Bible

 

Jeremiah 48

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Oor Moab. So die HERE van die leërskare, die God van Israel: Wee oor Nebo, want dit is verwoes; Kirjatáim staan beskaamd, dit is ingeneem; die rotsvesting is beskaamd en verskrik.

2 Uit is dit met die roem van Moab; in Hesbon het hulle onheil teen hom bedink en gesê: Kom laat ons hom uitroei, dat hy geen nasie meer is nie. Ook jy, Madmen, sal verwoes word, die swaard sal jou agtervolg.

3 Hoor! Geskreeu uit Horonáim: verwoesting en 'n groot vernieling.

4 Moab is verbreek; sy kleintjies laat 'n geskreeu hoor.

5 Want die hoogte van Luhit gaan hulle op met geween by geween; want aan die hange van Horonáim het hulle angsgeskreeu van verbreking gehoor.

6 Vlug, red julle lewe, en word soos 'n kaal bos in die woestyn!

7 Want omdat jy vertrou het op jou handelinge en op jou voorrade, sal jy ook ingeneem word; en Kamos sal uittrek in ballingskap, sy priesters en sy vorste almal saam.

8 En die verwoester sal kom oor elke stad, sodat geen stad sal vryraak nie; en die dal sal te gronde gaan, en die gelyk veld sal verwoes word, soos die HERE gesê het.

9 Gee vlerke aan Moab, want hy sal moet wegvlieg; en sy stede sal 'n woesteny word, sonder dat daar iemand in woon.

10 Vervloek is hy wat nalatig is om die werk van die HERE te doen; ja, vervloek is hy wat sy swaard van bloed terughou!

11 Moab was gerus van sy jeug af en het stil gelê op sy afsaksel, sonder dat hy leeggemaak is van vat in vat: hy het nie in ballingskap gegaan nie; daarom het sy smaak in hom gebly en sy geur nie verander nie.

12 Daarom, kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek aftappers na hom sal stuur wat hom sal aftap en sy vate sal leegmaak en sy kruike stukkend slaan.

13 En Moab sal beskaamd staan deur Kamos, soos die huis van Israel beskaamd gestaan het deur Bet-el waar hulle op vertrou het.

14 Hoe kan julle : Ons is helde en manne bekwaam om te veg?

15 Moab is verwoes, en hulle het opgegaan in sy stede, en sy beste jongmanne het afgegaan om geslag te word, spreek die Koning wie se Naam is HERE van die leërskare.

16 Die ondergang van Moab is naby om te kom, en sy onheil is baie haastig.

17 Beklaag hom, almal wat rondom hom is en almal wat sy naam ken! : Hoe is die sterk staf, die sierlike stok gebreek!

18 Kom af uit jou heerlikheid, en sit in die dorsland, o inwoner, dogter van Dibon! Want die verwoester van Moab het teen jou opgetrek, hy het jou forte verwoes.

19 Gaan staan op die pad, en kyk uit, o inwoner van Aroër! Vra vir hom wat vlug en vir haar wat ontkom; : Wat het gebeur?

20 Moab staan beskaamd, want hy is verslae. Huil en skreeu, verkondig dit by die Arnon dat Moab verwoes is!

21 Ja, 'n oordeel het gekom oor die land van die gelykte, oor Holon en oor Jahas en oor Mefáät,

22 en oor Dibon en oor Nebo en oor Bet-Diblatáim,

23 en oor Kirjatáim en oor Bet-Gamul en oor Bet-Meon,

24 en oor Kérijot en oor Bosra, ja, oor al die stede van die land Moab, die wat ver en die wat naby is.

25 Die horing van Moab is afgekap en sy arm is verbreek, spreek die HERE.

26 Maak hom dronk, omdat hy hom groot gehou het teen die HERE, sodat Moab neerslaan in sy uitbraaksel en hy self ook 'n belagging word.

27 Want was Israel vir jou nie 'n bespotting nie? Of is hy onder die diewe betrap, dat jy die hoof geskud het so dikwels as jy van hom gespreek het?

28 Verlaat die stede en gaan woon in die rots, inwoners van Moab! En word soos 'n duif wat sy nes maak oorkant die opening van die afgrond.

29 Ons het van die trotsheid van Moab gehoor--hy is baie trots! --van sy hoogheid en sy trotsheid en sy hoogmoed en die verheffing van sy hart.

30 Ek ken sy grimmigheid, spreek die HERE, en sy onbehoorlike grootpratery; onbehoorlik het hulle gehandel.

31 Daarom sal ek oor Moab huil, ja, oor die hele Moab dit uitskreeu; oor die manne van Kir-Heres sug hulle.

32 Bo die geween van Jaéser sal ek jou beween, o wingerdstok van Sibma! Jou ranke het gegaan oor die see, tot by die see van Jaéser het hulle gekom--die verwoester het jou somervrugte en jou druiwe-oes oorval.

33 Daarom is vreugde en gejuig weggeneem uit die land van tuine en uit die land Moab, en Ek het die wyn uit die parskuipe laat verdwyn; hulle sal dit nie trap met vreugdegeroep nie; die vreugdegeroep sal geen vreugdegeroep wees nie.

34 Weens die geskreeu van Hesbon tot by Eleále, tot by Jahas het hulle hul stem verhef, van Soar af tot by Horonáim, Eglat-Selísia; want ook die waters van Nimrim sal 'n woesteny word.

35 En Ek sal in Moab 'n einde maak, spreek die HERE, aan hom wat op die hoogte offer en rook laat opgaan vir sy god.

36 Daarom klaag my hart oor Moab soos fluite, ja, my hart klaag oor die manne van Kir-Heres soos fluite; omdat die oorwins wat hulle verwerf het, verlore gegaan het.

37 Want al die hoofde is kaal en al die baarde is afgeskeer; op al die hande is snye en om die heupe is 'n roukleed.

38 Op al die dakke van Moab en op sy pleine is net rouklag, want Ek het Moab verbreek soos 'n ding waar 'n mens geen behae in het nie, spreek die HERE.

39 Hoe is hy verslae! Hulle huil. Hoe het Moab die rug gedraai met skaamte! So sal Moab dan vir almal wat rondom hom is, 'n belagging en 'n verskrikking word.

40 Want so die HERE: Kyk, hy sal vlieg soos 'n arend en sal sy vleuels oor Moab uitsprei.

41 Die stede is ingeneem, en die bergvestings is verower; en die hart van die helde van Moab sal in dié dag wees soos die hart van 'n vrou wat in nood is.

42 En Moab sal verdelg word, dat hy geen volk meer is nie, omdat hy hom groot gehou het teen die HERE.

43 Die skrik en die kuil en die strik oor jou, o inwoner van Moab, spreek die HERE.

44 Hy wat vlug vir die vrees, sal val in die kuil; en hy wat uit die kuil klim, sal gevang word in die net; want Ek sal oor hom, oor Moab, bring die jaar van hulle besoeking, spreek die HERE.

45 In die beskutting van Hesbon staan vlugtelinge sonder krag; want 'n vuur het uitgegaan uit Hesbon en 'n vlam uit die huis van Sihon, en het die slape van die hoof van Moab en die skedel van die rumoermakers verteer.

46 Wee jou, Moab! Die volk van Kamos is verlore; want jou seuns is weggeneem as gevangenes en jou dogters in gevangenskap.

47 Maar aan die einde van die dae sal Ek die lot van Moab verander, spreek die HERE. Tot sover die oordeel van Moab.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2468

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 114


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 375, 583, 1589, 1825, 2240, 2418, 2608, ...

Apocalypse Revealed 47, 166, 194, 204, 270, 316, 485, ...

The Lord 4, 39, 53

Sacred Scripture 35, 103

Heaven and Hell 365

True Christian Religion 93, 158, 265, 683


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 195, 223, 235, 316, 376, 411, 417, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 51

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 14:5, 19:17, 36:33

Numbers 21:26, 28, 29, 30, 24:17, 32:1, 3, 37, 38, 33:46

Joshua 10:19, 13:17, 18

Judges 5:23, 11:24, 26

2 Samuel 5:21

1 Kings 12:29

2 Kings 3:25

2 Chronicles 25:15

Job 15:25

Psalms 37:17, 75:6, 83:6

Song of Solomon 2:14

Isaiah 14:4, 6, 15:2, 3, 4, 5, 6, 7, 16:6, 7, 9, 10, 11, 12, 19:14, 24:17, 25:11, 12, 30:14, 40:30, 45:20, 46:1, 63:1

Jeremiah 4:13, 6:24, 16:6, 17:6, 22:28, 23:12, 25:15, 16, 21, 46:18, 21, 49:3, 4, 6, 8, 13, 22, 24, 50:29, 34, 51:6

Ezekiel 25:8, 30:21

Joel 1:12

Amos 2:1, 5:5

Zephaniah 1:12, 2:8

Zechariah 1

1 Timothy 6:17

Word/Phrase Explanations

Moab
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

HERE
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

God
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Hesbon
'Heshbon,' as mentioned in Jeremiah 49:3, signifies the fructification of truth in the natural self.

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

nasie
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

swaard
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

groot
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

verbreek
To “break” something creates an image that is much different from “attacking,” “destroying,” or “shattering.” It is less emotional, less violent in its intent; it...

gehoor
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

vlug
Flight, as in Matthew 14:20, signifies removal from a state of the good of love and innocence. Flight, as in Mark 8:18, signifies the last...

red
To be saved or rescued means getting true ideas that we can hold to even in the face of a storm of false thinking. Sometimes...

woestyn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

priesters
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

vorste
Captains and Rulers (Jer. 51:23) signifies principal evils and falsities. Captains and Rulers (Ezek 33:6) signifies principal truths. See Chief Captains.

verwoester
'A spoiler,' as in Jeremiah 48:32, signifies evil and its derivative falsity.

kom
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

Stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

gaan
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

gee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

woon
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

werk
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

stil
When something is described as quiet, still or calm in the Bible, it represents the state of peace that comes with being aligned with the...

smaak
Our five senses correspond to spiritual affections, or the attraction we feel toward spiritual things. The sense of taste, according to the Writings, corresponds to...

geur
Fragrance means the affection of truth derived from good.

spreek
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

stuur
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

beskaamd
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Bet-el
When Jacob had his famous dream, of a staircase leading to heaven, he named the place "Bethel," which is Hebrew for "the house of God."...

helde
Mighty,' as in Revelation 19:18, signify people who are educated about doctrine derived from the Word. By extension, 'mighty' signifies education or learning derived from...

koning
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

haastig
'To hasten' or 'hastiness' in the internal sense, does not denote what is quick, but what is certain, and also what is full, thus every...

sterk
Strength' relates truth and falsity. Strength,' as in Luke 10:27, signifies the will and understanding extended to extremes. Strength,' as in Revelation 1:6, signifies divine...

stok
'A staff' signifies power because it is a support for the hand and arm, and through these to the whole body. A staff takes on the...

af
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

sit
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

staan
'To stay with,' as in Genesis 32:4, relates to the life of truth when accompanied by good, and in this instance, it means to take...

pad
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

huil
To howl' signifies grief caused by vastation.

verkondig
To "declare" something means to say it formally, publicly and with emphasis; you might say what you think, but you only declare things you're sure...

oordeel
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

land
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

Bosra
Bosrah, as in Isaiah 63:1 signifies a vintage, which is predicated concerning truth. Bozrah has respect to the divine truth, and Edom, to the divine...

horing
'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of...

arm
Arms and feet (Daniel 10:6) signify the exterior things of the Word, which are its literal sense.

rots
'Rocks' signify the good and truth of faith.

inwoners
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

duif
A dove (Gen. 8.) signifies goodness and truth. A dove, as in Hosea 11:11, signifies rational good.

nes
To make a nest,' as in Jeremiah 48:28, when related to a bird, signifies the same thing as 'to dwell,' which is fulfilling the duties...

trots
'Pride' signifies the love of self.

hart
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

Jaéser
'Jaser' signifies false principles.

Sibma
'Sibmah' signifies the members of the external church, who explain the Word to favor worldly love.

see
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

wyn
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

waters
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

kaal
'A bald head' signifies the Word deprived of the natural sense, which is the sense of the letter.

hande
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

heupe
'Loins' in general, signify love, and when referring to the Lord, divine love. 'Loins' signify the interiors of conjugial love. Loins,' as in Isaiah 11:5,...

roukleed
'Being clothed in sackcloth' signifies lamentation because of the devastation of truth in the church. 'Sackcloth,' as in Revelation 6:12, relates to destroyed good.

dakke
'A house-top,' as mentioned in Matthew 24:13, signifies the superior state of a person, and consequently, his state as to good.

arend
Eagle wings, referred to in Daniel 7:3, signify rational principles grounded in man's proprium.

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

vrou
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

strik
'To be in a snare' signifies being taken and seduced by one’s own evil and falsity.

val
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

gevang
"Catching" is used in a variety of ways in the Bible, both positive and negative. Thieves get caught; the Egyptians caught up with the Children...

bring
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

besoeking
The end time of the church and each individual, is called 'the visitation,' and precedes judgment. 'Visitation' is nothing but an exploration of the quality...

vlam
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

verteer
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

seuns
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dogters
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Komentář

 

Staff      

← Předchozí   Další →

'A staff' signifies power because it is a support for the hand and arm, and through these to the whole body. A staff takes on the meaning of what it most closely supports, that is, the hand and arm, both of which in the Word signify the power of truth. From several passages in the books of Moses, it is very clear that the staff and the hand, represent power, and in the highest sense, the divine omnipotence of the Lord. It is also evident that in that time, the external features of the Church were made up of representatives, and that its internal features - which were spiritual and celestial realities as exist in heaven - corresponded to the external ones, which owed their power to that correspondence. A staff denotes power in the spiritual sense can also be seen in several passages in the prophets. This is also why kings had scepters, which were made like short staves, and kings represent the Lord regarding truth. 'A staff' as in Isaiah 10:24, 26, signifies power derived from reasoning and science, like the power of people who reason from scientific ideas against the truths of faith, and pervert them or downplay them.

(Odkazy: Arcana Coelestia 4013, 4876; Isaiah 10:24, 10:26)

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 417

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

417. Four angels standing upon the four corners of the earth, signifies the Divine proceeding from the Lord in the whole spiritual world. This is evident from the signification of "angels," as being the Divine proceeding from the Lord (see above, n. 130, 200, 302); and from the signification of "the four corners of the earth," as being the whole spiritual world; for "the four corners" signify the spiritual world because there are lands there as well as on our globe; for there, as here, there are mountains, hills, rocks, plains, valleys, and other things, as has been several times said above; and as the Last Judgment on all in the spiritual world is treated of in Revelation, and here the separation of the good from the evil there, therefore "the earth" means that world. "The earth" signifies the church, as has been frequently said before, because the face of the earth in the spiritual world is exactly like the face of the church with the spirits and angels there; the face of the earth is most beautiful where the angels of the higher heavens dwell, and also beautiful where the angels of the lower heavens dwell, but unbeautiful where evil spirits dwell; for where the angels dwell there are paradises, gardens, flower beds, palaces, and all things in heavenly form and harmony, from which enjoyments flow and inmostly delight the mind; but with the evil spirits all places are marshy, or stony, or barren, and they dwell in huts of a vile appearance, and also in caverns and caves.

(Odkazy: Revelation 7:1; The Apocalypse Explained 130, 200, 302)


[2] This has been said to make known that "the earth," in the nearest sense, means the spiritual world; nor could any other earth appear to John, since it was seen by him when he was in the spirit; and when man is in the spirit he sees nothing on our globe, but only what is in the spiritual world. This is why John saw four angels, and these were standing upon the four corners of that earth. There were four angels seen, because these standing "on four corners" signify the Divine proceeding from the Lord in the whole spiritual world, for the four quarters, namely, the eastern, western, southern, and northern, constitute the whole of that world, for that world is thus divided; and those who are in the good of love to the Lord dwell in the eastern quarter, likewise in the western, the former in clear because interior good of love, the latter in obscure because exterior good of love; those who are in the clear light of truth dwell in the southern quarter, and those who are in the obscure light of truth in the northern. (But on these quarters see in the work on Heaven and Hell, n. 141-153, where they are treated of.) And because all things have reference to the good of love and to the truth from that good, or in general to good and truth, therefore these four quarters also mean all things of heaven and the church. These quarters are meant also in the Word by "the four winds," and here by "the four corners." It is evident, therefore, that the angels were not seen standing on the four corners of the earth, but in the four quarters. The quarters are called "the four corners" because "corners" signify the outermost parts, and the outermost parts signify all things, because they include all.

[3] That "corners" signify quarters is evident from the passages in the Word, where quarters are designated as "corners," as in the following. In Moses:

Thou shalt make for the tabernacle twenty boards for the south corner southward. And for the second side of the tabernacle, towards the north corner, twenty boards (Exodus 26:18, 20; 27:9, 11; 36:21, 23, 25).

"For the south corner" means for the southern quarter; and "towards the north corner" means towards the northern quarter, for there were twenty boards for each side. So in Ezekiel:

Next the border of Dan, from the east corner even to the west corner, Asher one. And thence next the border of Asher, from the east corner even unto the corner towards the west (4 Ezekiel 48:1-8).

In the same:

These shall be the measures: the north corner four thousand and five hundred, and the south corner the same, and from the east corner the same, and the west corner the same, next the border to the east corner towards the west (Ezekiel 48:16, 17, 23-28, 33, 34; also Ezekiel 47:17-20).

In Moses:

Ye shall measure without the city the corner towards the east two thousand cubits, and the south corner the same, and the west corner and the north corner the same (Numbers 35:5).

Also in Joshua (Joshua 15:5; 18:12, 14, 15, 20). Here the east, south, west, and north corners mean the sides towards the east, south, west, and north quarters. This makes clear that the "four angels standing upon the four corners of the earth" mean not upon its four corners, but in its four quarters. So elsewhere in Revelation:

Satan shall go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth (Revelation 20:8).

(Odkazy: Exodus 36:21-23; Ezekiel 48:16-17, 48:33-34; Joshua 18:14-15)


[4] "Four corners" are mentioned, and not four quarters, because "corners" also signify all things, since they are outermost parts, for the outermost parts comprehend all things from the center to the last circumferences, for they are the last borders. This is why four horns were placed on the four corners of the altar, and upon them the blood was poured, and thus expiation was made for the whole altar (as is evident from Exodus 27:2; 29:12; 30:2, 3, 10; 38:2; Leviticus 4:7, 18, 25, 30, 34; 16:18, 19; Ezekiel 41:22; 43:20).

(Odkazy: Exodus 30:2-3; Ezekiel 43:15; Leviticus 16:18-19)


[5] That "corners" signify all things because the outermost parts (for the reason stated above, that the outermost parts include and comprehend all things) is clearly evident from some of the statutes given to the sons of Israel, as:

That they should not round or shave the corner of their head (Leviticus 19:27).

That they should not shave off the corner of their beard (Leviticus 19:27; 21:5).

And that they should not wholly finish the corners of their field when they reaped (Leviticus 19:9; 23:22).

Why such statutes were given them cannot be known unless it is known what is signified by "the hair of the head," by "the beard," by "the field," and also by "the corner;" "the hair of the head," and "the beard" signify the ultimate of man's life, which is called the corporeal sensual; and "field" signifies the church, and "reaping" the truth of doctrine. By these statutes, therefore, it was represented that the ultimates must be preserved because they signify all things; for unless there are outermost things, the middle things are not kept together, but are dispersed, comparatively as the interior parts of man would be dispersed if he were not encompassed by skins. It is similar in everything, thus in what is signified by "the hair of the head," by "the beard," and by "the harvest of the field." (That "the hair of the head" signifies the outermost of man's life, which is called the corporeal sensual, may be seen above, n. 66; and that "the beard" has a like signification, see Arcana Coelestia 9960; that the outermosts or ultimates signify all things in the complex, thus the whole, n. 10044, 10329, 10335.) And as "a field" signified the church, and "harvest" its truths, so "not to finish wholly the corners of thy field when thou reapest" signifies the conservation of all things that are signified by "the harvest of the field."

(Odkazy: The Apocalypse Explained 66)


[6] That "corners" signify all things because they signify outermost things can be seen also from the following passages. In Moses:

I will hurl them into the extreme corners; I will make the remembrance of them to cease from man (Deuteronomy 32:26).

"To hurl into the extreme corners" signifies to be deprived of all good and truth; it is therefore added, "I will make the remembrance of them to cease from a man," which signifies that they would no longer have anything of spiritual life, which comes to pass when man is merely in the ultimates of life, called the corporeal sensual, in which alone most of those are who acquire nothing of spiritual life; for such then become not unlike the beasts, for this is the kind of life beasts have, but with this difference, that as man is born a man he is able to speak and to reason, but this he does from the fallacies of the senses, or of the outermost things of nature, of the world, and of the body; this is what is meant here by "being hurled into the extreme corners."

[7] In Jeremiah:

Their camels shall be for a prey, and the multitude of their cattle for a spoil; and I will disperse them unto every wind among the cut off of the corner; and from all the passages thereof I will bring calamity (Jeremiah 49:32).

This is said of the devastation of Arabia and Hazor by the king of Babylon; and "Arabia" and "Hazor" signify the knowledges of good and truth, and "the king of Babylon" signifies evil and falsity laying waste. The vastation of all confirming knowledges (scientifica), and cognitions of good and truth is signified by "their camels shall be for a prey, and the multitude of their cattle for a spoil;" "camels" meaning confirming knowledges (scientifica), and "cattle" the cognitions of good and truth. Vastation in respect to all things of good and truth, so that there is nothing left, is signified by "I will disperse them unto every wind, among the cut off of the corner;" "the cut off of the corner" meaning the outermost parts where there is no longer any good and truth. That evils and falsities will then break in on every side is signified by "from all the passages thereof I will bring calamity;" for in the spiritual world where the evil are, on every side ways from the hells are open, and evils and their falsities break in through these; and all who are in like evils and falsities go through these ways and consociate themselves with the evil there. This has been said to make known what is signified by "from all the passages I will bring calamity;" "to be for a prey and a spoil," and "to disperse and to bring calamity" signify devastation.

[8] In the same:

Behold, the days come in which I will visit upon everyone that is circumcised in the foreskin; Egypt, and Judah, and Edom, and the sons of Ammon, and Moab, and all the cut off of the corner that dwell in the wilderness; for all nations are uncircumcised, and the whole house of Israel is uncircumcised in heart (Jeremiah 9:25, 26).

Here "the cut off of the corner" signify those who are in the ultimates of the church separate from the interiors, which are spiritual, thus those who are only in things sensual, which are the ultimates of the natural man. (Respecting those who are merely sensual, who and of what quality they are see The Doctrine of the New Jerusalem 50.) These are signified by "the cut off of the corner," because "corners" signify the quarters of the spiritual world, and the quarters of the spiritual world signify all the goods and truths of heaven and the church, as has been said previously. The habitations of spirits and angels in that world succeed in such an order that those who are in the highest wisdom and intelligence are in the midst, and from the midst even to the last circumferences those in less and less degree; and these diminutions are in exact accord with the distances from the midst; in the ultimates are those who are in no wisdom or intelligence, and outside of these are those who are in evils and falsities therefrom. These are the ones meant by "the cut off of the corner;" and as these are desert places, they are said "to dwell in the wilderness." (On these diminutions in the spiritual world, see in the work on Heaven and Hell 43, 50, 189.) The same are meant by "the uncircumcised nations" and "the house of Israel uncircumcised in heart;" "the uncircumcised" signifying those who are without love and charity, thus without good, and therefore in the loves of self and of the world; and those who are in these loves are in the ultimates of the natural man wholly separate from things spiritual; therefore they are "the cut off of the corner that dwell in the wilderness;" "Egypt, Judah, Edom, the sons of Ammon, and Moab," mean all who, through these loves, have separated from themselves the goods and truths of the church, consequently are outside of these, and thus are "the cut off of the corner":

The cut off of the corners (Jeremiah 25:23);

have a similar signification.

(Odkazy: Jeremiah 9:25-26)


[9] In Moses:

There shall arise a star out of Jacob, and a scepter shall arise out of Israel, which shall break in pieces the corners of Moab (Numbers 24:17).

"The corners of Moab" mean all things that are signified by "Moab;" and "Moab" signifies those who are in the ultimates of the Word, of the church, and of worship; and in the contrary sense those who adulterate these by turning themselves towards self, and having regard to their own honor in every particular of these; therefore "the corners of Moab" mean adulterations of the Word, and thence of the church and of worship, such as are with those of that character:

The corner of Moab (Jeremiah 48:45);

has a similar signification.

[10] In Zephaniah:

A day of the trumpet and alarm upon the fenced cities and upon the high corners (Zephaniah 1:16).

"A day of the trumpet and alarm" signifies spiritual combat, which is against falsities and evils; "fenced cities" signify false doctrinals that have been confirmed; and "high corners" signify those things that favor their loves. This makes clear what is signified by "a day of the trumpet and alarm upon the fenced cities and upon the high corners." In the same:

I will cut off the nations; their corners shall be laid waste; I will make desolate their streets that none may pass by; and I will lay waste their cities so that there is no inhabitant (Zephaniah 3:6).

The destruction of all the goods of the church is signified by "I will cut off the nations, and their corners shall be laid waste;" "nations" meaning the goods of the church, and "corners" all things of it, because its outermost parts (as above). The destruction of the truths of doctrine is signified by "I will make desolate their streets and I will lay waste their cities;" "streets" meaning truths, and "cities" doctrinals; total destruction even until there is no truth and good left is signified by "that none pass by, and there is no inhabitant;" for "to pass by" in the Word is predicated of truths, and "to dwell" of goods.

[11] In the book of Judges:

All the sons of Israel went out, and the congregation was assembled as one man, from Dan even to Beersheba. And the corners of all the people, all the tribes of Israel presented themselves in the assembly of the people of God (Judges 20:1, 2).

"The corners of all the people presented themselves in the assembly of the people of God" signifies all on every side, or from every quarter, as is clearly evident from its being said that "all the sons of Israel and all the tribes of Israel went out, and the congregation was assembled from Dan to Beersheba;" but in the spiritual sense, "the corners of all the people" signify all the truths and goods of the church; so, too, "all the tribes of Israel, from Dan even to Beersheba," signify all these from the last to the first, and "the assembly of the people of God" signifies consideration of the things of the church; for in the histories of the Word, as well as in the prophecies, there is everywhere a spiritual sense; therefore in the historical sense "corners" signify quarters, such as are in the spiritual world; but in the spiritual sense they signify all the truths and goods of the church, for the reason given above.

(Odkazy: Judges 20:1-2)


[12] From this what is signified by "corner stone" in the following passages becomes evident. In Isaiah:

I will lay in Zion for a foundation a stone, a proved stone, a precious corner stone, of a foundation that is founded (Isaiah 28:16).

In Jeremiah:

They shall not take of thee a stone for a corner, nor a stone of foundations (Jeremiah 51:26).

In Zechariah:

Out of Judah the corner, out of him the nail, out of him the bow of war (Zechariah 10:4).

In David:

The stone which the builders rejected is become the head of the corner (Psalms 118:22; see also Matthew 21:42; Mark 12:10, 11; Luke 20:17, 18).

"The stone of the corner" signifies all Divine truth upon which heaven and the church are founded, thus every foundation; and as the foundation is the ultimate upon which a house or temple rests, therefore it signifies all things. Because "the stone of the corner" signifies all things upon which the church is founded it is said "I will lay in Zion for a foundation a stone, a proved stone, a precious cornerstone, of a foundation that is founded;" and it is called also "a stone for a corner" and "a stone of foundations;" and because "the stone of the corner" signifies all Divine truth upon which the church is founded, it also signifies the Lord in respect to His Divine Human; because all Divine truth proceeds from that; "the builders" (or architects) who rejected that stone, as is read in the Gospels, are those who are of the church, here of the Jewish Church, which rejected the Lord, and with Him all Divine truth; for with them there was nothing but vain traditions drawn from the sense of the letter of the Word in which the truths themselves of the Word were falsified and its goods adulterated. (That ultimates signify all things, see Arcana Coelestia 634, 5897, 6239, 6451, 6465, 9216, 9824, 9828, 9836, 9905, 10044, 10099, 10329, 10335, 10548)

(Odkazy: Luke 20:17-18; Mark 12:10-11; Revelation 7:1)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 415, 419, 425, 427, 431, 464, 531, 567, 608, 625, 652, 657, 665, 687, 697, 764, 787, 821, 871, 912, 918, 960, 1047

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: