Bible

 

Jeremiah 48

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Oor Moab. So die HERE van die leërskare, die God van Israel: Wee oor Nebo, want dit is verwoes; Kirjatáim staan beskaamd, dit is ingeneem; die rotsvesting is beskaamd en verskrik.

2 Uit is dit met die roem van Moab; in Hesbon het hulle onheil teen hom bedink en gesê: Kom laat ons hom uitroei, dat hy geen nasie meer is nie. Ook jy, Madmen, sal verwoes word, die swaard sal jou agtervolg.

3 Hoor! Geskreeu uit Horonáim: verwoesting en 'n groot vernieling.

4 Moab is verbreek; sy kleintjies laat 'n geskreeu hoor.

5 Want die hoogte van Luhit gaan hulle op met geween by geween; want aan die hange van Horonáim het hulle angsgeskreeu van verbreking gehoor.

6 Vlug, red julle lewe, en word soos 'n kaal bos in die woestyn!

7 Want omdat jy vertrou het op jou handelinge en op jou voorrade, sal jy ook ingeneem word; en Kamos sal uittrek in ballingskap, sy priesters en sy vorste almal saam.

8 En die verwoester sal kom oor elke stad, sodat geen stad sal vryraak nie; en die dal sal te gronde gaan, en die gelyk veld sal verwoes word, soos die HERE gesê het.

9 Gee vlerke aan Moab, want hy sal moet wegvlieg; en sy stede sal 'n woesteny word, sonder dat daar iemand in woon.

10 Vervloek is hy wat nalatig is om die werk van die HERE te doen; ja, vervloek is hy wat sy swaard van bloed terughou!

11 Moab was gerus van sy jeug af en het stil gelê op sy afsaksel, sonder dat hy leeggemaak is van vat in vat: hy het nie in ballingskap gegaan nie; daarom het sy smaak in hom gebly en sy geur nie verander nie.

12 Daarom, kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek aftappers na hom sal stuur wat hom sal aftap en sy vate sal leegmaak en sy kruike stukkend slaan.

13 En Moab sal beskaamd staan deur Kamos, soos die huis van Israel beskaamd gestaan het deur Bet-el waar hulle op vertrou het.

14 Hoe kan julle : Ons is helde en manne bekwaam om te veg?

15 Moab is verwoes, en hulle het opgegaan in sy stede, en sy beste jongmanne het afgegaan om geslag te word, spreek die Koning wie se Naam is HERE van die leërskare.

16 Die ondergang van Moab is naby om te kom, en sy onheil is baie haastig.

17 Beklaag hom, almal wat rondom hom is en almal wat sy naam ken! : Hoe is die sterk staf, die sierlike stok gebreek!

18 Kom af uit jou heerlikheid, en sit in die dorsland, o inwoner, dogter van Dibon! Want die verwoester van Moab het teen jou opgetrek, hy het jou forte verwoes.

19 Gaan staan op die pad, en kyk uit, o inwoner van Aroër! Vra vir hom wat vlug en vir haar wat ontkom; : Wat het gebeur?

20 Moab staan beskaamd, want hy is verslae. Huil en skreeu, verkondig dit by die Arnon dat Moab verwoes is!

21 Ja, 'n oordeel het gekom oor die land van die gelykte, oor Holon en oor Jahas en oor Mefáät,

22 en oor Dibon en oor Nebo en oor Bet-Diblatáim,

23 en oor Kirjatáim en oor Bet-Gamul en oor Bet-Meon,

24 en oor Kérijot en oor Bosra, ja, oor al die stede van die land Moab, die wat ver en die wat naby is.

25 Die horing van Moab is afgekap en sy arm is verbreek, spreek die HERE.

26 Maak hom dronk, omdat hy hom groot gehou het teen die HERE, sodat Moab neerslaan in sy uitbraaksel en hy self ook 'n belagging word.

27 Want was Israel vir jou nie 'n bespotting nie? Of is hy onder die diewe betrap, dat jy die hoof geskud het so dikwels as jy van hom gespreek het?

28 Verlaat die stede en gaan woon in die rots, inwoners van Moab! En word soos 'n duif wat sy nes maak oorkant die opening van die afgrond.

29 Ons het van die trotsheid van Moab gehoor--hy is baie trots! --van sy hoogheid en sy trotsheid en sy hoogmoed en die verheffing van sy hart.

30 Ek ken sy grimmigheid, spreek die HERE, en sy onbehoorlike grootpratery; onbehoorlik het hulle gehandel.

31 Daarom sal ek oor Moab huil, ja, oor die hele Moab dit uitskreeu; oor die manne van Kir-Heres sug hulle.

32 Bo die geween van Jaéser sal ek jou beween, o wingerdstok van Sibma! Jou ranke het gegaan oor die see, tot by die see van Jaéser het hulle gekom--die verwoester het jou somervrugte en jou druiwe-oes oorval.

33 Daarom is vreugde en gejuig weggeneem uit die land van tuine en uit die land Moab, en Ek het die wyn uit die parskuipe laat verdwyn; hulle sal dit nie trap met vreugdegeroep nie; die vreugdegeroep sal geen vreugdegeroep wees nie.

34 Weens die geskreeu van Hesbon tot by Eleále, tot by Jahas het hulle hul stem verhef, van Soar af tot by Horonáim, Eglat-Selísia; want ook die waters van Nimrim sal 'n woesteny word.

35 En Ek sal in Moab 'n einde maak, spreek die HERE, aan hom wat op die hoogte offer en rook laat opgaan vir sy god.

36 Daarom klaag my hart oor Moab soos fluite, ja, my hart klaag oor die manne van Kir-Heres soos fluite; omdat die oorwins wat hulle verwerf het, verlore gegaan het.

37 Want al die hoofde is kaal en al die baarde is afgeskeer; op al die hande is snye en om die heupe is 'n roukleed.

38 Op al die dakke van Moab en op sy pleine is net rouklag, want Ek het Moab verbreek soos 'n ding waar 'n mens geen behae in het nie, spreek die HERE.

39 Hoe is hy verslae! Hulle huil. Hoe het Moab die rug gedraai met skaamte! So sal Moab dan vir almal wat rondom hom is, 'n belagging en 'n verskrikking word.

40 Want so die HERE: Kyk, hy sal vlieg soos 'n arend en sal sy vleuels oor Moab uitsprei.

41 Die stede is ingeneem, en die bergvestings is verower; en die hart van die helde van Moab sal in dié dag wees soos die hart van 'n vrou wat in nood is.

42 En Moab sal verdelg word, dat hy geen volk meer is nie, omdat hy hom groot gehou het teen die HERE.

43 Die skrik en die kuil en die strik oor jou, o inwoner van Moab, spreek die HERE.

44 Hy wat vlug vir die vrees, sal val in die kuil; en hy wat uit die kuil klim, sal gevang word in die net; want Ek sal oor hom, oor Moab, bring die jaar van hulle besoeking, spreek die HERE.

45 In die beskutting van Hesbon staan vlugtelinge sonder krag; want 'n vuur het uitgegaan uit Hesbon en 'n vlam uit die huis van Sihon, en het die slape van die hoof van Moab en die skedel van die rumoermakers verteer.

46 Wee jou, Moab! Die volk van Kamos is verlore; want jou seuns is weggeneem as gevangenes en jou dogters in gevangenskap.

47 Maar aan die einde van die dae sal Ek die lot van Moab verander, spreek die HERE. Tot sover die oordeel van Moab.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2468

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 114


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 375, 583, 1589, 1825, 2240, 2418, 2608, ...

Apocalypse Revealed 47, 166, 194, 204, 270, 316, 485, ...

The Lord 4, 39, 53

Sacred Scripture 35, 103

Heaven and Hell 365

True Christian Religion 93, 158, 265, 683


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 195, 223, 235, 316, 376, 411, 417, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 51

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 14:5, 19:17, 36:33

Numbers 21:26, 28, 29, 30, 24:17, 32:1, 3, 37, 38, 33:46

Joshua 10:19, 13:17, 18

Judges 5:23, 11:24, 26

2 Samuel 5:21

1 Kings 12:29

2 Kings 3:25

2 Chronicles 25:15

Job 15:25

Psalms 37:17, 75:6, 83:6

Song of Solomon 2:14

Isaiah 14:4, 6, 15:2, 3, 4, 5, 6, 7, 16:6, 7, 9, 10, 11, 12, 19:14, 24:17, 25:11, 12, 30:14, 40:30, 45:20, 46:1, 63:1

Jeremiah 4:13, 6:24, 16:6, 17:6, 22:28, 23:12, 25:15, 16, 21, 46:18, 21, 49:3, 4, 6, 8, 13, 22, 24, 50:29, 34, 51:6

Ezekiel 25:8, 30:21

Joel 1:12

Amos 2:1, 5:5

Zephaniah 1:12, 2:8

Zechariah 1

1 Timothy 6:17

Word/Phrase Explanations

Moab
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

HERE
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

God
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Hesbon
'Heshbon,' as mentioned in Jeremiah 49:3, signifies the fructification of truth in the natural self.

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

nasie
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

swaard
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

groot
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

verbreek
To “break” something creates an image that is much different from “attacking,” “destroying,” or “shattering.” It is less emotional, less violent in its intent; it...

gehoor
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

vlug
Flight, as in Matthew 14:20, signifies removal from a state of the good of love and innocence. Flight, as in Mark 8:18, signifies the last...

red
To be saved or rescued means getting true ideas that we can hold to even in the face of a storm of false thinking. Sometimes...

woestyn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

priesters
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

vorste
Captains and Rulers (Jer. 51:23) signifies principal evils and falsities. Captains and Rulers (Ezek 33:6) signifies principal truths. See Chief Captains.

verwoester
'A spoiler,' as in Jeremiah 48:32, signifies evil and its derivative falsity.

kom
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

Stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

gaan
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

gee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

woon
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

werk
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

stil
When something is described as quiet, still or calm in the Bible, it represents the state of peace that comes with being aligned with the...

smaak
Our five senses correspond to spiritual affections, or the attraction we feel toward spiritual things. The sense of taste, according to the Writings, corresponds to...

geur
Fragrance means the affection of truth derived from good.

spreek
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

stuur
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

beskaamd
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Bet-el
When Jacob had his famous dream, of a staircase leading to heaven, he named the place "Bethel," which is Hebrew for "the house of God."...

helde
Mighty,' as in Revelation 19:18, signify people who are educated about doctrine derived from the Word. By extension, 'mighty' signifies education or learning derived from...

koning
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

haastig
'To hasten' or 'hastiness' in the internal sense, does not denote what is quick, but what is certain, and also what is full, thus every...

sterk
Strength' relates truth and falsity. Strength,' as in Luke 10:27, signifies the will and understanding extended to extremes. Strength,' as in Revelation 1:6, signifies divine...

stok
'A staff' signifies power because it is a support for the hand and arm, and through these to the whole body. A staff takes on the...

af
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

sit
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

staan
'To stay with,' as in Genesis 32:4, relates to the life of truth when accompanied by good, and in this instance, it means to take...

pad
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

huil
To howl' signifies grief caused by vastation.

verkondig
To "declare" something means to say it formally, publicly and with emphasis; you might say what you think, but you only declare things you're sure...

oordeel
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

land
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

Bosra
Bosrah, as in Isaiah 63:1 signifies a vintage, which is predicated concerning truth. Bozrah has respect to the divine truth, and Edom, to the divine...

horing
'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of...

arm
Arms and feet (Daniel 10:6) signify the exterior things of the Word, which are its literal sense.

rots
'Rocks' signify the good and truth of faith.

inwoners
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

duif
A dove (Gen. 8.) signifies goodness and truth. A dove, as in Hosea 11:11, signifies rational good.

nes
To make a nest,' as in Jeremiah 48:28, when related to a bird, signifies the same thing as 'to dwell,' which is fulfilling the duties...

trots
'Pride' signifies the love of self.

hart
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

Jaéser
'Jaser' signifies false principles.

Sibma
'Sibmah' signifies the members of the external church, who explain the Word to favor worldly love.

see
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

wyn
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

waters
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

kaal
'A bald head' signifies the Word deprived of the natural sense, which is the sense of the letter.

hande
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

heupe
'Loins' in general, signify love, and when referring to the Lord, divine love. 'Loins' signify the interiors of conjugial love. Loins,' as in Isaiah 11:5,...

roukleed
'Being clothed in sackcloth' signifies lamentation because of the devastation of truth in the church. 'Sackcloth,' as in Revelation 6:12, relates to destroyed good.

dakke
'A house-top,' as mentioned in Matthew 24:13, signifies the superior state of a person, and consequently, his state as to good.

arend
Eagle wings, referred to in Daniel 7:3, signify rational principles grounded in man's proprium.

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

vrou
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

strik
'To be in a snare' signifies being taken and seduced by one’s own evil and falsity.

val
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

gevang
"Catching" is used in a variety of ways in the Bible, both positive and negative. Thieves get caught; the Egyptians caught up with the Children...

bring
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

besoeking
The end time of the church and each individual, is called 'the visitation,' and precedes judgment. 'Visitation' is nothing but an exploration of the quality...

vlam
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

verteer
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

seuns
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dogters
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Komentář

 

Staff      

← Předchozí   Další →

'A staff' signifies power because it is a support for the hand and arm, and through these to the whole body. A staff takes on the meaning of what it most closely supports, that is, the hand and arm, both of which in the Word signify the power of truth. From several passages in the books of Moses, it is very clear that the staff and the hand, represent power, and in the highest sense, the divine omnipotence of the Lord. It is also evident that in that time, the external features of the Church were made up of representatives, and that its internal features - which were spiritual and celestial realities as exist in heaven - corresponded to the external ones, which owed their power to that correspondence. A staff denotes power in the spiritual sense can also be seen in several passages in the prophets. This is also why kings had scepters, which were made like short staves, and kings represent the Lord regarding truth. 'A staff' as in Isaiah 10:24, 26, signifies power derived from reasoning and science, like the power of people who reason from scientific ideas against the truths of faith, and pervert them or downplay them.

(Odkazy: Arcana Coelestia 4013, 4876; Isaiah 10:24, 10:26)

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 223

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

223. And the name of the city of My God, the New Jerusalem, which is coming down out of heaven from My God, signifies the doctrine of the new church, which is in the heavens. This is evident from the signification of "the city of My God," as being the doctrine of Divine truth (of which presently); also from the signification of "the New Jerusalem," as being the church in respect to doctrine (see the small work on The New Jerusalem 6); also from the signification of "which cometh down out of heaven from My God," as being that it is out of heaven from Divine truth there. That "God" means in the Word Divine truth, see above (n. 220, 222). And as Divine truth, which is in heaven and which comes down from heaven, is from the Lord alone, the Lord calls it His God. That "the city of My God" signifies the doctrine of Divine truth seems at first view remote, for the mind cannot readily think of doctrine when "city" is mentioned, or think of the church when a "land" is mentioned; yet in the Word, "cities" [civitates aut urbes] mean nothing else in the spiritual sense; and for the reason that the idea of a city is merely natural, but the idea of doctrine in a city is spiritual. Angels, because they are spiritual, can have no other idea of a city than of the people therein in respect to doctrine, as they can have no other idea of a land than of the people therein in respect to their church or their religion. The reason of this is that the societies into which the heavens are divided are for the most part like cities [communities], all differing from one another in respect to the reception of Divine truth in good; when, therefore, a "city" is mentioned angels think of the doctrine of truth. (That the heavens are divided into societies according to the differences of the good of love and faith, see in the work on Heaven and Hell 41-50; and that their habitations are disposed into the form of cities, n. 184).

(Odkazy: Revelation 3:12; The Apocalypse Explained 220, The Apocalypse Explained 222)


[2] That "cities" [civitates seu urbes] in the Word signify doctrines can be seen from many passages there, of which I will cite here only the following. In Jeremiah:

Behold I have given thee this day for a fenced city against the whole land (Jeremiah 1:18).

These things are said to the prophet, because "a prophet" in the Word signifies one who teaches truth, and in an abstract sense, the doctrine of truth; and as this is what "prophet" signifies, it is said to him, "I have given thee for a fenced city," which signifies the doctrine of truth defending against falsities. (That "prophet" in the Word signifies one who teaches truth, and in the abstract sense, the doctrine of truth, see Arcana Coelestia (2534[1-6]), n. 7269.) In the same:

The crown of your splendor cometh down. The cities of the south are shut (Jeremiah 13:18-19).

Here the falsification of truth is treated of; and "the crown of their splendor cometh down" means that intelligence comes down; and "the cities of the south are shut" means that all the truths of doctrine are closed, which otherwise would be in the light. (That "crown" means intelligence and wisdom, see above, n. 126, 218; and that "south" means a state of light, see in the work on Heaven and Hell 148, 149, n. 151).

(Odkazy: Heaven and Hell 148-149; The Apocalypse Explained 126, The Apocalypse Explained 218)


[3] In Isaiah:

Thou hast done [wonderful things, Thy] counsels from afar [are] truth, fidelity; and Thou hast made of a city a heap, of a fenced city a ruin, a palace of strangers to be no city, that it may not be built for ever; therefore a strong people shall honor Thee, a city of powerful nations shall fear Thee (Isaiah 25:1-3).

The vastation of the former church, and the establishment of a new one, are here treated of; the vastation of the church in respect to doctrine is meant by "Thou hast made of a city a heap, of a fenced city a ruin, a palace of strangers to be no city;" and the establishment of a new church in respect to doctrine is meant by "a strong people shall honor Thee, a city of powerful nations shall fear Thee." In the same:

In that day shall a song be sung in the land of Judah; We have a strong city; salvation will He appoint for walls and bulwarks. Open ye the gates, that the righteous nation that keepeth faithfulness may enter in (Isaiah 26:1-2

Here "a strong city" signifies the doctrine of genuine truth, which falsities cannot destroy; "walls and bulwarks" signify truths defending; "gates" signify admission (as above, n. 208); "the righteous nation keeping faithfulness" means those who are in good and in truths therefrom.

(Odkazy: Isaiah 26:1-3; The Apocalypse Explained 208)


[4] In the same:

How art thou fallen from heaven O Lucifer, how art thou cut down to the earth: that made the world as a wilderness, and threw down the cities thereof. Prepare slaughter for his sons, that they may not rise up and possess the land, and fill the faces of the world with cities (Isaiah 14:12, 17, 21).

Here "Lucifer" means Babylon, where every truth of the doctrine of the church was either falsified or annihilated; "he made the world as a wilderness, and threw down the cities thereof," signifies that this was done to the church and its doctrines; "prepare slaughter for his sons, that they may not rise up," signifies that its falsities must be destroyed; "and may not possess the land, and fill the faces of the world with cities," signifies in order that a church and doctrine may be there. In Revelation:

And the great city was broken 1 into three parts, and the cities of the nations fell (Revelation 16:18-19).

Here also Babylon is treated of; the doctrine of its falsities is what is meant by "a city broken 2 into three parts," and the doctrine of evils therefrom by "the cities of the nations which fell."

(Odkazy: Revelation 16:19)


[5] In David:

The redeemed of Jehovah wandered in the wilderness in loneliness of life; 3 they found not a city of habitation; hungry and thirsty [their soul fainted in them]. He led them into a straight way, that they might go to a city of habitation (Psalms 107:2, 4-5, 7).

"To wander in the wilderness and in loneliness of way," is to be in want of the knowledges of truth and good; "to find not a city of habitation" means not to find the doctrine of truth according to which they may live; "the hungry and thirsty" are those who have a longing to know good and truth; "to lead them into a straight way, that they might go to a city of habitation" is to lead them into genuine truth, and into the doctrine of life. In Isaiah:

I said, Lord, how long? And He said, Until the cities shall be so devastated as to be without inhabitant, and the houses so that no man be in them, and the land be reduced to a waste (Isaiah 6:11).

Here the total vastation of the church is treated of; "cities" are the truths of doctrine; "houses" the goods thereof; and "land" the church.

[6] In the same:

The land shall be emptied, the land shall be confounded, the land shall be profaned under its inhabitants; the empty city shall be broken, every house shall be shut, a cry over the wine in the streets, the remnant in the city is a waste, and the gate shall be beaten down even to devastation (Isaiah 24:3-5, 10-12).

Here also the devastation of the church is treated of; "the land which is said to be emptied, confounded, and profaned," is the church; "city" is the truth of doctrine, "house" is its good; "wine, over which there is a cry in the streets," is the truth of doctrine falsified, over which there is contest and indignation.

[7] In Zephaniah:

I will cut off the nations; I will desolate their streets, and their cities shall be laid waste (Zephaniah 3:6).

Here "nations" are those who are in evils; "to desolate streets" means to desolate truths, and "to lay waste cities" means to lay waste doctrines. In Jeremiah:

The lion is gone up from the thicket, to reduce thy land to a waste; thy cities shall be destroyed; I saw Carmel a wilderness, and all its cities desolate; for this shall the land mourn; the whole city fleeing at the voice of a horseman and of the bowmen; the whole city is forsaken, not a man dwelling therein (Jeremiah 4:7, 26-29).

The "lion from the thicket" is falsity from evil; "the land" is the church, "cities" are the truths of doctrine; "Carmel" is the spiritual church; "the voice of the horseman and the bowmen," because of which "the city will flee," is reasoning and combat from falsities.

[8] In the same:

The devastator shall come upon every city, and no city shall escape; and the valley shall perish, and the plain shall be destroyed (Jeremiah 48:8).

These words describe the total vastation of the church, until nothing of the truth of doctrine shall remain. In the same:

Behold, waters rising up out of the north, which shall become an overflowing brook, and shall overflow the land, the city, and them that dwell therein (Jeremiah 47:2).

Vastation also is signified by "an overflowing brook." In the same:

If ye hallow the day of the Sabbath, there shall enter in through the gates of this city kings and princes, riding in chariot and on horses, and this city shall be inhabited to eternity (Jeremiah 17:24-25).

"Hallowing the Sabbath" in the spiritual sense signifies holy acknowledgment of the Lord's Divine Human and of His conjunction with heaven and the church; "kings and princes entering in through the gates of the city" signify the truths of the church; "their riding in a chariot and on horses" signifies that they shall be in the truths of doctrine and in intelligence; "the city," which here is Jerusalem, is the church in respect to doctrine. Such is the spiritual sense of these words; such therefore is the sense in heaven.

[9] In Zechariah:

Thus said Jehovah; I will return to Zion, and will dwell in the midst of Jerusalem; whence Jerusalem shall be called a city of truth. And the streets of the city shall be full of boys and girls playing in the streets (Zechariah 8:3-5).

Here "Zion" does not mean Zion, nor "Jerusalem" Jerusalem; but "Zion" means the celestial church, and "Jerusalem" that church in respect to the doctrine of truth; therefore it is called "a city of truth;" "the streets of the city" signify the truths of doctrine; "boys and girls playing in the streets" signify the affections of truth and good. (That "Zion" signifies the celestial church, see Arcana Coelestia 2362, 9055; that "Jerusalem" signifies the church in respect to doctrine, n. 402, 3654, 9166; and in the small work on The New Jerusalem, 6; that "streets" signify the truths of doctrine, n. 2336; that "boys girls" signify the affections of truth good, in which there is innocence 3067, 3110, 3179, 5236, 6742; that "to play" means what pertains to interior festivity, which is the affection of truth and good, n. 10416).

(Odkazy: Zechariah 8:5)


[10] Because "Zion" signifies the celestial church, and "Jerusalem" the church in respect to the doctrine of truth, Zion is called "the city of Jehovah," and Jerusalem is called "the holy city," "the city of God" and "the city of the great king." As in Isaiah:

They shall call thee, The city of Jehovah, the Zion of the Holy One of Israel (Isaiah 60:14).

In Ezekiel:

The prophet saw upon a high mountain the frame of a city on the south, and an angel measured the wall, the gate, the chambers, the porch of the gate; and the name of the city was Jehovah-is-there (Ezekiel 40:1; 48:35).

In Isaiah:

Behold, Jehovah hath caused it to be heard, even to the end of the earth, Say ye to the daughter of Zion, Behold, thy salvation cometh. And thou shalt be called a city that is sought (Isaiah 62:11-12).

In David:

As we have heard so have we seen in the city of Jehovah of hosts, in the city of our God; God will establish it forever (Psalms 48:8).

(What the celestial church is, and what the spiritual church, see in th (Heaven and Hell 20-28) e work on Heaven and Hell 20-28.) These two cities are called "holy cities," in Isaiah:

Thy holy cities are become a wilderness, Zion is become a wilderness, Jerusalem a waste (Isaiah 64:10).

Jerusalem in particular is called "the holy city," in Revelation:

The nations shall tread down the holy city (Revelation 11:2).

Again:

I saw the holy city, coming down from God out of heaven (Revelation 21:2).

In Matthew:

The devil took Jesus into the holy city (Matthew 4:5).

And in the same:

Coming forth out of the tombs, they entered into the holy city (Matthew 27:53).

[11] Jerusalem was called "the holy city" because it signified the church in respect to the doctrine of truth; and Divine truth proceeding from the Lord is what is called "holy" (see Arcana Coelestia 6788, 8302, 9229, 9820, 10361). That city, apart from such representation and consequent signification, was not at all holy, but rather profane, is evident from the Lord's having been rejected and crucified there; and for this reason it is also called "Sodom and Egypt" (Revelation 11:8). But because it signified the church in respect to the doctrine of truth, it was called not only "the holy city," but also "the city of God," and "the city of the great king." Thus in David:

There is a river, the streams whereof have made glad the city of God, the holy place of the tabernacle of the Most High. God is in the midst of her (Psalms 46:4-5).

In the same:

Great is Jehovah in the city of our God, beautiful in situation the city of the great king (Psalms 48:1-2.

In Matthew:

Swear not by the earth, for it is the footstool of God's feet; neither by Jerusalem, for it is the city of the great king (Matthew 5:35).

Jerusalem was called "the city of God" because "God" in the Word of the Old Testament means Divine truth proceeding from the Lord (as may be seen above, n. 220, 222); and it was called "the city of the great king," because "king" also signifies, in reference to the Lord, Divine truth proceeding from Him (see above, n. 31. From this then it is that Jerusalem is called "the city of truth" (Zechariah 8:3).

(Odkazy: The Apocalypse Explained 31, The Apocalypse Explained 220, The Apocalypse Explained 222)


[12] In Isaiah:

Thus saith Jehovah, thy Redeemer and Former from the womb, I make void the signs of liars; turning wise men backward, and making their knowledge foolish; saying to Jerusalem, Thou shalt be inhabited; and to the cities of Judah, Ye shall be built, and I will raise up the desolate places thereof (Isaiah 44:24-26).

This treats of the rejection of the church whose doctrine is from self-intelligence, and of the establishment of a new church, whose doctrine is from the Lord. Doctrine from self-intelligence is meant by "I make void the signs of liars, turning wise men backward, and making their knowledge foolish," and doctrine that is from the Lord by "saying to Jerusalem, Thou shalt be inhabited; and to the cities of Judah, Ye shall be built."

[13] In Jeremiah:

Seest thou not what they do in the cities of Judah and in the streets of Jerusalem? I will cause to cease from the cities of Judah, and from the streets of Jerusalem, the voice of joy and the voice of gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride, for the land shall become a waste (Jeremiah 7:17, 34).

Here also "the cities of Judah and the streets of Jerusalem" signify the truths of doctrine; "the voice of joy and the voice of gladness" is delight from the affection of good and truth; "the voice of the bridegroom and the voice of the bride" are those affections themselves; and that these are to cease is meant by "the land shall become a waste;" the "land" is the church.

[14] In Isaiah:

I will commingle Egypt with Egypt that they may fight a man against his brother, and a man against his companion; city against city, kingdom against kingdom. In that day there shall be five cities in the land of Egypt that speak with the lip of Canaan and that swear to Jehovah of Hosts. In that day there shall be an altar to Jehovah in the midst of Egypt (Isaiah 19:2, 18-19).

"Egypt" means the natural man and its knowledge [ejus scientificum]; "that they may fight a man against his brother, and a man against his companion," means against good and truth; "city against city, and kingdom against kingdom," signifies doctrine against doctrine, and church against church; "in that day" signifies the Lord's coming, and the state then of those who are natural and in true knowledges [scientificis]; "five cities in the land of Egypt that speak with the lip of Canaan" signify the truths of doctrine in abundance, which are genuine truths of the church, "five" meaning many or in abundance; "cities" truths of doctrine; "the lip of Canaan" genuine truths of the church. "An altar to Jehovah" here signifies worship from the good of love.

[15] In the same:

The highways have been laid waste, he that passeth through the way hath ceased; he hath rejected the cities, he regardeth not man. The land mourneth, it languisheth; Lebanon hath faded away (Isaiah 33:8-9).

"The highways that have been laid waste, and the way that is not passed through," are truths leading to heaven, which are truths of the church; "to reject the cities" is to reject the truths of doctrine; "to regard not man" is to regard not truth and good. "The land that mourneth and languisheth" is the church in respect to good; "Lebanon that hath faded away" is the church in respect to truth.

[16] In the same:

Sing, O barren, that did not bear, for more are the sons of the desolate than the sons of the married one. Enlarge the place of thy tent; thy seed shall inherit the nations, and make the desolate cities to be inhabited (Isaiah 54:1-3).

"The barren that did not bear" signifies the nations that have not as yet truths from the Word; "the sons of the desolate" are the truths that these will receive; "the sons of the married one" are the truths that are with those who are in the church; "to enlarge the place of the tent" means that their worship is from good; "seed" is truth therefrom; "the nations which the seed will inherit" are goods; and "the cities which shall be inhabited" are the doctrines therefrom.

[17] In Jeremiah:

I will bring upon them every good; they shall buy fields with silver, and this by writing in a book, in the cities of Judah, and in the cities of the mountain, and in the cities of the plain, and in the cities of the south (Jeremiah 32:42, 44; 33:13).

These things are said of those in the church who are in good and in truths therefrom; "to buy fields with silver" is to acquire for themselves the good of the church by means of truths; "to write in a book" is to implant in the life; "the cities of Judah" and "the cities of the mountain" are the truths of doctrine which those have who are of the Lord's celestial kingdom; "the cities of the plain, and the cities of the south," are the truths of doctrine which those have who are in the Lord's spiritual kingdom.

[18] In Matthew:

Ye are the light of the world. A city that is set on a mountain cannot be hid. Neither do they light a lamp and put it under a bushel (Matthew 5:14-15).

These things were said to the disciples, by whom all truths and goods in the complex are signified; therefore it is said, "Ye are the light of the world;" for "light" signifies Divine truth and intelligence therefrom. Because that is what the words signify, "Ye are the light of the world," therefore it is said, "A city that is set on a mountain cannot be hid. Neither can a lamp be lighted and be put under a bushel;" for "a city set on a mountain" signifies the truth of doctrine from the good of love; and "a lamp" signifies in general truth from good and intelligence therefrom.

[19] In the same:

Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and every city and house divided against itself standeth not (Matthew 12:25).

"Kingdom," in the spiritual sense, signifies the church; "city" and "house" the truth and good of its doctrine, which do not stand but fall, if they do not unanimously agree.

[20] In the same:

Jesus sends forth the twelve disciples, saying to them, Go not off into the way of the nations, and enter not into a city of the Samaritans; go rather to the lost sheep of the house of Israel (Matthew 10:5-6

"The way of the nations" into which they were not to go off, signifies falsity from evil; "a city of the Samaritans" into which they were not to enter, signifies the false doctrine of those who reject the Lord; "the lost sheep of the house of Israel" signify those who are in the good of charity and in faith therefrom, "Israel" meaning all such wherever they may be. "A city of the Samaritans" signifies the false doctrine of those who reject the Lord, because the Samaritans did not receive Him (as may be seen in Luke 9:52-56).

[21] In the same:

Jesus said, When they persecute you in one city they should flee 4 into another (Matthew 10:23).

Here also by "city" is meant the doctrine of falsity from evil; that where this doctrine is the doctrine of truth will not be admitted, is meant by "when they persecute you in one city flee ye into another."

(Odkazy: Luke 10:23)


[22] In Luke:

Then the master of the house being angry, said to his servants, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor and maimed and blind and halt (Luke 14:21).

"Their going out into the streets and lanes of the city" signifies that they should enquire where those are who receive the truths of the doctrine; for "streets" and "lanes" are the truths of doctrine (as above); and "city" means doctrine. The "poor," "the maimed," "the halt," and "the blind," signify those who are not in truths and goods, and yet long for them. (Who are signified specifically by "the poor," who by "the maimed," "the halt," and "the blind," may be seen in The Doctrine of the New Jerusalem 107, from Arcana Coelestia.)

[23] In the same:

A certain nobleman going into a far country to receive for himself a kingdom, gave to his servants ten pounds for trading; when he returned, he commanded the servants to be called. The first came, saying, Thy pound hath gained ten pounds. He said to him, good servant, because thou hast been faithful over the least, thou shalt have authority over ten cities. Then the second came, saying, Lord, thy pound hath made five pounds. He said to him, Be thou also over five cities (Luke 20:12-19 seq.).

These words signify, in the spiritual sense, much more than can be expressed in a few words; let it be noted merely that by "cities" here are not meant cities but the doctrinals of truth and good; and by "having authority over them" intelligence and wisdom are meant; by "ten" much, and by "five" some. (That "ten" in the Word signifies much, see Arcana Coelestia 1988, 3107, 4638, 9757; and that "five" signifies some, n. 4638, 9604.) From this it can now be seen that "the name of the city of My God, the New Jerusalem, which is coming down out of heaven from My God," signifies the doctrine of the new church, which is in the heavens. (This doctrine is also given in a separate small work, entitled The New Jerusalem and Its Heavenly Doctrine.)

-----
Footnotes:

1.  The Latin has "broken"; the Greek "made."

2.  The Latin has "broken"; the Greek "made," as found in Arcana Coelestia 5120.

3.  The Hebrew has "way" for "life," as found in Arcana Coelestia 2708, 3708.

4.  For "they should flee" the Greek has "flee ye."

-----

(Odkazy: Luke 19:12-19; Revelation 3:12, Revelation 16:19)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 202, 222, 253, 355, 548, 608, 632, 652, 675, 922, 1019, 1029, 1088, 1134

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: