Bible

 

Jeremiah 48

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Oor Moab. So die HERE van die leërskare, die God van Israel: Wee oor Nebo, want dit is verwoes; Kirjatáim staan beskaamd, dit is ingeneem; die rotsvesting is beskaamd en verskrik.

2 Uit is dit met die roem van Moab; in Hesbon het hulle onheil teen hom bedink en gesê: Kom laat ons hom uitroei, dat hy geen nasie meer is nie. Ook jy, Madmen, sal verwoes word, die swaard sal jou agtervolg.

3 Hoor! Geskreeu uit Horonáim: verwoesting en 'n groot vernieling.

4 Moab is verbreek; sy kleintjies laat 'n geskreeu hoor.

5 Want die hoogte van Luhit gaan hulle op met geween by geween; want aan die hange van Horonáim het hulle angsgeskreeu van verbreking gehoor.

6 Vlug, red julle lewe, en word soos 'n kaal bos in die woestyn!

7 Want omdat jy vertrou het op jou handelinge en op jou voorrade, sal jy ook ingeneem word; en Kamos sal uittrek in ballingskap, sy priesters en sy vorste almal saam.

8 En die verwoester sal kom oor elke stad, sodat geen stad sal vryraak nie; en die dal sal te gronde gaan, en die gelyk veld sal verwoes word, soos die HERE gesê het.

9 Gee vlerke aan Moab, want hy sal moet wegvlieg; en sy stede sal 'n woesteny word, sonder dat daar iemand in woon.

10 Vervloek is hy wat nalatig is om die werk van die HERE te doen; ja, vervloek is hy wat sy swaard van bloed terughou!

11 Moab was gerus van sy jeug af en het stil gelê op sy afsaksel, sonder dat hy leeggemaak is van vat in vat: hy het nie in ballingskap gegaan nie; daarom het sy smaak in hom gebly en sy geur nie verander nie.

12 Daarom, kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek aftappers na hom sal stuur wat hom sal aftap en sy vate sal leegmaak en sy kruike stukkend slaan.

13 En Moab sal beskaamd staan deur Kamos, soos die huis van Israel beskaamd gestaan het deur Bet-el waar hulle op vertrou het.

14 Hoe kan julle : Ons is helde en manne bekwaam om te veg?

15 Moab is verwoes, en hulle het opgegaan in sy stede, en sy beste jongmanne het afgegaan om geslag te word, spreek die Koning wie se Naam is HERE van die leërskare.

16 Die ondergang van Moab is naby om te kom, en sy onheil is baie haastig.

17 Beklaag hom, almal wat rondom hom is en almal wat sy naam ken! : Hoe is die sterk staf, die sierlike stok gebreek!

18 Kom af uit jou heerlikheid, en sit in die dorsland, o inwoner, dogter van Dibon! Want die verwoester van Moab het teen jou opgetrek, hy het jou forte verwoes.

19 Gaan staan op die pad, en kyk uit, o inwoner van Aroër! Vra vir hom wat vlug en vir haar wat ontkom; : Wat het gebeur?

20 Moab staan beskaamd, want hy is verslae. Huil en skreeu, verkondig dit by die Arnon dat Moab verwoes is!

21 Ja, 'n oordeel het gekom oor die land van die gelykte, oor Holon en oor Jahas en oor Mefáät,

22 en oor Dibon en oor Nebo en oor Bet-Diblatáim,

23 en oor Kirjatáim en oor Bet-Gamul en oor Bet-Meon,

24 en oor Kérijot en oor Bosra, ja, oor al die stede van die land Moab, die wat ver en die wat naby is.

25 Die horing van Moab is afgekap en sy arm is verbreek, spreek die HERE.

26 Maak hom dronk, omdat hy hom groot gehou het teen die HERE, sodat Moab neerslaan in sy uitbraaksel en hy self ook 'n belagging word.

27 Want was Israel vir jou nie 'n bespotting nie? Of is hy onder die diewe betrap, dat jy die hoof geskud het so dikwels as jy van hom gespreek het?

28 Verlaat die stede en gaan woon in die rots, inwoners van Moab! En word soos 'n duif wat sy nes maak oorkant die opening van die afgrond.

29 Ons het van die trotsheid van Moab gehoor--hy is baie trots! --van sy hoogheid en sy trotsheid en sy hoogmoed en die verheffing van sy hart.

30 Ek ken sy grimmigheid, spreek die HERE, en sy onbehoorlike grootpratery; onbehoorlik het hulle gehandel.

31 Daarom sal ek oor Moab huil, ja, oor die hele Moab dit uitskreeu; oor die manne van Kir-Heres sug hulle.

32 Bo die geween van Jaéser sal ek jou beween, o wingerdstok van Sibma! Jou ranke het gegaan oor die see, tot by die see van Jaéser het hulle gekom--die verwoester het jou somervrugte en jou druiwe-oes oorval.

33 Daarom is vreugde en gejuig weggeneem uit die land van tuine en uit die land Moab, en Ek het die wyn uit die parskuipe laat verdwyn; hulle sal dit nie trap met vreugdegeroep nie; die vreugdegeroep sal geen vreugdegeroep wees nie.

34 Weens die geskreeu van Hesbon tot by Eleále, tot by Jahas het hulle hul stem verhef, van Soar af tot by Horonáim, Eglat-Selísia; want ook die waters van Nimrim sal 'n woesteny word.

35 En Ek sal in Moab 'n einde maak, spreek die HERE, aan hom wat op die hoogte offer en rook laat opgaan vir sy god.

36 Daarom klaag my hart oor Moab soos fluite, ja, my hart klaag oor die manne van Kir-Heres soos fluite; omdat die oorwins wat hulle verwerf het, verlore gegaan het.

37 Want al die hoofde is kaal en al die baarde is afgeskeer; op al die hande is snye en om die heupe is 'n roukleed.

38 Op al die dakke van Moab en op sy pleine is net rouklag, want Ek het Moab verbreek soos 'n ding waar 'n mens geen behae in het nie, spreek die HERE.

39 Hoe is hy verslae! Hulle huil. Hoe het Moab die rug gedraai met skaamte! So sal Moab dan vir almal wat rondom hom is, 'n belagging en 'n verskrikking word.

40 Want so die HERE: Kyk, hy sal vlieg soos 'n arend en sal sy vleuels oor Moab uitsprei.

41 Die stede is ingeneem, en die bergvestings is verower; en die hart van die helde van Moab sal in dié dag wees soos die hart van 'n vrou wat in nood is.

42 En Moab sal verdelg word, dat hy geen volk meer is nie, omdat hy hom groot gehou het teen die HERE.

43 Die skrik en die kuil en die strik oor jou, o inwoner van Moab, spreek die HERE.

44 Hy wat vlug vir die vrees, sal val in die kuil; en hy wat uit die kuil klim, sal gevang word in die net; want Ek sal oor hom, oor Moab, bring die jaar van hulle besoeking, spreek die HERE.

45 In die beskutting van Hesbon staan vlugtelinge sonder krag; want 'n vuur het uitgegaan uit Hesbon en 'n vlam uit die huis van Sihon, en het die slape van die hoof van Moab en die skedel van die rumoermakers verteer.

46 Wee jou, Moab! Die volk van Kamos is verlore; want jou seuns is weggeneem as gevangenes en jou dogters in gevangenskap.

47 Maar aan die einde van die dae sal Ek die lot van Moab verander, spreek die HERE. Tot sover die oordeel van Moab.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2468

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 114


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 375, 583, 1589, 1825, 2240, 2418, 2608, ...

Apocalypse Revealed 47, 166, 194, 204, 270, 316, 485, ...

The Lord 4, 39, 53

Sacred Scripture 35, 103

Heaven and Hell 365

True Christian Religion 93, 158, 265, 683


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 195, 223, 235, 316, 376, 411, 417, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 51

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 14:5, 19:17, 36:33

Numbers 21:26, 28, 29, 30, 24:17, 32:1, 3, 37, 38, 33:46

Joshua 10:19, 13:17, 18

Judges 5:23, 11:24, 26

2 Samuel 5:21

1 Kings 12:29

2 Kings 3:25

2 Chronicles 25:15

Job 15:25

Psalms 37:17, 75:6, 83:6

Song of Solomon 2:14

Isaiah 14:4, 6, 15:2, 3, 4, 5, 6, 7, 16:6, 7, 9, 10, 11, 12, 19:14, 24:17, 25:11, 12, 30:14, 40:30, 45:20, 46:1, 63:1

Jeremiah 4:13, 6:24, 16:6, 17:6, 22:28, 23:12, 25:15, 16, 21, 46:18, 21, 49:3, 4, 6, 8, 13, 22, 24, 50:29, 34, 51:6

Ezekiel 25:8, 30:21

Joel 1:12

Amos 2:1, 5:5

Zephaniah 1:12, 2:8

Zechariah 1

1 Timothy 6:17

Word/Phrase Explanations

Moab
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

HERE
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

God
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Hesbon
'Heshbon,' as mentioned in Jeremiah 49:3, signifies the fructification of truth in the natural self.

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

nasie
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

swaard
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

groot
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

verbreek
To “break” something creates an image that is much different from “attacking,” “destroying,” or “shattering.” It is less emotional, less violent in its intent; it...

gehoor
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

vlug
Flight, as in Matthew 14:20, signifies removal from a state of the good of love and innocence. Flight, as in Mark 8:18, signifies the last...

red
To be saved or rescued means getting true ideas that we can hold to even in the face of a storm of false thinking. Sometimes...

woestyn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

priesters
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

vorste
Captains and Rulers (Jer. 51:23) signifies principal evils and falsities. Captains and Rulers (Ezek 33:6) signifies principal truths. See Chief Captains.

verwoester
'A spoiler,' as in Jeremiah 48:32, signifies evil and its derivative falsity.

kom
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

Stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

gaan
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

gee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

woon
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

werk
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

stil
When something is described as quiet, still or calm in the Bible, it represents the state of peace that comes with being aligned with the...

smaak
Our five senses correspond to spiritual affections, or the attraction we feel toward spiritual things. The sense of taste, according to the Writings, corresponds to...

geur
Fragrance means the affection of truth derived from good.

spreek
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

stuur
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

beskaamd
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Bet-el
When Jacob had his famous dream, of a staircase leading to heaven, he named the place "Bethel," which is Hebrew for "the house of God."...

helde
Mighty,' as in Revelation 19:18, signify people who are educated about doctrine derived from the Word. By extension, 'mighty' signifies education or learning derived from...

koning
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

haastig
'To hasten' or 'hastiness' in the internal sense, does not denote what is quick, but what is certain, and also what is full, thus every...

sterk
Strength' relates truth and falsity. Strength,' as in Luke 10:27, signifies the will and understanding extended to extremes. Strength,' as in Revelation 1:6, signifies divine...

stok
'A staff' signifies power because it is a support for the hand and arm, and through these to the whole body. A staff takes on the...

af
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

sit
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

staan
'To stay with,' as in Genesis 32:4, relates to the life of truth when accompanied by good, and in this instance, it means to take...

pad
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

huil
To howl' signifies grief caused by vastation.

verkondig
To "declare" something means to say it formally, publicly and with emphasis; you might say what you think, but you only declare things you're sure...

oordeel
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

land
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

Bosra
Bosrah, as in Isaiah 63:1 signifies a vintage, which is predicated concerning truth. Bozrah has respect to the divine truth, and Edom, to the divine...

horing
'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of...

arm
Arms and feet (Daniel 10:6) signify the exterior things of the Word, which are its literal sense.

rots
'Rocks' signify the good and truth of faith.

inwoners
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

duif
A dove (Gen. 8.) signifies goodness and truth. A dove, as in Hosea 11:11, signifies rational good.

nes
To make a nest,' as in Jeremiah 48:28, when related to a bird, signifies the same thing as 'to dwell,' which is fulfilling the duties...

trots
'Pride' signifies the love of self.

hart
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

Jaéser
'Jaser' signifies false principles.

Sibma
'Sibmah' signifies the members of the external church, who explain the Word to favor worldly love.

see
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

wyn
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

waters
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

kaal
'A bald head' signifies the Word deprived of the natural sense, which is the sense of the letter.

hande
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

heupe
'Loins' in general, signify love, and when referring to the Lord, divine love. 'Loins' signify the interiors of conjugial love. Loins,' as in Isaiah 11:5,...

roukleed
'Being clothed in sackcloth' signifies lamentation because of the devastation of truth in the church. 'Sackcloth,' as in Revelation 6:12, relates to destroyed good.

dakke
'A house-top,' as mentioned in Matthew 24:13, signifies the superior state of a person, and consequently, his state as to good.

arend
Eagle wings, referred to in Daniel 7:3, signify rational principles grounded in man's proprium.

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

vrou
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

strik
'To be in a snare' signifies being taken and seduced by one’s own evil and falsity.

val
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

gevang
"Catching" is used in a variety of ways in the Bible, both positive and negative. Thieves get caught; the Egyptians caught up with the Children...

bring
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

besoeking
The end time of the church and each individual, is called 'the visitation,' and precedes judgment. 'Visitation' is nothing but an exploration of the quality...

vlam
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

verteer
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

seuns
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dogters
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Komentář

 

Staff      

← Předchozí   Další →

'A staff' signifies power because it is a support for the hand and arm, and through these to the whole body. A staff takes on the meaning of what it most closely supports, that is, the hand and arm, both of which in the Word signify the power of truth. From several passages in the books of Moses, it is very clear that the staff and the hand, represent power, and in the highest sense, the divine omnipotence of the Lord. It is also evident that in that time, the external features of the Church were made up of representatives, and that its internal features - which were spiritual and celestial realities as exist in heaven - corresponded to the external ones, which owed their power to that correspondence. A staff denotes power in the spiritual sense can also be seen in several passages in the prophets. This is also why kings had scepters, which were made like short staves, and kings represent the Lord regarding truth. 'A staff' as in Isaiah 10:24, 26, signifies power derived from reasoning and science, like the power of people who reason from scientific ideas against the truths of faith, and pervert them or downplay them.

(Odkazy: Arcana Coelestia 4013, 4876; Isaiah 10:24, 10:26)

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 811

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

811. That "captivity" signifies in the Word spiritual captivity, which is a shutting out from Divine truths, that is, from the understanding of them in the Word, also destruction by the falsities of evil and by the evils of falsity, can be seen from passages in the Word where "captivity" is mentioned; as in the following. In Luke:

They shall fall by the edge of the sword, and shall be led captive among all nations; and Jerusalem shall finally be trampled down (Luke 21:24).

This chapter treats of the consummation of the age, which means the last time of the church, when there is no longer any truth remaining. "To fall by the edge of the sword" at that time signifies the destruction of truth by falsities; "sword" signifying the combat of falsity against truth, and also the destruction of truth by falsities. "They shall be led captive among all nations" signifies persuasions and thence obsessions by evils of every kind; for when truths have been destroyed not only do falsities succeed in their place, but evils also. "All nations" signify evils of every kind; "Jerusalem shall be trampled down" signifies a complete destruction and perversion of the doctrine of the church; "Jerusalem" signifying the church in respect to doctrine, and "to be trampled down" signifying to be wholly destroyed, which is done chiefly by falsifications and adulterations of the Word.

(Odkazy: Revelation 13:10)


[2] In Ezekiel:

They shall be led captive among the nations, and the altars shall be laid waste, and the idols shall be broken, and the slain shall fall in the midst of you (Ezekiel 6:1-10).

"The altars being laid waste" signifies that all worship from the good of love shall perish; "the idols becoming broken" signifies that all worship from the truths of that good shall perish; and "the slain shall fall in the midst of you" signifies that they shall perish by falsities, "to be slain by the sword" signifying this.

[3] In Lamentations:

Hear, all ye people, and behold my grief; my virgins and my young men have gone into captivity (Lamentations 1:18).

This is a lamentation over the devastation of all truth in the church; this lamentation is described by "Hear, all ye people, and behold my grief;" that all the affection of truth has been destroyed is signified by "my virgins have gone into captivity," a "virgin" signifying the affection of truth; and that all understanding of truth has been destroyed is signified by "my young men have gone into captivity," "young men" signifying the understanding of truth and intelligence.

[4] In Amos:

If they have gone into captivity before their adversaries, thence do I command the sword that it may slay them (Amos 9:4).

"If they have gone into captivity before their adversaries" signifies, if they have suffered evils to take possession of them; "adversaries" meaning evils, and "to go into captivity" meaning to be possessed by them. "Thence do I command the sword that it may slay them" signifies that falsities will shut them out from the understanding of truths, and will destroy them.

[5] In David:

God abandoned the habitation of Shiloh, the tent He inhabited among men; and He gave His strength into captivity, and His splendor into the hand of the adversary (Psalms 78:60, 61).

"The habitation of Shiloh" signifies the church that is in the good of love, and the "tent" signifies the church that is in the truths of doctrine; thence it is clear what is signified by "God abandoned the habitation of Shiloh, the tent He inhabited among men," namely, that the goods of love and the truths of doctrine have been destroyed. The "strength" that He gave into captivity signifies spiritual truth from celestial good; and "to give into captivity" signifies to shut out from an understanding of it, and thus destruction by falsities; and the "splendor that He gave into the hand of the adversary" signifies natural truth from spiritual; this is signified by "splendor;" and its destruction by evils is signified by "being given into the hand of the adversary."

(Odkazy: Psalms 78:60-61)


[6] In Ezekiel:

The prophet was commanded to remove out of the place, and to bring out the vessels of removal through the wall before their eyes, to bring them out in the darkness, and to cover his face that he see not the earth; and say, I am your prodigy; like as I have done, so shall it be done to them; they shall go into exile, into captivity (Ezekiel 12:1-12).

By this the prophet represented the state of the church at that time, that there were no longer any truths remaining that had not been destroyed by falsities. For all the prophets represented the church in respect to doctrine from the Word. "To remove out of the place," and "to bring out the vessels of removal through the wall in darkness, and to cover his face that he see not the earth," represented that all the truths of doctrine from the Word had been cast out; "to remove out of the place" signifies rejection; "vessels of removal" signify the truths of doctrine; the "wall" through which he brought them out signifies the ultimate, which encompasses and defends truths (the ultimate of doctrine being the sense of the letter of the Word, which is called a "wall" because it contains and includes the spiritual sense); the "darkness" in which he was to bring them out signifies falsities; "to cover his face that he see not the earth" signifies that truths of good are no longer seen in the church. Because the prophet represented these things it is said, "like as I have done, so shall it be done to them; they shall go into exile and into captivity." Thence it is clear that "to go into exile" signifies the dispersion of truth, and "to go into captivity" signifies to be possessed by falsities.

[7] In Habakkuk:

I will raise up the Chaldeans, a nation that marcheth into the breadths of the land; it shall gather captivity like the sand; it shall mock at kings and rulers shall be a derision unto it (Habakkuk 1:6, 9, 10).

"The Chaldeans" signify those who destroy the truths of the church; "the breadths of the land" signify the truths of the church; that they will destroy all truths by falsities is signified by "it shall gather captivity like the sand;" that the truths and goods of the Word will be derided and blasphemed is signified by "that nation shall mock at kings, and rulers shall be a derision unto it," "kings" signifying the truths of the Word, and "rulers" its goods.

(Odkazy: Habakkuk 1:9-10)


[8] In Jeremiah:

Nebuchadnezzar shall come and shall smite the land of Egypt, they who are for death to death, they who are for captivity to captivity, they who are for the sword to the sword; and I will kindle a fire in the houses of Egypt that he may burn them up, and carry them away captive; finally he shall array himself with the land of Egypt, as a shepherd arrayeth himself with his garment (Jeremiah 43:11, 12).

"Nebuchadnezzar," or "the king of Babylon," means in the Word those who destroy all things of the church by evils; and "the Chaldeans" those who destroy all things of the church by falsities; and in an abstract sense "the king of Babylon" signifies the evils that destroy, and "the Chaldeans" their falsities. "Nebuchadnezzar shall come and smite the land of Egypt" signifies the destruction of the natural man in respect to all goods and all truths thence from the Word; "they who are for death to death" signifies destruction by evils; "they who are for captivity to captivity" signifies destruction by shutting out from and deprivation of truth; "they who are for the sword to the sword" signifies destruction by falsities thence; "to kindle a fire in the houses of Egypt that he may burn them up, or carry them away captive," signifies that the loves of self and of the world will destroy all things of the natural man by evils and falsities; "fire" signifying those loves; "houses of Egypt" signify all things of the natural man; "to burn them up" signifies to destroy by evil loves, and "to carry them away captive" signifies to destroy by falsities thence. "Finally he shall array himself with the land of Egypt as a shepherd arrayeth himself with his garment" signifies that the falsities of evil and the evils of falsity will possess the whole natural man. This is compared to the garment of a shepherd, because a "garment" signifies truth clothing good, but here falsity clothing evil; for the natural man is like a garment to the spiritual man, for it encompasses and includes it.

(Odkazy: Jeremiah 43:10-12, 43:11-12)


[9] In Jeremiah:

They who are for death to death, they who are for famine to famine, and they who are for captivity to captivity (Jeremiah 15:2).

This describes the total vastation of good and truth in the church; for in the preceding verse it is said, "Though Moses and Samuel stood before Me, My soul could not be towards this people; cast them out before My face, that they may go forth;" therefore "they who are for death to death" signifies that those who reject goods perish by evils; "they who are for famine to famine" signifies that those who reject truths perish by falsities; "they who are for captivity to captivity" signifies that those who love evils and falsities are taken possession of by them.

[10] In Isaiah:

Like as My servant Isaiah hath gone naked and barefoot three years, so shall the king of Assyria lead the captivity of Egypt, and the crowd of Cush that is to be carried away, boys and old men, naked and barefoot, even the buttocks uncovered, the nakedness of Egypt (Isaiah 20:3, 4).

"The king of Assyria" signifies reasoning from the knowledges [scientifica] of the natural man; and "Egypt" signifies the natural man; so "the king of Assyria shall lead the captivity of Egypt" signifies that reasoning from falsities will destroy all the truths in the natural man, which are such as the truths of the sense of the letter of the Word. (The rest may be seen explained above, n. 532.)

(Odkazy: Isaiah 20:3-4; The Apocalypse Explained 532)


[11] In Daniel:

Also their gods with their princes, with their vessels of desire, silver and gold, shall he carry captive into Egypt; and he shall stand more years than the king of the north. The intelligent of the people shall instruct many; yet they shall fall together by the sword and by flame and by captivity and by depredation, for days (Daniel 11:8, 33).

This treats of the war between the king of the north and the king of the south, "the king of the north" signifying falsity ruling in the church, and "the king of the south" truth defending the church against falsity; that nevertheless falsities will predominate in the church in the latter end of days is here foretold and described. "Their gods and their princes, and vessels of desire, and silver and gold, that shall be carried captive into Egypt," signify that the defending truth will take away all truths and goods of the church from those who are in falsities; its spiritual truths are signified by "their gods and princes," natural truths by "their vessels of desire," and all truth and good in general by "silver and gold," and the taking away and defense of these is signified by "carrying captive into Egypt." "To fall together by sword and flame" signifies to perish by falsities and evils therefrom; and "to fall together by captivity and depredation" signifies the deprivation of all things of truth and good.

[12] In Jeremiah:

When the prophet was given over to the prison he prophesied that all Judah should be carried away into captivity to Babylon, and should there die and be buried (Jeremiah 20:1-6; 27).

This "prophet," like "prophet" in general, signifies the doctrine of the church from the Word; his being "given over to the prison" represented that the like was done in respect to the church and its doctrine, which is signified by all Judah being carried away into captivity to Babylon. The captivity of the tribe of Judah in Babylon seventy years represented the complete destruction of truth and devastation of the church.

[13] In the same:

The wind shall feed all thy shepherds, and thy lovers shall go into captivity; then shalt thou be ashamed and confounded for all thy wickedness (Jeremiah 22:22).

"Shepherds" in an abstract sense signify the goods of the church, and "lovers" its truths; the "wind" that shall feed the shepherds signifies the hollowness and emptiness of doctrine; the "captivity" into which the lovers shall go signifies a shutting out from all truths and from the understanding of them; "to be ashamed and confounded" signifies to be destitute of all good and truth; for thus, when they come among the angels, are they ashamed and confounded.

[14] In Moses:

I will make mine arrows drunk with blood, and my sword shall devour flesh, with the blood of the stain and of captivity, and the gall of the revenges of the adversary (Deuteronomy 32:42).

"To make arrows drunk with blood" signifies the delirium of mind from the Word falsified; "the sword shall devour flesh" signifies that falsities will destroy all things of good; "with the blood of the slain and of captivity" signifies the extinction and shutting out of all truth, "slain" meaning the extinction of truth by falsities, and "captivity" the shutting out of truth by falsities. "With the gall of the revenges of the adversary" signifies with the malice and cruelty of hell; "the gall of revenges" meaning malice and cruelty, and the "adversary" meaning hell.

[15] In Isaiah:

Bel hath bowed low, Nebo hath stooped, their idols are to the wild beast and to the beast; they have stooped and bowed low together, and their soul shall go into captivity (Isaiah 46:1, 2).

"Their idols to the wild beast and to the beast" signifies that their falsities are infernal falsities, and evils therefrom; "they have stooped and bowed low together" signifies that they will fall apart; "their soul shall go into captivity" signifies that they shall go into hell, where they will be shut out from all truth.

(Odkazy: Isaiah 46:1-2)


[16] In Obadiah:

In that day strangers led his strength captive, and aliens entered his gates and cast the lot upon Jerusalem (Obadiah 1:11).

This is said of Edom, which signifies the truth of the natural man, but here the falsity; "the strangers that led his strength captive" signify the falsities of the church destroying its truths, "strength" signifying truth, since all spiritual strength consists in truths; "the aliens who entered the gates" signify the falsities of doctrine destroying the truths through which entrance is given into interior truths; "Jerusalem, upon which they cast the lot," signifies the doctrine of the church from the Word, thus dispersed, "to cast the lot" meaning to disperse.

[17] In Jeremiah:

Woe to thee, Moab, the people of Chemosh have perished; for thy sons are taken into captivity, and thy daughters into captivity; yet I will bring back the captivity of Moab (Jeremiah 48:46, 47).

"Moab" means those who are in natural delight, and who therefore adulterate the goods of the Word; "the people of Chemosh" mean those who are in natural truth; "sons are taken into captivity and daughters into captivity" signifies that the truths and goods of their church are shut out by falsities and evils; "sons" meaning truths, and "daughters" goods; "I will bring back the captivity of Moab in the end of days" signifies that truths will be opened to those who are meant by "Moab," and they will be instructed in them, "the end of days" signifying the Lord's coming.

(Odkazy: Jeremiah 48:46-47)


[18] In many places in the Word it is said that "captives are to be brought back," and captives mean the Gentiles; and these are called "captives" because they are shut out from truths, which, however, will be opened to them by the Lord. As in Isaiah:

Jehovah hath anointed Me to proclaim good tidings unto the poor; He hath sent Me to bind up the broken in heart; to preach liberty to the captives, and to the bound, to the blind (Isaiah 60:1).

This is said of the Lord; and "the poor" to whom Jehovah hath anointed Him to preach good tidings signify those who are in few truths, and yet desire truths that their soul may be sustained by them; "the broken in heart" signify those who in consequence are in grief; "the captives" to whom He was to preach liberty signify those who are shut out from truths and thus from goods; and to these truths are to be opened, and by them they will be imbued with goods. The "bound" and the "blind" signify those to whom it is denied to see truths, meaning the Gentiles that afterwards received truths from the Lord.

(Odkazy: Isaiah 61:1)


[19] In the same:

I have raised him up in justice, and I will make straight all his ways; he shall build My city and he shall let go My captivity, not for price nor reward (Isaiah 45:13).

This, too, is said of the Lord; and the "justice" in which Jehovah hath raised him up signifies the good of love; and "his ways which He will make straight" signify the truths proceeding from good; the "city which he shall build" signifies the doctrine of the church; and the "captivity which he shall let go" signifies the opening and revelation of Divine truths with those who had heretofore been shut out from them. That the Lord will do these things freely is signified by "not for price nor reward."

[20] In Jeremiah:

The sons of Israel and the sons of Judah are oppressed together, and all that take them captive hold them fast, they refuse to let them go. Their Redeemer is strong; pleading He will plead their cause, and will give quiet to the land (Jeremiah 50:33, 34).

This also is said of the Lord, who is meant by "their Redeemer is strong;" "to plead their cause" signifies visitation and judgment upon those who oppress them by falsities, and consequent deliverance from them; "to give quiet to the land" signifies protection from falsities, "the sons of Israel and the sons of Judah," who are said to be oppressed, do not mean the sons of Israel and of Judah, but the Gentiles that are in truths and goods from the Lord; and as these are restrained by those who deceive them and shut out truths from them, it is said that "those that take them captive hold them fast, and refuse to let them go."

(Odkazy: Jeremiah 50:33-34)


[21] In David:

Thou hast ascended on high; Thou hast led captivity captive (Psalms 68:18).

This, again, is said of the Lord; and "to lead captivity captive" signifies to deliver from the falsities that have held them captive. In Isaiah:

Shall the prey be taken from the mighty, or shall the captivity of the just be delivered? For thus Jehovah hath said, Even the captivity of the mighty shall be taken, and the prey of the violent shall be delivered (Isaiah 49:24, 25).

This also is said of the Lord, and of the bringing back of the sons of Zion from captivity; and "the sons of Zion" mean those who are in love to the Lord and in truths therefrom. That they had been shut out from truths by those who eagerly confirmed falsities, and yet they were delivered by the Lord, is signified by "Shall the prey be taken from the mighty, and shall the captivity of the just be delivered?"

(Odkazy: Isaiah 49:24-25)


[22] In David:

Who will give out of Zion the salvation of Israel? When Jehovah shall bring back the captivity of His people Jacob shall exult, Israel shall be glad (Psalms 14:7; 53:6).

Here also "Zion" means those who are in the good of love from the Lord; deliverance from evils by the Lord and salvation are meant by "Who will give out of Zion the salvation of Israel?" "To bring back the captivity of His people" means deliverance from falsities and evils; "Jacob shall exult, Israel shall be glad," means the joy with those who are in the external church and of those who are in the internal church because of their deliverance, "Jacob" meaning those who are of the external church, and "Israel" those who are of the internal church; and both mean the Gentiles.

[23] In Jeremiah:

Fear not, My servant Jacob, and be not dismayed, O Israel; behold I will keep thee from afar, and thy seed from the land of thy captivity, so that Jacob may return, and be quiet and tranquil, and none shall make him afraid (Jeremiah 46:27; 30:10).

Here, too, "Jacob and Israel" mean the Gentiles, "Jacob" those who are of the external church, and "Israel" those who are of the internal church; "to keep them from afar" signifies to save them although they are far from salvation; "to keep from the land of captivity" signifies to deliver from the falsities by which they have been shut out from the truths and goods of heaven and the church; "to return and be quiet and tranquil, and none shall make afraid," signifies to be protected from falsities which are from hell.

[24] In the same:

All that devour thee shall be devoured; and all thine adversaries, all shall go into captivity; and they that plundered thee shall be for plunder; and all that preyed upon thee will I give for a prey. I will bring back the captivity of the tents of Jacob; and I will have compassion on his habitations, that the city may be built upon its own heap, and the palace shall be inhabited after its own manner (Jeremiah 30:16, 18).

"All that devour thee shall be devoured, all thine adversaries shall go into captivity, and they that plundered thee shall be for plunder, and all that preyed upon thee will I give for a prey," has a similar signification as the passage in Revelation here explained, namely, "if anyone shall lead into captivity he shall go into captivity; and if anyone shall kill with the sword he must be killed with the sword." (What the rest signifies has been explained above, n. 799.)

(Odkazy: The Apocalypse Explained 799)


[25] In the same:

I will be found of you, and I will bring back your captivity, and I will bring you together out of all nations, and I will bring you back to the place whence I caused you to depart (Jeremiah 29:14).

This, too, describes the deliverance of the Gentiles from spiritual captivity, which is a shutting out from the truths and goods of heaven and the church, whereby salvation is effected. In Zephaniah:

In that time I will bring you, and in time will bring you together unto Me, for I will give you for a name and a praise to all the peoples of the earth, when I bring back your captivity before your eyes (Zephaniah 3:20).

This, too, means the bringing back of the Gentiles from spiritual captivity. In Amos:

I will bring back the captivity of My people Israel, that they may build the waste cities and inhabit them, and plant vineyards and drink the wine thereof; and they shall make gardens and eat the fruit of them (Amos 9:14).

This may be seen explained above (n. 376, 405).

(Odkazy: The Apocalypse Explained 376, 405)


[26] In Isaiah:

Put on thy strength, O Zion; put on the garments of thy splendor, O Jerusalem, the city of holiness; for there shall not add to come any more into thee the uncircumcised and the unclean; shake thyself from the dust; sit, O Jerusalem; open the bands of thy neck, O captive daughter of Zion (Isaiah 52:1, 2).

"Zion" means a church that is in the good of love to the Lord; truth from that good is signified by the "strength that Zion shall put on;" and the truths of doctrine of that church are signified by "the garments of splendor that Jerusalem shall put on. " "The uncircumcised and the unclean, who shall not add to come any more," signify the evils of earthly loves and their falsities; "to shake herself from the dust, to arise and to sit," signifies, in respect to Jerusalem, deliverance from infernal falsities and elevation to the truths of heaven. "To open the bands of thy neck, O captive daughter of Zion," signifies deliverance from being withheld from truths by falsities that hinder the reception of influx out of heaven, "daughter of Zion" meaning those who are in the affection of truth from the good of love from the Lord. In the verses that follow it is said of the sons of Israel:

That they sojourned in Egypt, and that Assyria oppressed them (Isaiah 4);

which signifies that they were shut out from truths by reasonings from the knowledges (scientifica) of the natural man.

(Odkazy: Isaiah 52:1-2, 52:4)


[27] In the same:

The peoples shall take them and shall lead them to their place, and the house of Israel shall possess them for a heritage upon the land of Jehovah, for manservants and for maidservants; that they may thus take captive them whose captives they were, and they shall have dominion over their exactors (Isaiah 14:2).

This, too, treats of the bringing back of the sons of Israel, and by sons of Israel the Gentiles are meant. That those who shut out others from truths and lead them astray by falsities are shut out from truths and led astray by falsities, is signified by "they shall take captive them whose captives they were, and they shall have dominion over their exactors."

[28] In Hosea:

In the house of Israel I have seen a filthy thing; there is Ephraim's whoredom; Israel is polluted and Judah hath set a harvest for thee, when I shall bring back the captivity of My people (Hosea 6:10, 11).

This treats of the state of the church among the Jews about the time of the Lord's coming; "Ephraim's whoredom," which is "the filthy thing in the house of Israel," signifies the falsification of the Word; "whoredom" signifying falsification, and "Ephraim" the understanding of the Word. "Israel is polluted, and Judah hath set a harvest for thee," signifies that the church was in mere falsities, and that they applied the Word to confirm falsities, "Judah" signifying the Word, and "harvest" the abundance of such things in the Word as they applied. That this would be the state of the Jewish Church when truths should be opened before the Gentiles, by which they might be delivered from falsities, is signified by "when I shall bring back the captivity of My people."

(Odkazy: Hosea 6:10-11)


[29] In the historical parts of the Word the captivities of the sons of Israel by various enemies, and their deliverances, have a like signification, as:

That they were forced to serve Cushan, king of Syria, and were delivered by Othniel (Judges 3);

That they served Eglon, king of Moab, and were delivered by Ehud (Judges 3);

That they were given over to Jabin, king of Canaan, and delivered by Deborah (Judges 4);

That they were given over to the Midianites, and delivered by Gideon (Judges 6);

That they were given over to the Philistines and Ammonites, and delivered by Jephthah (Judges 10, Judges 11).

Similar things were signified by:

The captivity of the Jews seventy years in Babylon (2 Kings 25).

For the historical parts of the Word are all representative of such things as pertain to the church, and the expressions by which the historical facts are described are all significative.

(Odkazy: Judges 3:1, 4:1, 6:1, 10:1, 11:1)


[30] The "bound" have a similar signification in the Word as "captives," as in the following passages:

The bound in the pit shall be gathered together, and they shall be shut up in a prison; but after a multitude of days shall they be visited (Isaiah 24:22).

By the blood of thy covenant I will send forth the bound out of the pit wherein is no water (Zechariah 9:11).

The sighing of the bound shall come before Thee (Psalms 79:11).

He hath made the world into a wilderness and destroyed his 1 22 cities. He hath opened not the house for His bound ones (Isaiah 14:17).

To open the blind eyes, to lead him that is bound out of prison, them that sit in darkness out of the prison house (Isaiah 42:7).

The king said, I was in prison, and ye came 2 unto me (Matthew 25:36).

Jesus said, Ought not this daughter of Abraham, whom Satan hath bound lo these eighteen years, be loosed from this bond on the day of the sabbath? (Luke 13:16).

-----
Footnotes:

1.  See above, n. 741, where we read "his."

2.  the Latin has "ye did not come," for "ye came."

-----

(Odkazy: 2 Kings 25:1; Isaiah 61:1; Matthew 25:43; Revelation 13:10)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: