Bible

 

Ezekiel 16

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:

2 Mensekind, maak aan Jerusalem sy gruwels bekend

3 en : So spreek die Here HERE tot Jerusalem: Jou afkoms en jou geboorte is uit die land van die Kanaäniete; jou vader was 'n Amoriet en jou moeder 'n Hetitiese vrou.

4 En wat jou geboorte aangaan--die dag toe jy gebore is, is jou nawelstring nie afgesny nie; en jy is nie met water gewas om jou te reinig nie; ook is jy nie met sout ingevrywe of in doeke toegedraai nie.

5 Geen oog het medelyde met jou gehad om vir jou een van hierdie dinge te doen, om vir jou jammer te wees nie; maar jy is op die oop veld gegooi uit afsku vir jou lewe, die dag toe jy gebore is.

6 En Ek het by jou verbygegaan en jou sien spartel in jou bloed; toe het Ek vir jou gesê in jou bloed: Leef! Ja, Ek het vir jou gesê in jou bloed: Leef!

7 Ontelbaar, soos die uitspruitsels van die veld, het Ek jou gemaak! En jy het gegroei en groot geword en die hoogste bloei bereik; jou borste het styf geword, en jou hare het gegroei, maar jy was naak en bloot.

8 En Ek het by jou verbygegaan en jou gesien, en kyk, jou tyd was die tyd van liefde. Toe het Ek my vleuel oor jou uitgesprei en jou naaktheid toegedek. Ja, Ek het vir jou gesweer en met jou 'n verbond aangegaan, spreek die Here HERE, en jy het myne geword.

9 Daarop het Ek jou met water gewas en jou bloed van jou afgespoel en jou met olie gesalf.

10 Ook het Ek jou beklee met veelkleurige klere en vir jou skoene van robbevel gemaak, en Ek het jou gehul in fyn linne en jou oordek met sy.

11 Verder het Ek jou met sierade versier en armbande aan jou hande gesit en 'n ketting om jou hals.

12 En Ek het 'n ring aan jou neus gesit en oorringe aan jou ore en 'n pragtige kroon op jou hoof.

13 Ja, jy het jou versier met goud en silwer, en jou klere was fyn linne en sy en veelkleurige stowwe; jy het fynmeel en heuning en olie geëet, en jy was buitengewoon mooi en so voorspoedig dat jy koninklike waardigheid bereik het.

14 Daarby het daar 'n naam van jou af uitgegaan onder die nasies vanweë jou skoonheid, want dit was volmaak deur my versiersels wat Ek op jou aangebring het, spreek die Here HERE.

15 Maar jy het vertrou op jou skoonheid en gehoereer vanweë jou naam; en jy het jou hoererye uitgestort op elkeen wat verbygegaan het, dat dit syne sou wees.

16 En jy het van jou klere geneem en vir jou kleurige hoogtes gemaak en op hulle gehoereer--dinge wat nie voorgekom het nie en nie moet wees nie.

17 Daarby het jy jou versiersels uit my goud en my silwer geneem wat Ek jou gegee het, en jy het vir jou beelde van manne gemaak en daarmee gehoereer.

18 En jy het jou veelkleurige klere geneem en dié beelde omhul; jy het ook my olie en my reukwerk voor hulle neergesit.

19 En my brood wat Ek jou gegee het--fynmeel en olie en heuning waarmee Ek jou gespysig het--dit het jy voor hulle neergesit as 'n lieflike reuk; ja, so was dit, spreek die Here HERE.

20 Verder het jy jou seuns en jou dogters geneem wat jy vir My gebaar het, en dié aan hulle geoffer om verteer te word. Was dit nie genoeg met jou hoererye nie,

21 dat jy my kinders geslag en dié oorgegee het deurdat jy hulle vir hulle deur die vuur laat gaan het?

22 Ook het jy by al jou gruwels en jou hoererye nie gedink aan die dae van jou jeug nie, toe jy naak en bloot was en gelê en spartel het in jou bloed.

23 En ná al jou boosheid--wee, wee jou! spreek die Here HERE--

24 het jy vir jou 'n verwulf gebou en vir jou 'n hoogte gemaak op elke plein;

25 by elke uitdraaiplek het jy jou hoogte gebou en jou skoonheid geskend en jou sonder skaamte aangebied aan elkeen wat verbygaan, en jy het jou hoererye vermenigvuldig.

26 Jy het ook gehoereer met die kinders van Egipte, jou baie sinlike nabure; en jy het jou hoerery vermenigvuldig om My te terg.

27 En kyk, Ek het my hand teen jou uitgestrek en die vir jou bestemde deel verminder; en Ek het jou oorgegee aan die hebsug van die wat jou haat, die dogters van die Filistyne wat hulle geskaam het oor jou ontugtige wandel.

28 Verder het jy gehoereer met die kinders van Assur, omdat jy nie bevredig was nie; ja, jy het met hulle gehoereer en is tog nie bevredig nie.

29 En jy het jou hoerery vermenigvuldig na die koopmansland, na Chaldéa; en ook daarmee is jy nie bevredig nie.

30 Hoe smagtend is jou hart, spreek die Here HERE, dat jy al hierdie dinge gedoen het, die werk van 'n onbeskaamde hoer;

31 dat jy jou verwulf by elke uitdraaiplek gebou en jou hoogte op elke plein gemaak het! Maar jy was nie eens soos 'n hoer nie, deurdat jy hoereloon gering geag het.

32 o Die vrou wat owerspel bedrywe! Terwyl sy onder haar man staan, het sy vreemdes aangeneem.

33 Hulle gee geskenke aan al die hoere, maar jy het jou geskenke aan al jou minnaars gegee en hulle gifte aangebied om van alle kante na jou te kom in jou hoererye.

34 So was daar dan by jou in jou hoererye net die teendeel van die vroue, omdat hulle jou nie agternageloop het om te hoereer nie, en deurdat jy hoereloon gegee het terwyl aan jou geen hoereloon gegee is nie; daarom was jy die teendeel.

35 Daarom, o hoer, hoor die woord van die HERE.

36 So die Here HERE: Omdat jou koper uitgestort is en jou skaamte ontbloot is deur jou hoererye met jou minnaars en met al jou afskuwelike drekgode, en vanweë die bloed van jou kinders wat jy aan hulle gegee het,

37 daarom, kyk, Ek sal al jou minnaars versamel vir wie jy aangenaam was, en almal wat jy liefgehad het, saam met almal wat jy gehaat het; en Ek sal hulle van alle kante teen jou versamel en jou naaktheid vir hulle ontbloot, sodat hulle jou hele naaktheid kan sien.

38 En Ek sal jou oordeel volgens die verordeninge van vroue wat owerspel bedrywe en bloed vergiet, en sal jou oorgee aan die bloedige dood van grimmigheid en naywer.

39 En Ek sal jou in hulle hand oorgee, en hulle sal jou verwulf afbreek en jou hoogtes omgooi en jou jou klere uittrek en jou versiersels wegneem en jou naak en bloot laat staan.

40 Dan sal hulle teen jou 'n menigte laat optrek en jou stenig en jou met hulle swaarde stukkend kap.

41 Hulle sal ook jou huise met vuur verbrand en strafgerigte teen jou oefen voor die van baie vroue; en Ek sal 'n einde aan jou hoerery maak, en jy sal ook nie meer hoereloon gee nie.

42 En Ek sal my grimmigheid tot rus bring teen jou--dan sal my ywer van jou afwyk, en Ek sal stil word en nie meer toornig wees nie.

43 Omdat jy nie gedink het aan die dae van jou jeug nie en my toorn opgewek het met al hierdie dinge--kyk, so sal Ek dan ook jou wandel op jou hoof laat neerkom, spreek die Here HERE; en het jy dan nie die skandelike daad gedoen bo al jou gruwels nie?

44 Kyk, elkeen wat spreekwoorde maak, sal 'n spreuk op jou toepas, naamlik: Soos die moeder, so haar dogter.

45 Jy is die dogter van jou moeder, wat 'n afsku gehad het van haar man en haar kinders; en jy is die suster van jou susters, wat 'n afsku gehad het van hulle mans en hulle kinders: julle moeder was 'n Hetitiese vrou, en julle vader 'n Amoriet.

46 En jou groot suster is Samaría, sy met haar dogters wat woon aan jou linkerkant; maar jou suster wat kleiner as jy is, wat aan jou regterkant woon, is Sodom met haar dogters.

47 Maar jy het nie gewandel in hulle weë en nie gehandel volgens hulle gruwels nie; net 'n kort rukkie--en jy het verderfliker gehandel as hulle in al jou weë.

48 So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, gewis, jou suster Sodom, sy met haar dogters, het nie gehandel soos jy gehandel het, jy met jou dogters nie.

49 Kyk, dít was die ongeregtigheid van jou suster Sodom: In trotsheid, oorvloed van brood en sorgelose rus het sy en haar dogters geleef, maar sy het die hand van die arme en behoeftige nie versterk nie.

50 En toe hulle hoogmoedig was en gruwelikheid voor my aangesig bedryf het, het Ek, toe Ek dit sien, hulle weggeruim.

51 Samaría het ook nie die helfte van jou sondes gedoen nie: jy het gruwels vermenigvuldig, meer as hulle, en jy het jou susters geregverdig deur al jou gruwels wat jy gedoen het.

52 Dra dan ook jou skande, jy wat vir jou susters ingetree het: deur jou sondes wat jy gruweliker gemaak het as hulle, is hulle regverdiger as jy. Skaam jou dan ook, en dra jou skande, omdat jy jou susters geregverdig het.

53 En Ek sal hulle lot verander, die lot van Sodom en haar dogters, en die lot van Samaría en haar dogters; en Ek sal jou lot verander tussen dié twee in;

54 dat jy jou skande kan dra en jou kan skaam oor alles wat jy gedoen het deur hulle te troos.

55 En jou susters, Sodom met haar dogters, sal na hulle vorige toestand terugkeer; en Samaría met haar dogters sal na hulle vorige toestand terugkeer; en jy met jou dogters sal na julle vorige toestand terugkeer.

56 Ja, die naam van jou suster Sodom is in jou mond nie gehoor in die dag van jou trotsheid nie,

57 voordat jou boosheid geopenbaar is, soos in die tyd van versmading deur die dogters van Aram en deur almal wat daar rondom was--die dogters van die Filistyne--wat jou van alle kante verag het.

58 Jou skandelike daad en jou gruwels moet jy dra, spreek die Here HERE.

59 Want so die Here HERE: Ja, Ek doen aan jou soos jy gedoen het, wat die eedswering geminag het deur die verbond te verbreek.

60 Ewenwel sal Ek dink aan my verbond met jou in die dae van jou jeug, en Ek sal met jou 'n ewige verbond oprig.

61 Dan sal jy aan jou weë dink en skaam wees, as jy jou susters aanneem wat groter is as jy, by dié wat kleiner is as jy, en Ek hulle aan jou as dogters gee; al is dit nie kragtens die verbond met jou nie.

62 En Ek sal my verbond met jou oprig, en jy sal weet dat Ek die HERE is;

63 sodat jy kan nadink en beskaamd staan en jou mond nie meer oopmaak vanweë jou skande nie, as Ek vir jou versoening sal bewerk oor alles wat jy gedoen het, spreek die Here HERE.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Explained 1029

Apocalypse Revealed 350, 880

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

Doctrine of the Lord 64

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 139


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 93, 213, 289, 297, 374, 622, 666, ...

Apocalypse Revealed 134, 166, 189, 209, 213, 216, 245, ...

Conjugial Love 119

The Lord 28

Doctrine of Life 79

Heaven and Hell 180

True Christian Religion 306, 314, 583, 782


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 126, 141, 195, 238, 240, 242, 272, ...

Spiritual Experiences 246, 5160

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 24:22, 38:16

Exodus 15:16, 24:8

Leviticus 26:30

Numbers 35:16, 17, 18, 21, 31

Deuteronomy 1:10, 11, 22:22, 24, 29:24, 32:13, 32, 43

1 Kings 12:28, 14:23

2 Chronicles 21:11, 28:3, 5, 18, 25, 36:17

Esther 9:27

Job 29:6, 34:26, 40:4

Psalms 45:15, 78:37, 85:3, 106:38, 41, 45, 147:14

Proverbs 7:19

Song of Solomon 1:10, 11

Isaiah 3:11, 19, 21, 10:11, 14:1, 24:5, 33:24, 43:1, 27, 44:22, 47:8, 55:3, 57:5, 9, 58:1, 61:8

Jeremiah 1:16, 2:2, 10, 18, 20, 24, 3:1, 11, 20, 24, 11:10, 13:26, 27, 19:5, 23:40, 25:9, 31:32, 46:27, 52:13

Lamentations 2:15

Ezekiel 5:6, 8, 12, 13, 15, 7:3, 8, 20, 9:10, 16:3, 20, 22, 27, 36, 43, 45, 57, 58, 17:19, 18:7, 20:4, 26, 28, 29, 43, 22:2, 23:1, 3, 23, 25, 36:18, 22, 25, 32, 37:26, 43:10

Daniel 9:13, 14

Hosea 1:2, 2:5, 10, 20, 4:18, 8:9, 10, 9:1, 11:1, 14:1

Micah 1:5, 5:12, 13

Luke 1:72, 15:22, 22:20

John 10:3

Romans 2:1, 3:19, 6:21, 9:4

Ephesians 5:26

1 Peter 3:20

1 John 5:6

Revelation 17:16

Word/Phrase Explanations

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

HERE
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Jerusalem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

geboorte
'Nativity,' as in Genesis 10:32, signifies reformation. Out of thy nativity and out of thy father's house,' as in Genesis 12:1, signifies corporeal and worldly...

land
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

moeder
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

water
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

gewas
It does not take a great leap of imagination to see that “washing” in the Bible represents purification. Washing dirt from the skin is symbolic...

een
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

oog
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

oop
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

veld
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

borste
The breast (Ezek. 16:7), signifies natural good.

hare
The hair is the very outermost part of the body, and "hair" in the Bible represents the outermost expression of whatever the body represents. In...

kyk
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

tyd
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

vleuel
'Wings' signify spiritual truths. 'Wings,' when related to the Lord, signify the divine spiritual. In the opposite sense, 'wings' relate to falsities and rationalizations from...

gesweer
The Lord swearing by himself signifies that divine truth testifies, for He is divine truth itself, and this testifies from itself and means itself. It...

olie
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

linne
'Silk' signifies intermediate celestial good and truth. It means good because it is soft, and truth because it shines. 'Silk,' like 'fine linen,' denotes genuine...

armbande
Bracelets (Gen. 25:22) signify truth, and in this passage divine truth, because the Lord is treated of.

neus
'A blast of the breath of the nostrils' signify the same thing as 'his anger and wrath.'

goud
'Money' relates to truth.

silwer
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

heuning
'Honey' signifies the delight derived from good and truth or from the affection thereof, and specifically the external delight. Thus it signifies the delight of...

geëet
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

voorspoedig
'To be made to prosper' signifies being provided for. Which is why 'Jehovah made it prosper in his hand' means Divine Providence. 

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

nasies
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

skoonheid
Beauty of his ornament (Ezek. 7:20) signifies the church and its doctrine.

klere
'Robes,' as in Revelation 7, signify truths of defense. Before they were washed they signified falsities. People in falsities from ignorance in the spiritual world,...

beelde
'Images' denote things fashioned from man’s own intelligence.

voor
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

brood
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

reuk
Fragrance means the affection of truth derived from good.

seuns
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dogters
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

gebaar
In a general sense, being "born" in the Bible represents one spiritual state producing another, usually some form of love or affection producing or "giving...

kinders
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

boosheid
'Wickedness' signifies evil, and 'iniquity' signifies falsities.

gebou
wrought (also entwined or entwisted) is predicated of the natural scientific principle, and in Isaiah 45:13, of divine natural truth.

verbygaan
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

Egipte
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

uitgestrek
The hand in the Bible represents power, which is easy to understand, so to reach out or stretch out the hand means to exercise power,...

haat
If you truly hate someone, that means you would kill them and destroy their reputation if you could do so without repercussion – not a...

Filistyne
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

Bevredig
'What satisfies' is what nourishes the soul.

Chaldéa
Chaldea was a land lying along the Euphrates river near its mouth, south of Babylon, part of what is now southern Iraq. It was a...

werk
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

hoer
'A harlot' signifies the affection of falsities, thus the church corrupted.

man
In general, men are driven by intellect and women by affections, and because of this men in the Bible generally represent knowledge and truth and...

gee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

kom
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

vroue
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

Hoor
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

koper
Brass and iron as in Isaiah 48:4 and Daniel 7:19 signify what is hard.

ontbloot
'Unclothed' signifies being deprived of the truths of faith.

oordeel
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

swaarde
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

huise
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...


The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

baie
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

stil
When something is described as quiet, still or calm in the Bible, it represents the state of peace that comes with being aligned with the...

suster
The Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 'Sister' denotes intellectual truth, when...

groot
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

woon
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

Sodom
"Sodom" in the Bible represents the love of self and the love of ruling or dominating others springing from the love of self. This is...

behoeftige
'Poor' signifies someone who is not in truths, and people who are ignorant of good and truth, but desire instruction.

versterk
To 'be strengthened,' as in Genesis 21:18, signifies being supported.

helfte
Half and double in reference to numbers in the world have a similar signification as the numbers themselves.

sondes
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

troos
When the Bible talks about someone being comforted or consoled, it generally means that they are being offered ideas that will help bring them to...

terugkeer
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

mond
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

Aram
'Syria,' as in Ezekiel 27:16, signifies the church regarding knowledges of truth and good.

verag
To revile something – or "reproach," as it is often translated – represents making a direct and deliberate attack on what is spiritually true, in...

ewige
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

weet
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

beskaamd
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

Bible

 

Genesis 24:22

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

22 En toe die kamele genoeg gedrink het, neem die man 'n goue ring, 'n halfsikkel in gewig, en twee armbande vir haar hande, tien sikkels goud in gewig.

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3099


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 2959, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, ...

Hop to Similar Bible Verses

Ezekiel 16:11

Word/Phrase Explanations

kamele
A camel (Matt. 22:24) signifies scientific knowledge. Camels are confirming scientifics, and cattle are the knowledges of good and truth (Jer. 49:32.)

Genoeg
'Sufficiency' relates to the reception of good, because good is the spiritual nourishment of the soul, as natural food is the nourishment of the body.

gedrink
To be drunken without wine (Isa. 29:9), are they who are unconcerned about the Word, and the truths of faith, and thus have no inclination...

man
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

twee
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

armbande
Bracelets (Gen. 25:22) signify truth, and in this passage divine truth, because the Lord is treated of.

hande
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

tien
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

goud
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Conjugial Love
Article | Ages 15 - 17

 Correspondences of Water
Illustration of places in the Word that relate to water.
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Family Worship: The Story of Isaac and Rebekah
Ideas for reading and discussing the story of Isaac and Rebekah in Genesis 24. Includes suggestions for extending the experience such as dramatizing parts of the story.
Religion Lesson | Ages 3 - 12

 Gifts for a Bride
The story includes two love stories: Isaac and Rebekah, and a beautiful wedding Swedenborg witnessed in heaven.
Story | Ages 4 - 8

 Isaac and Rebekah
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Isaac and Rebekah
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Isaac and Rebekah Marry
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Isaac Greets Rebekah
Drawing of Isaac greeting Rebekah after her journey.
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Isaac Marries Rebekah
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Isaac Meets Rebekah
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Marriage & Consent
Consent is more than a person saying "yes" to a marriage proposal. It sets the stage for asking and giving consent throughout a marriage.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Preparing for Marriage
Lesson and activities to explore ways we can prepare for a loving marriage.
Religion Lesson | Ages over 15

 Protecting Marriage
Worship Talk | Ages over 18

 Puppet Play: Isaac and Rebekah
Activity | Ages 7 - 14

 Quotes: Marriage Is a Gift from God
Teaching Support | Ages over 15

 Rebekah at the Well
This story shows the Lord’s love and care for those who trust in Him and obey His teachings. 
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Rebekah at the Well: Servant Asks for Water
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Rebekah Gives Servant Water
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Servant Brings Rebekah
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Story of Isaac and Rebekah Retold
Retelling of the story of Isaac and Rebekah for younger children.
Story | Ages 4 - 8

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 9954

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

9954. 'And you shall anoint them' means a representative sign of the Lord in respect of the good of love. This is clear from the meaning of 'anointing' as consecrating to serve as a representative sign, dealt with in 9474. The reason why to serve as a representative sign of the Lord in respect of the good of love is meant, or what amounts to the same thing, to serve as a representative sign of the good of love that comes from the Lord, is that 'oil', which was used to carry out anointing, means the good of love, 886, 4582, 4638, 9780. It is of interest to know what is implied in all this, since anointing has remained in practice from ancient times down to the present day (monarchs are anointed), and anointing is held to be holy today in just the same way as it was in former times. It was among the ancients - in whose times every act of worship involved the use of representative signs, that is to say, of such things as served to represent realities of a more internal nature, which are those of faith and love derived from the Lord and offered back to Him, thus which are Divine - that the practice of anointing came in; it came in because 'the oil' that was used to carry out the anointing was a sign of the good of love. For the ancients knew that the good of love was the essential reality which gives life to everything constituting the Church and worship. That good is the Essential Being (Esse) of life; for the Divine flows in by way of the good of love with a person and composes his life - heavenly life when truths are received within good. From this it is evident what anointing represented, and that because of its representation objects which had been anointed were called holy and also held to be holy. Such objects served the Church to represent Divine and heavenly realities, and in the highest sense the Lord Himself, who is Good itself, thus to represent the good of love which comes from Him, and also the truth of faith, to the extent that this has life from the good of love. This now explains why in ancient times they anointed stones set up as pillars, and also weapons of war, such as shields; later on the altar and all its vessels, as well as the tent of meeting and everything in it; and in addition those who were to serve in the priestly office, and their garments, also prophets, and at length kings, who were therefore called Jehovah's Anointed. It also became a common practice to anoint oneself and others to bear witness to gladness of mind and goodwill.

[2] 1. They anointed stones set up as pillars

This is clear in the Book of Genesis,

In the morning Jacob rose up early, and took the stone which he had placed as his headrest, and placed it as a pillar and poured oil on the top of it. Genesis 28:18.

The reason why stones were anointed in this manner was that truths were meant by 'stones', and truths devoid of good do not have the life of heaven, that is, life from the Divine, within them. When therefore stones had been anointed with oil they represented truths oiled with good, and in the highest sense Divine Truth emanating from the Lord's Divine Good, and so represented the Lord Himself, who was consequently called The Stone of Israel, 6426.

Truths are meant by 'stones', see 643, 1298, 3720, 3769, 3771, 3773, 3789, 3798, 6426, 8941, 9476.

They are in like manner meant by 'pillars', 3727, 4580, 9388, 9389.

'Anointing pillars' means causing truths to be oiled with good, thus to be the truths of good, and so to exist as good, 3728, 4090, 4582.

The fact that stones set up as pillars were held to be holy is clear in the same chapter of Genesis, where it says,

Jacob called the name of that place Bethel, and said, If I come back in peace to my father's house, this stone which I have placed as a pillar will be God's house. Genesis 28:19, 21-22.

Bethel is [a name meaning] God's house, and God's house is the Church, also heaven, and in the highest sense it is the Lord Himself, 3720.

(Odkazy: Arcana Coelestia 9388-9389, Genesis 28:19-22)


[3] 2. They anointed weapons of war, such as shields

This is clear in Isaiah,

Rise up, O princes, anoint the shield. Isaiah 21:5.

And in the second Book of Samuel,

The shield of heroes was defiled, the shield of Saul was not anointed with oil. 2 Samuel 1:21.

The reason why weapons of war were anointed was that they were a sign of truths engaged in conflict against falsities, truths oiled with good being what prevail over them, but not truths devoid of good. When weapons of war had been anointed therefore they represented truths emanating from good that comes from the Lord, thus truths which the Lord Himself, when present with people, employs to fight on their behalf against falsities arising from evil, that is, against the hells. Regarding 'weapons of war', that they mean truths engaged in conflict against falsities, see 1788, 2686. For in the Word 'war' means spiritual conflict, 1664, 2686, 8273, 8295, and 'enemies' the hells, in general evils and falsities, 2851, 8289, 9314.

(Odkazy: Isaiah 11:5)


[4] 3. They anointed the altar and all its vessels, also the tent of meeting and everything in it

This is clear in Moses,

Jehovah said to Moses, You shall anoint the altar and sanctify it. Exodus 29:36.

In the same author,

You shall make the holy anointing oil, 1 with which you shall anoint the tent of meeting, and the ark of the Testimony, and the table and all its vessels, and the lampstand and all its vessels, and the altar of incense, and the altar of burnt offering and all its vessels, and the laver and its base. Thus you shall sanctify them, that they may be most holy. Everyone who touches them will make himself holy. Exodus 30:25-29.

In the same author,

You shall take the oil of anointing, and anoint the dwelling-place and all that is in it, and sanctify it and all its vessels, that it may be holy. You shall also anoint the altar of burnt offering and all its vessels, and make the altar holy, that the altar may be most holy; and you shall anoint the laver and its base, and sanctify it. Exodus 40:9-11.

In the same author,

Moses anointed the dwelling-place and everything that was in it. After this he sprinkled some of the oil over the altar and all its vessels, and the laver and its shaft, to sanctify them. Leviticus 8:10-12; Numbers 7:1.

[5] The reason why the altar had to be anointed, also the dwelling-place and everything there, was that they might represent the Divine and holy things of heaven and of the Church, consequently the holy things of worship. They could not have represented these things unless they had been consecrated to do so by something such as served to represent the good of love. For the Divine comes in through the good of love, and through this good is present in heaven and in the Church, and therefore also in worship. Without that good the Divine cannot come in or be present, only what composes the human self, and with that self hell, and with hell evil and falsity; for the human self is nothing else. From this it is evident why anointing was effected by the use of oil; for 'oil' in the representative sense is the good of love, see 886, 4582, 4638, 9780; the altar was the chief representative of the Lord, and consequently of worship springing from the good of love, 2777, 2811, 4489, 4541, 8935, 8940, 9388, 9389, 9714; and the dwelling-place with the ark in it was the chief representative of heaven in which the Lord was present, 9457, 9481, 9485, 9594, 9596, 9632, 9784. As regards the human self or proprium, that it consists of nothing but evil and falsity, thus nothing but hell, 210, 215, 694, 874-876, 987, 1047, 3812 (end), 5660, 8480, 8941, 8944; and in the measure that what composes the human self is removed, the Lord can be present, 1023, 1044, 4007 (end).

(Odkazy: Arcana Coelestia 9388-9389)


[6] 4. They anointed those who were to serve in the priestly office, and their garments

This is clear in Moses,

Take the oil of anointing, and you shall pour it over Aaron's head, and you shall anoint him. Exodus 29:7; 30:30.

In the same author,

Clothe Aaron with the holy garments, 2 and you shall anoint him and make him holy, that he may serve Me in the priestly office. And you shall anoint his sons, as you anointed the father; and it shall be, that their anointing may make them an everlasting priesthood throughout their generations. 3 Exodus 40:13-15.

In the same author,

Moses poured some of the oil over Aaron's head, and anointed him, to make him holy. Then he took some of the oil of anointing and some of the blood which was on the altar, and sprinkled it over Aaron, over his garments, over his sons, and over the garments of his sons with him, and sanctified Aaron, his garments, his sons also, and the garments of his sons with him. Leviticus 8:12, 30.

[7] The reason why Aaron had to be anointed, and his sons had to be anointed, also their actual garments, was that they might represent the Lord in respect of Divine Good, and in respect of Divine Truth emanating from that Good, Aaron representing the Lord in respect of that Divine Good and his sons in respect of the emanating Divine Truth, and in general that the priesthood might represent the Lord in respect of all the work of salvation. They had to be anointed in their garments, Exodus 29:29, because Aaron's garments represented the Lord's spiritual kingdom lying adjacent to His celestial kingdom. The celestial kingdom is where the good of love to the Lord derived from the Lord reigns, so that the flow of the Divine into the spiritual kingdom is accomplished by way of the good of love. This was why being consecrated to serve as a representative sign was accomplished by the use of oil, which in the spiritual sense is the good of love.

Aaron represented the Lord in respect of Divine Good, see 9806.

His sons represented the Lord in respect of Divine Truth emanating from Divine Good, 9807.

The priestly office in general represented the Lord in respect of all the work of salvation, 9809.

Aaron's garments represented the Lord's spiritual kingdom lying adjacent to His celestial kingdom, 9814.

His sons' garments represented the things that emanate from there, 9946, 9950.

The good of love to the Lord reigns in the celestial kingdom, see the places referred to in 9277.

[8] Since being consecrated to serve as a representative sign was accomplished by means of anointing, and since Aaron and his sons represented the Lord and what comes from Him, the holy things of the children of Israel - that is, the gifts which they presented to Jehovah, called 'heave offerings' - were given to Aaron and his sons; and they are spoken of as 'the anointing' and also as 'for the anointing', 4 meaning the representation or for the representation of the Lord, and what comes from Him, as is clear from the following in Moses,

The breast of the wave offering, and the flank of the heave offering I have received from the children of Israel, from the sacrifices of peace offerings; I have given them to Aaron and his sons. This is the anointing of Aaron and the anointing of his sons from the fire offerings to Jehovah, which I decreed to give them, on the day they were anointed, 5 from among the children of Israel. Leviticus 7:34-36.

And elsewhere in the same author,

Jehovah spoke to Aaron, Behold, I have given you charge of My heave offerings, even all the holy things of the children of Israel; I have given them to you for the anointing, and to your sons, as a statute forever. Every offering of theirs, even every minchah of theirs, even every sacrifice of sin offering and guilt offering, every wave offering of the children of Israel, all the best 6 of pure oil, and all the best 6 of the new wine and the grain, their firstfruits which they will give to Jehovah I have given to you. Also every devoted thing in Israel, everything opening the womb, thus every heave offering of holy things [shall be yours]. You shall not have an inheritance in their land, nor shall any portion be yours in their midst. I am your portion and your inheritance in the midst of the children of Israel. Numbers 18:8-20.

From these quotations it is evident that 'the anointing' means the representation, for it was through being anointed that they were consecrated to serve as a representative sign, a sign which meant that everything in heaven and the Church is made holy through the good of love which comes from the Lord, and that the good of love is the Lord as He is present with them. This explains why it says that Jehovah is his 7 'portion and inheritance'.

[9] 5. They also anointed prophets

This is clear in the first Book of Kings,

Jehovah said to Elijah, Anoint Hazael as king over the Syrians, and anoint Jehu as king over Israel, and anoint Elisha as prophet in place of you. 1 Kings 19:15-16.

And in Isaiah,

The Spirit of the Lord Jehovih is upon Me, therefore Jehovah has anointed Me to bring good tidings to the poor. He has sent Me to bind up the broken in heart, to preach liberty to the captives. Isaiah 61:1.

The reason why prophets were anointed was that prophets represented the Lord in respect of teachings that present Divine Truth, thus in respect of the Word since this consists of teachings that present Divine Truth. Regarding prophets, that they represented the Word, see 3652, 7269, Elijah and Elisha in particular, 2762, 5247 (end), 9372. And - as the Lord Himself teaches in Luke 4:18-21 - the Lord in respect of His Divine Human is the One who is being represented, and so is the One who 'He whom Jehovah has anointed' is used to mean.

[10] 6. Afterwards they anointed kings, and these were called Jehovah's Anointed

This is clear from a large number of places in the Word, such as 1 Samuel 10:1; 15:1, 17; 16:3, 6, 12; 24:6, 10; 26:9, 11, 16, 23; 2 Samuel 1:16; 2:4, 7; 5:3; 19:21; 1 Kings 1:34, 45; 19:15-16; 2 Kings 9:3; 11:12; 23:30; Lamentations 4:20; Habakkuk 3:13; Psalms 2:2, 6; 20:6; 28:8; 45:7; 84:9; 89:20, 38, 51; 132:17; and elsewhere. The reason why they anointed kings was in order that they might represent the Lord in respect of judgement based on Divine Truth. Consequently truths that are God's are meant in the Word by 'kings', see 1672, 2015, 2069, 3009, 3670, 4575, 4581, 4966, 5044, 5068, 6148.

(Odkazy: 1 Kings 1:34-35; 1 Samuel 26:25)


[11] Kings were called Jehovah's Anointed, and therefore it was utterly forbidden to do them harm, because 'Jehovah's Anointed' is used to mean the Lord's Divine Human, though in the sense of the letter the title is applied to a king who had been anointed with oil. While He was in the world the Lord was Divine Truth itself as to His Humanity, and Divine Good itself as to that Essential Being (Esse) constituting the life within Him, the equivalent of which in people is called the soul from the father; for He was conceived from Jehovah. In the Word Jehovah is the Divine Good of Divine Love, and that Good is the Essential Being (Esse) of every human life. Consequently the Lord alone was 'Jehovah's Anointed' in all that He was and in all that He did (ipsa essentia et ipso actu); for Divine Good was within Him, and Divine Truth emanating from that Good was within His Humanity while He was in the world, see the places referred to in 9194, 9315(end). Earthly kings were not Jehovah's Anointed, but served to represent the Lord, who alone was Jehovah's Anointed; and this was why, because they had been anointed, it was utterly forbidden to do harm to earthly kings. But the anointing of earthly kings was accomplished by the use of oil, whereas the anointing of the Lord in respect of His Divine Human was accomplished by means of the actual Divine Good of Divine Love which oil represented. This is why He was called Messiah and Christ, Messiah meaning the Anointed in Hebrew, and Christ meaning the like in Greek, John 1:41; 4:25.

[12] From all this it becomes clear that where the term 'Jehovah's Anointed' is used in the Word the Lord is meant, as in Isaiah,

The Spirit of the Lord Jehovih is upon Me, therefore Jehovah has anointed Me to bring good tidings to the poor. He has sent Me to bind up the broken in heart, to preach liberty to the captives. Isaiah 61:1.

The truth that the Lord in respect of His Divine Human is the One whom Jehovah had anointed is clear in Luke, where the Lord declares it explicitly in the following words,

The book of the prophet Isaiah was handed to Jesus, and He unrolled the book, and found the place where it was written, The Spirit of the Lord is upon Me, because He has anointed Me. He has sent Me to bring good tidings to the poor, to heal the crushed at heart, 8 to preach good tidings of forgiveness to the bound, and of sight to the blind, to release the wounded with forgiveness, to preach the acceptable year of the Lord. After this He rolled up the book, gave it to the minister, and sat down. The eyes however of all who were in the synagogue were fixed on Him. He began to say to them, Today this scripture has been fulfilled in your ears. Luke 4:17-21.

[13] In Daniel,

Know therefore and perceive that from the going forth of the Word to restore and to build Jerusalem until the Messiah, the Prince, there will be seven weeks. Daniel 9:25.

'Building Jerusalem' means establishing the Church, 'Jerusalem' being the Church, 3654. 'The Messiah, the Prince', or the Anointed One, is the Lord in respect of the Divine Human. In the same prophet,

Seventy weeks have been decreed to seal up vision and prophet, and to anoint the Holy of Holies. Daniel 9:24.

'Sealing up vision and prophet' means drawing to a close those things that have been declared in the Word regarding the Lord and fulfilling them. 'Anointing the Holy of Holies' refers to the Lord's Divine Human in which the Divine Good of Divine Love, or Jehovah, was present.

[14] 'Jehovah's Anointed' is again used to mean the Lord in the following places: In David,

The kings of the earth have set themselves, and the masters of the earth have taken counsel together, against Jehovah and against His Anointed. I have anointed My king over Zion, the mountain of My holiness. Psalms 2:2, 6.

'The kings of the earth' are falsities, and 'the masters' evils, that come from the hells, against which the Lord fought while He was in the world, and which He overcame and subdued. 'Jehovah's Anointed' is the Lord in respect of His Divine Human, for from this Human He fought them. 'Zion, the mountain of holiness' over which, it says, the Anointed will be king, is the celestial kingdom, which is governed by the good of love. This kingdom is the inmost part of heaven and the inmost of the Church.

[15] In the same author,

I have found My servant David; with the oil of holiness I have anointed him. Psalms 89:20.

By 'David' here the Lord is meant, as also elsewhere, see 1888. 'The oil of holiness' with which Jehovah anointed Him is the Divine Good of Divine Love, 886, 4582, 4638. The fact that the Lord is the One who is meant in this verse by 'David' is evident from other verses before and after it, for among much else they say,

You spoke in a vision regarding Your Holy One, I will set His hand in the sea, and His right hand in the rivers. He will cry to Me, You are My Father. I will also make Him the Firstborn, supreme over the kings of the earth. I will establish His seed forever, and His throne as the days of the heavens. Psalms 89:19, 25-29.

(Odkazy: Psalms 89:25-27, 89:29)


[16] The like occurs elsewhere in the same author,

In Zion I will make the horn of David to spring forth, I will make ready a lamp for My Anointed; His enemies I will clothe with shame, and upon Himself His crown will flourish. Psalms 132:17-18.

Here also the Lord is meant by 'David', as is evident from previous verses in the Psalm which say,

Behold, we heard of Him in Ephrathah, we found Him in the fields of the wood. We will enter His dwelling-places, we will bow down at His footstool. Your priests will be clothed with righteousness, and Your holy ones will shout for joy. For Your servant David's sake do not turn away the face of Your Anointed. Psalms 132:6-10.

From these verses it becomes clear that the Lord in respect of His Divine Human is meant by 'David, Jehovah's Anointed'.

(Odkazy: Psalms 132:6-9, 132:6-7, Psalms 132:9-10)


[17] In Jeremiah,

They pursued us over the mountains, they lay in wait for us in the wilderness. The Breath 8 of our nostrils, Jehovah's Anointed, was caught in their pits, of whom we had said, In His shadow we shall live among the nations. Lamentations 4:19-20.

Here also 'Jehovah's Anointed' is used to mean the Lord, for the subject is the assault made on Divine Truth by falsities and evils, meant by their pursuing over the mountains and lying in wait in the wilderness. 'The Breath of nostrils' is real heavenly life which comes from the Lord, 9818.

[18] From all this it may now be recognized why it was utterly forbidden to do harm to Jehovah's Anointed, as is again evident from the Word, for example in the first Book of Samuel,

David said, Jehovah forbid me that I should do this thing to my master, Jehovah's Anointed, and raise 10 my hand against him, since he is Jehovah's Anointed. 1 Samuel 24:6, 10.

And in another place,

David said to Abishai, Do not destroy him, for who can raise 11 a hand against Jehovah's Anointed and be innocent? 1 Samuel 26:9.

In the second Book of Samuel,

David said to him who said he had killed Saul, Your blood is on your own head, because you have said, I have killed Jehovah's Anointed. 2 Samuel 1:16.

And in another place,

Abishai said, Shall not Shimei be killed on account of this, that he cursed Jehovah's Anointed? 2 Samuel 19:21.

Shimei was therefore put to death by Solomon's command, see 1 Kings 2:36-end.

(Odkazy: 1 Kings 2:36-46)


[19] 7. It became a common practice to anoint oneself and others, to bear witness to gladness of mind and goodwill

This is clear in the following places: In Daniel,

I, Daniel, was mourning for three weeks. I did not eat pleasant bread, and flesh and wine did not come to my mouth, and I did not anoint myself at all, until the three whole weeks were completed. Daniel 10:2-3.

In Matthew,

When you fast, anoint your head and wash your face, so that you do not appear to people to be fasting, but to your Father in secret. Matthew 6:17-18.

'Fasting' means being in mourning. In Amos,

... who drink from bowls of wine, and anoint themselves with the best of oils, but feel no grief over the ruin of Joseph. Amos 6:6.

In Ezekiel,

I washed you with water, and washed away the blood from upon you, 12 and anointed you with oil. Ezekiel 16:9.

This refers to Jerusalem, by which the Church is meant. In Micah,

You will tread olives but not anoint yourself with oil. Micah 6:15.

In Moses,

You will have olive trees within all your borders, but you will not anoint yourself with oil, because your olive will be shaken off. Deuteronomy 28:40.

In Isaiah,

To give them beauty 13 for ashes, the oil of joy for mourning. Isaiah 61:3.

In David,

Your God has anointed you with the oil of gladness more than your companions. Psalms 45:7.

In the same author,

You spread a table before me in the presence of my enemies; You make my head fat with oil. Psalms 23:5.

In the same author,

You will exalt my horn like that of a unicorn; I will grow old with green oil. 14 Psalms 92:10.

In the same author,

Wine gladdens the human heart, to cheer the face with oil. Psalms 104:15.

In Mark,

The disciples went out and anointed many sick people with oil, and healed them. Mark 6:13.

In Luke,

Jesus said to Simon, I entered your house, and you did not anoint My head with oil; but this woman has anointed My feet with ointment. Luke 7:44, 46.

(Odkazy: Mark 6:12-13)


[20] From all this it is evident that it became the practice to anoint themselves and others with oil. They did so not with 'the holy oil' with which priests, kings, the altar, and the tabernacle were anointed, but with ordinary oil because this oil was a sign of the gladness and bliss that belong to the good of love. 'The holy oil' however was a sign of Divine Good, about which it says, It shall not be poured on human flesh, and as to the composition of it, you shall not make any other like it; it shall be holy to you. The man who prepares any other like it, or who puts any of it on a foreigner, shall be cut off from his people. Exodus 30:32-33, 38.

-----
Footnotes:

1. literally, the oil of anointing of holiness

2. literally, garments of holiness

3. literally, that for them their anointing may be for the priesthood of an age, into their generations

4. The Hebrew word behind the Latin rendered the anointing in the two quotations that follow is said to have two meanings - 1) Ointment or holy oil, and 2) Consecrated portion.

5. literally, on the day He (or he) anointed them

6. literally, fat

7. i.e. Aaron's

8. or the contrite in heart

9. literally, Spirit

10. literally, send

11. literally, will have sent

12. literally, your bloods

13. literally, a turban or some other attractive headdress

14. i.e. first-press oil

-----

(Odkazy: Daniel 9:24-25; Exodus 28:41, 30:25-30; Genesis 28:18-19; Psalms 89:19-20, Psalms 132:6-9)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Arcana Coelestia 10010, 10011, 10019, 10066, 10075, 10093, 10100, 10118, 10125, 10129, 10248, 10249, 10252, 10254, 10263, 10264, 10267, 10268, 10287, 10349, 10360, 10545

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 62


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 31, 62, 70, 146, 277, 316

Other New Christian Commentary

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: