Bible

 

Ezekiel 16

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:

2 Mensekind, maak aan Jerusalem sy gruwels bekend

3 en : So spreek die Here HERE tot Jerusalem: Jou afkoms en jou geboorte is uit die land van die Kanaäniete; jou vader was 'n Amoriet en jou moeder 'n Hetitiese vrou.

4 En wat jou geboorte aangaan--die dag toe jy gebore is, is jou nawelstring nie afgesny nie; en jy is nie met water gewas om jou te reinig nie; ook is jy nie met sout ingevrywe of in doeke toegedraai nie.

5 Geen oog het medelyde met jou gehad om vir jou een van hierdie dinge te doen, om vir jou jammer te wees nie; maar jy is op die oop veld gegooi uit afsku vir jou lewe, die dag toe jy gebore is.

6 En Ek het by jou verbygegaan en jou sien spartel in jou bloed; toe het Ek vir jou gesê in jou bloed: Leef! Ja, Ek het vir jou gesê in jou bloed: Leef!

7 Ontelbaar, soos die uitspruitsels van die veld, het Ek jou gemaak! En jy het gegroei en groot geword en die hoogste bloei bereik; jou borste het styf geword, en jou hare het gegroei, maar jy was naak en bloot.

8 En Ek het by jou verbygegaan en jou gesien, en kyk, jou tyd was die tyd van liefde. Toe het Ek my vleuel oor jou uitgesprei en jou naaktheid toegedek. Ja, Ek het vir jou gesweer en met jou 'n verbond aangegaan, spreek die Here HERE, en jy het myne geword.

9 Daarop het Ek jou met water gewas en jou bloed van jou afgespoel en jou met olie gesalf.

10 Ook het Ek jou beklee met veelkleurige klere en vir jou skoene van robbevel gemaak, en Ek het jou gehul in fyn linne en jou oordek met sy.

11 Verder het Ek jou met sierade versier en armbande aan jou hande gesit en 'n ketting om jou hals.

12 En Ek het 'n ring aan jou neus gesit en oorringe aan jou ore en 'n pragtige kroon op jou hoof.

13 Ja, jy het jou versier met goud en silwer, en jou klere was fyn linne en sy en veelkleurige stowwe; jy het fynmeel en heuning en olie geëet, en jy was buitengewoon mooi en so voorspoedig dat jy koninklike waardigheid bereik het.

14 Daarby het daar 'n naam van jou af uitgegaan onder die nasies vanweë jou skoonheid, want dit was volmaak deur my versiersels wat Ek op jou aangebring het, spreek die Here HERE.

15 Maar jy het vertrou op jou skoonheid en gehoereer vanweë jou naam; en jy het jou hoererye uitgestort op elkeen wat verbygegaan het, dat dit syne sou wees.

16 En jy het van jou klere geneem en vir jou kleurige hoogtes gemaak en op hulle gehoereer--dinge wat nie voorgekom het nie en nie moet wees nie.

17 Daarby het jy jou versiersels uit my goud en my silwer geneem wat Ek jou gegee het, en jy het vir jou beelde van manne gemaak en daarmee gehoereer.

18 En jy het jou veelkleurige klere geneem en dié beelde omhul; jy het ook my olie en my reukwerk voor hulle neergesit.

19 En my brood wat Ek jou gegee het--fynmeel en olie en heuning waarmee Ek jou gespysig het--dit het jy voor hulle neergesit as 'n lieflike reuk; ja, so was dit, spreek die Here HERE.

20 Verder het jy jou seuns en jou dogters geneem wat jy vir My gebaar het, en dié aan hulle geoffer om verteer te word. Was dit nie genoeg met jou hoererye nie,

21 dat jy my kinders geslag en dié oorgegee het deurdat jy hulle vir hulle deur die vuur laat gaan het?

22 Ook het jy by al jou gruwels en jou hoererye nie gedink aan die dae van jou jeug nie, toe jy naak en bloot was en gelê en spartel het in jou bloed.

23 En ná al jou boosheid--wee, wee jou! spreek die Here HERE--

24 het jy vir jou 'n verwulf gebou en vir jou 'n hoogte gemaak op elke plein;

25 by elke uitdraaiplek het jy jou hoogte gebou en jou skoonheid geskend en jou sonder skaamte aangebied aan elkeen wat verbygaan, en jy het jou hoererye vermenigvuldig.

26 Jy het ook gehoereer met die kinders van Egipte, jou baie sinlike nabure; en jy het jou hoerery vermenigvuldig om My te terg.

27 En kyk, Ek het my hand teen jou uitgestrek en die vir jou bestemde deel verminder; en Ek het jou oorgegee aan die hebsug van die wat jou haat, die dogters van die Filistyne wat hulle geskaam het oor jou ontugtige wandel.

28 Verder het jy gehoereer met die kinders van Assur, omdat jy nie bevredig was nie; ja, jy het met hulle gehoereer en is tog nie bevredig nie.

29 En jy het jou hoerery vermenigvuldig na die koopmansland, na Chaldéa; en ook daarmee is jy nie bevredig nie.

30 Hoe smagtend is jou hart, spreek die Here HERE, dat jy al hierdie dinge gedoen het, die werk van 'n onbeskaamde hoer;

31 dat jy jou verwulf by elke uitdraaiplek gebou en jou hoogte op elke plein gemaak het! Maar jy was nie eens soos 'n hoer nie, deurdat jy hoereloon gering geag het.

32 o Die vrou wat owerspel bedrywe! Terwyl sy onder haar man staan, het sy vreemdes aangeneem.

33 Hulle gee geskenke aan al die hoere, maar jy het jou geskenke aan al jou minnaars gegee en hulle gifte aangebied om van alle kante na jou te kom in jou hoererye.

34 So was daar dan by jou in jou hoererye net die teendeel van die vroue, omdat hulle jou nie agternageloop het om te hoereer nie, en deurdat jy hoereloon gegee het terwyl aan jou geen hoereloon gegee is nie; daarom was jy die teendeel.

35 Daarom, o hoer, hoor die woord van die HERE.

36 So die Here HERE: Omdat jou koper uitgestort is en jou skaamte ontbloot is deur jou hoererye met jou minnaars en met al jou afskuwelike drekgode, en vanweë die bloed van jou kinders wat jy aan hulle gegee het,

37 daarom, kyk, Ek sal al jou minnaars versamel vir wie jy aangenaam was, en almal wat jy liefgehad het, saam met almal wat jy gehaat het; en Ek sal hulle van alle kante teen jou versamel en jou naaktheid vir hulle ontbloot, sodat hulle jou hele naaktheid kan sien.

38 En Ek sal jou oordeel volgens die verordeninge van vroue wat owerspel bedrywe en bloed vergiet, en sal jou oorgee aan die bloedige dood van grimmigheid en naywer.

39 En Ek sal jou in hulle hand oorgee, en hulle sal jou verwulf afbreek en jou hoogtes omgooi en jou jou klere uittrek en jou versiersels wegneem en jou naak en bloot laat staan.

40 Dan sal hulle teen jou 'n menigte laat optrek en jou stenig en jou met hulle swaarde stukkend kap.

41 Hulle sal ook jou huise met vuur verbrand en strafgerigte teen jou oefen voor die van baie vroue; en Ek sal 'n einde aan jou hoerery maak, en jy sal ook nie meer hoereloon gee nie.

42 En Ek sal my grimmigheid tot rus bring teen jou--dan sal my ywer van jou afwyk, en Ek sal stil word en nie meer toornig wees nie.

43 Omdat jy nie gedink het aan die dae van jou jeug nie en my toorn opgewek het met al hierdie dinge--kyk, so sal Ek dan ook jou wandel op jou hoof laat neerkom, spreek die Here HERE; en het jy dan nie die skandelike daad gedoen bo al jou gruwels nie?

44 Kyk, elkeen wat spreekwoorde maak, sal 'n spreuk op jou toepas, naamlik: Soos die moeder, so haar dogter.

45 Jy is die dogter van jou moeder, wat 'n afsku gehad het van haar man en haar kinders; en jy is die suster van jou susters, wat 'n afsku gehad het van hulle mans en hulle kinders: julle moeder was 'n Hetitiese vrou, en julle vader 'n Amoriet.

46 En jou groot suster is Samaría, sy met haar dogters wat woon aan jou linkerkant; maar jou suster wat kleiner as jy is, wat aan jou regterkant woon, is Sodom met haar dogters.

47 Maar jy het nie gewandel in hulle weë en nie gehandel volgens hulle gruwels nie; net 'n kort rukkie--en jy het verderfliker gehandel as hulle in al jou weë.

48 So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, gewis, jou suster Sodom, sy met haar dogters, het nie gehandel soos jy gehandel het, jy met jou dogters nie.

49 Kyk, dít was die ongeregtigheid van jou suster Sodom: In trotsheid, oorvloed van brood en sorgelose rus het sy en haar dogters geleef, maar sy het die hand van die arme en behoeftige nie versterk nie.

50 En toe hulle hoogmoedig was en gruwelikheid voor my aangesig bedryf het, het Ek, toe Ek dit sien, hulle weggeruim.

51 Samaría het ook nie die helfte van jou sondes gedoen nie: jy het gruwels vermenigvuldig, meer as hulle, en jy het jou susters geregverdig deur al jou gruwels wat jy gedoen het.

52 Dra dan ook jou skande, jy wat vir jou susters ingetree het: deur jou sondes wat jy gruweliker gemaak het as hulle, is hulle regverdiger as jy. Skaam jou dan ook, en dra jou skande, omdat jy jou susters geregverdig het.

53 En Ek sal hulle lot verander, die lot van Sodom en haar dogters, en die lot van Samaría en haar dogters; en Ek sal jou lot verander tussen dié twee in;

54 dat jy jou skande kan dra en jou kan skaam oor alles wat jy gedoen het deur hulle te troos.

55 En jou susters, Sodom met haar dogters, sal na hulle vorige toestand terugkeer; en Samaría met haar dogters sal na hulle vorige toestand terugkeer; en jy met jou dogters sal na julle vorige toestand terugkeer.

56 Ja, die naam van jou suster Sodom is in jou mond nie gehoor in die dag van jou trotsheid nie,

57 voordat jou boosheid geopenbaar is, soos in die tyd van versmading deur die dogters van Aram en deur almal wat daar rondom was--die dogters van die Filistyne--wat jou van alle kante verag het.

58 Jou skandelike daad en jou gruwels moet jy dra, spreek die Here HERE.

59 Want so die Here HERE: Ja, Ek doen aan jou soos jy gedoen het, wat die eedswering geminag het deur die verbond te verbreek.

60 Ewenwel sal Ek dink aan my verbond met jou in die dae van jou jeug, en Ek sal met jou 'n ewige verbond oprig.

61 Dan sal jy aan jou weë dink en skaam wees, as jy jou susters aanneem wat groter is as jy, by dié wat kleiner is as jy, en Ek hulle aan jou as dogters gee; al is dit nie kragtens die verbond met jou nie.

62 En Ek sal my verbond met jou oprig, en jy sal weet dat Ek die HERE is;

63 sodat jy kan nadink en beskaamd staan en jou mond nie meer oopmaak vanweë jou skande nie, as Ek vir jou versoening sal bewerk oor alles wat jy gedoen het, spreek die Here HERE.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Explained 1029

Apocalypse Revealed 350, 880

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

Doctrine of the Lord 64

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 139


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 93, 213, 289, 297, 374, 622, 666, ...

Apocalypse Revealed 134, 166, 189, 209, 213, 216, 245, ...

Conjugial Love 119

Doctrine of the Lord 28

Doctrine of Life 79

Heaven and Hell 180

True Christian Religion 306, 314, 583, 782


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 126, 141, 195, 238, 240, 242, 272, ...

Spiritual Experiences 246, 5160

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 24:22, 38:16

Exodus 15:16, 24:8

Leviticus 26:30

Numbers 35:16, 17, 18, 21, 31

Deuteronomy 1:10, 11, 22:22, 24, 29:24, 32:13, 32, 43

1 Kings 12:28, 14:23

2 Chronicles 21:11, 28:3, 5, 18, 25, 36:17

Esther 9:27

Job 29:6, 34:26, 40:4

Psalms 45:15, 78:37, 85:3, 106:38, 41, 45, 147:14

Proverbs 7:19

Song of Solomon 1:10, 11

Isaiah 3:11, 19, 21, 10:11, 14:1, 24:5, 33:24, 43:1, 27, 44:22, 47:8, 55:3, 57:5, 9, 58:1, 61:8

Jeremiah 1:16, 2:2, 10, 18, 20, 24, 3:1, 11, 20, 24, 11:10, 13:26, 27, 19:5, 23:40, 25:9, 31:32, 46:27, 52:13

Lamentations 2:15

Ezekiel 5:6, 8, 12, 13, 15, 7:3, 8, 20, 9:10, 16:3, 20, 22, 27, 36, 43, 45, 57, 58, 17:19, 18:7, 20:4, 26, 28, 29, 43, 22:2, 23:1, 3, 23, 25, 36:18, 22, 25, 32, 37:26, 43:10

Daniel 9:13, 14

Hosea 1:2, 2:5, 10, 20, 4:18, 8:9, 10, 9:1, 11:1, 14:1

Micah 1:5, 5:12, 13

Luke 1:72, 15:22, 22:20

John 10:3

Romans 2:1, 3:19, 6:21, 9:4

Ephesians 5:26

1 Peter 3:20

1 John 5:6

Revelation 17:16

Word/Phrase Explanations

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

HERE
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Jerusalem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

geboorte
'Nativity,' as in Genesis 10:32, signifies reformation. Out of thy nativity and out of thy father's house,' as in Genesis 12:1, signifies corporeal and worldly...

land
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

moeder
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

water
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

gewas
It does not take a great leap of imagination to see that “washing” in the Bible represents purification. Washing dirt from the skin is symbolic...

een
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

oog
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

oop
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

veld
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

borste
The breast (Ezek. 16:7), signifies natural good.

hare
The hair is the very outermost part of the body, and "hair" in the Bible represents the outermost expression of whatever the body represents. In...

kyk
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

tyd
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

vleuel
'Wings' signify spiritual truths. 'Wings,' when related to the Lord, signify the divine spiritual. In the opposite sense, 'wings' relate to falsities and rationalizations from...

gesweer
The Lord swearing by himself signifies that divine truth testifies, for He is divine truth itself, and this testifies from itself and means itself. It...

olie
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

linne
'Silk' signifies intermediate celestial good and truth. It means good because it is soft, and truth because it shines. 'Silk,' like 'fine linen,' denotes genuine...

armbande
Bracelets (Gen. 25:22) signify truth, and in this passage divine truth, because the Lord is treated of.

neus
'A blast of the breath of the nostrils' signify the same thing as 'his anger and wrath.'

goud
'Money' relates to truth.

silwer
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

heuning
'Honey' signifies the delight derived from good and truth or from the affection thereof, and specifically the external delight. Thus it signifies the delight of...

geëet
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

voorspoedig
'To be made to prosper' signifies being provided for. Which is why 'Jehovah made it prosper in his hand' means Divine Providence. 

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

nasies
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

skoonheid
Beauty of his ornament (Ezek. 7:20) signifies the church and its doctrine.

klere
'Robes,' as in Revelation 7, signify truths of defense. Before they were washed they signified falsities. People in falsities from ignorance in the spiritual world,...

beelde
'Images' denote things fashioned from man’s own intelligence.

voor
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

brood
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

reuk
Fragrance means the affection of truth derived from good.

seuns
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dogters
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

gebaar
In a general sense, being "born" in the Bible represents one spiritual state producing another, usually some form of love or affection producing or "giving...

kinders
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

boosheid
'Wickedness' signifies evil, and 'iniquity' signifies falsities.

gebou
wrought (also entwined or entwisted) is predicated of the natural scientific principle, and in Isaiah 45:13, of divine natural truth.

verbygaan
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

Egipte
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

uitgestrek
The hand in the Bible represents power, which is easy to understand, so to reach out or stretch out the hand means to exercise power,...

haat
If you truly hate someone, that means you would kill them and destroy their reputation if you could do so without repercussion – not a...

Filistyne
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

Bevredig
'What satisfies' is what nourishes the soul.

Chaldéa
Chaldea was a land lying along the Euphrates river near its mouth, south of Babylon, part of what is now southern Iraq. It was a...

werk
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

hoer
'A harlot' signifies the affection of falsities, thus the church corrupted.

man
In general, men are driven by intellect and women by affections, and because of this men in the Bible generally represent knowledge and truth and...

gee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

kom
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

vroue
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

Hoor
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

koper
Brass and iron as in Isaiah 48:4 and Daniel 7:19 signify what is hard.

ontbloot
'Unclothed' signifies being deprived of the truths of faith.

oordeel
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

swaarde
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

huise
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...


The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

baie
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

stil
When something is described as quiet, still or calm in the Bible, it represents the state of peace that comes with being aligned with the...

suster
The Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 'Sister' denotes intellectual truth, when...

groot
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

woon
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

Sodom
"Sodom" in the Bible represents the love of self and the love of ruling or dominating others springing from the love of self. This is...

behoeftige
'Poor' signifies someone who is not in truths, and people who are ignorant of good and truth, but desire instruction.

versterk
To 'be strengthened,' as in Genesis 21:18, signifies being supported.

helfte
Half and double in reference to numbers in the world have a similar signification as the numbers themselves.

sondes
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

troos
When the Bible talks about someone being comforted or consoled, it generally means that they are being offered ideas that will help bring them to...

terugkeer
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

mond
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

Aram
'Syria,' as in Ezekiel 27:16, signifies the church regarding knowledges of truth and good.

verag
To revile something – or "reproach," as it is often translated – represents making a direct and deliberate attack on what is spiritually true, in...

ewige
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

weet
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

beskaamd
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 617

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

617. And he said unto me, Take and eat it up, signifies that he should read, perceive, and explore the Word, of what quality it is within and what it is without. This is evident from the signification of "he said unto me, Take the little book," as being the faculty given to perceive of what quality the Word is, that is, what the understanding of the Word now is in the church (see the preceding article, n. 616; and from the signification of "to eat up" (or devour), as being to conjoin and appropriate to oneself, and as the Word is conjoined to man by reading and perception, here "to eat up" or "to devour" signifies to read and perceive. "To eat up" here signifies also to explore, because it is added that "the little book made his belly bitter," and was perceived to be "in his mouth sweet as honey," and by this it was ascertained what the Word, as regards its understanding, is within and without; what it is within is signified by "the belly and its bitterness," and what it is without by the "mouth" in which it was perceived to be sweet as honey. From this it can be seen that "he said unto me, Take and eat it up," signifies that he should read, perceive, and explore the Word, of what quality it is within and of what it is without.

(Odkazy: Revelation 10:9; The Apocalypse Explained 616)


[2] "To eat" and "to drink" are often mentioned in the Word, and those who have no knowledge of the spiritual sense can have no other idea than that natural eating and drinking are thereby meant; but "to eat" and "to drink" signify to nourish oneself spiritually, consequently to appropriate to oneself good and truth, "to eat" signifying to appropriate to oneself good, and "to drink" to appropriate to oneself truth. Anyone who believes that the Word is also spiritual may know that "to eat" and "to drink," likewise "bread," "food," "wine," and "drink" mean spiritual nourishment; if they did not mean this the Word would be merely natural and not at the same time spiritual, thus merely for the natural man and not for the spiritual man, much less for angels. That "bread," "food," "wine," and "drink" mean in the spiritual sense the nourishment of the mind, has been frequently shown above; also that the Word is spiritual throughout, although in the sense of the letter it is natural. To be nourished spiritually is to be instructed and imbued, consequently to know, to understand, and to be wise. Unless a man enjoys this nourishment together with the nourishment of the body, he is not a man but a beast; and this is why those who place all delight in feastings and banquetings and daily indulge their palates are dull in spiritual things, however they may be able to reason respecting the things of the world and of the body; therefore after death they live a life that is beastly rather than human, for instead of intelligence and wisdom they have insanity and folly. This has been said to make known that here "to devour or eat up the little book" signifies to read, to perceive, and to explore the Word, for "the little book" that was in the hand of the angel coming down from heaven means the Word, as has been said above. Moreover, one cannot eat or devour a book naturally, thus not the Word; and this, too, makes clearly evident that "to eat" here signifies to be spiritually nourished.

[3] That "to eat" and "to drink" signify in the Word to eat and drink spiritually, which is to be instructed, and by instruction and living to imbue oneself with good and truth and to appropriate this, consequently intelligence and wisdom, can be seen from the following passages. In Jeremiah:

Thy words shall be found, that I may eat them, and Thy Word be to me for joy and for the gladness of my heart (Jeremiah 15:16).

Here "to eat" manifestly stands for spiritual eating, which is to know, to perceive, and to appropriate to oneself, for it is said, "that I may eat Thy words, and Thy Word be to me for joy and for the gladness of my heart;" the "words of God" signify His precepts or Divine truths. This is similar to what the Lord said to the tempter:

That man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God (Matthew 4:3, 4;Luke 4:4; Deuteronomy 8:3).

Again:

Work not for the food that perisheth, but for the food that abideth unto eternal life (John 6:27).

So, too, with the words of the Lord to the disciples:

The disciples said, Rabbi, eat. But He said, I have food to eat that ye know not. The disciples said one to another, Hath anyone brought Him aught to eat? Jesus said unto them, My food is to do the will of Him that sent Me, and to accomplish His work (John 4:31-34).

(Odkazy: Matthew 4:3-4)


[4] From this, too, it is evident that "to eat" signifies in the spiritual sense to receive in the will and to do, from which is conjunction; for the Lord by doing the Divine will conjoined the Divine that was in Him with His Human, and thus appropriated the Divine to His Human. To this may be referred:

The Lord's feeding the five thousand men, besides women and children, with five loaves and two fishes, and when they had eaten and were filled they took up twelve baskets of fragments (Matthew 14:15-22; John 6:5 (John 6:6), 13, 23).

Also His feeding four thousand men from seven loaves and a few fishes (Matthew 15:32, et seq .).

This miracle was done because previously the Lord had been teaching them, and they had received and appropriated to themselves His doctrine; this is what they ate spiritually; therefore natural eating followed, that is, flowed in out of heaven with them as the manna did with the sons of Israel, unknown to them; for when the Lord wills, spiritual food which also is real food but only for spirits and angels, is changed into natural food, just as it was turned into manna every morning.

(Odkazy: John 6:5-13, 6:13, 6:23; Matthew 14:15-21)


[5] The like is signified by "eating bread in the kingdom of God" in Luke:

I appoint unto you a kingdom that ye may eat and drink at My table in My kingdom (Luke 22:27, 29, 30).

Here also "to eat" and "to drink" signify to eat and drink spiritually, therefore "to eat" there signifies to receive, to perceive; and to appropriate to oneself the good of heaven from the Lord, and "to drink" signifies to receive, to perceive, and to appropriate to oneself the truth of that good; for "to eat" is predicated of good because "bread" signifies the good of love, and "to drink" is predicated of truth because "water" and "wine" signify the truth of that good. The like is signified elsewhere in Luke:

Blessed is he that eateth bread in the kingdom of God (Matthew 14:15).

This is why the Lord there likened the kingdom of God:

To a great supper, to which those invited did not come, and to which only those came who were brought in from the streets (verses 16-24).

(Odkazy: Luke 14:15, 14:16-24, Luke 22:29-30)


[6] Spiritual eating, by which the soul is nourished, is also signified by "eating" in the following passages. In Isaiah:

If ye will be willing and obedient ye shall eat good (Isaiah 1:19).

"To eat good" signifies spiritual good, therefore it is said, "If ye will be willing and obedient," that is, if ye will do; for spiritual food is given, conjoined, and appropriated to man by his willing and his doing therefrom. In David:

Blessed is everyone that feareth Jehovah, that walketh in His ways. Thou shalt eat the labor of thy hands; blessed art thou, and it is good with thee (Psalms 128:1, 2).

"To eat the labor of his hands" signifies the celestial good that man receives from the Lord by a life according to Divine truths, and acquires as it were by his own labor and zeal, therefore it is said that he shall eat "who feareth Jehovah and walketh in His ways," and it is added "Blessed art thou, and it is good with thee."

(Odkazy: Psalms 128:1-2)


[7] In Isaiah:

Say to the righteous that it is good, for they shall eat the fruit of their works (Isaiah 3:10).

"To eat the fruit of their works" has a similar signification as "eating the labor of their hands," mentioned above.

In Ezekiel:

Thou didst eat fine flour, honey, and oil; whence thou didst become exceeding beautiful, and didst prosper even to a kingdom (Ezekiel 16:13).

This was said of Jerusalem, which signifies the church, here the Ancient Church, which was in truths and in spiritual good, and at the same time in natural good; "fine flour" signifies truth, "honey" natural good, or the good of the external man; and "oil" spiritual good, or the good of the internal man; the reception, perception, and appropriation of these goods is signified by "eating fine flour, honey, and oil;" that from these the church became intelligent is signified by "whence thou didst become exceedingly beautiful," "beauty" signifying intelligence; that from these it became a church is signified by "thou didst prosper even to a kingdom," "kingdom" signifying the church.

[8] In Isaiah:

Behold, a virgin shall conceive, and bear a Son, and shall call His name God with us; butter and honey shall He eat, that He may know to reject the evil and to choose the good. For before the boy knoweth to reject the evil and to choose the good the land which thou abhorrest shall be forsaken from before its two kings (Isaiah 7:14-16).

It is evident that the "Son" whom the virgin shall conceive and bear, and whose name shall be called "God with us," is the Lord in respect to His Human; the appropriation, in respect to the Human, of spiritual and natural Divine good is meant by "butter and honey shall He eat," spiritual Divine good by "butter," natural Divine good by "honey," and appropriation by "eating;" and because so far as it is known how to reject evil and to choose good, so far spiritual and natural Divine good is appropriated, therefore it is said, "that He may know to reject the evil and to choose the good." That the church was deserted and vastated in respect to all good and truth by knowledges falsely applied, and by reasonings therefrom, is signified by "the land which thou abhorrest shall be forsaken from before its two kings," "land" signifying the church; the desertion and devastation of it are meant by "it shall be forsaken and abhorred;" and "the two kings," who are the king of Egypt and the king of Assyria, signify knowledges wrongly applied, and reasonings therefrom, "the king of Egypt" such knowledges, and "the king of Assyria" reasonings therefrom. That these kings are meant is evident from what follows in verses 17 and 18, where Egypt and Assyria are mentioned; moreover, these things also are what chiefly devastate the church. That the Lord came into the world when there was no longer any truth and good in the church, thus when there was nothing of the church remaining, has been said several times above.

(Odkazy: Isaiah 7:17-18)


[9] In the same prophet:

It shall come to pass by reason of the abundance of milk that one shall eat butter; for butter and honey shall everyone eat that remains in the land (Isaiah 7:22).

This is said of a new church to be established by the Lord; and "butter and honey" signify spiritual good and natural good, and "to eat" signifies to appropriate (as above); "milk" signifies the spiritual from the celestial, from which these goods are.

[10] In the same:

Ho, everyone that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no silver; come ye, buy, and eat; yea, come, buy wine and milk without silver and without price. Wherefore do ye weigh silver for that which is not bread? and your labor for that which satisfieth not? In hearkening hearken unto Me, 1 and eat good, that your soul may delight itself in fatness (Isaiah 55:1, 2).

It is very clear that "to eat" signifies here to appropriate to oneself from the Lord, for it is said, "Ho, everyone that thirsteth, come ye to the waters, and he that hath no silver; come ye, buy and eat," which signifies that everyone who desires truth, and who had not truth before, may acquire and appropriate it from the Lord; "one that thirsts" signifies one who desires, "water" truth, "silver" the truth of good, here one who has no truth of good is meant; "to come" means to come to the Lord, "to buy" means to acquire for oneself, and "to eat" to appropriate. "Come ye, buy wine and milk without silver and without price," signifies that spiritual Divine truth and natural Divine truth may be acquired without self-intelligence, "wine" signifying spiritual Divine truth, and "milk" spiritual-natural Divine truth. "Wherefore do ye weigh silver for that which is not bread? and your labor for that which satisfieth not?" signifies that it is useless to endeavor to acquire from what is one's own [proprium] the good of love and that which nourishes the soul; "silver" as well as "labor" means here truth from what is one's own [proprium], or from self-intelligence, "bread" means the good of love, and "that which satisfies" that which nourishes the soul, here that which does not nourish; "In hearkening hearken unto Me" signifies that these things are from the Lord alone; "and eat ye good, that your soul may delight itself in fatness," signifies that they may appropriate to themselves celestial good, from which is every enjoyment of life, "to delight in fatness" signifying to have enjoyment from good, and "soul" signifying life.

(Odkazy: Isaiah 55:1-2)


[11] In the same:

The merchandise of Tyre shall be for them that dwell before Jehovah, to eat to satiety and for a covering with what is ancient (Isaiah 23:18).

"The merchandise of Tyre" signifies the knowledges of good and truth of every kind; "to dwell before Jehovah" signifies to live from the Lord; "to eat to satiety" signifies to receive, perceive, and appropriate to oneself knowledges of good sufficient for nourishing the soul; "for a covering with what is ancient" signifies to be imbued with knowledges of genuine truth; for "to cover" is predicated of truths, because "garments" signify truths clothing good, and "ancient" is predicated of what is genuine, since there were genuine truths with the ancients. The signification is similar in Moses:

That they should eat to the full, and should eat the old store long kept (Leviticus 26:5, 10).

In the same:

That they should eat and be full in the good land (Deuteronomy 11:15).

Then also that they should eat and not be satisfied (Leviticus 26:26).

[12] In Isaiah:

They shall build houses and inhabit them, and they shall plant vineyards and eat the fruit of them. They shall not build that another may inhabit, they shall not plant that another may eat (Isaiah 65:21, 22).

Everyone knows what is signified by these words in the sense of the letter; but as the Word in its bosom is spiritual, spiritual things also are meant, that is, such things as belong to heaven and the church, for these are spiritual things. "To build houses and to inhabit them" signifies to fill the interiors of the mind with the goods of heaven and the church, and thereby to enjoy celestial life, "houses" signifying the interiors of the mind, and "to inhabit" celestial life therefrom. "To plant vineyards and to eat the fruit of them" signifies to enrich themselves with spiritual truths, and to appropriate to themselves goods therefrom; "vineyards" mean spiritual truths, "fruits" goods therefrom; and "to eat" to receive, perceive, and appropriate to themselves, for every good is appropriated to man by means of truths, that is, by a life according to them. This that has been said makes evident what is signified by "they shall not build that another may inhabit, they shall not plant that another may eat," "another" signifying falsity and evil destroying truth and good; for when truths and goods perish with man falsities and evils enter. In Jeremiah:

Build ye houses and inhabit them, and plant gardens and eat the fruit of them (Jeremiah 29:5, 28).

These words have a similar meaning as those just explained.

(Odkazy: Isaiah 65:21-22)


[13] In Moses:

That there shall be given in the land great and good cities which they builded not, houses full of every good thing which they did not fill, cisterns hewed out which they did not hew, vineyards and olive gardens which they did not plant; they shall eat to satiety (Deuteronomy 6:10, 11).

The natural man understands these things only according to the sense of the letter, but if the particulars contained no spiritual meaning the Word would be merely natural and not spiritual, and thus it might be believed that merely worldly opulence and abundance are promised to those who live according to the Divine commandments. "But what would it profit a man if he should gain the whole world, and lose his own soul?" In other words, what would it profit a man to be given houses full of every good thing, likewise cisterns, and to have vineyards and olive gardens given him from which he might eat to satiety? But these riches enumerated are worldly riches by which are meant spiritual riches, from which man has eternal life. The "great and good cities to be given" signify doctrinals from genuine goods and truths; "houses full of every good thing" signify the interiors of the mind full of love and wisdom; "cisterns hewn" signify the interiors of the natural mind full of the knowledges of good and truth; "vineyards and olive gardens" signify all things of the church, both its truths and its goods, "vineyards" meaning the church in respect to truths, and "olive gardens" the church in respect to goods, since "wine" signifies truth, and "oil" good; "to eat to satiety" signifies full reception, perception, and appropriation.

(Odkazy: Deuteronomy 6:10-11)


[14] In Isaiah:

He shall delight in Jehovah; and I will make thee to ride upon the high places of the earth, and will feed thee with the heritage of Jacob (Isaiah 58:14).

"To make to ride upon the high places of the earth" signifies to give an understanding of higher or interior truth respecting the things of the church and of heaven; and "to feed with the heritage of Jacob" signifies to bestow all things of heaven and the church; for "the heritage of Jacob" means the land of Canaan, and that land signifies the church, and in a higher sense heaven.

[15] As "to eat" signifies to appropriate to oneself, it can be seen what is signified by:

Eating of the tree of life which is in the midst of the paradise (Revelation 2:7);

namely, to appropriate to oneself celestial life; also what is signified by "eating of the tree of knowledge" in Genesis:

Jehovah God commanded the man, saying, Of every tree of the garden eating thou shalt eat, but of the tree of the knowledge of good and evil, of this thou shalt not eat, for in the day that thou shalt eat of it dying thou shalt die (Genesis 2:16, 17).

The "tree of the knowledge (scientia) of good and evil" signifies the knowledge of natural things, through which it is not permitted to enter into the celestial and spiritual things which belong to heaven and the church, thus to enter from the natural man into the spiritual, which is the inverse way, and therefore does not lead to wisdom, but destroys it. "Adam and his wife" mean the Most Ancient Church, which was a celestial church. Because the men of that church were in love to the Lord they had Divine truths inscribed on them, and thence they knew from influx the corresponding things in the natural man, which are called knowledges [scientifica]; in a word, there was with them spiritual influx, that is, influx from the spiritual mind into the natural, and thus into the things that are in it, and what these were they saw by correspondence as in a mirror.

(Odkazy: Genesis 2:16-17)


[16] With them spiritual things were entirely distinct from natural things; spiritual things had their seat in their spiritual mind, and natural things in their natural mind, and thus they did not immerse what is spiritual in their natural mind, as spiritual-natural men are wont to do. For this reason, if they had consigned spiritual things to the natural memory, and had appropriated them to themselves in that way, that which was implanted with them would have perished, and they would have begun to reason about spiritual things from the natural man, and thus to form conclusions, which celestial men never do. This, moreover, would have been wishing to be wise from self-intelligence, and not from Divine intelligence, as before, and by this they would have extinguished all their celestial life, and they would have entertained natural ideas even about spiritual things. This, therefore, is what is signified by their "not eating of the tree of the knowledge of good and evil," and if they did eat, "dying they should die." The like is true of those who are in the Lord's celestial kingdom as of these most ancient people meant by "Adam." If these were to imbue the natural man and its memory with knowledges of spiritual truth and good, and should wish to be wise from these, they would become stupid, while yet they are the wisest of all in heaven. (On this more may be seen in the work on Heaven and Hell 20-28, where the Two Kingdoms, Celestial and Spiritual, into which Heaven is in general distinguished, are treated of.)

[17] In David:

He that did eat of My bread hath lifted up his heel against Me (Psalms 41:9).

This is said of the Jews, who had Divine truths because they had the Word, as can be seen in John (John 13:18), where these words are applied to the Jews; therefore "to eat the Lord's bread" signifies the appropriation of Divine truth, but here a communication of it, for the Jews could not appropriate it. "Bread" signifies the Word, from which is spiritual nutrition. "To lift up the heel against Him" signifies to pervert the sense of the letter of the Word even to denial of the Lord, and the falsification of every truth. For the Divine truth is presented in image as a man; this is why heaven in its whole complex is called the Greatest Man, and corresponds to all things of man; for heaven is formed according to the Divine truth proceeding from the Lord; and as the Word is the Divine truth, this, too, before the Lord is in image like a Divine Man; for this reason its ultimate sense, which is the mere sense of the letter, corresponds to the heel. The perversion of the Word, or of the Divine truth, by applying the sense of the letter to falsities, such as were the traditions of the Jews, is signified by "lifting up the heel against the Lord." The whole heaven is in image like a man, and thence corresponds to all things of man, and heaven is such because it was created and formed by the Lord by means of the Divine truth proceeding from Him, which is the Word by which all things were made (John 1:1-3), as may be seen in the work on Heaven and Hell 59-102, and n. 200-212).

(Odkazy: Heaven and Hell 200-212)


[18] In Luke:

They shall begin to say, We did eat before Thee and drink before Thee, and Thou didst teach in our streets. But He shall say, I know you not whence ye are; depart, ye workers of iniquity (Luke 13:26, 27).

Their saying, when presented for judgment, that they "ate and drank before the Lord," signifies that they had read the Word and drawn from it the knowledges of good and truth, supposing that this would save them; therefore it follows, "Thou didst teach in our streets," which signified that they had been instructed in truths from the Word, thus by the Lord. But that reading the Word and being instructed from it is of no avail for salvation, without at the same time a life according to it, is signified by the answer, "He shall say, I know you not whence ye are; depart from Me, ye workers of iniquity;" for it is of no avail for salvation to enrich the memory from the Word and from the doctrinals of the church, unless they are committed to life.

(Odkazy: Luke 13:26-27)


[19] In Matthew:

The king said to them on his right hand, I was an hungered and ye gave me to eat; I was thirsty and ye gave me to drink. And to those on the left hand, I was an hungered and ye gave me not to eat; I was thirsty and ye gave me not to drink (Matthew 25:34, 35, 41, 42).

By these words also spiritual hunger and thirst and spiritual eating and drinking are signified; spiritual hunger and thirst are the affection and desire for good and truth, and spiritual eating and drinking are instruction, reception, and appropriation. It is said here that the Lord hungered and thirsted, because from His Divine love He desires the salvation of all; and it is said that men gave Him to eat and to drink; which is done when from affection they receive and perceive good and truth from the Lord, and by means of the life appropriate them to themselves. The like may be said of a man who from his heart loves to instruct man and desires his salvation; therefore it is charity, or the spiritual affection of truth, that is described by these words and those that follow.

(Odkazy: Matthew 25:31, 25:41-42)


[20] From what has been said it can now be seen what is signified in the spiritual sense by eating bread and drinking wine in the Holy Supper, Matthew 26:26; Mark 14:22; where it is also said, that the bread is the Lord's body, and the wine is His blood. There "bread" signifies the good of love, and "wine" truth from that good, which is the good of faith, and "flesh and blood," have a similar signification, also "eating" signifies appropriation and conjunction with the Lord, as can be seen from what is said and shown in The Doctrine of the New Jerusalem 210-222). That such is the signification of "bread and wine," and "body and blood," also of "eating," becomes still more evident from the Lord's words in John:

Your 2 fathers did eat the manna in the wilderness, and they are dead. This is the bread which cometh down out of heaven; if anyone shall eat of this bread he shall live forever; and the bread that I will give is My flesh, which I will give for the life of the world. Verily I say unto you, Except ye eat the flesh of the Son of man and drink His blood ye have not life in you. He that eateth My flesh and drinketh My blood hath eternal life; and I will raise him up at the last day. He that eateth My flesh and drinketh My blood abideth in Me and I in him. This is that bread that came down out of heaven. He that eateth of this bread shall live forever (John 6:49-58).

Anyone who has the ability to think interiorly can see that neither flesh nor blood nor bread nor wine, are here meant, but the Divine proceeding from the Lord; for it is the Divine proceeding, which is Divine good and Divine truth, that gives eternal life to man, and causes the Lord to abide in man, and man in the Lord; for the Lord is in man in His own Divine and not in what is man's own [proprium], for this is nothing but evil; and the Lord is in man, and man in the Lord, when the Divine proceeding is appropriated to man by a right reception. The appropriation itself is signified by "eating," the Divine good proceeding, by "flesh" and "bread," and the Divine truth proceeding, by "blood" and "wine." It was similar in the sacrifices, in which the "flesh" and the "meal-offering," which was bread, signified the good of love, and the "blood" and "wine," which were the drink-offering, signified truth from that good, both from the Lord. Since "flesh" and "bread" signify the Divine good proceeding, and "blood" and "wine," the Divine truth proceeding, "flesh" and "bread" mean the Lord Himself in relation to Divine good, and "blood" and "wine," the Lord Himself in relation to Divine truth. The Lord Himself is meant by these, because the Divine proceeding is the Lord Himself in heaven and in the church; therefore the Lord says of Himself, "This is the bread that cometh down out of heaven;" also "He that eateth and drinketh these abideth in Me, and I in him."

(Odkazy: Mark 14:22-23; Matthew 26:26-27)


[21] Because "bread" signifies the Lord in relation to Divine good, and "to eat it" signifies appropriation and conjunction:

When the Lord manifested Himself to the disciples after His death, when He brake bread and gave to them, their eyes were opened and they knew Him (Luke 24:30, 31).

This, too, shows that "to eat bread" given by the Lord signifies conjunction with Him. Enlightened by this the disciples knew Him; for "eyes" in the Word correspond to the understanding and thence signify it, and this is what is enlightened; and thence "their eyes were opened." "To break bread" signifies in the Word to communicate one's good to another.

(Odkazy: Luke 24:30-31)


[22] The Lord ate with publicans and sinners:

At which the Jews murmured and were offended (Mark 2:15, 16; Luke 5:29, 32; 7:33-35);

because the Gentiles that are meant by "publicans and sinners" received the Lord, imbibed His precepts, and lived according to them, and by this means the Lord appropriated to them the goods of heaven, and this is signified in the spiritual sense by "eating with them."

(Odkazy: Luke 5:29-30; Mark 2:15-16)


[23] Because "to eat" signifies to be appropriated, it was granted to the sons of Israel to eat of the sanctified things or of the sacrifices, for the "sacrifices" signified Divine celestial and spiritual things, and thus "eating" of them signified their appropriation. Because the appropriation of holy things was signified by such "eating," various laws were given, prescribing who should eat and where they should eat and of what sacrifices, thus:

What Aaron and his sons should receive and eat of the sacrifices (Exodus 29:31-33; Leviticus 6:16-18; 7:6, 7; 8:31-33; 10:13-15);

That they should eat the shew-bread in the holy place (Leviticus 24:5-9);

That the daughter of a priest married to a stranger should not eat of the holy things, but that the daughter of a priest being a widow or divorced, who had no child, but was returned to the house of her father, might eat (Leviticus 22:12, 13);

Who of the people might eat (Numbers 18:10, 11, 13, 19);

That a stranger, a sojourner, a hired servant of a priest, should not eat of them, but that one bought with silver might eat (Leviticus 22:10-12);

That one who was unclean must not eat (Leviticus 7:19-21; 21:16-24 end; Leviticus 22:2-8);

That they should eat no part of the burnt-offerings, but of the eucharistic sacrifices they should eat and be glad before Jehovah (Deuteronomy 12:27; 27:7).

In these and many other statutes and laws respecting the eating of things sanctified are contained arcana respecting the appropriation of Divine good and Divine truth, and thus of conjunction with the Lord; but this is not the place to unfold the particulars, only let it be known from the passages cited, that "to eat" signifies to be appropriated and conjoined. So again:

When the sons of Israel were joined to the Lord by the blood of the covenant, and when Moses had read the book of the law before them, and they presently saw the God of Israel, it is said that they did eat and drink (Exodus 24:6-11).

(Odkazy: Leviticus 7:6-7, Leviticus 22:12-13; Numbers 18:10-11)


[24] That "to eat flesh and drink blood" signifies the appropriation of spiritual good and truth, can be seen in Ezekiel:

Thus said the Lord Jehovih, Gather yourselves from every side to My sacrifice that I do sacrifice for you, a great sacrifice upon the mountains of Israel, that ye may eat flesh and drink blood. Ye shall eat the flesh of the mighty and drink the blood of the princes of the earth. And ye shall eat fat to satiety, and drink blood even to drunkenness, of My sacrifice which I sacrifice for you. Ye shall be satiated at My table with horse and with chariot, with the mighty man and with every man of war. So will I give My glory among the nations (Ezekiel 39:17-21).

This treats of the calling together of all to the Lord's kingdom, and in particular the establishment of the church with the Gentiles, for it is said, "so will I give My glory among the nations." "To eat flesh and drink blood" means to appropriate to oneself Divine good and Divine truth, "flesh" signifying the good of love, and "blood" the truth of that good; "the mighty" (or oxen) signify the affections of good, "the princes of the earth" the affections of truth. The full fruition of these is signified by "eating fat to satiety, and drinking blood to drunkenness," "fat" signifying interior goods, and "blood" interior truths, which were disclosed by the Lord when He came into the world, and were appropriated by those who received Him.

(Odkazy: Ezekiel 39:17-22)


[25] Before the Lord's coming into the world, to eat fat and drink blood was forbidden, because the sons of Israel were in externals only, for they were natural-sensual men, and not at all in things internal or spiritual, consequently if they had been permitted to eat fat and blood, which signifies the appropriation of interior goods and truths, they would have profaned them, therefore "eating fat and blood" signified profanation. "To be satiated at the Lord's table with horse and with chariot, with the mighty man and with every man of war" has a similar signification; "horse" signifying the understanding of the Word; "chariot," the doctrine from the Word; "the mighty man and the man of war," good and truth fighting against evil and falsity and destroying them, and "the mountains of Israel upon which they should eat," the spiritual church in which the good of charity is the essential. All this makes very clear that "to eat" signifies to appropriate to oneself, and that "flesh," "blood," "mighty man," "princes of the earth," "horse," "chariot," and "man of war," signify the spiritual things that are to be appropriated, and by no means natural things, for to eat such things naturally would be abominable and diabolical. Similar things are signified by:

Eating the flesh of kings, of commanders of thousands, of horses, and of them that sit upon them, free and bond (Revelation 19:18).

[26] As most things in the Word have also a contrary sense, so have "to eat" and "to drink;" and in that sense they signify to appropriate evil and falsity, and thus to be conjoined to hell; as can be seen from the following passages. In Isaiah:

In that day will the Lord Jehovih call to weeping and to lamentation, and to baldness, and to girding with sackcloth; and behold, gladness and joy in slaying an ox and slaughtering a sheep, eating flesh and drinking wine; let us eat and drink, for tomorrow we die (Leviticus 22:12, 13).

The devastation of the church and lamentation over it are signified by "to be called in that day to weeping, lamentation, baldness, and girding with sackcloth;" lamentation over the destruction of truth is signified by "weeping," over the destruction of good by "lamentation," over the destruction of all affection of good by "baldness," and over the destruction of the affection of truth by "sackcloth;" "to slay an ox and to slaughter a sheep" signifies to extinguish natural good and spiritual good; "to eat flesh and drink wine" signifies to appropriate evil and falsity, "flesh" here signifying evil, "wine," the falsity of evil, and "to eat and drink" these, to appropriate to oneself.

(Odkazy: Isaiah 22:12-13)


[27] In Ezekiel:

The prophet was told to eat food by weight and with care, and to drink water by measure and with astonishment; and that he should eat a cake of barley made with dung; and that thus shall the sons of Israel eat their bread unclean among the nations whither they shall be thrust out, and they shall be in want of bread and water, and be made desolate, a man and his brother, and shall waste away for their iniquity (Ezekiel 4:10-17).

These words in the prophet represented the adulteration of Divine truth, or of the Word, with the Jewish nation; "the cake of barley made with dung" signifies such adulteration, "a cake of barley" meaning natural good and truth, such as the Word is in the sense of the letter, and "dung," infernal evil; therefore it is said, "thus shall the sons of Israel eat their bread unclean," "bread unclean" meaning good defiled with evil, that is, adulterated. That "they would be in want of bread and water among the nations whither they should be driven" signifies that they would no more have good and truth because of being in evils and falsities, "nations" signifying evils and falsities, and "to be thrust out thither," to be delivered up to these; "man and brother" who shall be made desolate, signify faith and charity, "man" signifying the truth of faith, and "brother," the good of charity, and "to be made desolate," the complete extinction of both. This being the signification of "eating bread and drinking water" it is said that "they shall waste away for their iniquity;" "to waste away" is predicated of spiritual life, when it is perishing.

[28] As "beasts" signify affections, some beasts good affections and others evil affections, there were laws established for the sons of Israel, with whom the church was representative, as to what beasts should be eaten and what should not be eaten (Leviticus 11); and these signified what beasts represented good affections that should be appropriated, and what beasts evil affections that should not be appropriated, since good affections render a man clean, while evil affections render him unclean. All things in that chapter relating to particular beasts and birds, and to their hoofs, feet, and cud, by which the clean are distinguished from the unclean, are significative.

[29] In Isaiah:

If he shall cut down 3 on the right hand he shall still be hungry, and if he shall eat on the left hand they shall not be satisfied; they shall eat every man the flesh of his own arm; Manasseh Ephraim, and Ephraim Manasseh (Isaiah 9:20, 21).

This describes the extinction of good by falsity and of truth by evil; the extinction of all good and truth, however it is sought for, is signified by "if he shall cut down on the right hand he shall still be hungry, and if he shall eat on the left hand they shall not be satisfied;" "to cut down and to eat" on the right and left means to search for, "to be hungry and not be satisfied" means not to be found, or if found to have no ability to receive; "they shall eat every man the flesh of his own arm" signifies that falsity shall consume good, and evil truth, in the natural man; "Manasseh Ephraim, and Ephraim Manasseh," signifies that the will of evil shall consume the understanding of truth, and the understanding of falsity shall consume the will of good. (But this may be seen explained above, n. 386, 600.)

(Odkazy: Isaiah 9:20-21; The Apocalypse Explained 386, 600)


[30] The consumption of all truth and good is signified by:

Their eating the flesh of their sons and daughters (Leviticus 26:29).

Also by:

The fathers shall eat the sons, and the sons shall eat the fathers (Ezekiel 5:10).

"Fathers" signify the goods of the church, and in the contrary sense its evils; "sons" signify the truths of the church, and in the contrary sense its falsities; "daughters," the affections of truth and good, and in the contrary sense the desires for falsity and evil; the consumption and extinction of these one by another are signified by their "eating one another." This makes evident that these things must be understood otherwise than according to the sense of the letter.

[31] In Matthew:

In the consummation of the age it shall be as it was before the flood, eating and drinking, contracting marriage, and giving in marriage (Matthew 24:38; Luke 17:26-28).

"To eat and drink, to contract marriage, and give in marriage" does not mean here to eat and drink, nor to contract marriage, and give in marriage, but "to eat" means to appropriate evil, "to drink" to appropriate falsity, "to contract marriage and give in marriage," to conjoin falsity with evil, and evil with falsity; for this treats of the state of the church when the Last Judgment is at hand; for this is signified by "the consummation of the age." Evidently the good as well as the evil will then be eating and drinking, for there is nothing evil in eating and drinking, and this they also did before the flood, and it was not on this account that they perished, but because they appropriated to themselves evil and falsity, and conjoined these in themselves; this, therefore, is what is here signified by "eating and drinking, and by contracting in marriage and giving in marriage."

(Odkazy: Luke 17:26-27; Matthew 24:37-39)


[32] In Luke:

The rich man said to his soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years; take thy rest, eat, drink (Luke 12:19).

If that servant shall say in his heart, The Lord delayeth to come; and shall begin to beat the servants, to eat, to drink, and to be drunken (Luke 12:45).

So, too, by surfeiting and drunkenness, in the same:

Jesus said, Take heed to yourselves lest your hearts be weighed down with surfeiting and drunkenness (Luke 21:34).

It seems as if "eating and drinking" and "surfeiting" in these passages mean such luxury and intemperance as those indulge in who follow appetite only; this is indeed the natural literal sense of these words; but in their spiritual sense they mean the appropriation of evil and falsity, as can be seen from the passages cited above, where this is signified by "eating and drinking," also from this, that the Word in the letter is natural, but interiorly is spiritual; the spiritual sense is for the angels, and the natural for men.

[33] Besides these many other passages might be cited from the Word, testifying and confirming that "to eat" signifies to receive, perceive, and appropriate to oneself such things as nourish the soul; for "to eat" spiritually is simply to imbue the mind with its own food, which is to wish to know, understand, and become wise in such things as pertain to eternal life. That this is the signification of "to eat" can be seen also from the signification of "bread" and "food," as also of "famine" and "hunger," and of "wine" and "water," which have been treated of above in their proper places. Since "to eat" means to perceive the quality of a thing, and this is perceived by its taste, it is from correspondence that in human language taste [sapor] and to have a taste [sapere] are predicated of the perception of a thing, and from this comes wisdom [sapientia].

-----
Footnotes:

1.  Latin has "from Me," the Hebrew "unto Me," as also found in the explanation below.

2.  Latin has "Our," the Greek "Your," as also found in AE 899; AC 680, 8464.

3.  Latin has "fall," the text as quoted just above has "cut down. "

-----

(Odkazy: Ezekiel 39:17-22; Leviticus 22:10-13; Luke 14:15-24; Matthew 14:15-21, 24:37-39; Revelation 10:9)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 613, 622, 701, 746, 881, 887

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Prayers for Adults: Bread of Heaven
Activity | Ages over 18

 Spiritual Feast
Share the kind of food that might have been served in New Testament times, then share quotations from the Word. Discuss the importance of having spiritual food for our minds as well as natural food for our bodies.
Activity | Ages 7 - 14

 Walk to Emmaus
Two disciples talked to Jesus while walking to Emmaus, but did not recognize Him. The Lord talks with us in His Word but like the disciples, we do not always recognize Him.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: