Bible

 

Ezekiel 16

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:

2 Mensekind, maak aan Jerusalem sy gruwels bekend

3 en : So spreek die Here HERE tot Jerusalem: Jou afkoms en jou geboorte is uit die land van die Kanaäniete; jou vader was 'n Amoriet en jou moeder 'n Hetitiese vrou.

4 En wat jou geboorte aangaan--die dag toe jy gebore is, is jou nawelstring nie afgesny nie; en jy is nie met water gewas om jou te reinig nie; ook is jy nie met sout ingevrywe of in doeke toegedraai nie.

5 Geen oog het medelyde met jou gehad om vir jou een van hierdie dinge te doen, om vir jou jammer te wees nie; maar jy is op die oop veld gegooi uit afsku vir jou lewe, die dag toe jy gebore is.

6 En Ek het by jou verbygegaan en jou sien spartel in jou bloed; toe het Ek vir jou gesê in jou bloed: Leef! Ja, Ek het vir jou gesê in jou bloed: Leef!

7 Ontelbaar, soos die uitspruitsels van die veld, het Ek jou gemaak! En jy het gegroei en groot geword en die hoogste bloei bereik; jou borste het styf geword, en jou hare het gegroei, maar jy was naak en bloot.

8 En Ek het by jou verbygegaan en jou gesien, en kyk, jou tyd was die tyd van liefde. Toe het Ek my vleuel oor jou uitgesprei en jou naaktheid toegedek. Ja, Ek het vir jou gesweer en met jou 'n verbond aangegaan, spreek die Here HERE, en jy het myne geword.

9 Daarop het Ek jou met water gewas en jou bloed van jou afgespoel en jou met olie gesalf.

10 Ook het Ek jou beklee met veelkleurige klere en vir jou skoene van robbevel gemaak, en Ek het jou gehul in fyn linne en jou oordek met sy.

11 Verder het Ek jou met sierade versier en armbande aan jou hande gesit en 'n ketting om jou hals.

12 En Ek het 'n ring aan jou neus gesit en oorringe aan jou ore en 'n pragtige kroon op jou hoof.

13 Ja, jy het jou versier met goud en silwer, en jou klere was fyn linne en sy en veelkleurige stowwe; jy het fynmeel en heuning en olie geëet, en jy was buitengewoon mooi en so voorspoedig dat jy koninklike waardigheid bereik het.

14 Daarby het daar 'n naam van jou af uitgegaan onder die nasies vanweë jou skoonheid, want dit was volmaak deur my versiersels wat Ek op jou aangebring het, spreek die Here HERE.

15 Maar jy het vertrou op jou skoonheid en gehoereer vanweë jou naam; en jy het jou hoererye uitgestort op elkeen wat verbygegaan het, dat dit syne sou wees.

16 En jy het van jou klere geneem en vir jou kleurige hoogtes gemaak en op hulle gehoereer--dinge wat nie voorgekom het nie en nie moet wees nie.

17 Daarby het jy jou versiersels uit my goud en my silwer geneem wat Ek jou gegee het, en jy het vir jou beelde van manne gemaak en daarmee gehoereer.

18 En jy het jou veelkleurige klere geneem en dié beelde omhul; jy het ook my olie en my reukwerk voor hulle neergesit.

19 En my brood wat Ek jou gegee het--fynmeel en olie en heuning waarmee Ek jou gespysig het--dit het jy voor hulle neergesit as 'n lieflike reuk; ja, so was dit, spreek die Here HERE.

20 Verder het jy jou seuns en jou dogters geneem wat jy vir My gebaar het, en dié aan hulle geoffer om verteer te word. Was dit nie genoeg met jou hoererye nie,

21 dat jy my kinders geslag en dié oorgegee het deurdat jy hulle vir hulle deur die vuur laat gaan het?

22 Ook het jy by al jou gruwels en jou hoererye nie gedink aan die dae van jou jeug nie, toe jy naak en bloot was en gelê en spartel het in jou bloed.

23 En ná al jou boosheid--wee, wee jou! spreek die Here HERE--

24 het jy vir jou 'n verwulf gebou en vir jou 'n hoogte gemaak op elke plein;

25 by elke uitdraaiplek het jy jou hoogte gebou en jou skoonheid geskend en jou sonder skaamte aangebied aan elkeen wat verbygaan, en jy het jou hoererye vermenigvuldig.

26 Jy het ook gehoereer met die kinders van Egipte, jou baie sinlike nabure; en jy het jou hoerery vermenigvuldig om My te terg.

27 En kyk, Ek het my hand teen jou uitgestrek en die vir jou bestemde deel verminder; en Ek het jou oorgegee aan die hebsug van die wat jou haat, die dogters van die Filistyne wat hulle geskaam het oor jou ontugtige wandel.

28 Verder het jy gehoereer met die kinders van Assur, omdat jy nie bevredig was nie; ja, jy het met hulle gehoereer en is tog nie bevredig nie.

29 En jy het jou hoerery vermenigvuldig na die koopmansland, na Chaldéa; en ook daarmee is jy nie bevredig nie.

30 Hoe smagtend is jou hart, spreek die Here HERE, dat jy al hierdie dinge gedoen het, die werk van 'n onbeskaamde hoer;

31 dat jy jou verwulf by elke uitdraaiplek gebou en jou hoogte op elke plein gemaak het! Maar jy was nie eens soos 'n hoer nie, deurdat jy hoereloon gering geag het.

32 o Die vrou wat owerspel bedrywe! Terwyl sy onder haar man staan, het sy vreemdes aangeneem.

33 Hulle gee geskenke aan al die hoere, maar jy het jou geskenke aan al jou minnaars gegee en hulle gifte aangebied om van alle kante na jou te kom in jou hoererye.

34 So was daar dan by jou in jou hoererye net die teendeel van die vroue, omdat hulle jou nie agternageloop het om te hoereer nie, en deurdat jy hoereloon gegee het terwyl aan jou geen hoereloon gegee is nie; daarom was jy die teendeel.

35 Daarom, o hoer, hoor die woord van die HERE.

36 So die Here HERE: Omdat jou koper uitgestort is en jou skaamte ontbloot is deur jou hoererye met jou minnaars en met al jou afskuwelike drekgode, en vanweë die bloed van jou kinders wat jy aan hulle gegee het,

37 daarom, kyk, Ek sal al jou minnaars versamel vir wie jy aangenaam was, en almal wat jy liefgehad het, saam met almal wat jy gehaat het; en Ek sal hulle van alle kante teen jou versamel en jou naaktheid vir hulle ontbloot, sodat hulle jou hele naaktheid kan sien.

38 En Ek sal jou oordeel volgens die verordeninge van vroue wat owerspel bedrywe en bloed vergiet, en sal jou oorgee aan die bloedige dood van grimmigheid en naywer.

39 En Ek sal jou in hulle hand oorgee, en hulle sal jou verwulf afbreek en jou hoogtes omgooi en jou jou klere uittrek en jou versiersels wegneem en jou naak en bloot laat staan.

40 Dan sal hulle teen jou 'n menigte laat optrek en jou stenig en jou met hulle swaarde stukkend kap.

41 Hulle sal ook jou huise met vuur verbrand en strafgerigte teen jou oefen voor die van baie vroue; en Ek sal 'n einde aan jou hoerery maak, en jy sal ook nie meer hoereloon gee nie.

42 En Ek sal my grimmigheid tot rus bring teen jou--dan sal my ywer van jou afwyk, en Ek sal stil word en nie meer toornig wees nie.

43 Omdat jy nie gedink het aan die dae van jou jeug nie en my toorn opgewek het met al hierdie dinge--kyk, so sal Ek dan ook jou wandel op jou hoof laat neerkom, spreek die Here HERE; en het jy dan nie die skandelike daad gedoen bo al jou gruwels nie?

44 Kyk, elkeen wat spreekwoorde maak, sal 'n spreuk op jou toepas, naamlik: Soos die moeder, so haar dogter.

45 Jy is die dogter van jou moeder, wat 'n afsku gehad het van haar man en haar kinders; en jy is die suster van jou susters, wat 'n afsku gehad het van hulle mans en hulle kinders: julle moeder was 'n Hetitiese vrou, en julle vader 'n Amoriet.

46 En jou groot suster is Samaría, sy met haar dogters wat woon aan jou linkerkant; maar jou suster wat kleiner as jy is, wat aan jou regterkant woon, is Sodom met haar dogters.

47 Maar jy het nie gewandel in hulle weë en nie gehandel volgens hulle gruwels nie; net 'n kort rukkie--en jy het verderfliker gehandel as hulle in al jou weë.

48 So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, gewis, jou suster Sodom, sy met haar dogters, het nie gehandel soos jy gehandel het, jy met jou dogters nie.

49 Kyk, dít was die ongeregtigheid van jou suster Sodom: In trotsheid, oorvloed van brood en sorgelose rus het sy en haar dogters geleef, maar sy het die hand van die arme en behoeftige nie versterk nie.

50 En toe hulle hoogmoedig was en gruwelikheid voor my aangesig bedryf het, het Ek, toe Ek dit sien, hulle weggeruim.

51 Samaría het ook nie die helfte van jou sondes gedoen nie: jy het gruwels vermenigvuldig, meer as hulle, en jy het jou susters geregverdig deur al jou gruwels wat jy gedoen het.

52 Dra dan ook jou skande, jy wat vir jou susters ingetree het: deur jou sondes wat jy gruweliker gemaak het as hulle, is hulle regverdiger as jy. Skaam jou dan ook, en dra jou skande, omdat jy jou susters geregverdig het.

53 En Ek sal hulle lot verander, die lot van Sodom en haar dogters, en die lot van Samaría en haar dogters; en Ek sal jou lot verander tussen dié twee in;

54 dat jy jou skande kan dra en jou kan skaam oor alles wat jy gedoen het deur hulle te troos.

55 En jou susters, Sodom met haar dogters, sal na hulle vorige toestand terugkeer; en Samaría met haar dogters sal na hulle vorige toestand terugkeer; en jy met jou dogters sal na julle vorige toestand terugkeer.

56 Ja, die naam van jou suster Sodom is in jou mond nie gehoor in die dag van jou trotsheid nie,

57 voordat jou boosheid geopenbaar is, soos in die tyd van versmading deur die dogters van Aram en deur almal wat daar rondom was--die dogters van die Filistyne--wat jou van alle kante verag het.

58 Jou skandelike daad en jou gruwels moet jy dra, spreek die Here HERE.

59 Want so die Here HERE: Ja, Ek doen aan jou soos jy gedoen het, wat die eedswering geminag het deur die verbond te verbreek.

60 Ewenwel sal Ek dink aan my verbond met jou in die dae van jou jeug, en Ek sal met jou 'n ewige verbond oprig.

61 Dan sal jy aan jou weë dink en skaam wees, as jy jou susters aanneem wat groter is as jy, by dié wat kleiner is as jy, en Ek hulle aan jou as dogters gee; al is dit nie kragtens die verbond met jou nie.

62 En Ek sal my verbond met jou oprig, en jy sal weet dat Ek die HERE is;

63 sodat jy kan nadink en beskaamd staan en jou mond nie meer oopmaak vanweë jou skande nie, as Ek vir jou versoening sal bewerk oor alles wat jy gedoen het, spreek die Here HERE.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Explained 1029

Apocalypse Revealed 350, 880

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

The Lord 64

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 139


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 93, 213, 289, 297, 374, 622, 666, ...

Apocalypse Revealed 134, 166, 189, 209, 213, 216, 245, ...

Conjugial Love 119

The Lord 28

Doctrine of Life 79

Heaven and Hell 180

True Christian Religion 306, 314, 583, 782


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 126, 141, 195, 238, 240, 242, 272, ...

Spiritual Experiences 246, 5160

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

Genesis 24:22, 38:16

Exodus 15:16, 24:8

Lev 26:30

nommers 35:16, 17, 18, 21, 31

Deuteronomium 1:10, 11, 22:22, 24, 29:24, 32:13, 32, 43

1 Konings 12:28, 14:23

2 Kronieke 21:11, 28:3, 5, 18, 25, 36:17

Esther 9:27

Job 29:6, 34:26, 40:4

Psalms 45:15, 78:37, 85:3, 106:38, 41, 45, 147:14

Spreuke 7:19

Hooglied van Salomo 1:10, 11

Jesaja 3:11, 19, 21, 10:11, 14:1, 24:5, 33:24, 43:1, 27, 44:22, 47:8, 55:3, 57:5, 9, 58:1, 61:8

Jeremia 1:16, 2:2, 10, 18, 20, 24, 3:1, 11, 20, 24, 11:10, 13:26, 27, 19:5, 23:40, 25:9, 31:32, 46:27, 52:13

klaagliedere 2:15

Ezekiel 5:6, 8, 12, 13, 15, 7:3, 8, 20, 9:10, 16:3, 20, 22, 27, 36, 43, 45, 57, 58, 17:19, 18:7, 20:4, 26, 28, 29, 43, 22:2, 23:1, 3, 23, 25, 36:18, 22, 25, 32, 37:26, 43:10

Daniel 9:13, 14

Hosea 1:2, 2:5, 10, 20, 4:18, 8:9, 10, 9:1, 11:1, 14:1

Miga 1:5, 5:12, 13

Luke 1:72, 15:22, 22:20

John 10:3

Romeine 2:1, 3:19, 6:21, 9:4

Efesiërs 5:26

1 Petrus 3:20

1 Johannes 5:6

openbaring 17:16

Vysvětlení slova/fráze

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

HERE
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Jerusalem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...


As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

spreek
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

geboorte
'Nativity,' as in Genesis 10:32, signifies reformation. Out of thy nativity and out of thy father's house,' as in Genesis 12:1, signifies corporeal and worldly...

land
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

moeder
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Gebore
In a general sense, being "born" in the Bible represents one spiritual state producing another, usually some form of love or affection producing or "giving...

water
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

gewas
It does not take a great leap of imagination to see that “washing” in the Bible represents purification. Washing dirt from the skin is symbolic...

een
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

oog
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

oop
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

veld
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

sien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

borste
The breast (Ezek. 16:7), signifies natural good.

hare
The hair is the very outermost part of the body, and "hair" in the Bible represents the outermost expression of whatever the body represents. In...

naak
'Unclothed' signifies being deprived of the truths of faith.

gesien
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

kyk
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

tyd
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

vleuel
'Wings' signify spiritual truths. 'Wings,' when related to the Lord, signify the divine spiritual. In the opposite sense, 'wings' relate to falsities and rationalizations from...

naaktheid
'Unclothed' signifies being deprived of the truths of faith.

gesweer
The Lord swearing by himself signifies that divine truth testifies, for He is divine truth itself, and this testifies from itself and means itself. It...

olie
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

Fyn linne
'Silk' signifies intermediate celestial good and truth. It means good because it is soft, and truth because it shines. 'Silk,' like 'fine linen,' denotes genuine...

linne
'Silk' signifies intermediate celestial good and truth. It means good because it is soft, and truth because it shines. 'Silk,' like 'fine linen,' denotes genuine...

armbande
Bracelets (Gen. 25:22) signify truth, and in this passage divine truth, because the Lord is treated of.

hande
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

neus
'A blast of the breath of the nostrils' signify the same thing as 'his anger and wrath.'

goud
'Money' relates to truth.

silwer
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

heuning
'Honey' signifies the delight derived from good and truth or from the affection thereof, and specifically the external delight. Thus it signifies the delight of...

geëet
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

voorspoedig
'To be made to prosper' signifies being provided for. Which is why 'Jehovah made it prosper in his hand' means Divine Providence. 

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

nasies
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

skoonheid
Beauty of his ornament (Ezek. 7:20) signifies the church and its doctrine.

klere
'Robes,' as in Revelation 7, signify truths of defense. Before they were washed they signified falsities. People in falsities from ignorance in the spiritual world,...

gegee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

beelde
'Images' denote things fashioned from man’s own intelligence.

voor
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

brood
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

reuk
Fragrance means the affection of truth derived from good.

seuns
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dogters
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

gebaar
In a general sense, being "born" in the Bible represents one spiritual state producing another, usually some form of love or affection producing or "giving...

verteer
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

kinders
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

dae
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

boosheid
'Wickedness' signifies evil, and 'iniquity' signifies falsities.

gebou
wrought (also entwined or entwisted) is predicated of the natural scientific principle, and in Isaiah 45:13, of divine natural truth.

verbygaan
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

Egipte
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

uitgestrek
The hand in the Bible represents power, which is easy to understand, so to reach out or stretch out the hand means to exercise power,...

haat
If you truly hate someone, that means you would kill them and destroy their reputation if you could do so without repercussion – not a...

Filistyne
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

Bevredig
'What satisfies' is what nourishes the soul.

Chaldéa
Chaldea was a land lying along the Euphrates river near its mouth, south of Babylon, part of what is now southern Iraq. It was a...

werk
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

hoer
'A harlot' signifies the affection of falsities, thus the church corrupted.

vrou
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

man
In general, men are driven by intellect and women by affections, and because of this men in the Bible generally represent knowledge and truth and...

gee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

hoere
'A harlot' signifies the affection of falsities, thus the church corrupted.

kom
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

vroue
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

Hoor
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

koper
Brass and iron as in Isaiah 48:4 and Daniel 7:19 signify what is hard.

ontbloot
'Unclothed' signifies being deprived of the truths of faith.

gehaat
If you truly hate someone, that means you would kill them and destroy their reputation if you could do so without repercussion – not a...

oordeel
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

bloedige
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

swaarde
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

huise
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...


The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

baie
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

rus
When something is described as quiet, still or calm in the Bible, it represents the state of peace that comes with being aligned with the...

stil
When something is described as quiet, still or calm in the Bible, it represents the state of peace that comes with being aligned with the...

dogter
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

suster
The Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 'Sister' denotes intellectual truth, when...

susters
The Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 'Sister' denotes intellectual truth, when...

groot
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

woon
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

Sodom
"Sodom" in the Bible represents the love of self and the love of ruling or dominating others springing from the love of self. This is...

ongeregtigheid
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

behoeftige
'Poor' signifies someone who is not in truths, and people who are ignorant of good and truth, but desire instruction.

versterk
To 'be strengthened,' as in Genesis 21:18, signifies being supported.

helfte
Half and double in reference to numbers in the world have a similar signification as the numbers themselves.

sondes
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

skande
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

skaam
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

troos
When the Bible talks about someone being comforted or consoled, it generally means that they are being offered ideas that will help bring them to...

terugkeer
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

mond
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

Aram
'Syria,' as in Ezekiel 27:16, signifies the church regarding knowledges of truth and good.

verag
To revile something – or "reproach," as it is often translated – represents making a direct and deliberate attack on what is spiritually true, in...

ewige
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

groter
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

weet
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

beskaamd
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

Bible

 

Genesis 24:22

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

22 En toe die kamele genoeg gedrink het, neem die man 'n goue ring, 'n halfsikkel in gewig, en twee armbande vir haar hande, tien sikkels goud in gewig.

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3099


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 2959, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, ...

Skočit na podobné biblické verše

Ezekiel 16:11

Vysvětlení slova/fráze

kamele
A camel (Matt. 22:24) signifies scientific knowledge. Camels are confirming scientifics, and cattle are the knowledges of good and truth (Jer. 49:32.)

Genoeg
'Sufficiency' relates to the reception of good, because good is the spiritual nourishment of the soul, as natural food is the nourishment of the body.

gedrink
To be drunken without wine (Isa. 29:9), are they who are unconcerned about the Word, and the truths of faith, and thus have no inclination...

man
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

goue
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

twee
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

armbande
Bracelets (Gen. 25:22) signify truth, and in this passage divine truth, because the Lord is treated of.

hande
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

tien
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

goud
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Conjugial Love
Article | Ages 15 - 17

 Correspondences of Water
Illustration of places in the Word that relate to water.
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Family Worship: The Story of Isaac and Rebekah
Ideas for reading and discussing the story of Isaac and Rebekah in Genesis 24. Includes suggestions for extending the experience such as dramatizing parts of the story.
Religion Lesson | Ages 3 - 12

 Gifts for a Bride
The story includes two love stories: Isaac and Rebekah, and a beautiful wedding Swedenborg witnessed in heaven.
Story | Ages 4 - 8

 Isaac and Rebekah
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Isaac and Rebekah
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Isaac and Rebekah Marry
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Isaac Greets Rebekah
Drawing of Isaac greeting Rebekah after her journey.
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Isaac Marries Rebekah
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Isaac Meets Rebekah
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Marriage & Consent
Consent is more than a person saying "yes" to a marriage proposal. It sets the stage for asking and giving consent throughout a marriage.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Preparing for Marriage
Lesson and activities to explore ways we can prepare for a loving marriage.
Religion Lesson | Ages over 15

 Protecting Marriage
Worship Talk | Ages over 18

 Puppet Play: Isaac and Rebekah
Activity | Ages 7 - 14

 Quotes: Marriage Is a Gift from God
Teaching Support | Ages over 15

 Rebekah at the Well
This story shows the Lord’s love and care for those who trust in Him and obey His teachings. 
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Rebekah at the Well: Servant Asks for Water
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Rebekah Gives Servant Water
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Servant Brings Rebekah
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Story of Isaac and Rebekah Retold
Retelling of the story of Isaac and Rebekah for younger children.
Story | Ages 4 - 8

Ze Swedenborgových děl

 

Arcana Coelestia # 10177

Arcana Coelestia (Elliott translation)      

Prostudujte si tuto pasáž

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

10177. 'And you shall make an altar for burning incense' means that which is representative of the Lord, of His hearing and receiving with pleasure everything of worship that springs from love and charity. This is clear from the meaning of 'an altar for burning incense' as that which is representative of such things of worship as are raised up to the Lord. The fact that they are things springing from love and charity will be evident from what follows below. 'An altar' has the same meaning as whatever is placed on it; and this is so because the altar is that which contains and whatever is placed on it is the contents, and container and contents make a single unit, like a table and the bread that is on it or a cup and the wine that is in it.

[2] The reason why an altar and not a table was made for burning incense was that among the Israelite nation altars were the chief representative signs of worship springing from love. For fire burned on them, and 'fire' means the love and charity from which worship springs. Regarding altars, that they were the chief representative signs of worship, see 4192, 4541, 8623, 8935, 8940, 9714.

[3] The reason why the altar of incense represented the hearing and receiving of everything of worship that springs from love and charity was that the creation of the cloud of smoke was a sign of that which is raised up on high, and the odour of the smoke was a sign of that which is pleasing, consequently of that which is heard and received by the Lord. And what springs from love and charity, this alone is pleasing to and received by the Lord. This also explains why that altar was overlaid with gold and was called the golden altar; for 'gold' means the good of love and charity, see the places referred to in 9874, and what has been stated in 9874, 9881.

[4] The reason why that alone which springs from love and charity is pleasing to the Lord, and is therefore heard and received by Him, is that love constitutes all that a person is; for a person is such as his love is. This explains why angels in heaven live as embodiments of love and charity. To them the form of love and charity is the human form, because the Lord, who is within them and gives them form, is - as to His Divine Human - Divine Love itself. From their faces therefore, from their speech, from their gestures, and especially from the spheres of their affections which flow out of them to a long way off, one can perceive clearly what kinds of love reign in them.

[5] And since love to the Lord and charity towards the neighbour originate in the Lord, and since love is a spiritual bonding, whatever emanates from these is heard and received by the Lord. Any holy and religious respect paid to Him that does not spring from them is indeed heard but it is not received with pleasure. It is a hypocritical holiness and respect, something merely outward, devoid of anything inward. Outward holiness devoid of anything inward reaches no further than the outskirts of heaven and dwindles away there. But outward holiness springing from inward reaches right on into heaven, according to the essential nature of that inward holiness, thus reaches towards the Lord. For outward holiness devoid of that inward holiness is a product solely of the lips and movements of the body, whereas outward holiness springing from inward comes at the same time from the heart. Regarding these two kinds of holiness, see what has been stated and shown in 8252-8257.

[6] In the tent of meeting outside the veil there was the table on which the loaves of the presence were laid, also the lampstand with its lamps, and the altar of incense. The loaves of the presence represented love to the Lord, the lamps of the lampstand represented charity and faith, and the incense on the altar represented worship springing from them, which is why it was burned every morning and every evening, when the lamps were 'adorned'. From this as well it is evident that the burning of incense represented worship of the Lord which springs from love and charity. The actual tent in which those objects resided represented heaven, where all worship is such. The loaves represented celestial good, which is the good of love to the Lord, see 9545; the lampstand represented spiritual good, which is the good of charity towards the neighbour and the good of faith, 9548-9561; and the tent represented heaven, 9457, 9481, 9485, 9784, 9963.

[7] When the word 'worship' is used the holiness which is expressed by means of prayers, adorations, thanksgivings, and similar acts of devotion that emanate from inward feelings of love and charity should be understood. These constituents of worship are what should be understood by 'the burning of incense', as may be recognized from the following places: In David,

My prayers are acceptable, [as] incense before You. Psalms 141:2.

In John,

The four living creatures and the twenty-four elders fell down before the Lamb, each holding a harp, and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Revelation 5:8.

In the same book,

An angel holding a golden censer ... And much incense was given to him, that he should offer it with the prayers of all the saints on the golden altar which was before the throne. The smoke of the incense went up from the prayers of the saints. Revelation 8:3-4.

[8] Since incense was a sign of worship and of its being raised up, thus of its being heard and received by the Lord, Moses commanded [those who rebelled against him] to take censers with incense in them, and to burn it before Jehovah, in order that they might consequently know whom Jehovah would choose, thus whom He would hear, Numbers 16:1ff. And when the people grumbled Aaron ran with incense, into the midst of the congregation, when a plague began, and in so doing stopped it, Numbers 16:46-48. In Malachi,

From the rising of the sun even to its setting Jehovah's name will be great among the nations, and in every place incense has been offered to My name, and a pure minchah. Malachi 1:11.

'A pure minchah' is added because the good of love is meant by it, 10137. In Moses,

The sons of Levi will teach Jacob [Your] judgements and Israel Your law. They will put incense in Your nose, and burnt offering on Your altar. Deuteronomy 33:10.

The expression 'putting incense in the nose' is used because perception is meant by 'the nostrils', 4624-4634. 'Burnt offering' is added here because by this too that which springs from the good of love is meant.

(Odkazy: Numbers 16:44-49)


[9] But in the contrary sense 'burning incense' means worship springing from contrary loves, namely self-love and love of the world, for example burning incense to other gods, Jeremiah 1:16; 44:3, 5; burning incense to idols, Ezekiel 8:11; 16:18; and burning incense to the baalim, Hosea 2:13.

(Odkazy: Ezekiel 8:10-11)


[10] Because the burning of incense served to mean such things as rise upwards to and are accepted with pleasure by the Divine it was also one of the religious practices among gentiles. The use of frankincense, censers, and incense-boxes by the Romans and other nations is well known from historical evidence. That kind of religious practice was derived from the Ancient Church, which was spread through many regions of Asia, such as Syria, Arabia, Babylon, Egypt, and Canaan. That Church had been a representative Church, thus a Church consisting in outward forms that represented inner realities, that is, celestial and spiritual things. A large number of religious practices, one of which was the burning of incense, were passed on from that Church to surrounding nations, and from these through Greece into Italy. Another practice like this was the care of the perpetual fire entrusted to chaste virgins whom they called the Vestal Virgins.

[11] The incense that was burned in the Ancient Church, and consequently in the Israelite Church, was prepared from fragrant substances, such as stacte, onycha, galbanum, and frankincense, because perception was meant by an odour, and delightful perception by a fragrant odour, see 925, 1514, 1517-1519, 3577, 4624-4634, 4748, 10054. But 'frankincense' in particular means the truth of faith, and therefore when frankincense is mentioned in the Word oil, bread, minchah, or else gold, by which the good of love is meant, is linked with it, as in Isaiah,

All those from Sheba will come. They will bring gold and frankincense, and will proclaim the praises of Jehovah. Isaiah 60:6.

Similarly those who came from the east, in Matthew,

Wise men from the east came, seeking the Lord who had then been born ... opening their treasures; and they presented gold, frankincense, and myrrh. Matthew 2:1-2, 11.

In the Word those who were from the east and were called 'sons of the east' mean people who possessed the cognitions or knowledge of goodness and truth, see 3249, 3762. 'Sheba' has the same meaning, 1171, 3240. And for the meaning of 'gold' as the good of love, see the places referred to in 9874 or 9881.

[12] In Jeremiah,

They will bring burnt offering and sacrifice, and minchah, and frankincense. Jeremiah 17:26.

'Minchah' in like manner means the good of love, 9992, 10137. From all this it is evident that in the Word 'frankincense' means truth that composes faith; for where good is spoken of in the Word, so too is truth, on account of the heavenly marriage, which is that of goodness and truth, in every single part of it, see the places referred to in 9263[end], 9314. For the same reason also oil as well as frankincense was placed on a minchah, Leviticus 2:1-2, 15, though not on a minchah required for a sin offering, Leviticus 5:11, nor on a minchah for jealousy, Numbers 5:15. The reason why they were not placed on these minchahs was that such minchahs were presented for expiation from evils, and as long as a person is at the stage of expiation he cannot receive the good of love or truth of faith, because evils stand in the way. It is different after they have been expiated or removed.

[13] The good of love cannot be imparted to anyone unless at the same time the truth of faith is as well. For good brings truth into being, and in that truth it acquires a particular quality and receives an outward form. This was why every minchah had frankincense on it, as did the loaves of the presence which were laid on the table in the tent of meeting, Leviticus 24:7, the good of love being meant by 'loaves', 3478, 3813, 4211, 4217, 4735, 4976, 8410, 9323, 9545, 10040, 10137.

(Odkazy: Exodus 30:1; Ezekiel 8:10-11)

Přejděte do sekce / 10837  

← Předchozí   Další →

   Prostudujte si tuto pasáž
Ze Swedenborgových prací

Odkazy z vydaných prací:

Arcana Coelestia 10182, 10198, 10199, 10201, 10272, 10295, 10296, 10298, 10331, 10343, 10402

Heaven and Hell 86

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 62, 129, 279, 305, 307


Odkazy z nepublikovaných prací E. Swedenborga:

Apocalypse Explained 242

Další novokřesťanský komentář

Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Přeložit: