Bible

 

Jeremiah 48

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Oor Moab. So die HERE van die leërskare, die God van Israel: Wee oor Nebo, want dit is verwoes; Kirjatáim staan beskaamd, dit is ingeneem; die rotsvesting is beskaamd en verskrik.

2 Uit is dit met die roem van Moab; in Hesbon het hulle onheil teen hom bedink en gesê: Kom laat ons hom uitroei, dat hy geen nasie meer is nie. Ook jy, Madmen, sal verwoes word, die swaard sal jou agtervolg.

3 Hoor! Geskreeu uit Horonáim: verwoesting en 'n groot vernieling.

4 Moab is verbreek; sy kleintjies laat 'n geskreeu hoor.

5 Want die hoogte van Luhit gaan hulle op met geween by geween; want aan die hange van Horonáim het hulle angsgeskreeu van verbreking gehoor.

6 Vlug, red julle lewe, en word soos 'n kaal bos in die woestyn!

7 Want omdat jy vertrou het op jou handelinge en op jou voorrade, sal jy ook ingeneem word; en Kamos sal uittrek in ballingskap, sy priesters en sy vorste almal saam.

8 En die verwoester sal kom oor elke stad, sodat geen stad sal vryraak nie; en die dal sal te gronde gaan, en die gelyk veld sal verwoes word, soos die HERE gesê het.

9 Gee vlerke aan Moab, want hy sal moet wegvlieg; en sy stede sal 'n woesteny word, sonder dat daar iemand in woon.

10 Vervloek is hy wat nalatig is om die werk van die HERE te doen; ja, vervloek is hy wat sy swaard van bloed terughou!

11 Moab was gerus van sy jeug af en het stil gelê op sy afsaksel, sonder dat hy leeggemaak is van vat in vat: hy het nie in ballingskap gegaan nie; daarom het sy smaak in hom gebly en sy geur nie verander nie.

12 Daarom, kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek aftappers na hom sal stuur wat hom sal aftap en sy vate sal leegmaak en sy kruike stukkend slaan.

13 En Moab sal beskaamd staan deur Kamos, soos die huis van Israel beskaamd gestaan het deur Bet-el waar hulle op vertrou het.

14 Hoe kan julle : Ons is helde en manne bekwaam om te veg?

15 Moab is verwoes, en hulle het opgegaan in sy stede, en sy beste jongmanne het afgegaan om geslag te word, spreek die Koning wie se Naam is HERE van die leërskare.

16 Die ondergang van Moab is naby om te kom, en sy onheil is baie haastig.

17 Beklaag hom, almal wat rondom hom is en almal wat sy naam ken! : Hoe is die sterk staf, die sierlike stok gebreek!

18 Kom af uit jou heerlikheid, en sit in die dorsland, o inwoner, dogter van Dibon! Want die verwoester van Moab het teen jou opgetrek, hy het jou forte verwoes.

19 Gaan staan op die pad, en kyk uit, o inwoner van Aroër! Vra vir hom wat vlug en vir haar wat ontkom; : Wat het gebeur?

20 Moab staan beskaamd, want hy is verslae. Huil en skreeu, verkondig dit by die Arnon dat Moab verwoes is!

21 Ja, 'n oordeel het gekom oor die land van die gelykte, oor Holon en oor Jahas en oor Mefáät,

22 en oor Dibon en oor Nebo en oor Bet-Diblatáim,

23 en oor Kirjatáim en oor Bet-Gamul en oor Bet-Meon,

24 en oor Kérijot en oor Bosra, ja, oor al die stede van die land Moab, die wat ver en die wat naby is.

25 Die horing van Moab is afgekap en sy arm is verbreek, spreek die HERE.

26 Maak hom dronk, omdat hy hom groot gehou het teen die HERE, sodat Moab neerslaan in sy uitbraaksel en hy self ook 'n belagging word.

27 Want was Israel vir jou nie 'n bespotting nie? Of is hy onder die diewe betrap, dat jy die hoof geskud het so dikwels as jy van hom gespreek het?

28 Verlaat die stede en gaan woon in die rots, inwoners van Moab! En word soos 'n duif wat sy nes maak oorkant die opening van die afgrond.

29 Ons het van die trotsheid van Moab gehoor--hy is baie trots! --van sy hoogheid en sy trotsheid en sy hoogmoed en die verheffing van sy hart.

30 Ek ken sy grimmigheid, spreek die HERE, en sy onbehoorlike grootpratery; onbehoorlik het hulle gehandel.

31 Daarom sal ek oor Moab huil, ja, oor die hele Moab dit uitskreeu; oor die manne van Kir-Heres sug hulle.

32 Bo die geween van Jaéser sal ek jou beween, o wingerdstok van Sibma! Jou ranke het gegaan oor die see, tot by die see van Jaéser het hulle gekom--die verwoester het jou somervrugte en jou druiwe-oes oorval.

33 Daarom is vreugde en gejuig weggeneem uit die land van tuine en uit die land Moab, en Ek het die wyn uit die parskuipe laat verdwyn; hulle sal dit nie trap met vreugdegeroep nie; die vreugdegeroep sal geen vreugdegeroep wees nie.

34 Weens die geskreeu van Hesbon tot by Eleále, tot by Jahas het hulle hul stem verhef, van Soar af tot by Horonáim, Eglat-Selísia; want ook die waters van Nimrim sal 'n woesteny word.

35 En Ek sal in Moab 'n einde maak, spreek die HERE, aan hom wat op die hoogte offer en rook laat opgaan vir sy god.

36 Daarom klaag my hart oor Moab soos fluite, ja, my hart klaag oor die manne van Kir-Heres soos fluite; omdat die oorwins wat hulle verwerf het, verlore gegaan het.

37 Want al die hoofde is kaal en al die baarde is afgeskeer; op al die hande is snye en om die heupe is 'n roukleed.

38 Op al die dakke van Moab en op sy pleine is net rouklag, want Ek het Moab verbreek soos 'n ding waar 'n mens geen behae in het nie, spreek die HERE.

39 Hoe is hy verslae! Hulle huil. Hoe het Moab die rug gedraai met skaamte! So sal Moab dan vir almal wat rondom hom is, 'n belagging en 'n verskrikking word.

40 Want so die HERE: Kyk, hy sal vlieg soos 'n arend en sal sy vleuels oor Moab uitsprei.

41 Die stede is ingeneem, en die bergvestings is verower; en die hart van die helde van Moab sal in dié dag wees soos die hart van 'n vrou wat in nood is.

42 En Moab sal verdelg word, dat hy geen volk meer is nie, omdat hy hom groot gehou het teen die HERE.

43 Die skrik en die kuil en die strik oor jou, o inwoner van Moab, spreek die HERE.

44 Hy wat vlug vir die vrees, sal val in die kuil; en hy wat uit die kuil klim, sal gevang word in die net; want Ek sal oor hom, oor Moab, bring die jaar van hulle besoeking, spreek die HERE.

45 In die beskutting van Hesbon staan vlugtelinge sonder krag; want 'n vuur het uitgegaan uit Hesbon en 'n vlam uit die huis van Sihon, en het die slape van die hoof van Moab en die skedel van die rumoermakers verteer.

46 Wee jou, Moab! Die volk van Kamos is verlore; want jou seuns is weggeneem as gevangenes en jou dogters in gevangenskap.

47 Maar aan die einde van die dae sal Ek die lot van Moab verander, spreek die HERE. Tot sover die oordeel van Moab.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2468

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 114


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 375, 583, 1589, 1825, 2240, 2418, 2608, ...

Apocalypse Revealed 47, 166, 194, 204, 270, 316, 485, ...

The Lord 4, 39, 53

Sacred Scripture 35, 103

Heaven and Hell 365

True Christian Religion 93, 158, 265, 683


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 195, 223, 235, 316, 376, 411, 417, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 56

De Verbo (The Word) 10, 15, 25

Marriage 93

Scriptural Confirmations 4, 51

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 14:5, 19:17, 36:33

Numbers 21:26, 28, 29, 30, 24:17, 32:1, 3, 37, 38, 33:46

Joshua 10:19, 13:17, 18

Judges 5:23, 11:24, 26

2 Samuel 5:21

1 Kings 12:29

2 Kings 3:25

2 Chronicles 25:15

Job 15:25

Psalms 37:17, 75:6, 83:6

Song of Solomon 2:14

Isaiah 14:4, 6, 15:2, 3, 4, 5, 6, 7, 16:6, 7, 9, 10, 11, 12, 19:14, 24:17, 25:11, 12, 30:14, 40:30, 45:20, 46:1, 63:1

Jeremiah 4:13, 6:24, 16:6, 17:6, 22:28, 23:12, 25:15, 16, 21, 46:18, 21, 49:3, 4, 6, 8, 13, 22, 24, 50:29, 34, 51:6

Ezekiel 25:8, 30:21

Joel 1:12

Amos 2:1, 5:5

Zephaniah 1:12, 2:8

Zechariah 1

1 Timothy 6:17

Word/Phrase Explanations

Moab
'Moab,' in a positive sense, signifies people who are in natural good, and allow themselves to be easily seduced, but in an opposite sense, it...

HERE
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

God
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

Israel
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Hesbon
'Heshbon,' as mentioned in Jeremiah 49:3, signifies the fructification of truth in the natural self.

ons
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

nasie
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

swaard
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

groot
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

verbreek
To “break” something creates an image that is much different from “attacking,” “destroying,” or “shattering.” It is less emotional, less violent in its intent; it...

gehoor
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

vlug
Flight, as in Matthew 14:20, signifies removal from a state of the good of love and innocence. Flight, as in Mark 8:18, signifies the last...

red
To be saved or rescued means getting true ideas that we can hold to even in the face of a storm of false thinking. Sometimes...

woestyn
'Wilderness' signifies something with little life in it, as described in the internal sense in Luke 1:80 'Wilderness' signifies somewhere there is no good because...

priesters
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

vorste
Captains and Rulers (Jer. 51:23) signifies principal evils and falsities. Captains and Rulers (Ezek 33:6) signifies principal truths. See Chief Captains.

verwoester
'A spoiler,' as in Jeremiah 48:32, signifies evil and its derivative falsity.

kom
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

Stad
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

gaan
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

gee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

woon
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

werk
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

stil
When something is described as quiet, still or calm in the Bible, it represents the state of peace that comes with being aligned with the...

smaak
Our five senses correspond to spiritual affections, or the attraction we feel toward spiritual things. The sense of taste, according to the Writings, corresponds to...

geur
Fragrance means the affection of truth derived from good.

spreek
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

stuur
'Being sent' everywhere signifies, in an internal sense, going forth, as in John 17:8. In similar manner, it is said of the holy of the...

beskaamd
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

huis
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Bet-el
When Jacob had his famous dream, of a staircase leading to heaven, he named the place "Bethel," which is Hebrew for "the house of God."...

helde
Mighty,' as in Revelation 19:18, signify people who are educated about doctrine derived from the Word. By extension, 'mighty' signifies education or learning derived from...

koning
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

haastig
'To hasten' or 'hastiness' in the internal sense, does not denote what is quick, but what is certain, and also what is full, thus every...

sterk
Strength' relates truth and falsity. Strength,' as in Luke 10:27, signifies the will and understanding extended to extremes. Strength,' as in Revelation 1:6, signifies divine...

stok
'A staff' signifies power because it is a support for the hand and arm, and through these to the whole body. A staff takes on the...

af
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

sit
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

staan
'To stay with,' as in Genesis 32:4, relates to the life of truth when accompanied by good, and in this instance, it means to take...

pad
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

huil
To howl' signifies grief caused by vastation.

verkondig
To "declare" something means to say it formally, publicly and with emphasis; you might say what you think, but you only declare things you're sure...

oordeel
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

land
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

Bosra
Bosrah, as in Isaiah 63:1 signifies a vintage, which is predicated concerning truth. Bozrah has respect to the divine truth, and Edom, to the divine...

horing
'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of...

arm
Arms and feet (Daniel 10:6) signify the exterior things of the Word, which are its literal sense.

rots
'Rocks' signify the good and truth of faith.

inwoners
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

duif
A dove (Gen. 8.) signifies goodness and truth. A dove, as in Hosea 11:11, signifies rational good.

nes
To make a nest,' as in Jeremiah 48:28, when related to a bird, signifies the same thing as 'to dwell,' which is fulfilling the duties...

trots
'Pride' signifies the love of self.

hart
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

Jaéser
'Jaser' signifies false principles.

Sibma
'Sibmah' signifies the members of the external church, who explain the Word to favor worldly love.

see
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

wyn
Wine played a key role in the ancient world, where safe, reliable water sources were scarce. It could be stored for long periods of time;...

stem
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

waters
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

kaal
'A bald head' signifies the Word deprived of the natural sense, which is the sense of the letter.

hande
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

heupe
'Loins' in general, signify love, and when referring to the Lord, divine love. 'Loins' signify the interiors of conjugial love. Loins,' as in Isaiah 11:5,...

roukleed
'Being clothed in sackcloth' signifies lamentation because of the devastation of truth in the church. 'Sackcloth,' as in Revelation 6:12, relates to destroyed good.

dakke
'A house-top,' as mentioned in Matthew 24:13, signifies the superior state of a person, and consequently, his state as to good.

arend
Eagle wings, referred to in Daniel 7:3, signify rational principles grounded in man's proprium.

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

vrou
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

strik
'To be in a snare' signifies being taken and seduced by one’s own evil and falsity.

val
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

gevang
"Catching" is used in a variety of ways in the Bible, both positive and negative. Thieves get caught; the Egyptians caught up with the Children...

bring
As with common verbs in general, the meaning of “bring” is highly dependent on context, but in general it represents an introduction to a new...

besoeking
The end time of the church and each individual, is called 'the visitation,' and precedes judgment. 'Visitation' is nothing but an exploration of the quality...

vlam
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

verteer
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

seuns
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dogters
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Komentář

 

Staff      

← Předchozí   Další →

'A staff' signifies power because it is a support for the hand and arm, and through these to the whole body. A staff takes on the meaning of what it most closely supports, that is, the hand and arm, both of which in the Word signify the power of truth. From several passages in the books of Moses, it is very clear that the staff and the hand, represent power, and in the highest sense, the divine omnipotence of the Lord. It is also evident that in that time, the external features of the Church were made up of representatives, and that its internal features - which were spiritual and celestial realities as exist in heaven - corresponded to the external ones, which owed their power to that correspondence. A staff denotes power in the spiritual sense can also be seen in several passages in the prophets. This is also why kings had scepters, which were made like short staves, and kings represent the Lord regarding truth. 'A staff' as in Isaiah 10:24, 26, signifies power derived from reasoning and science, like the power of people who reason from scientific ideas against the truths of faith, and pervert them or downplay them.

(Odkazy: Arcana Coelestia 4013, 4876; Isaiah 10:24, 10:26)

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 195

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

195. Verse 4. Thou hast a few names even in Sardis that have not defiled their garments, signifies those who live a moral life from a spiritual origin, by applying the knowledges of truth and good from the Word to the uses of their life. This is evident from the signification of "name," as being the quality of the state of man's life (see above, n. 148); here, therefore, "names" signify men who are such. It is evident also from the signification of "the church in Sardis," as being those who live a moral life but not a spiritual life, because they have little regard for the knowledges of truth and good from the Word (see also above, n. 148, 182); but here those are meant who live a moral life from a spiritual origin, for it is said, "that have not defiled their garments." It is evident also from the signification of "garments," as being knowledges [scientifica] and cognitions in the natural man (of which presently). "Not defiling their garments," therefore, signifies living as a moral man not for the sake of self and the world, which is for the sake of the body and its life only, but for the sake of the Lord and of heaven, which is for the sake of the soul and its life. From this it is clear that "Thou hast a few names even in Sardis that have not defiled their garments," signifies such as live a moral life from a spiritual origin, by applying the knowledges of truth and good from the Word to their life.

(Odkazy: Revelation 3:4; The Apocalypse Explained 148, The Apocalypse Explained 182)


[2] But as few know what it is to live a moral life from a spiritual origin, and what it is to apply the knowledges of truth and good from the Word to the uses of their life, it shall be told. Man lives a moral life from a spiritual origin when he lives it from religion; that is, when he thinks, when anything evil, insincere, or unjust presents itself: that this must not be done because it is contrary to the Divine laws. When one abstains from doing such things in deference to Divine laws he acquires for himself spiritual life, and his moral life is then from the spiritual; for by such thoughts and faith man communicates with the angels of heaven, and by communication with heaven his internal spiritual man is opened, the mind of which is a higher mind, such as the angels of heaven have, and he is thereby imbued with heavenly intelligence and wisdom. From this it can be seen that to live a moral life from a spiritual origin is to live from religion, and within the church, to live from the Word; for those who live a moral life from religion and from the Word are elevated above their natural man, thus above what is their own [proprium], and are led by the Lord through heaven; consequently they have faith, the fear of God, and conscience, and also the spiritual affection of truth, which is the affection of the knowledges of truth and good from the Word, for to such men these are Divine laws, according to which they live. Many of the heathen live such a moral life, for they think that evil must not be done because it is contrary to their religion; this is why so many of them are saved.

[3] But on the other hand, to live a moral life not from religion, but only from the fear of the law in the world, and of the loss of fame, honor, and gain, is to live a moral life not from a spiritual but from a natural origin; therefore to such there is no communication with heaven. And as they think insincerely and unjustly regarding the neighbor, although they speak and act otherwise, their internal spiritual man is closed, and the internal natural man only is opened; and when this is open they are in the light of the world, but not in the light of heaven. For this reason such persons have in them little regard for Divine and heavenly things, and some deny them, believing nature and the world to be everything. (From this it can now be seen what it is to live a moral life from a spiritual origin, and what it is to live it from a natural origin; but these things may be seen set forth in clearer light in the work on Heaven and Hell 528-535.) Of those who live a moral life from a natural origin only, it may be said that they "defile their garments," for "garments" mean that which is outside the man himself and which clothes him, thus his natural man with the things that are in it, which are knowledges [scientifica] and cognitions; and when these are from the Word they are defiled by the fact that he learns and holds them only for the sake of reputation, that he may be thought learned or well informed, or that he may thereby acquire honors and gain wealth; and except for such ends he has no regard for them. Thus it is that the knowledges from the Word are polluted and defiled by the loves of self and the world, for these knowledges dwell in the same place with the evils and falsities that gush out from those loves as from their fountains.

[4] It was said above, that man becomes spiritual by means of the knowledges of truth and good from the Word applied to the uses of life. Why men become spiritual by means of knowledges from the Word, and not by means of other knowledges, shall now be told. All things that are in the Word are Divine, and they are Divine for the reason that they have in them a spiritual sense, and by that sense communicate with heaven and with the angels there. When, therefore, man has knowledges from the Word and applies them to life, then through these he has communication with heaven and by that communication becomes spiritual; for man becomes spiritual by his being in like or in corresponding truths with the angels of heaven. It is said in "corresponding" truths, because each and all things in the sense of the letter of the Word are correspondences, for they correspond to the truths that angels have. But the knowledges derived from other books, which set forth and by various means establish the doctrines of the church, do not effect communication with heaven except by the knowledges from the Word they contain; such knowledges do give communication if they are rightly understood and are applied to life, and not to faith alone. Everyone can see that this is so from this, that the Word in itself is Divine, and what is Divine in itself can become Divine with man by his applying it to life. "Becoming Divine with man" means that the Lord can have His abode with man (John 14:23), thus dwelling with him in what is His own (that the Lord dwells in His own with man and angel, and not in what is their own [proprio illorum], see in the work on Heaven and Hell 12). The Lord dwells in His own when He dwells in those things with man that are from the Word, for the Lord is the Word (John 1:1, 2, 14); and the words that He spoke, that is, that are in the Word:

Are spirit and life (John 6:63, 68; 12:50).

(Odkazy: John 1:1-2)


[5] That "garments" signify the things that are in the natural man, which are knowledges [scientifica], 1 true or false, or cognitions, is from the spiritual world; for in the spiritual world all, however many, appear clothed according to their moral life; consequently those who have lived a moral life from a spiritual origin appear clothed in shining white garments, like fine linen; but those who have lived a moral life from a natural origin only, appear according to the nature of that life, those who have polluted their life by evils and falsities appearing in dark garments, mean, torn, and hideous to behold (see the work on Heaven and Hell 177-182). From this now it is that "garments" in the Word signify truths from good, and in the contrary sense falsities from evil, both of them in the natural man; truths and falsities in the natural man are called knowledges [scientifica] and cognitions.

[6] That "garments" in the Word signify truths or falsities can be clearly seen from the following passages. In Isaiah:

Awake, awake, put on thy strength, O Zion, put on the garments of thy splendor, O Jerusalem; for henceforth there shall no more come to thee the uncircumcised and the unclean (Isaiah 52:1).

"Zion" in the Word signifies the Lord's celestial kingdom, thus also the celestial church, and "Jerusalem" the spiritual kingdom and the spiritual church (what the celestial kingdom is, and the spiritual kingdom, see in the work on Heaven and Hell 20-28). The "garments of splendor that Jerusalem must put on" are Divine truths; the "uncircumcised and the unclean that shall not come to them" are those who are in evils and falsities.

[7] In Ezekiel:

Jerusalem, I clothed thee with broidered work, I shod thee with badger's skin, I girded thee about with fine linen. I adorned thee with ornament, and I put bracelets upon thy hands, and a chain on thy throat, and a jewel upon thy nose, and earrings upon thine ears, yea, a crown of ornament upon thy head. Thus wast thou decked with gold and silver, and thy garments were fine linen, silk, and broidered work, whence thou becamest exceeding beautiful, and didst prosper even unto the kingdom. But thou didst take of thy garments, and didst make to thee high places with divers colors, that thou mightest commit whoredom upon them; thou also didst take garments of thy broidered work, and didst cover the images of a male, with which thou didst commit whoredom (Ezekiel 16:10-13, 16-18).

Here what the church was when it was first established by the Lord is described; the "garments" that are mentioned are truths from good; "broidered work" is true knowledge [scientificum]; "fine linen and silk" are truths from a celestial source; the "bracelets," "chain," "jewel," "earrings," and "crown," are decorations signifying things spiritual of various kinds; the "gold and silver" with which she was decked are the good of love and its truth. Then the same church when perverted is described, by this, that "she took of the garments, and did make to herself high places with divers colors," signifying truths falsified; and that "she took the garments of broidered work, and covered the images of a male," signifies that they applied the truths of the sense of the letter of the Word to so confirm falsities even so as to make them appear like truths; "committing whoredom with them" and "under them" signifies making doctrine and worship out of falsities (that this is to "commit whoredom," see above, n. 141, 161).

(That "Jerusalem" is the church where there is true doctrine, see Arcana Coelestia 402, 3654, 9166. That "broidered work" is knowledges [scientificum], n. Arcana Coelestia 9688. That "fine linen" is truth from a celestial origin, n. 5319, 9469. That "bracelets" are truths and goods of the church, n. 3103, 3105. That "a chain [for the neck]" is representative of the conjunction of interior and exterior things, n . 5320; that "jewels [for the nose]" and "earrings" are representatives of perception and obedience, n. Arcana Coelestia 4551. That "a crown" means wisdom, see above, n. 126. That "gold" is the good of love, see Arcana Coelestia 1551, 1552, 5658, 6914, 6917, 9510, 9874, 9881; that "silver" is truth from that good, n. 1551, 1552, 2954, 5658. That "high places with divers colors" are truths falsified, n. 796, 4005. That the "male" or "masculine" is truth, n. 749, 2046, 4005, 7838; therefore "images of a male" are appearances of truth.)

(Odkazy: Arcana Coelestia 1551-1552; Ezekiel 16:10-18; The Apocalypse Explained 126, 141, The Apocalypse Explained 161)


[8] In the same:

Fine linen in broidered work from Egypt was thy spreading forth, blue and purple from the isles of Elishah was thy covering. Syria was thy merchant in purple, and broidered work, and fine linen, with chrysoprasus. Dedan was thy merchant with garments of liberty for the chariot; Asshur and Chilmad with bales of blue and of broidered work, and with treasures of precious garments (Ezekiel 27:7, 16, 20, 23-24).

Here Tyre and her wares are treated of, and "Tyre" signifies the knowledges of truth and good, and "trading" and "trafficking," signify acquiring for oneself and communicating such knowledges; "purple and blue" signify the celestial love of good and truth; "Egypt," the knowledge belonging to the natural man; by "broidered work from Egypt" the like; "Syria" the church in respect to the knowledges of truth and good; "Asshur" the rational of that church; "Dedan" those who are in the knowledges of celestial things. From this it can be seen that the "wares of Tyre," treated of in the whole of that chapter, do not mean wares, but each and all these things mean spiritual things, which man ought to acquire, be imbued with, and communicate. (That "Tyre" signifies the knowledges of good and truth, see Arcana Coelestia 1201. That "Egypt" signifies the knowledges [scientificum] belonging to the natural man, n. 1164, 1165, 1186, 1462, 5700, 5702, 6015, 6651, 6679, 6682, 6683, 6692, 7296, 9340, 9391. That "Syria" is the church in respect to the knowledges of truth and good, n. 1232, 1234, 3664, 3680, 4112. That "Dedan" signifies those who are in the knowledges of celestial things, n . 3240, 3241. That "Asshur" is the rational therefrom, n. 119, 1186. That "purple" is the celestial love of good, n. Arcana Coelestia 9467. That "blue" is the celestial love of truth, n. 9466, 9687, 9833; likewise "chrysoprasus," n. Arcana Coelestia 9868. What "fine linen" and "broidered work" signify, see just above.)

(Odkazy: Arcana Coelestia 1164-1165, Arcana Coelestia 3240-3241, 6682-6683)


[9] In David:

The king's daughter is all glorious within, her clothing is inwrought with gold. She shall be brought unto the king in broidered work (Psalms 45:13-14).

The "king's daughter" signifies the spiritual affection of truth, and therefore the church consisting of those who are in that affection; "king" signifies the Lord in respect to Divine truth; "clothing inwrought with gold," intelligence and wisdom from that truth; the "broidered work" in which she should "be brought to the king" signifies the knowledges of truth. (That "daughter" signifies the affection of truth, and the church therefrom, see Arcana Coelestia 2362, 2623, 3373, 3963, 4257, 6729, 6775, 6779, 8649, 9055, 9807. That "king" signifies the Lord in respect to Divine truth, see above, n. 31.)

(Odkazy: The Apocalypse Explained 31)


[10] In the second book of Samuel:

Daughters of Israel, weep over Saul, who clothed you in scarlet with dainty things, and who put an ornament of gold upon your apparel (2 Samuel 1:24).

This is in the lamentation of David over Saul, which he wrote:

To teach the sons of Judah the bow (2 Samuel 1:18);

by "bow" is signified truth combating against falsities (see Arcana Coelestia 2686 Arcana Coelestia 2686, 2709); "Saul" here, as a king, signifies such truth; the "sons of Judah" signify those who are in truths from good; "to clothe the daughters of Israel in scarlet," and "to put ornaments of gold upon the apparel," is to impart intelligence and wisdom to those who are in the spiritual affection of truth.

[11] In Matthew:

When the king came in to behold those reclining to eat, he saw there a man that had not on a wedding garment; and he said unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment? He was speechless. Then said the king, Bind him hand and foot, and cast him out into outer darkness (Matthew 22:11-13).

A "wedding garment" signifies the intelligence of the spiritual man, which is from the knowledges of truth and good; but "he that had not on a wedding garment" signifies a hypocrite, who by a moral life counterfeits the spiritual life when yet he is merely natural; "to bind him hand and foot" signifies the deprivation of the knowledges from the Word, by which he has put on the likeness of a spiritual man; "to be cast out into outer darkness" signifies among those who are in falsities from evil (for "outer darkness" signifies falsities from evil).

[12] In Zephaniah :

I will visit upon the princes, and upon the king's sons, and upon all that are clothed with the garments of the alien (Zephaniah 1:8). "Princes" and "king's sons" signify those who are in truths, and in a contrary sense, as here, those who are in falsities; these are said to be "clothed with the garment of the alien," because "garment" signifies falsity, and "alien" those who are out of the church and do not acknowledge the truths of the church.

[13] In Matthew:

Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing; inwardly they are ravening wolves (Mat. Matthew 7:15).

"False prophets in sheep's clothing, who inwardly are ravening wolves," are those who teach falsities as if they were truths, and who in appearance live a moral life, but who by themselves, when they think from their spirit, think of nothing but themselves and the world, and are eager to deprive all others of truths.

[14] In John:

Jesus said to Peter, When thou wast younger thou girdedst thyself and walkedst whither thou wouldest; but when thou shalt be old thou shalt stretch forth thy hands and another shall gird thee, and lead thee whither thou wouldest not (John 21:18).

What these words signify in the spiritual sense may be seen above n. 9; namely, that by "Peter" is meant the faith of the church; when he "was younger and girded himself and walked whither he would" means the faith of the church at the beginning, when men are in the good of charity, that they then think about the truths of the church from the spiritual man, which is to think from their spirit, thus from the spiritual affection of truth, that is, from freedom. But by "Peter when old, that he should stretch forth his hands and another should gird him," is meant the faith of the church at its end, when faith would be without charity, that they then would think nothing about the truths of the church from themselves, but from others, thus from doctrine only and not from the Word, which is relatively a servile state. For to believe what another says is servile, but to believe what one himself thinks from the Word is freedom; according to the Lord's words in John:

If ye abide in My Word, ye are truly My disciples; and ye shall know the truth, and the truth shall make you free (John 8:31-32).

(Odkazy: The Apocalypse Explained 9)


[15] In Luke:

No man putteth a piece of a new garment on an old garment; else the new will rend the old, and the piece from the new agreeth not with the old. And no man putteth new wine into old bottles; else the new wine will burst the bottles, and itself be spilt, and the bottles be destroyed (Luke 5:36-37; Matthew 9:16-17; Mark 2:21-22).

Because a "garment" signifies truth, the Lord compared the truths of the former church, which was a church representative of spiritual things, to a piece of an old garment, and the truths of the new church, which were spiritual truths themselves, to a piece of a new garment; He compared them likewise to bottles of wine, because "wine" in like manner signifies truth, and "bottles" mean the knowledges that contain truth. (That "wine" in the Word signifies truth, see The Doctrine of the New Jerusalem 219.)

(Odkazy: Luke 5:36-38)


[16] From this it can now be seen what is signified in the Word elsewhere by "garments," which are often mentioned there, as in the following passages. In Revelation:

And upon the thrones four and twenty elders sitting, arrayed in white garments (Revelation 4:4).

Again:

The armies of the One sitting upon the white horse followed Him, clothed in fine linen, white and clean (Revelation 19:14).

And:

They who stood before the throne in sight of the Lamb, were clothed in white robes (Revelation 7:9).

Again:

The seven angels from the temple were clothed in linen, clean and shining (Revelation 15:6).

Again:

White robes were given to everyone of those under the altar (Revelation 6:11).

Again:

Buy gold and white garments (Revelation 3:18).

In Ezekiel:

If he giveth his bread to the hungry, and covereth the naked with a garment (Ezekiel 18:16).

"To give bread to the hungry" signifies in the spiritual sense to instruct from the good of charity those who long for truths; "to cover the naked with a garment" signifies to instruct, in like manner, those who are not in truths.

[17] In the same:

The enemies shall strip thee of thy garments, and shall take away the jewels of thine adorning (Ezekiel 23:26).

In Zechariah:

Joshua was clothed with filthy garments, and thus stood before the angel. And he said to those that stood before him, Take away the filthy garments from off him. And he said, I have made thine iniquity to pass from off thee, in clothing thee with changed garments (Zechariah 3:3-5).

In Lamentations :

They have wandered blind in the streets, they have been polluted with blood; what they cannot pollute they touch with their clothes (Lamentations 4:14).

From the signification of "garments" it can be known what is meant by many statutes with the sons of Israel:

That they should not put on mixed garments (Leviticus 19:19; Deuteronomy 22:11);

That a woman should not wear the vessels of a man, nor a man be clothed with the garments of a woman (Deuteronomy 22:5);

That they should wash their garments that they might be purified, and thus sanctified (Exodus 19:14; Leviticus 11:25, 11:28, 11:40; 14:8; (Leviticus 14:8); Numbers 19:11-22);

and elsewhere:

That in mourning for transgression against Divine truths they should put off their garments and put on sackcloth (Isaiah 15:3; 22:12; 37:1-2; Jeremiah 4:8; 6:26; 48:37; 49:3; Lamentations 2:10; Ezekiel 27:31; Amos 8:10; Jonah 3:5-6, 3:8);

And that they should rend their garments (Isaiah 37:1 and elsewhere).

Also what this signifies:

That the disciples laid their garments upon the ass and the colt when the Lord was going to Jerusalem, and that the people then strewed their garments in the way (Matthew 21:7-9; Mark 11:7-8; Luke 19:35-36);

can be seen above n. 31.

(Odkazy: Leviticus 14:8-9; The Apocalypse Explained 31)


[18] That "garments" signify truths has its origin in this, that the light of heaven is Divine truth proceeding from the Lord as a sun there, and all things that have existence in the heavens have existence from the light there, and this is true in like manner of the garments in which the angels appear clothed. It is from this:

That the angels who sat at the Lord's sepulchre had raiment white as snow (Matthew 28:3);

And that their garments were shining (Luke 24:4).

(That the garments in which the angels appear clothed correspond to their intelligence, and that they have intelligence according to their reception of Divine truth from the Lord, see in the work on Heaven and Hell 177-182;and that Divine truth proceeding from the Lord is light in heaven, n. 126-135.) From this it can be seen what "garments" signify in reference to the Lord, namely, Divine truth proceeding from Him; and as Divine truth is signified, the Word also is signified, for the Word is Divine truth from the Lord on earth and in the heavens. This was represented by the Lord's "garments" when He was transfigured before Peter, James, and John, which are thus described in the Evangelists:

When Jesus was transfigured, His face did shine as the sun, and His garments became white as the light (Matthew 17:2);

And white, dazzling (Luke 9:29);

And glistering white as snow, so as no fuller on earth can whiten them (Mark 9:3).

The like is said of the Ancient of Days in Daniel:

The Ancient of Days did sit, and His garment was like white snow (Daniel 7:9).

"The Ancient of Days" is the Lord from eternity. As "light" is Divine truth, and this in reference to the Lord is signified by "garments," therefore it is said in David:

Jehovah covereth Himself with light as with a garment (Psalms 104:2).

(Odkazy: Psalms 45:8; The Apocalypse Explained 126-135)


[19] From this it can be seen what the Lord's garments mentioned elsewhere in the Word signify. As in David:

He hath anointed all Thy garments with myrrh and aloes and cassia (Psalms 45:7-8);

where the Lord is treated of. In Moses:

He will wash His vesture in wine, and His covering in the blood of grapes (Genesis 49:11).

This is also said of the Lord. "Wine" and "the blood of grapes" signify Divine truth. Because the Lord's garments signified Divine truth, therefore also:

Those who touched the border of His garment were healed (Matthew 9:20-21; Mark 5:27-28, 30; 6:56; Luke 8:44).

In Isaiah:

Who is this that cometh from Edom, His garments bespattered from Bozrah; this that is honorable in His apparel? Wherefore art Thou red in Thine apparel, and Thy garments as of one treading in the wine-press? Their victory is sprinkled upon My garments, and I have stained all Mine apparel (Isaiah 63:1-3).

This also is said of the Lord; "garments" here signify the Word, which, as has been said, is Divine truth from the Lord on earth and in the heavens; the violence offered to Divine truth or to the Word by those who were then of the church, is described by this, that "He was red in apparel as one treading in the wine-press," and that "victory was sprinkled upon His garments," and that "He had stained all his raiment."

[20] In Revelation:

He that sat on the white horse was arrayed with a garment dipped in blood; and His name is called the Word of God (Revelation 19:13).

Here it is plainly declared that He who sat on the white horse was called "the Word of God;" and it is clear that this is the Lord, for it is immediately said of Him:

He hath on His garment and on His thigh a name written, King of kings and Lord of lords (Revelation 19:16).

It is therefore the Word in the letter that is signified by the "garment dipped in blood," since violence was done to it, but not to the Word in the spiritual sense; violence could not be done to this, because they knew nothing about it.

[21] That violence was done to the Word in the sense of the letter, but not to the Word in the spiritual sense, is signified also by the soldiers dividing the Lord's garments, but not His tunic, of which it is said in John:

The soldiers took His garments, and made four parts, to every soldier a part, also the tunic. Now the tunic was without seam, woven from the top throughout. They said therefore one to another, Let us not divide it, but let us cast lots for it, whose it shall be. These things therefore the soldiers did (John 19:23-24).

And in David:

They parted My garments, and cast the lot upon My vesture (Psalms 22:18).

"The garments of the Lord which they parted" signify the Word in the letter; His "tunic" the Word in the spiritual sense; "soldiers" signify those of the church who should fight in behalf of Divine truth; therefore it is said, "These things therefore the soldiers did." (That "tunic" signifies Divine truth, or the Word in the spiritual sense, see Arcan (Arcana Coelestia 9826, 9942) a Coelestia, n. 9826, 9942; that "soldiers" signify those who are of the church, and who should fight in behalf of Divine truth, see above, n. 64, at the end, where these things are more fully explained.) It should be known that each particular related in the Evangelists respecting the Lord's passion, involves and signifies how the church at that time, which was among the Jews, had treated Divine truth, thus the Word, for this was Divine truth with them; the Lord also was the Word, because He was Divine truth (John 1:1, 2, 14). But what each particular involves and signifies cannot be known except from the internal sense. Here it will be told only what "the Lord's garments" signified, because the meaning of "garments" is here treated of, namely, that they signify truths, and in reference to the Lord, Divine truths.

(Odkazy: John 1:1-2; The Apocalypse Explained 64)


[22] "The garments of Aaron and of his sons" have a like signification, because Aaron with his sons represented the Lord in respect to Divine good, and their garments the Lord in respect to Divine truth. (But these things may be seen explained and shown in The Arcana Coelestia; as that Aaron represented the Lord in respect to Divine good, n. 9806, 9946, 10017; also what each of their garments signified, the breastplate, the ephod, the cloak, the tunic wrought with checker work, the miter, and the belt, n. 9814, 9823-9828)

-----
Footnotes:

1.  The Latin has "knowledge," for "knowledges."

-----

(Odkazy: Luke 5:36-38; Psalms 45:8; Revelation 19:13-14)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 181, 187, 198, 240, 243, 271, 328, 329, 356, 359, 375, 386, 401, 412, 452, 475, 519, 627, 637, 655, 717, 805, 820, 922, 951, 1007, 1222

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: