Bible

 

Jeremiah 48

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Oor Moab. So die HERE van die leërskare, die God van Israel: Wee oor Nebo, want dit is verwoes; Kirjatáim staan beskaamd, dit is ingeneem; die rotsvesting is beskaamd en verskrik.

2 Uit is dit met die roem van Moab; in Hesbon het hulle onheil teen hom bedink en gesê: Kom laat ons hom uitroei, dat hy geen nasie meer is nie. Ook jy, Madmen, sal verwoes word, die swaard sal jou agtervolg.

3 Hoor! Geskreeu uit Horonáim: verwoesting en 'n groot vernieling.

4 Moab is verbreek; sy kleintjies laat 'n geskreeu hoor.

5 Want die hoogte van Luhit gaan hulle op met geween by geween; want aan die hange van Horonáim het hulle angsgeskreeu van verbreking gehoor.

6 Vlug, red julle lewe, en word soos 'n kaal bos in die woestyn!

7 Want omdat jy vertrou het op jou handelinge en op jou voorrade, sal jy ook ingeneem word; en Kamos sal uittrek in ballingskap, sy priesters en sy vorste almal saam.

8 En die verwoester sal kom oor elke stad, sodat geen stad sal vryraak nie; en die dal sal te gronde gaan, en die gelyk veld sal verwoes word, soos die HERE gesê het.

9 Gee vlerke aan Moab, want hy sal moet wegvlieg; en sy stede sal 'n woesteny word, sonder dat daar iemand in woon.

10 Vervloek is hy wat nalatig is om die werk van die HERE te doen; ja, vervloek is hy wat sy swaard van bloed terughou!

11 Moab was gerus van sy jeug af en het stil gelê op sy afsaksel, sonder dat hy leeggemaak is van vat in vat: hy het nie in ballingskap gegaan nie; daarom het sy smaak in hom gebly en sy geur nie verander nie.

12 Daarom, kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek aftappers na hom sal stuur wat hom sal aftap en sy vate sal leegmaak en sy kruike stukkend slaan.

13 En Moab sal beskaamd staan deur Kamos, soos die huis van Israel beskaamd gestaan het deur Bet-el waar hulle op vertrou het.

14 Hoe kan julle : Ons is helde en manne bekwaam om te veg?

15 Moab is verwoes, en hulle het opgegaan in sy stede, en sy beste jongmanne het afgegaan om geslag te word, spreek die Koning wie se Naam is HERE van die leërskare.

16 Die ondergang van Moab is naby om te kom, en sy onheil is baie haastig.

17 Beklaag hom, almal wat rondom hom is en almal wat sy naam ken! : Hoe is die sterk staf, die sierlike stok gebreek!

18 Kom af uit jou heerlikheid, en sit in die dorsland, o inwoner, dogter van Dibon! Want die verwoester van Moab het teen jou opgetrek, hy het jou forte verwoes.

19 Gaan staan op die pad, en kyk uit, o inwoner van Aroër! Vra vir hom wat vlug en vir haar wat ontkom; : Wat het gebeur?

20 Moab staan beskaamd, want hy is verslae. Huil en skreeu, verkondig dit by die Arnon dat Moab verwoes is!

21 Ja, 'n oordeel het gekom oor die land van die gelykte, oor Holon en oor Jahas en oor Mefáät,

22 en oor Dibon en oor Nebo en oor Bet-Diblatáim,

23 en oor Kirjatáim en oor Bet-Gamul en oor Bet-Meon,

24 en oor Kérijot en oor Bosra, ja, oor al die stede van die land Moab, die wat ver en die wat naby is.

25 Die horing van Moab is afgekap en sy arm is verbreek, spreek die HERE.

26 Maak hom dronk, omdat hy hom groot gehou het teen die HERE, sodat Moab neerslaan in sy uitbraaksel en hy self ook 'n belagging word.

27 Want was Israel vir jou nie 'n bespotting nie? Of is hy onder die diewe betrap, dat jy die hoof geskud het so dikwels as jy van hom gespreek het?

28 Verlaat die stede en gaan woon in die rots, inwoners van Moab! En word soos 'n duif wat sy nes maak oorkant die opening van die afgrond.

29 Ons het van die trotsheid van Moab gehoor--hy is baie trots! --van sy hoogheid en sy trotsheid en sy hoogmoed en die verheffing van sy hart.

30 Ek ken sy grimmigheid, spreek die HERE, en sy onbehoorlike grootpratery; onbehoorlik het hulle gehandel.

31 Daarom sal ek oor Moab huil, ja, oor die hele Moab dit uitskreeu; oor die manne van Kir-Heres sug hulle.

32 Bo die geween van Jaéser sal ek jou beween, o wingerdstok van Sibma! Jou ranke het gegaan oor die see, tot by die see van Jaéser het hulle gekom--die verwoester het jou somervrugte en jou druiwe-oes oorval.

33 Daarom is vreugde en gejuig weggeneem uit die land van tuine en uit die land Moab, en Ek het die wyn uit die parskuipe laat verdwyn; hulle sal dit nie trap met vreugdegeroep nie; die vreugdegeroep sal geen vreugdegeroep wees nie.

34 Weens die geskreeu van Hesbon tot by Eleále, tot by Jahas het hulle hul stem verhef, van Soar af tot by Horonáim, Eglat-Selísia; want ook die waters van Nimrim sal 'n woesteny word.

35 En Ek sal in Moab 'n einde maak, spreek die HERE, aan hom wat op die hoogte offer en rook laat opgaan vir sy god.

36 Daarom klaag my hart oor Moab soos fluite, ja, my hart klaag oor die manne van Kir-Heres soos fluite; omdat die oorwins wat hulle verwerf het, verlore gegaan het.

37 Want al die hoofde is kaal en al die baarde is afgeskeer; op al die hande is snye en om die heupe is 'n roukleed.

38 Op al die dakke van Moab en op sy pleine is net rouklag, want Ek het Moab verbreek soos 'n ding waar 'n mens geen behae in het nie, spreek die HERE.

39 Hoe is hy verslae! Hulle huil. Hoe het Moab die rug gedraai met skaamte! So sal Moab dan vir almal wat rondom hom is, 'n belagging en 'n verskrikking word.

40 Want so die HERE: Kyk, hy sal vlieg soos 'n arend en sal sy vleuels oor Moab uitsprei.

41 Die stede is ingeneem, en die bergvestings is verower; en die hart van die helde van Moab sal in dié dag wees soos die hart van 'n vrou wat in nood is.

42 En Moab sal verdelg word, dat hy geen volk meer is nie, omdat hy hom groot gehou het teen die HERE.

43 Die skrik en die kuil en die strik oor jou, o inwoner van Moab, spreek die HERE.

44 Hy wat vlug vir die vrees, sal val in die kuil; en hy wat uit die kuil klim, sal gevang word in die net; want Ek sal oor hom, oor Moab, bring die jaar van hulle besoeking, spreek die HERE.

45 In die beskutting van Hesbon staan vlugtelinge sonder krag; want 'n vuur het uitgegaan uit Hesbon en 'n vlam uit die huis van Sihon, en het die slape van die hoof van Moab en die skedel van die rumoermakers verteer.

46 Wee jou, Moab! Die volk van Kamos is verlore; want jou seuns is weggeneem as gevangenes en jou dogters in gevangenskap.

47 Maar aan die einde van die dae sal Ek die lot van Moab verander, spreek die HERE. Tot sover die oordeel van Moab.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2468

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 114


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 375, 583, 1589, 1825, 2240, 2418, 2608, ...

Apocalypse Revealed 47, 166, 194, 204, 270, 316, 485, ...

The Lord 4, 39, 53

Sacred Scripture 35, 103

Heaven and Hell 365

True Christian Religion 93, 158, 265, 683


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 195, 223, 235, 316, 376, 411, 417, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 51

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 14:5, 19:17, 36:33

Numbers 21:26, 28, 29, 30, 24:17, 32:1, 3, 37, 38, 33:46

Joshua 10:19, 13:17, 18

Judges 5:23, 11:24, 26

2 Samuel 5:21

1 Kings 12:29

2 Kings 3:25

2 Chronicles 25:15

Job 15:25

Psalms 37:17, 75:6, 83:6

Song of Solomon 2:14

Isaiah 14:4, 6, 15:2, 3, 4, 5, 6, 7, 16:6, 7, 9, 10, 11, 12, 19:14, 24:17, 25:11, 12, 30:14, 40:30, 45:20, 46:1, 63:1

Jeremiah 4:13, 6:24, 16:6, 17:6, 22:28, 23:12, 25:15, 16, 21, 46:18, 21, 49:3, 4, 6, 8, 13, 22, 24, 50:29, 34, 51:6

Ezekiel 25:8, 30:21

Joel 1:12

Amos 2:1, 5:5

Zephaniah 1:12, 2:8

Zechariah 1

1 Timothy 6:17

Word/Phrase Explanations

Moab
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

HERE
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

God
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Hesbon
'Heshbon,' as mentioned in Jeremiah 49:3, signifies the fructification of truth in the natural self.

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

nasie
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

swaard
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

groot
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

verbreek
To “break” something creates an image that is much different from “attacking,” “destroying,” or “shattering.” It is less emotional, less violent in its intent; it...

gehoor
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

vlug
Flight, as in Matthew 14:20, signifies removal from a state of the good of love and innocence. Flight, as in Mark 8:18, signifies the last...

red
To be saved or rescued means getting true ideas that we can hold to even in the face of a storm of false thinking. Sometimes...

woestyn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

priesters
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

vorste
Captains and Rulers (Jer. 51:23) signifies principal evils and falsities. Captains and Rulers (Ezek 33:6) signifies principal truths. See Chief Captains.

verwoester
'A spoiler,' as in Jeremiah 48:32, signifies evil and its derivative falsity.

kom
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

Stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

gaan
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

gee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

woon
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

werk
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

stil
When something is described as quiet, still or calm in the Bible, it represents the state of peace that comes with being aligned with the...

smaak
Our five senses correspond to spiritual affections, or the attraction we feel toward spiritual things. The sense of taste, according to the Writings, corresponds to...

geur
Fragrance means the affection of truth derived from good.

spreek
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

stuur
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

beskaamd
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Bet-el
When Jacob had his famous dream, of a staircase leading to heaven, he named the place "Bethel," which is Hebrew for "the house of God."...

helde
Mighty,' as in Revelation 19:18, signify people who are educated about doctrine derived from the Word. By extension, 'mighty' signifies education or learning derived from...

koning
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

haastig
'To hasten' or 'hastiness' in the internal sense, does not denote what is quick, but what is certain, and also what is full, thus every...

sterk
Strength' relates truth and falsity. Strength,' as in Luke 10:27, signifies the will and understanding extended to extremes. Strength,' as in Revelation 1:6, signifies divine...

stok
'A staff' signifies power because it is a support for the hand and arm, and through these to the whole body. A staff takes on the...

af
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

sit
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

staan
'To stay with,' as in Genesis 32:4, relates to the life of truth when accompanied by good, and in this instance, it means to take...

pad
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

huil
To howl' signifies grief caused by vastation.

verkondig
To "declare" something means to say it formally, publicly and with emphasis; you might say what you think, but you only declare things you're sure...

oordeel
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

land
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

Bosra
Bosrah, as in Isaiah 63:1 signifies a vintage, which is predicated concerning truth. Bozrah has respect to the divine truth, and Edom, to the divine...

horing
'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of...

arm
Arms and feet (Daniel 10:6) signify the exterior things of the Word, which are its literal sense.

rots
'Rocks' signify the good and truth of faith.

inwoners
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

duif
A dove (Gen. 8.) signifies goodness and truth. A dove, as in Hosea 11:11, signifies rational good.

nes
To make a nest,' as in Jeremiah 48:28, when related to a bird, signifies the same thing as 'to dwell,' which is fulfilling the duties...

trots
'Pride' signifies the love of self.

hart
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

Jaéser
'Jaser' signifies false principles.

Sibma
'Sibmah' signifies the members of the external church, who explain the Word to favor worldly love.

see
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

wyn
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

waters
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

kaal
'A bald head' signifies the Word deprived of the natural sense, which is the sense of the letter.

hande
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

heupe
'Loins' in general, signify love, and when referring to the Lord, divine love. 'Loins' signify the interiors of conjugial love. Loins,' as in Isaiah 11:5,...

roukleed
'Being clothed in sackcloth' signifies lamentation because of the devastation of truth in the church. 'Sackcloth,' as in Revelation 6:12, relates to destroyed good.

dakke
'A house-top,' as mentioned in Matthew 24:13, signifies the superior state of a person, and consequently, his state as to good.

arend
Eagle wings, referred to in Daniel 7:3, signify rational principles grounded in man's proprium.

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

vrou
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

strik
'To be in a snare' signifies being taken and seduced by one’s own evil and falsity.

val
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

gevang
"Catching" is used in a variety of ways in the Bible, both positive and negative. Thieves get caught; the Egyptians caught up with the Children...

bring
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

besoeking
The end time of the church and each individual, is called 'the visitation,' and precedes judgment. 'Visitation' is nothing but an exploration of the quality...

vlam
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

verteer
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

seuns
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dogters
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Komentář

 

Staff      

← Předchozí   Další →

'A staff' signifies power because it is a support for the hand and arm, and through these to the whole body. A staff takes on the meaning of what it most closely supports, that is, the hand and arm, both of which in the Word signify the power of truth. From several passages in the books of Moses, it is very clear that the staff and the hand, represent power, and in the highest sense, the divine omnipotence of the Lord. It is also evident that in that time, the external features of the Church were made up of representatives, and that its internal features - which were spiritual and celestial realities as exist in heaven - corresponded to the external ones, which owed their power to that correspondence. A staff denotes power in the spiritual sense can also be seen in several passages in the prophets. This is also why kings had scepters, which were made like short staves, and kings represent the Lord regarding truth. 'A staff' as in Isaiah 10:24, 26, signifies power derived from reasoning and science, like the power of people who reason from scientific ideas against the truths of faith, and pervert them or downplay them.

(Odkazy: Arcana Coelestia 4013, 4876; Isaiah 10:24, 10:26)

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 637

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

637. Clothed in sackcloth, signifies in mourning because of the non-reception of Divine good and Divine truth. This is evident from the signification of "clothed in sackcloth," as being mourning because of the vastation and desolation of Divine good and Divine truth, here because of their non-reception; for the witnesses were seen clothed in sackcloth, and they signify the Divine good, from which is every good of love and charity, and the Divine truth, from which is every truth of doctrine and faith; these appear to be in mourning when they are not received, but in joy when they are received.

(Odkazy: Revelation 11:3)


[2] Likewise it is said of the sun and moon, which also signify the good of love and the truth of faith, that:

The sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood (Revelation 6:12),

which signifies that every good of love was separated, and every truth of faith falsified (see above, n. 401; not that the sun in the angelic heaven, which is the Lord, ever becomes black, but that it so appears to those who receive no light from it.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 401)


[3] In ancient times, when the externals of the church consisted of mere correspondences and thence of representatives of things spiritual, mourning was represented by many things that are significative; as by sitting and lying on the ground, rolling themselves in the dust, by putting ashes on the head, rending the garments, and putting on sackcloth. "Rending the garments and putting on sackcloth" signified mourning because of the desolation of truth and good in the church, and because of the nonreception of them; for "garments" in general signified the truths of the church (see above, n. 64, 65, 195, 271, 395, 475, 476); therefore "rending the garments" signified grief because the truths of the church are hurt and as it were rent asunder by falsities; and "to be clothed in sackcloth" signifies mourning because of the deprivation of good and truth, and the consequent vastation of the church.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 64-65, 195, 271, 395, The Apocalypse Explained 475-476)


[4] For this reason:

When Hezekiah the king heard the words of Tartan the captain of the king of Assyria, he rent his clothes and covered himself with sackcloth, and came to the house of Jehovah; and he sent Eliakim who was over the house, and Shebna the scribe, and the elders of the priests, covered with sackcloth, to Isaiah (2 Kings 19:1, 2; Isaiah 37:1, 2).

This was done because the "king of Assyria" here signifies the perverted rational, or the rational that perverts the truths and goods of the church and destroys them by falsities; all the words of Tartan the captain of the king of Assyria, involve such things; and because the desolation and vastation of the church was seen to be imminent, to exhibit mourning and grief on this account they rent their garments and covered themselves with sackcloth.

(Odkazy: 2 Kings 19:1-2; Isaiah 37:1-2)


[5] Likewise:

When Benhadad the king of Syria besieged Samaria, and there came a great famine, the king rent his clothes, and as he passed by upon the wall the people saw that, behold, sackcloth was upon his flesh within (2 Kings 6:30).

This has a similar signification as above, namely, the imminent desolation and devastation of the church; for this reason the king rent his garments and had sackcloth upon his flesh, which was a representative sign of mourning and grief.

[6] Mourning for like reasons is signified also by the following:

Jacob, when he believed that Joseph was torn to pieces, rent his clothes, and put sackcloth upon his loins, and mourned for his son many days (Genesis 37:34).

So when Ahab, by the advice of Jezebel his wife, had taken away the vineyard of Naboth, and had heard the hard words of the prophet respecting that matter, he rent his clothes and put sackcloth upon his flesh, and fasted, yea, he lay in sackcloth, and went softly (1 Kings 21:27).

The king of Nineveh also, when he heard the words of Jonah, arose up from his throne, and laid his robe from him and covered him with sackcloth, and sat upon ashes, and proclaimed a fast, and that man and beast should be covered with sackcloth (Jonah 3:5, 6, 8).

So also Daniel set his face to the Lord God, to seek by supplication and prayer in fasting, sackcloth, and ashes (Daniel 9:3).

When Abner was slain, David said to Joab and to all the people that were with him, that they should rend their clothes and gird them with sackcloth, and mourn before Abner; and David himself walked behind the bier (2 Samuel 3:31).

This makes clear that in the Jewish and Israelitish church mourning was represented by "rending the clothes and being clothed in sackcloth;" and this because grief of mind and mourning of heart, which were interior things, were represented at that time by external things, which because of their correspondences with spiritual things were significative.

(Odkazy: Jonah 3:5-6, 3:5-8)


[7] That the representation of mourning by sackcloth signified especially mourning because of the desolation of truth and vastation of good in the church, and also, in particular, repentance, with mourning of heart on account of evils, can be seen further from the following passages. In Isaiah:

In that day will the Lord Jehovih of hosts call to weeping and to lamenting, and to baldness, and to girding on sackcloth (Isaiah 22:12).

This chapter treats of the vastation of the church in respect to Divine truth; its mourning is described by "baldness" and by "putting on sackcloth."

[8] In Jeremiah:

The lion is gone up from the thicket, and the destroyer of nations journeyeth; he hath gone forth out of his place to make the land a waste; thy cities shall be destroyed, that there shall be no inhabitant; for this gird ye with sackcloth, lament, howl (Jeremiah 4:7, 8).

"The lion from the thicket" signifies the falsity of evil destroying the truths of the church; and "the destroyer of nations" signifies the evil of falsity destroying the good of the church; the "land that they will make a waste" signifies the church, and the "cities that shall be destroyed" signify the truths of doctrine; "to gird with sackcloth" signifies mourning on this account, therefore it is added "lament and howl."

(Odkazy: Jeremiah 4:7-8)


[9] In the same:

O daughter of My people, gird thee with sackcloth and roll thee in ashes; make thee mourning for an only one, a lamentation of bitterness, for the waster shall suddenly come upon us (Jeremiah 6:26).

"Daughter of the people" means the church; "to gird herself with sackcloth and roll herself in ashes" signifies mourning because of the destruction of the good and truth of the church; the destruction of these or the vastation of the church is meant by "the waster shall suddenly come." Evidently grievous mourning and grief because of the destruction of good and truth is signified by "gird thee with sackcloth and roll thee in ashes," for it is added "make thee mourning for an only one, a lamentation of bitterness."

[10] In the same:

Howl, O Heshbon, for Ai is devastated; cry out, ye daughters of Rabbah; gird ye with sackcloth, lament, and wander among the walls; for their king is gone into exile, his priests and princes together (Jeremiah 49:3).

This is said of the sons of Ammon, who signify such as are in natural good and falsify the truths of the church; those who are such in the church are meant by "the daughters of Rabbah;" mourning because of the destruction of truth by falsifications is signified by "Gird ye with sackcloth, lament, wander among the walls," "walls" signifying truths falsified; that the truth of the church perished in consequence is signified by "their king is gone into exile," "king" signifying the truth of the church, and "to go into exile" signifying to be destroyed. That the goods of the church and all truths therefrom likewise perished, is signified by "priests and princes together," "priests" signifying the goods of the church, and "princes" the truths therefrom.

[11] In Lamentations:

The elders of the daughter of Zion sit upon the earth, they keep silence, they have cast up dust upon their head, they have girded themselves with sackcloth; the virgins of Jerusalem bend their head down to the earth (Lamentations 2:10).

"To sit upon the earth," "to keep silence," "to cast up dust upon the head," and "to make the head to bend down to the earth," were all signs representative of mourning and grief because of the vastation of the church by evils and falsities. "The elders of the daughter of Zion" signify those that are wise and intelligent in the church, and in an abstract sense wisdom and intelligence; "daughters of Zion and the virgins of Jerusalem" signify those in the church who are in the affection of good and truth, and in an abstract sense these affections themselves.

[12] In Ezekiel:

The shipmasters shall make themselves bald for thee, and gird them with sackcloth, and they shall weep over thee in bitterness of soul, with bitter lamentation (Ezekiel 27:31).

This is said of Tyre, which signifies the church in respect to the knowledges of truth and good, and therefore also the knowledges of truth and good which belong to the church; here mourning on account of the destruction of these is described. "Shipmasters" signify all who bring and communicate these knowledges; "to make bald" signifies mourning on account of the destruction of all things of intelligence; "to gird with sackcloth" signifies mourning because the ability to know truth is also destroyed. Because mourning is what is described, it is added, "they shall weep over thee in bitterness of soul, with bitter lamentation. "

[13] In the Gospels:

Woe unto thee Chorazin, woe unto thee Bethsaida, for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon which have been done in you, they would have repented long ago in sackcloth and ashes (Matthew 11:21; Luke 10:13).

"To repent in sackcloth and ashes" means to grieve and mourn because of the nonreception of Divine truth, and because of the falsities and evils that obstruct.

[14] In Joel:

Howl as a virgin girded with sackcloth for the bridegroom of her youth; gird ye and lament, ye priests; howl, ye ministers of the altar; come, pass the night in sackcloth, ye ministers of my God, for the meal offering and the drink offering are withholden from the house of your God (Joel 1:8, 13).

Here "to be girded with sackcloth" and "to pass the night in sackcloth" signify mourning because the good and truth of the church are destroyed, for the "meal offering" signifies the good of the church, and the "drink offering" its truth.

[15] In Amos:

I will bring up sackcloth upon all loins, and baldness upon every head, and I will make it as a mourning for an only one, and its latter end as a bitter day (Amos 8:10).

"Sackcloth upon the loins" signifies mourning because the good of love is destroyed, for this is signified by the "loins;" and "baldness upon the head" signifies mourning because the understanding of truth is destroyed.

[16] In Isaiah:

Upon all the heads of Moab is baldness, every beard shaven; in its streets they have girded themselves with sackcloth; upon its roofs and in its streets he shall howl, flowing down in weeping (Isaiah 15:2, 3).

In Jeremiah:

Every head baldness, and every beard shaven; upon all hands gashes, and upon the loins sackcloth; upon all the roofs of Moab and in its streets mourning everywhere (Jeremiah 48:37, 38).

"Moab" signifies those who are in natural good and who adulterate the goods of the church; that such have no understanding of truth or knowledge of truth is signified by "upon all the heads of Moab baldness, and every beard shaven," also by "upon its roofs and in its streets he shall howl" and "there shall be mourning;" "upon all hands gashes" signifies things falsified; mourning because of these things is signified by "to gird with sackcloth," and "to howl," and "to flow down in weeping."

(Odkazy: Isaiah 15:2-3; Jeremiah 48:37-38)


[17] In Isaiah:

It shall come to pass in place of spices there shall be rottenness, and in place of a girdle tatters, and in place of braided work baldness, and in place of a robe a girding of sackcloth, in place of beauty burning; thy men shall fall by the sword, and thy might in the war (Isaiah 3:24, 25).

This is said of "the daughters of Zion," by whom the church in respect to the affections of celestial good is signified, therefore "the daughters of Zion" signify the affections of good that belong to the celestial church. The loss and dissipation of these through the pride of self-intelligence is here described by the various things with which these daughters adorn themselves; the change of these affections into opposite and unbeautiful affections is signified by "in place of spices there shall be rottenness, in place of a girdle tatters, in place of braided work baldness, in place of a robe a girding of sackcloth, and in place of beauty burning;" "rottenness" signifies the vital perishing; "in place of a girdle tatters" signifies the dissipation of perceptions of truth instead of their union; "in place of braided work baldness" signifies imbecility instead of knowledge [scientia]; "in place of beauty burning" signifies foolishness instead of intelligence, "burning" signifying insanity from the pride of self-intelligence, which is foolishness, and "beauty" signifying intelligence. That the truths of the understanding will perish by falsities, even till there is no resistance against evils, is signified by "thy men shall fall by the sword and thy might in the war," "sword" meaning falsity destroying the truth.

(Odkazy: Isaiah 3:24-25)


[18] "Sackcloth" has a similar meaning in the following passages. In Ezekiel:

All hands are relaxed, all knees go into waters, whence they shall gird themselves with sackcloth, and terror shall cover them, and upon all faces shall be shame, and upon all heads baldness (Ezekiel 7:17, 18).

In David:

I, when they were sick, made sackcloth my vesture, I afflicted my soul with hunger (Psalms 35:13).

When I wept in the fast of my soul it became to me a reproach; when I made sackcloth my garment I became a byword to them (Psalms 69:10, 11).

In Job:

I have sewed sackcloth upon my skin, and have put my horn in the dust; my face has been soiled by weeping (Job 16:15, 16).

In Isaiah:

I clothe the heavens with blackness, and I make sackcloth their covering (Isaiah 50:3).

And in David:

Thou hast turned for me my mourning into dancing, thou hast loosed my sackcloth and hast girded me with joy (Psalms 30:11).

In these passages, too, "sackcloth" signifies mourning; and "to gird sackcloth over the body instead of the vesture" signifies mourning because of the destruction of the truth of the church; and "to gird sackcloth upon the loins and upon the flesh" signifies mourning because of the destruction of the good of the church; for "the vesture" signifies the truth of the church, and "loins and flesh" signify the good of the church.

(Odkazy: Acts of the Apostles 16:15-16; Ezekiel 7:17-18; Job 16:15-16; Psalms 69:10-11)


[19] That "girding with sackcloth" was merely representative and thus significative of mourning and repentance, but was not in itself mourning and repentance, is evident in Isaiah:

Is such the fast that I shall choose, the day for a man to afflict his soul, to bow down his head as a rush, and to lie down in sackcloth and ashes; wilt thou call this a fast, and the day of Jehovah's good pleasure? Is not this the fast that I choose, to loose the bonds of wickedness, to break thy bread to the hungry, and to bring the afflicted exiles to the home, and when thou seest the naked that thou cover him? (Isaiah 58:5-7)

And in Joel:

Turn ye back unto me with your whole heart, and in fasting and in weeping and in lamentation, and rend your heart and not your garments (Joel 2:12, 13).

(Odkazy: Joel 2:12-13; Jonah 3:5-8; Revelation 11:3)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 634, 717, 820, 951, 1007

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: