Bible

 

Ezekiel 16

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:

2 Mensekind, maak aan Jerusalem sy gruwels bekend

3 en : So spreek die Here HERE tot Jerusalem: Jou afkoms en jou geboorte is uit die land van die Kanaäniete; jou vader was 'n Amoriet en jou moeder 'n Hetitiese vrou.

4 En wat jou geboorte aangaan--die dag toe jy gebore is, is jou nawelstring nie afgesny nie; en jy is nie met water gewas om jou te reinig nie; ook is jy nie met sout ingevrywe of in doeke toegedraai nie.

5 Geen oog het medelyde met jou gehad om vir jou een van hierdie dinge te doen, om vir jou jammer te wees nie; maar jy is op die oop veld gegooi uit afsku vir jou lewe, die dag toe jy gebore is.

6 En Ek het by jou verbygegaan en jou sien spartel in jou bloed; toe het Ek vir jou gesê in jou bloed: Leef! Ja, Ek het vir jou gesê in jou bloed: Leef!

7 Ontelbaar, soos die uitspruitsels van die veld, het Ek jou gemaak! En jy het gegroei en groot geword en die hoogste bloei bereik; jou borste het styf geword, en jou hare het gegroei, maar jy was naak en bloot.

8 En Ek het by jou verbygegaan en jou gesien, en kyk, jou tyd was die tyd van liefde. Toe het Ek my vleuel oor jou uitgesprei en jou naaktheid toegedek. Ja, Ek het vir jou gesweer en met jou 'n verbond aangegaan, spreek die Here HERE, en jy het myne geword.

9 Daarop het Ek jou met water gewas en jou bloed van jou afgespoel en jou met olie gesalf.

10 Ook het Ek jou beklee met veelkleurige klere en vir jou skoene van robbevel gemaak, en Ek het jou gehul in fyn linne en jou oordek met sy.

11 Verder het Ek jou met sierade versier en armbande aan jou hande gesit en 'n ketting om jou hals.

12 En Ek het 'n ring aan jou neus gesit en oorringe aan jou ore en 'n pragtige kroon op jou hoof.

13 Ja, jy het jou versier met goud en silwer, en jou klere was fyn linne en sy en veelkleurige stowwe; jy het fynmeel en heuning en olie geëet, en jy was buitengewoon mooi en so voorspoedig dat jy koninklike waardigheid bereik het.

14 Daarby het daar 'n naam van jou af uitgegaan onder die nasies vanweë jou skoonheid, want dit was volmaak deur my versiersels wat Ek op jou aangebring het, spreek die Here HERE.

15 Maar jy het vertrou op jou skoonheid en gehoereer vanweë jou naam; en jy het jou hoererye uitgestort op elkeen wat verbygegaan het, dat dit syne sou wees.

16 En jy het van jou klere geneem en vir jou kleurige hoogtes gemaak en op hulle gehoereer--dinge wat nie voorgekom het nie en nie moet wees nie.

17 Daarby het jy jou versiersels uit my goud en my silwer geneem wat Ek jou gegee het, en jy het vir jou beelde van manne gemaak en daarmee gehoereer.

18 En jy het jou veelkleurige klere geneem en dié beelde omhul; jy het ook my olie en my reukwerk voor hulle neergesit.

19 En my brood wat Ek jou gegee het--fynmeel en olie en heuning waarmee Ek jou gespysig het--dit het jy voor hulle neergesit as 'n lieflike reuk; ja, so was dit, spreek die Here HERE.

20 Verder het jy jou seuns en jou dogters geneem wat jy vir My gebaar het, en dié aan hulle geoffer om verteer te word. Was dit nie genoeg met jou hoererye nie,

21 dat jy my kinders geslag en dié oorgegee het deurdat jy hulle vir hulle deur die vuur laat gaan het?

22 Ook het jy by al jou gruwels en jou hoererye nie gedink aan die dae van jou jeug nie, toe jy naak en bloot was en gelê en spartel het in jou bloed.

23 En ná al jou boosheid--wee, wee jou! spreek die Here HERE--

24 het jy vir jou 'n verwulf gebou en vir jou 'n hoogte gemaak op elke plein;

25 by elke uitdraaiplek het jy jou hoogte gebou en jou skoonheid geskend en jou sonder skaamte aangebied aan elkeen wat verbygaan, en jy het jou hoererye vermenigvuldig.

26 Jy het ook gehoereer met die kinders van Egipte, jou baie sinlike nabure; en jy het jou hoerery vermenigvuldig om My te terg.

27 En kyk, Ek het my hand teen jou uitgestrek en die vir jou bestemde deel verminder; en Ek het jou oorgegee aan die hebsug van die wat jou haat, die dogters van die Filistyne wat hulle geskaam het oor jou ontugtige wandel.

28 Verder het jy gehoereer met die kinders van Assur, omdat jy nie bevredig was nie; ja, jy het met hulle gehoereer en is tog nie bevredig nie.

29 En jy het jou hoerery vermenigvuldig na die koopmansland, na Chaldéa; en ook daarmee is jy nie bevredig nie.

30 Hoe smagtend is jou hart, spreek die Here HERE, dat jy al hierdie dinge gedoen het, die werk van 'n onbeskaamde hoer;

31 dat jy jou verwulf by elke uitdraaiplek gebou en jou hoogte op elke plein gemaak het! Maar jy was nie eens soos 'n hoer nie, deurdat jy hoereloon gering geag het.

32 o Die vrou wat owerspel bedrywe! Terwyl sy onder haar man staan, het sy vreemdes aangeneem.

33 Hulle gee geskenke aan al die hoere, maar jy het jou geskenke aan al jou minnaars gegee en hulle gifte aangebied om van alle kante na jou te kom in jou hoererye.

34 So was daar dan by jou in jou hoererye net die teendeel van die vroue, omdat hulle jou nie agternageloop het om te hoereer nie, en deurdat jy hoereloon gegee het terwyl aan jou geen hoereloon gegee is nie; daarom was jy die teendeel.

35 Daarom, o hoer, hoor die woord van die HERE.

36 So die Here HERE: Omdat jou koper uitgestort is en jou skaamte ontbloot is deur jou hoererye met jou minnaars en met al jou afskuwelike drekgode, en vanweë die bloed van jou kinders wat jy aan hulle gegee het,

37 daarom, kyk, Ek sal al jou minnaars versamel vir wie jy aangenaam was, en almal wat jy liefgehad het, saam met almal wat jy gehaat het; en Ek sal hulle van alle kante teen jou versamel en jou naaktheid vir hulle ontbloot, sodat hulle jou hele naaktheid kan sien.

38 En Ek sal jou oordeel volgens die verordeninge van vroue wat owerspel bedrywe en bloed vergiet, en sal jou oorgee aan die bloedige dood van grimmigheid en naywer.

39 En Ek sal jou in hulle hand oorgee, en hulle sal jou verwulf afbreek en jou hoogtes omgooi en jou jou klere uittrek en jou versiersels wegneem en jou naak en bloot laat staan.

40 Dan sal hulle teen jou 'n menigte laat optrek en jou stenig en jou met hulle swaarde stukkend kap.

41 Hulle sal ook jou huise met vuur verbrand en strafgerigte teen jou oefen voor die van baie vroue; en Ek sal 'n einde aan jou hoerery maak, en jy sal ook nie meer hoereloon gee nie.

42 En Ek sal my grimmigheid tot rus bring teen jou--dan sal my ywer van jou afwyk, en Ek sal stil word en nie meer toornig wees nie.

43 Omdat jy nie gedink het aan die dae van jou jeug nie en my toorn opgewek het met al hierdie dinge--kyk, so sal Ek dan ook jou wandel op jou hoof laat neerkom, spreek die Here HERE; en het jy dan nie die skandelike daad gedoen bo al jou gruwels nie?

44 Kyk, elkeen wat spreekwoorde maak, sal 'n spreuk op jou toepas, naamlik: Soos die moeder, so haar dogter.

45 Jy is die dogter van jou moeder, wat 'n afsku gehad het van haar man en haar kinders; en jy is die suster van jou susters, wat 'n afsku gehad het van hulle mans en hulle kinders: julle moeder was 'n Hetitiese vrou, en julle vader 'n Amoriet.

46 En jou groot suster is Samaría, sy met haar dogters wat woon aan jou linkerkant; maar jou suster wat kleiner as jy is, wat aan jou regterkant woon, is Sodom met haar dogters.

47 Maar jy het nie gewandel in hulle weë en nie gehandel volgens hulle gruwels nie; net 'n kort rukkie--en jy het verderfliker gehandel as hulle in al jou weë.

48 So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, gewis, jou suster Sodom, sy met haar dogters, het nie gehandel soos jy gehandel het, jy met jou dogters nie.

49 Kyk, dít was die ongeregtigheid van jou suster Sodom: In trotsheid, oorvloed van brood en sorgelose rus het sy en haar dogters geleef, maar sy het die hand van die arme en behoeftige nie versterk nie.

50 En toe hulle hoogmoedig was en gruwelikheid voor my aangesig bedryf het, het Ek, toe Ek dit sien, hulle weggeruim.

51 Samaría het ook nie die helfte van jou sondes gedoen nie: jy het gruwels vermenigvuldig, meer as hulle, en jy het jou susters geregverdig deur al jou gruwels wat jy gedoen het.

52 Dra dan ook jou skande, jy wat vir jou susters ingetree het: deur jou sondes wat jy gruweliker gemaak het as hulle, is hulle regverdiger as jy. Skaam jou dan ook, en dra jou skande, omdat jy jou susters geregverdig het.

53 En Ek sal hulle lot verander, die lot van Sodom en haar dogters, en die lot van Samaría en haar dogters; en Ek sal jou lot verander tussen dié twee in;

54 dat jy jou skande kan dra en jou kan skaam oor alles wat jy gedoen het deur hulle te troos.

55 En jou susters, Sodom met haar dogters, sal na hulle vorige toestand terugkeer; en Samaría met haar dogters sal na hulle vorige toestand terugkeer; en jy met jou dogters sal na julle vorige toestand terugkeer.

56 Ja, die naam van jou suster Sodom is in jou mond nie gehoor in die dag van jou trotsheid nie,

57 voordat jou boosheid geopenbaar is, soos in die tyd van versmading deur die dogters van Aram en deur almal wat daar rondom was--die dogters van die Filistyne--wat jou van alle kante verag het.

58 Jou skandelike daad en jou gruwels moet jy dra, spreek die Here HERE.

59 Want so die Here HERE: Ja, Ek doen aan jou soos jy gedoen het, wat die eedswering geminag het deur die verbond te verbreek.

60 Ewenwel sal Ek dink aan my verbond met jou in die dae van jou jeug, en Ek sal met jou 'n ewige verbond oprig.

61 Dan sal jy aan jou weë dink en skaam wees, as jy jou susters aanneem wat groter is as jy, by dié wat kleiner is as jy, en Ek hulle aan jou as dogters gee; al is dit nie kragtens die verbond met jou nie.

62 En Ek sal my verbond met jou oprig, en jy sal weet dat Ek die HERE is;

63 sodat jy kan nadink en beskaamd staan en jou mond nie meer oopmaak vanweë jou skande nie, as Ek vir jou versoening sal bewerk oor alles wat jy gedoen het, spreek die Here HERE.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Explained 1029

Apocalypse Revealed 350, 880

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

Doctrine of the Lord 64

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 139


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 93, 213, 289, 297, 374, 622, 666, ...

Apocalypse Revealed 134, 166, 189, 209, 213, 216, 245, ...

Conjugial Love 119

Doctrine of the Lord 28

Doctrine of Life 79

Heaven and Hell 180

True Christian Religion 306, 314, 583, 782


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 126, 141, 195, 238, 240, 242, 272, ...

Spiritual Experiences 246, 5160

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 24:22, 38:16

Exodus 15:16, 24:8

Leviticus 26:30

Numbers 35:16, 17, 18, 21, 31

Deuteronomy 1:10, 11, 22:22, 24, 29:24, 32:13, 32, 43

1 Kings 12:28, 14:23

2 Chronicles 21:11, 28:3, 5, 18, 25, 36:17

Esther 9:27

Job 29:6, 34:26, 40:4

Psalms 45:15, 78:37, 85:3, 106:38, 41, 45, 147:14

Proverbs 7:19

Song of Solomon 1:10, 11

Isaiah 3:11, 19, 21, 10:11, 14:1, 24:5, 33:24, 43:1, 27, 44:22, 47:8, 55:3, 57:5, 9, 58:1, 61:8

Jeremiah 1:16, 2:2, 10, 18, 20, 24, 3:1, 11, 20, 24, 11:10, 13:26, 27, 19:5, 23:40, 25:9, 31:32, 46:27, 52:13

Lamentations 2:15

Ezekiel 5:6, 8, 12, 13, 15, 7:3, 8, 20, 9:10, 16:3, 20, 22, 27, 36, 43, 45, 57, 58, 17:19, 18:7, 20:4, 26, 28, 29, 43, 22:2, 23:1, 3, 23, 25, 36:18, 22, 25, 32, 37:26, 43:10

Daniel 9:13, 14

Hosea 1:2, 2:5, 10, 20, 4:18, 8:9, 10, 9:1, 11:1, 14:1

Micah 1:5, 5:12, 13

Luke 1:72, 15:22, 22:20

John 10:3

Romans 2:1, 3:19, 6:21, 9:4

Ephesians 5:26

1 Peter 3:20

1 John 5:6

Revelation 17:16

Word/Phrase Explanations

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

HERE
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Jerusalem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

geboorte
'Nativity,' as in Genesis 10:32, signifies reformation. Out of thy nativity and out of thy father's house,' as in Genesis 12:1, signifies corporeal and worldly...

land
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

moeder
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

water
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

gewas
It does not take a great leap of imagination to see that “washing” in the Bible represents purification. Washing dirt from the skin is symbolic...

een
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

oog
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

oop
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

veld
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

borste
The breast (Ezek. 16:7), signifies natural good.

hare
The hair is the very outermost part of the body, and "hair" in the Bible represents the outermost expression of whatever the body represents. In...

kyk
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

tyd
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

vleuel
'Wings' signify spiritual truths. 'Wings,' when related to the Lord, signify the divine spiritual. In the opposite sense, 'wings' relate to falsities and rationalizations from...

gesweer
The Lord swearing by himself signifies that divine truth testifies, for He is divine truth itself, and this testifies from itself and means itself. It...

olie
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

linne
'Silk' signifies intermediate celestial good and truth. It means good because it is soft, and truth because it shines. 'Silk,' like 'fine linen,' denotes genuine...

armbande
Bracelets (Gen. 25:22) signify truth, and in this passage divine truth, because the Lord is treated of.

neus
'A blast of the breath of the nostrils' signify the same thing as 'his anger and wrath.'

goud
'Money' relates to truth.

silwer
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

heuning
'Honey' signifies the delight derived from good and truth or from the affection thereof, and specifically the external delight. Thus it signifies the delight of...

geëet
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

voorspoedig
'To be made to prosper' signifies being provided for. Which is why 'Jehovah made it prosper in his hand' means Divine Providence. 

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

nasies
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

skoonheid
Beauty of his ornament (Ezek. 7:20) signifies the church and its doctrine.

klere
'Robes,' as in Revelation 7, signify truths of defense. Before they were washed they signified falsities. People in falsities from ignorance in the spiritual world,...

beelde
'Images' denote things fashioned from man’s own intelligence.

voor
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

brood
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

reuk
Fragrance means the affection of truth derived from good.

seuns
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dogters
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

gebaar
In a general sense, being "born" in the Bible represents one spiritual state producing another, usually some form of love or affection producing or "giving...

kinders
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

boosheid
'Wickedness' signifies evil, and 'iniquity' signifies falsities.

gebou
wrought (also entwined or entwisted) is predicated of the natural scientific principle, and in Isaiah 45:13, of divine natural truth.

verbygaan
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

Egipte
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

uitgestrek
The hand in the Bible represents power, which is easy to understand, so to reach out or stretch out the hand means to exercise power,...

haat
If you truly hate someone, that means you would kill them and destroy their reputation if you could do so without repercussion – not a...

Filistyne
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

Bevredig
'What satisfies' is what nourishes the soul.

Chaldéa
Chaldea was a land lying along the Euphrates river near its mouth, south of Babylon, part of what is now southern Iraq. It was a...

werk
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

hoer
'A harlot' signifies the affection of falsities, thus the church corrupted.

man
In general, men are driven by intellect and women by affections, and because of this men in the Bible generally represent knowledge and truth and...

gee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

kom
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

vroue
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

Hoor
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

koper
Brass and iron as in Isaiah 48:4 and Daniel 7:19 signify what is hard.

ontbloot
'Unclothed' signifies being deprived of the truths of faith.

oordeel
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

swaarde
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

huise
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...


The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

baie
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

stil
When something is described as quiet, still or calm in the Bible, it represents the state of peace that comes with being aligned with the...

suster
The Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 'Sister' denotes intellectual truth, when...

groot
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

woon
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

Sodom
"Sodom" in the Bible represents the love of self and the love of ruling or dominating others springing from the love of self. This is...

behoeftige
'Poor' signifies someone who is not in truths, and people who are ignorant of good and truth, but desire instruction.

versterk
To 'be strengthened,' as in Genesis 21:18, signifies being supported.

helfte
Half and double in reference to numbers in the world have a similar signification as the numbers themselves.

sondes
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

troos
When the Bible talks about someone being comforted or consoled, it generally means that they are being offered ideas that will help bring them to...

terugkeer
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

mond
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

Aram
'Syria,' as in Ezekiel 27:16, signifies the church regarding knowledges of truth and good.

verag
To revile something – or "reproach," as it is often translated – represents making a direct and deliberate attack on what is spiritually true, in...

ewige
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

weet
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

beskaamd
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 2799

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

2799. 'And he took in his hand the fire and the knife' means the good of love and the truth of faith. This is clear from the meaning of 'the fire' as the good of love, dealt with in 934, and from the meaning of 'the knife' as the truth of faith. As regards 'the knife' used on the victims in sacrifices meaning the truth of faith, this may be seen from the meaning of 'a sword' or 'a small sword' in the Word, for the expression 'small sword' is used instead of 'knife'. Both have the same meaning, the only difference being that 'a knife' which was used on sacrificial victims meant the truth of faith, whereas 'a sword' meant truth engaged in conflict. Now since the word 'knife' occurs but rarely in the Word, for a hidden reason given below, 1 let the meaning of 'a sword' be shown. In the internal sense 'a sword' means the truth of faith engaged in conflict, and also the vastation of truth; and in the contrary sense it means falsity engaged in conflict and the punishment of falsity.

[2] A sword means the truth of faith engaged in conflict This becomes clear from the following places: In David,

Gird Your sword on Your thigh, O Mighty One; prosper in Your glory and honour, ride on the word of truth, and Your right hand will teach You marvellous things. Psalms 45:3-4.

This refers to the Lord. 'Sword' stands for truth engaged in conflict. In the same author,

The merciful will exalt in glory, they will sing on their beds. The high praises of God will be in their throats and an extremely sharp sword in their hand. Psalms 149:5-6.

In Isaiah,

Jehovah called Me from the womb, from My mother's body 2 He made mention of My name, and made My mouth like a sharp sword, and made Me into a polished arrow. Isaiah 49:1-2.

'A sharp sword' stands for truth engaged in conflict, 'a polished arrow' for the truth of doctrine, see 2686, 2709. In the same prophet,

Asshur will fall by a sword, not of man (vir); a sword, not of man (homo), will devour him; and he will flee before the sword, and his young men will become tributary. Isaiah 31:8.

'Asshur' stands for reasoning in Divine things, 119, 1186, 'a sword, not of man (vir)' and 'not of man (homo)' stand for falsity, 'the sword before which he will flee' stands for truth engaged in conflict.

[3] In Zechariah,

Turn to the stronghold, O prisoners of hope; even today I declare I will render double to you - I who have bent for Myself Judah as a bow, I have filled Ephraim, and have roused your sons, O Zion, against your sons, O Javan; and I will set you as the sword of one who is mighty, and Jehovah will appear over them, and His arrow will go forth like lightning. Zechariah 9:12-14.

'The sword of one who is mighty' stands for truth engaged in conflict. In John,

In the midst of the seven lampstands one like the Son of Man was holding in His right hand seven stars; out of His mouth a sharp two-edged sword was going forth, and His countenance was like the sun shining in full strength. Revelation 1:13, 16.

And further on,

These things says He who has the sharp two-edged sword, I will come to you quickly and engage in conflict with them with the sword of My mouth. Revelation 2:12, 16.

'A sharp two-edged sword' plainly stands for truth engaged in conflict, which was therefore represented as 'a sword going out of His mouth'.

[4] In the same book,

Out of the mouth of Him who sat on the white horse went forth a sharp sword, and with it He is to smite the nations. And they were slain by the sword of Him sitting on the horse, which went out of His mouth. Revelation 19:15, 21.

Here it is plain that 'a sword going out of His mouth' means truth engaged in conflict. The one 'sitting on the white horse' is the Word, and thus the Lord who is the Word; see above 2760-2763. This explains what the Lord says in Matthew,

Do not think that I have come to bring peace on to the earth; I have not come to bring peace, but a sword. Matthew 10:34.

And in Luke,

Now he who has a purse, let him take it, and likewise a bag. But he who has none, let him sell his garments and buy a sword. They said to Him, Behold, Lord, here are two swords. And Jesus said, It is enough. Luke 22:36-38.

'A sword' here is used to mean nothing else than the truth, from which and for which they were to engage in conflict.

[5] In Hosea,

I will make for them a covenant on that day with the wild animals of the field, and with the birds of the air, and the creeping things of the ground. And I will abolish 3 the bow, and the sword, and war from the land, and I will make them lie down in safety. Hosea 2:18.

Here the subject is the Lord's kingdom. 'Abolishing the bow, the sword, and war' means the absence of any conflict there over doctrine and truth. In Joshua,

Joshua lifted up his eyes and saw, and behold, a man was standing before him, with a sword drawn in his hand. He said to Joshua, I am the Prince of the army of Jehovah; and Joshua fell on his face to the earth. Joshua 5:13-14.

These words, which refer to the time when Joshua together with the children of Israel entered the land of Canaan, are used to mean the entry - of those who have faith - into the Lord's kingdom. Truth engaged in conflict, which is the Church's, is 'the sword drawn in the hand of the Prince of the army of Jehovah'.

[6] But as for 'small swords' or 'knives' meaning the truth of faith, this becomes clear from the fact that they were used not only in sacrifices but also in circumcision. Those used in circumcision were made of flint and were called 'small swords of flint', as is evident in Joshua,

Jehovah said to Joshua, Make small swords of flint for yourself; and again, circumcise the children of Israel a second time. And Joshua made small swords of flint for himself, and circumcised the children of Israel on the hill of the foreskins. Joshua 5:2-3.

'Circumcision' was a representative of purification from self-love and love of the world, see 2039, 2632. And because such purification is achieved by means of the truths of faith, 'small swords of flint' were therefore used, 2039 (end), 2046 (end).

[7] II A sword means the vastation of truth This is clear from the following places: In Isaiah,

These two will happen to you; who is to condole with you? Vastation and demolition, and famine and sword; who is to comfort you? Your sons fainted, they lay at the head of every street. Isaiah 51:19-20.

'Famine' stands for vastation of good, and 'sword' for vastation of truth. 'Lying at the head of every street' stands for being deprived of all truth. 'Street' means truth, 2336; and for what vastation is, see 301-304, 407, 408, 410, 411. In the same prophet,

I will destine 4 you for the sword, and all of you will bow down to the slaughter, because I called but you did not answer, I spoke but you did not listen. Isaiah 65:12.

(Odkazy: Arcana Coelestia 407-408, 410-411)


[8] In the same prophet,

By fire Jehovah will judge, and by sword, all flesh; and the slain of Jehovah will be many. Isaiah 66:16.

'The slain of Jehovah' stands for those who have undergone vastation. In Jeremiah,

On all the hills in the wilderness those who cause devastation have come, for the sword of Jehovah is devouring from one end of the land even to the other end of the land. There is no peace for any flesh. They have sown wheat and reaped thorns. Jeremiah 12:12-13.

'The sword of Jehovah' plainly stands for the vastation of truth. In the same prophet,

They have lied against Jehovah and said, It is not He; and no evil will come upon us; neither shall we see sword and famine. And the prophets will become wind, and there is no utterance in them. Jeremiah 5:12-13.

[9] In the same prophet,

I am visiting them; the young men will die by the sword; their sons and their daughters will die by famine. Jeremiah 11:22.

In the same prophet,

When they offer burnt offering and minchah I will not accept them, for I am consuming them by sword and by famine and by pestilence. And I said, Ah, Lord Jehovih, behold, the prophets say to them, You will not see the sword, nor will you have famine. Jeremiah 14:12-13.

In the same prophet,

The city has been given into the hand of the Chaldeans fighting against it, in face of the sword, and famine, and pestilence. Jeremiah 32:24, 36.

In the same prophet,

I will send sword, famine, and pestilence upon them, until they are consumed from the ground which I gave to them and their fathers. Jeremiah 24:10.

[10] In these places vastation is described as 'sword, famine, and pestilence'. 'Sword' describes the vastation of truth, 'famine' the vastation of good, and 'pestilence' preying upon even to destruction. In Ezekiel,

Son of man, Take a sharp sword, use it as a barber's razor and pass it over your head and over your beard. And you are to take balances and you are to divide the hair. A third part you are to burn with fire in the midst of the city; a third part you are to strike with the sword round about it; and a third part you are to scatter to the wind, and I will unsheathe the sword after them. A third part will die of pestilence, and be consumed with famine in the midst [of you], and a third part will fall by the sword round about [you], and a third part I will scatter to every wind; and I will unsheathe the sword after them. Ezekiel 5:1-2, 12, 17.

This refers to the vastation of natural truth, which is described in this fashion. In the same prophet,

The sword is without, and pestilence and famine within; he that is in the field will die by the sword, and him that is in the city famine and pestilence will devour. Ezekiel 7:15.

[11] In the same prophet,

Say to the land of Israel, Thus said Jehovah, Behold, I am against you, and will draw My sword out of its sheath, and will cut off from you the righteous and the wicked. Because I will cut off from you the righteous and the wicked, therefore My sword will go out of its sheath against all flesh from south to north; and all flesh will know that I Jehovah have drawn My sword out of its sheath, and it will not return any more. The word of Jehovah came to me, saying, Son of man, prophesy and say, Thus said Jehovah, Say: A sword, a sword has been sharpened and also polished, sharpened, for great slaughter, so that it is polished to flash like lightning! Son of man, prophesy and say, Thus said the Lord Jehovih against the children of Ammon, and against their reproach, Say: A sword, a sword is bared for the slaughter, and polished to consume because [polished to shine like] lightning - while they see vanity for you, while they divine a lie for you. Ezekiel 21:3-5, 8-20, 28-29.

Here 'a sword' means nothing other than vastation, as is evident in the internal sense from each detail included here.

(Odkazy: Ezekiel 21:8-10)


[12] In the same prophet,

The king of Babel will destroy your towers with his swords. By reason of the abundance of horses their dust will cover you; by reason of the noise of horsemen, and wheels, and chariots, your walls will be shaken. With the hoofs of his horses he will trample all your streets. Ezekiel 26:9-11.

What 'Babel' is, see 1326, and that it causes vastation, 1327. In David, If he does not turn back God will whet His sword, bend His bow, and make it ready. Psalms 7:12.

In Jeremiah,

I said, Ah, Lord, truly You have utterly deceived this people and Jerusalem, saying, You will have peace; but the sword has reached even to the soul. Jeremiah 4:10.

[13] In the same prophet,

Declare in Egypt, and cause it to be heard in Migdol, Stand up and prepare yourself, for the sword will devour round about you. Jeremiah 46:14.

In the same prophet,

A sword over the Chaldeans and against the inhabitants of Babel, and against her rulers, and against her wise men! A sword against the boasters, and they will become insane! A sword against her mighty men, and they will be dismayed! A sword against her horses, and against her chariots, and against the whole mingled crowd in her midst, and they will become as women! A sword against her treasures, and they will be plundered! A drought on her waters, and they will dry up! Jeremiah 50:35-38.

'A sword' plainly stands for the vastation of truth, for it is said to be 'a sword against the wise men, against the boasters, against the mighty men, against the horses and chariots, against the treasures', and that there will be 'a drought on the waters and they will dry up'.

[14] In the same prophet,

We have given the hand to Egypt, to Asshur to be satisfied with bread. Slaves have had dominion over us; there is nobody to free us from their hand. In [peril of] our souls we acquired our bread, in face of the sword of the wilderness. Lamentations 5:6, 8-9.

In Hosea,

He will not return to the land of Egypt, and Asshur will be his king, because they have refused to return to Me. And the sword will come down on his cities, and consume his bars, and devour because of their counsels. Hosea 11:5-6.

In Amos.

I have sent the pestilence upon you in the way of Egypt, I have slain your young men with the sword, along with your captured horses. 5 Amos 4:10.

'In the way of Egypt' stands for the facts which cause vastation when, on the basis of these, people reason in Divine things. 'Captured horses' stands for the understanding when stripped of its own inherent qualities.

[15] III A sword in the contrary sense means falsity engaged in conflict. This becomes clear in David,

As to my soul, I lie in the midst of lions setting on fire the children of men; their teeth are spear and arrows, and their tongues a sharp sword. Psalms 57:4.

In the same author,

Behold, they belch out with their mouths, swords are in their lips - for who hears? Psalms 59:7.

In Isaiah,

You are cast out from your sepulchre like an abominable stock, a garment of the slain pierced by the sword, who go down to the stones of the pit like a dead body trodden underfoot. Isaiah 14:19

This refers to Lucifer. In Jeremiah,

In vain have I smitten your sons, they took no correction Your own sword is devouring your prophets, like a ravaging lion. O generation, observe the Word of Jehovah, Have I been a wilderness to Israel? Jeremiah 2:30-31.

[16] In the same prophet,

Do not go out into the field, and do not walk on the road, for the enemy has a sword, terror is all around. Jeremiah 6:25-26.

In the same prophet,

Take the cup of the wine of wrath and make all the nations to which I send you drink it. And they will drink and reel, and go mad in face of the sword which I am sending among them. Drink and get drunk, and vomit, and fall, and do not get up again in face of the sword. Jeremiah 25:15-16, 27.

In the same prophet,

Go up, O horses; rage, O chariots; let the mighty men go forth, Cush and Put, that handle the shield, and the Ludim that handle and bend the bow. And that day is to the Lord Jehovih of hosts a day of vengeance. And the sword will devour, and be sated, and become drunk on their blood. Jeremiah 46:9-10.

[17] In Ezekiel,

They will strip you of your garments, and take the jewels 6 of your glory, and leave you naked and bare. And they will bring up an assembly upon you, and they will stone you with stones; they will run you through with their swords. Ezekiel 16:39-40.

This refers to the abominations of Jerusalem. In Zechariah,

Woe to the worthless shepherd, the deserter of the flock! The sword will fall upon his arm and upon his right eye. His arm will be wholly withered, and his right eye utterly darkened. Zechariah 11:17.

In Hosea,

They thought what was evil against Me. Their princes will fall by the sword for the rage of their tongue. This will be their derision in the land of Egypt. Hosea 7:15-16.

[18] In Luke,

There will be great distress over the earth, and wrath on that people; for they will fall by the edge of the sword, and will be led captive among all the gentiles; 7 at length Jerusalem will be trodden down by the gentiles. 7 Luke 21:23-24.

Here the Lord was referring to the close of the age - in the sense of the letter to the dispersion of the Jews and the destruction of Jerusalem, but in the internal sense to the final state of the Church. 'Falling by the edge of the sword' means that there was no truth any longer, but merely falsity. 'All the gentiles' means every kind of evil among which 'they will be led captive'. 'The gentiles' - or 'the nations' - means evils, see 1259, 1260, 1849, 1868, and 'Jerusalem' means the Church, 2117, which will be so 'trodden down' by them.

(Odkazy: Arcana Coelestia 1259-1260)


[19] IV A sword also means the punishment of falsity

This is clear in Isaiah,

On that day Jehovah will make a visitation with His hard and great and strong sword upon Leviathan the full-length serpent, 8 and upon Leviathan the twisting serpent, and He will slay the monsters that are in the sea. Isaiah 27:1.

This refers to those who by means of reasonings based on sensory evidence and factual knowledge enter into the mysteries of faith. 'The hard, great, and strong sword' stands for the punishments of the falsity that results from those reasonings.

[20] When one reads about people being put to, and being slain by, the edge of the sword, sometimes including 'both men and women, young people and old, oxen, sheep, and asses', the meaning in the internal sense is punishment consisting in the condemnation of falsity, as in Joshua 6:21; 8:24-25; 10:28, 30, 37, 39; 11:10-12, 14; 13:22; 19:47; Judges 1:8, 25; 4:15-16; 18:27; 20:37; 1 Samuel 15:8; 2 Kings 10:25; and elsewhere. This also explains why it was commanded to put to the sword any city which worshipped other gods, and to destroy it utterly and to burn it with fire, and to let it remain a heap for ever, Deuteronomy 13:12-18. 'The sword' stands for the punishment of falsity, 'fire' for the punishment of evil. The angel of Jehovah with a drawn sword who stood in the path against Balaam, Numbers 22:22, 31, meant the truth which stood in the way of the falsity which possessed Balaam. For that reason also he was slain with a sword, Numbers 31:8.

(Odkazy: 1 Samuel 15:11; Deuteronomy 13:12-17, 13:12-16, 13:13, 13:15-17; Numbers 31:1-8)


[21] The meaning of 'a sword' in the genuine sense as truth engaged in conflict, and in the contrary sense as falsity engaged in it, also the vastation of truth and the punishment of falsity, has its origin in the representatives that occur in the next life. For in that life, when anyone utters that which he knows to be false, daggers so to speak instantly come down over his head and strike terror, while truth engaged in conflict is represented there as well by objects which have sharp points like the tips of swords; for such is the nature of truth if it is devoid of good, but if it exists together with good it is rounded and gentle. Such being the origin of the meaning of a sword, therefore with angels, whenever a knife, spear, small sword, or sword is mentioned in the Word, truth engaged in conflict comes to mind.

[22] The reason why a knife is hardly mentioned at all in the Word is that in the next life there are evil spirits who are called 'knifers'. They seem to have knives hanging by their sides, and the reason for this is that they possess so brutal a nature that they wish to cut everyone's throat with their knife. This is why knives are not mentioned, but small swords and swords, for the latter being implements normally used in battle give rise to the idea of war and so of truth engaged in conflict.

[23] Because it was well known to the ancients that a small sword, a lance, and a knife meant truth, the gentiles, who received the practice through tradition, were therefore accustomed during sacrifices to stab and slash themselves, even until they bled, with small swords, lances, or knives, as one reads of the priests of Baal,

The priests of Baal cried out with a loud voice and cut themselves after their custom with swords and lances, until blood gushed out. 1 Kings 18:28.

As regards all weapons of war in the Word meaning things that have to do with spiritual conflict, each one having some specific meaning, see 2686.

-----
Footnotes:

1. literally, the son

2. A Hebrew word, the meaning of which is uncertain.

3. literally, break

4. literally, Number

5. literally, the captivity of your horses

6. literally, the vessels

7. or the nations

8. i.e. a serpent that is on the move and not coiled up

-----

(Odkazy: Deuteronomy 13:12-17; Genesis 22:6)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 2817, 3021, 3601, 3696, 3727, 3941, 4135, 4496, 4499, 4843, 5044, 5120, 5694, 6306, 6353, 6767, 7044, 7102, 7162, 7225, 7456, 7918, 8185, 8294, 8593, 8595, 8617, 8653, 8813, 8902, 9050, 9088, 9164, 9182, 9193, 9205, 9231, 9327, ...

Apocalypse Revealed 161

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 22, 24, 186


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 73, 235, 240, 701

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: