaamd, want hy is verslae. Huil en skreeu, verkondig dit by die Arnon dat Moab verwoes is!

21 Ja, 'n oordeel het gekom oor die land van die gelykte, oor Holon en oor Jahas en oor Mefáät,

22 en oor Dibon en oor Nebo en oor Bet-Diblatáim,

23 en oor Kirjatáim en oor Bet-Gamul en oor Bet-Meon,

24 en oor Kérijot en oor Bosra, ja, oor al die stede van die land Moab, die wat ver en die wat naby is.

25 Die horing van Moab is afgekap en sy arm is verbreek, spreek die HERE.

26 Maak hom dronk, omdat hy hom groot gehou het teen die HERE, sodat Moab neerslaan in sy uitbraaksel en hy self ook 'n belagging word.

27 Want was Israel vir jou nie 'n bespotting nie? Of is hy onder die diewe betrap, dat jy die hoof geskud het so dikwels as jy van hom gespreek het?

28 Verlaat die stede en gaan woon in die rots, inwoners van Moab! En word soos 'n duif wat sy nes maak oorkant die opening van die afgrond.

29 Ons het van die trotsheid van Moab gehoor--hy is baie trots! --van sy hoogheid en sy trotsheid en sy hoogmoed en die verheffing van sy hart.

30 Ek ken sy grimmigheid, spreek die HERE, en sy onbehoorlike grootpratery; onbehoorlik het hulle gehandel.

31 Daarom sal ek oor Moab huil, ja, oor die hele Moab dit uitskreeu; oor die manne van Kir-Heres sug hulle.

32 Bo die geween van Jaéser sal ek jou beween, o wingerdstok van Sibma! Jou ranke het gegaan oor die see, tot by die see van Jaéser het hulle gekom--die verwoester het jou somervrugte en jou druiwe-oes oorval.

33 Daarom is vreugde en gejuig weggeneem uit die land van tuine en uit die land Moab, en Ek het die wyn uit die parskuipe laat verdwyn; hulle sal dit nie trap met vreugdegeroep nie; die vreugdegeroep sal geen vreugdegeroep wees nie.

34 Weens die geskreeu van Hesbon tot by Eleále, tot by Jahas het hulle hul stem verhef, van Soar af tot by Horonáim, Eglat-Selísia; want ook die waters van Nimrim sal 'n woesteny word.

35 En Ek sal in Moab 'n einde maak, spreek die HERE, aan hom wat op die hoogte offer en rook laat opgaan vir sy god.

36 Daarom klaag my hart oor Moab soos fluite, ja, my hart klaag oor die manne van Kir-Heres soos fluite; omdat die oorwins wat hulle verwerf het, verlore gegaan het.

37 Want al die hoofde is kaal en al die baarde is afgeskeer; op al die hande is snye en om die heupe is 'n roukleed.

38 Op al die dakke van Moab en op sy pleine is net rouklag, want Ek het Moab verbreek soos 'n ding waar 'n mens geen behae in het nie, spreek die HERE.

39 Hoe is hy verslae! Hulle huil. Hoe het Moab die rug gedraai met skaamte! So sal Moab dan vir almal wat rondom hom is, 'n belagging en 'n verskrikking word.

40 Want so die HERE: Kyk, hy sal vlieg soos 'n arend en sal sy vleuels oor Moab uitsprei.

41 Die stede is ingeneem, en die bergvestings is verower; en die hart van die helde van Moab sal in dié dag wees soos die hart van 'n vrou wat in nood is.

42 En Moab sal verdelg word, dat hy geen volk meer is nie, omdat hy hom groot gehou het teen die HERE.

43 Die skrik en die kuil en die strik oor jou, o inwoner van Moab, spreek die HERE.

44 Hy wat vlug vir die vrees, sal val in die kuil; en hy wat uit die kuil klim, sal gevang word in die net; want Ek sal oor hom, oor Moab, bring die jaar van hulle besoeking, spreek die HERE.

45 In die beskutting van Hesbon staan vlugtelinge sonder krag; want 'n vuur het uitgegaan uit Hesbon en 'n vlam uit die huis van Sihon, en het die slape van die hoof van Moab en die skedel van die rumoermakers verteer.

46 Wee jou, Moab! Die volk van Kamos is verlore; want jou seuns is weggeneem as gevangenes en jou dogters in gevangenskap.

47 Maar aan die einde van die dae sal Ek die lot van Moab verander, spreek die HERE. Tot sover die oordeel van Moab.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2468

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 114


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 375, 583, 1589, 1825, 2240, 2418, 2608, ...

Apocalypse Revealed 47, 166, 194, 204, 270, 316, 485, ...

The Lord 4, 39, 53

Sacred Scripture 35, 103

Heaven and Hell 365

True Christian Religion 93, 158, 265, 683


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 195, 223, 235, 316, 376, 411, 417, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 51

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 14:5, 19:17, 36:33

Numbers 21:26, 28, 29, 30, 24:17, 32:1, 3, 37, 38, 33:46

Joshua 10:19, 13:17, 18

Judges 5:23, 11:24, 26

2 Samuel 5:21

1 Kings 12:29

2 Kings 3:25

2 Chronicles 25:15

Job 15:25

Psalms 37:17, 75:6, 83:6

Song of Solomon 2:14

Isaiah 14:4, 6, 15:2, 3, 4, 5, 6, 7, 16:6, 7, 9, 10, 11, 12, 19:14, 24:17, 25:11, 12, 30:14, 40:30, 45:20, 46:1, 63:1

Jeremiah 4:13, 6:24, 16:6, 17:6, 22:28, 23:12, 25:15, 16, 21, 46:18, 21, 49:3, 4, 6, 8, 13, 22, 24, 50:29, 34, 51:6

Ezekiel 25:8, 30:21

Joel 1:12

Amos 2:1, 5:5

Zephaniah 1:12, 2:8

Zechariah 1

1 Timothy 6:17

Word/Phrase Explanations

Moab
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

HERE
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

God
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Hesbon
'Heshbon,' as mentioned in Jeremiah 49:3, signifies the fructification of truth in the natural self.

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

nasie
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

swaard
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

groot
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

verbreek
To “break” something creates an image that is much different from “attacking,” “destroying,” or “shattering.” It is less emotional, less violent in its intent; it...

gehoor
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

vlug
Flight, as in Matthew 14:20, signifies removal from a state of the good of love and innocence. Flight, as in Mark 8:18, signifies the last...

red
To be saved or rescued means getting true ideas that we can hold to even in the face of a storm of false thinking. Sometimes...

woestyn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

priesters
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

vorste
Captains and Rulers (Jer. 51:23) signifies principal evils and falsities. Captains and Rulers (Ezek 33:6) signifies principal truths. See Chief Captains.

verwoester
'A spoiler,' as in Jeremiah 48:32, signifies evil and its derivative falsity.

kom
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

Stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

gaan
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

gee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

woon
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

werk
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

stil
When something is described as quiet, still or calm in the Bible, it represents the state of peace that comes with being aligned with the...

smaak
Our five senses correspond to spiritual affections, or the attraction we feel toward spiritual things. The sense of taste, according to the Writings, corresponds to...

geur
Fragrance means the affection of truth derived from good.

spreek
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

stuur
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

beskaamd
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Bet-el
When Jacob had his famous dream, of a staircase leading to heaven, he named the place "Bethel," which is Hebrew for "the house of God."...

helde
Mighty,' as in Revelation 19:18, signify people who are educated about doctrine derived from the Word. By extension, 'mighty' signifies education or learning derived from...

koning
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

haastig
'To hasten' or 'hastiness' in the internal sense, does not denote what is quick, but what is certain, and also what is full, thus every...

sterk
Strength' relates truth and falsity. Strength,' as in Luke 10:27, signifies the will and understanding extended to extremes. Strength,' as in Revelation 1:6, signifies divine...

stok
'A staff' signifies power because it is a support for the hand and arm, and through these to the whole body. A staff takes on the...

af
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

sit
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

staan
'To stay with,' as in Genesis 32:4, relates to the life of truth when accompanied by good, and in this instance, it means to take...

pad
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

huil
To howl' signifies grief caused by vastation.

verkondig
To "declare" something means to say it formally, publicly and with emphasis; you might say what you think, but you only declare things you're sure...

oordeel
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

land
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

Bosra
Bosrah, as in Isaiah 63:1 signifies a vintage, which is predicated concerning truth. Bozrah has respect to the divine truth, and Edom, to the divine...

horing
'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of...

arm
Arms and feet (Daniel 10:6) signify the exterior things of the Word, which are its literal sense.

rots
'Rocks' signify the good and truth of faith.

inwoners
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

duif
A dove (Gen. 8.) signifies goodness and truth. A dove, as in Hosea 11:11, signifies rational good.

nes
To make a nest,' as in Jeremiah 48:28, when related to a bird, signifies the same thing as 'to dwell,' which is fulfilling the duties...

trots
'Pride' signifies the love of self.

hart
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

Jaéser
'Jaser' signifies false principles.

Sibma
'Sibmah' signifies the members of the external church, who explain the Word to favor worldly love.

see
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

wyn
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

waters
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

kaal
'A bald head' signifies the Word deprived of the natural sense, which is the sense of the letter.

hande
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

heupe
'Loins' in general, signify love, and when referring to the Lord, divine love. 'Loins' signify the interiors of conjugial love. Loins,' as in Isaiah 11:5,...

roukleed
'Being clothed in sackcloth' signifies lamentation because of the devastation of truth in the church. 'Sackcloth,' as in Revelation 6:12, relates to destroyed good.

dakke
'A house-top,' as mentioned in Matthew 24:13, signifies the superior state of a person, and consequently, his state as to good.

arend
Eagle wings, referred to in Daniel 7:3, signify rational principles grounded in man's proprium.

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

vrou
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

strik
'To be in a snare' signifies being taken and seduced by one’s own evil and falsity.

val
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

gevang
"Catching" is used in a variety of ways in the Bible, both positive and negative. Thieves get caught; the Egyptians caught up with the Children...

bring
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

besoeking
The end time of the church and each individual, is called 'the visitation,' and precedes judgment. 'Visitation' is nothing but an exploration of the quality...

vlam
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

verteer
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

seuns
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dogters
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Komentář

 

Staff      

← Předchozí   Další →

'A staff' signifies power because it is a support for the hand and arm, and through these to the whole body. A staff takes on the meaning of what it most closely supports, that is, the hand and arm, both of which in the Word signify the power of truth. From several passages in the books of Moses, it is very clear that the staff and the hand, represent power, and in the highest sense, the divine omnipotence of the Lord. It is also evident that in that time, the external features of the Church were made up of representatives, and that its internal features - which were spiritual and celestial realities as exist in heaven - corresponded to the external ones, which owed their power to that correspondence. A staff denotes power in the spiritual sense can also be seen in several passages in the prophets. This is also why kings had scepters, which were made like short staves, and kings represent the Lord regarding truth. 'A staff' as in Isaiah 10:24, 26, signifies power derived from reasoning and science, like the power of people who reason from scientific ideas against the truths of faith, and pervert them or downplay them.

(Odkazy: Arcana Coelestia 4013, 4876; Isaiah 10:24, 10:26)

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 866

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

866. Verse 5. And in their mouth was found no deceit, signifies that they are averse to thinking falsities and persuading to them. This is evident from the signification of "mouth," as being thought and speech therefrom, and thus persuasion; (see above, n. 580, 782, 794); also from the signification of "deceit," as being to deceive and mislead purposely, thus from an intention of the will; consequently to think falsities and persuade to them designedly, which destroys man forever. That such things have no place in those who are led by the Lord or who follow Him is signified by "in their mouth is found no deceit." For the Lord is Divine truth united to Divine good; and all who are in the Lord, who are those who acknowledge His Divine Human and do His commandments, are in the Divine truth and in the Divine good; and as thinking falsities is contrary to the Divine truth, and wishing to persuade to them is contrary to the Divine good, such are averse to so doing.

(Odkazy: Revelation 14:5; The Apocalypse Explained 580, 782, 794)


[2] What else "deceit" signifies in the Word can be seen from the passages where it is mentioned, as in the following. In John:

Jesus said of Nathaniel as he was coming to Him, Behold an Israelite indeed, in whom is no deceit (John 1:47).

An "Israelite" signifies one who is in the good of charity, and from that in truths, thus one who is in truths from good. Such are meant also by "the hundred forty-four thousand who follow the Lord, in whose mouth is found no deceit;" so here "deceit" has the same signification.

[3] In Zephaniah:

The remnant of Israel shall not do perversity nor speak a lie, neither shall a tongue of deceit be found in their mouth (Zephaniah 3:13).

"The remnant of Israel," the same as "an Israelite indeed," means those who are in spiritual faith, because they are in the good of charity; "to speak a lie" signifies to teach falsely from ignorance of truth; but "deceit" signifies falsity that is not from ignorance of truth, but from deliberation, thus from the purpose of deceiving, as is the case with the wicked.

[4] Likewise in the following passages:

He did no violence, neither was deceit in His mouth (Isaiah 53:9); which is said of the Lord:

He shall redeem their 1 soul from deceit and violence (Psalms 72:14).

The rich are full of violence, and the inhabitants thereof speak a lie; and as to their tongue deceit is in their mouth (Micah 6:12).

They fill their master's house with violence and deceit (Zephaniah 1:9).

Men of bloods and of deceit shall not live out half their days (Psalms 55:23).

Thou wilt destroy those that speak a lie; the man of bloods and of deceit Jehovah will abhor (Psalms 5:6).

"Violence and blood" signify perversion of truth and falsification of the Word; and "deceit" signifies doing this purposely:

Jehovah give ear to my prayers, that are apart from lips of deceit (Psalms 17:1).

Keep thy tongue from evil, and thy lips from speaking deceit (Psalms 34:13).

If my lips should speak iniquity, and my tongue should speak deceit (Job 27:4).

Deliver my soul, O Jehovah, from a lip of falsehood, from a tongue of deceit. What shall he give to thee, What shall he add to thee, thou tongue of deceit? (Psalms 120:2, 3).

Thou openest thy mouth to evil, and with thy tongue thou framest deceit (Psalms 50:19).

The mouth of the wicked, the mouth of deceit they have opened against me; they have spoken against me with a tongue of lies (Psalms 109:2).

Thy tongue thinketh wickednesses like a sharp razor working deceit (Psalms 52:2, 4).

They mock everyone with his companion, and they speak not truth; they have taught their tongue to speak a lie; it is thine to dwell in the midst of deceit; through deceit they have refused to know Me (Jeremiah 9:5, 6).

"Lips and tongue" with which they speak falsehood and deceit signify the thought with the intention of persuading to falsities against truths, and of misleading; the lips and the tongue having a similar signification as the mouth:

Blessed is the man unto whom Jehovah imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no deceit (Psalms 36:2);

The words of his mouth are iniquity and deceit; he ceaseth from understanding and doing good (Psalms 36:3);

To speak iniquity and to speak deceit (Job 13:7);

"iniquity" having reference to evil and "deceit" to falsity thence:

From the man of deceit and perversity deliver me, O Jehovah (Psalms 43:1).

The clean in hands and pure in heart, who doth not lift up his soul to vanity, and sweareth not with deceit (Psalms 24:4).

They think words of deceit against the quiet in the land, they opened their mouth exceedingly against me (Psalms 35:20, 21).

Wickednesses are in the midst thereof, fraud and deceit depart not from her street (Psalms 55:11).

Thou hast trodden down all them that err from Thy statutes, for their deceit is a lie (Psalms 119:118).

This people turneth itself away, Jerusalem is perpetually turned away, they hold fast to deceit, they refuse to return; I have hearkened and heard, but they speak not aright (Jeremiah 8:5, 6).

In these passages "deceit" does not mean deceit in the natural sense, which consists of deceitful plotting and malicious false-hood against another, but deceit in the spiritual sense, in which "deceit" means thought from the intention of the will, or intentionally and deliberately speaking falsities and persuading to them, and thereby destroying the soul.

(Odkazy: Acts of the Apostles 13:7, 27:4; Jeremiah 8:5-6, 9:5-6; Psalms 32:2, Psalms 35:20-21, 120:2-3)


[5] Likewise respecting the prophets, in Jeremiah:

Is it not in the heart of the prophets that prophesy falsehood, even of the prophets of the deceit of their own heart? (Jeremiah 23:14).

In the same:

The prophets prophesy unto you a vision of falsehood and divinations, and a thing of nought, and the deceit of their own heart (Jeremiah 14:14).

In the spiritual sense "prophets" signify those who teach truths from the Word and doctrine, and thus in an abstract sense the Word as to doctrine, therefore in the contrary sense, as in these passages, they signify those who teach falsities, thus those who falsify the truths of the Word; and to do this intentionally is meant by "the deceit of their heart."

(Odkazy: Jeremiah 23:26)


[6] That "deceit" means in the spiritual sense intentional falsification of the truths of the Word, from a desire to mislead, is evident in Hosea:

Ephraim hath compassed Me about with falsehood, and the house of Israel with deceit (Hosea 11:12).

"Ephraim" signifies the understanding of the truths of the church; and "the house of Israel" the church itself; so "deceit" and "falsehood" signify persuading to falsities with intention and desire.

[7] In the same:

They are become like a deceitful bow; their princes shall fall by the sword, from the rage of their tongue (Hosea 7:16).

And in David:

They are turned aside like deceitful bows (Psalms 78:57).

They are compared to a "deceitful bow" because a "bow" signifies doctrine combating, in both senses, namely, the doctrine of falsity combating against truth, and of truth against falsity, for javelins and arrows signify falsities or truths to fight with. (That this is the signification of "bow and arrows" may be seen above, n. 357.) All this again makes evident that "deceit" means deceit in the spiritual sense, which is deceit against the truths and goods of the Word and of the church, thus a disposition and desire to destroy them.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 357)


[8] That a disposition and desire to destroy the truths and goods of the Word, of doctrine, and of the church, thus to destroy them deliberately and intentionally, is signified by "deceit," is evident in Jeremiah:

They watch as fowlers lie in wait; they set a trap that they may catch men; as a cage full of birds so their houses are full of deceit (5 :26, 27).

In Moses:

If a man have a purpose against his neighbor to slay him by deceit, thou shalt take him from Mine altar (Exodus 21:14).

And as this was so grievous a sin it is said in Jeremiah:

Cursed is he who doeth the work of Jehovah with deceit (Jeremiah 48:10).

"Deceit" was so grievous a crime because deliberation and purpose are of the will, and whatever is of the will is of the man himself, and is called the evil of his heart, for the will is the man himself; but the thought that precedes consent, which is an act of the will, is not in man but outside of him; since the things that flow into the thought are like the objects that flow into the sight from the world, some of which are pleasing and some not pleasing; and those that are pleasing enter the delight of his life, but those that are not pleasing are cast out. So it is with everything that flows into man's internal sight, which is of his understanding and consequent thought. If it is pleasing it enters his will and adds itself to his life; but if it is not pleasing it is cast out.

(Odkazy: Jeremiah 5:26-27)


[9] It is to be known that all evil persons have a disposition and desire, consequently a will, to destroy the truths of heaven and the church by falsities, for the reason that they are conjoined to hell, and infernal spirits from the delight of their love burn with a lust of destroying all things of heaven and the church, and this by crafty devices, which they artfully contrive and wonderfully execute, which, if described from experience, would fill many pages. This makes clear that "deceit" signifies in general all evil of intention to destroy truths by falsities. (In addition, see what has been said about deceit in the Arcana Coelestia, namely, that deceit destroys everything of the spiritual and interior life in man, n. 9013; that deceit, fraud, and simulation were accounted by the ancients monstrous wickedness, n. 3573; that the deceitful, when viewed by the angels, appear like serpents and vipers, n . 4533; that such are meant in the Word by "serpents" and "vipers," n. 9013; that "poison" in the Word signifies deceit, n. Arcana Coelestia 9013. Respecting the punishments of those who lie in wait for and deceive others by deceit, n. 831, 957-960, 1273[1]; respecting their hells, n. 830, 831, 947, 4951.)

-----
Footnotes:

1.  The Hebrew has "their," see above n. 328.

-----

(Odkazy: Arcana Coelestia 830-831, 1273, 3573; Jeremiah 23:26; Psalms 32:2)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 861

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: