Bible

 

Ezekiel 16

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:

2 Mensekind, maak aan Jerusalem sy gruwels bekend

3 en : So spreek die Here HERE tot Jerusalem: Jou afkoms en jou geboorte is uit die land van die Kanaäniete; jou vader was 'n Amoriet en jou moeder 'n Hetitiese vrou.

4 En wat jou geboorte aangaan--die dag toe jy gebore is, is jou nawelstring nie afgesny nie; en jy is nie met water gewas om jou te reinig nie; ook is jy nie met sout ingevrywe of in doeke toegedraai nie.

5 Geen oog het medelyde met jou gehad om vir jou een van hierdie dinge te doen, om vir jou jammer te wees nie; maar jy is op die oop veld gegooi uit afsku vir jou lewe, die dag toe jy gebore is.

6 En Ek het by jou verbygegaan en jou sien spartel in jou bloed; toe het Ek vir jou gesê in jou bloed: Leef! Ja, Ek het vir jou gesê in jou bloed: Leef!

7 Ontelbaar, soos die uitspruitsels van die veld, het Ek jou gemaak! En jy het gegroei en groot geword en die hoogste bloei bereik; jou borste het styf geword, en jou hare het gegroei, maar jy was naak en bloot.

8 En Ek het by jou verbygegaan en jou gesien, en kyk, jou tyd was die tyd van liefde. Toe het Ek my vleuel oor jou uitgesprei en jou naaktheid toegedek. Ja, Ek het vir jou gesweer en met jou 'n verbond aangegaan, spreek die Here HERE, en jy het myne geword.

9 Daarop het Ek jou met water gewas en jou bloed van jou afgespoel en jou met olie gesalf.

10 Ook het Ek jou beklee met veelkleurige klere en vir jou skoene van robbevel gemaak, en Ek het jou gehul in fyn linne en jou oordek met sy.

11 Verder het Ek jou met sierade versier en armbande aan jou hande gesit en 'n ketting om jou hals.

12 En Ek het 'n ring aan jou neus gesit en oorringe aan jou ore en 'n pragtige kroon op jou hoof.

13 Ja, jy het jou versier met goud en silwer, en jou klere was fyn linne en sy en veelkleurige stowwe; jy het fynmeel en heuning en olie geëet, en jy was buitengewoon mooi en so voorspoedig dat jy koninklike waardigheid bereik het.

14 Daarby het daar 'n naam van jou af uitgegaan onder die nasies vanweë jou skoonheid, want dit was volmaak deur my versiersels wat Ek op jou aangebring het, spreek die Here HERE.

15 Maar jy het vertrou op jou skoonheid en gehoereer vanweë jou naam; en jy het jou hoererye uitgestort op elkeen wat verbygegaan het, dat dit syne sou wees.

16 En jy het van jou klere geneem en vir jou kleurige hoogtes gemaak en op hulle gehoereer--dinge wat nie voorgekom het nie en nie moet wees nie.

17 Daarby het jy jou versiersels uit my goud en my silwer geneem wat Ek jou gegee het, en jy het vir jou beelde van manne gemaak en daarmee gehoereer.

18 En jy het jou veelkleurige klere geneem en dié beelde omhul; jy het ook my olie en my reukwerk voor hulle neergesit.

19 En my brood wat Ek jou gegee het--fynmeel en olie en heuning waarmee Ek jou gespysig het--dit het jy voor hulle neergesit as 'n lieflike reuk; ja, so was dit, spreek die Here HERE.

20 Verder het jy jou seuns en jou dogters geneem wat jy vir My gebaar het, en dié aan hulle geoffer om verteer te word. Was dit nie genoeg met jou hoererye nie,

21 dat jy my kinders geslag en dié oorgegee het deurdat jy hulle vir hulle deur die vuur laat gaan het?

22 Ook het jy by al jou gruwels en jou hoererye nie gedink aan die dae van jou jeug nie, toe jy naak en bloot was en gelê en spartel het in jou bloed.

23 En ná al jou boosheid--wee, wee jou! spreek die Here HERE--

24 het jy vir jou 'n verwulf gebou en vir jou 'n hoogte gemaak op elke plein;

25 by elke uitdraaiplek het jy jou hoogte gebou en jou skoonheid geskend en jou sonder skaamte aangebied aan elkeen wat verbygaan, en jy het jou hoererye vermenigvuldig.

26 Jy het ook gehoereer met die kinders van Egipte, jou baie sinlike nabure; en jy het jou hoerery vermenigvuldig om My te terg.

27 En kyk, Ek het my hand teen jou uitgestrek en die vir jou bestemde deel verminder; en Ek het jou oorgegee aan die hebsug van die wat jou haat, die dogters van die Filistyne wat hulle geskaam het oor jou ontugtige wandel.

28 Verder het jy gehoereer met die kinders van Assur, omdat jy nie bevredig was nie; ja, jy het met hulle gehoereer en is tog nie bevredig nie.

29 En jy het jou hoerery vermenigvuldig na die koopmansland, na Chaldéa; en ook daarmee is jy nie bevredig nie.

30 Hoe smagtend is jou hart, spreek die Here HERE, dat jy al hierdie dinge gedoen het, die werk van 'n onbeskaamde hoer;

31 dat jy jou verwulf by elke uitdraaiplek gebou en jou hoogte op elke plein gemaak het! Maar jy was nie eens soos 'n hoer nie, deurdat jy hoereloon gering geag het.

32 o Die vrou wat owerspel bedrywe! Terwyl sy onder haar man staan, het sy vreemdes aangeneem.

33 Hulle gee geskenke aan al die hoere, maar jy het jou geskenke aan al jou minnaars gegee en hulle gifte aangebied om van alle kante na jou te kom in jou hoererye.

34 So was daar dan by jou in jou hoererye net die teendeel van die vroue, omdat hulle jou nie agternageloop het om te hoereer nie, en deurdat jy hoereloon gegee het terwyl aan jou geen hoereloon gegee is nie; daarom was jy die teendeel.

35 Daarom, o hoer, hoor die woord van die HERE.

36 So die Here HERE: Omdat jou koper uitgestort is en jou skaamte ontbloot is deur jou hoererye met jou minnaars en met al jou afskuwelike drekgode, en vanweë die bloed van jou kinders wat jy aan hulle gegee het,

37 daarom, kyk, Ek sal al jou minnaars versamel vir wie jy aangenaam was, en almal wat jy liefgehad het, saam met almal wat jy gehaat het; en Ek sal hulle van alle kante teen jou versamel en jou naaktheid vir hulle ontbloot, sodat hulle jou hele naaktheid kan sien.

38 En Ek sal jou oordeel volgens die verordeninge van vroue wat owerspel bedrywe en bloed vergiet, en sal jou oorgee aan die bloedige dood van grimmigheid en naywer.

39 En Ek sal jou in hulle hand oorgee, en hulle sal jou verwulf afbreek en jou hoogtes omgooi en jou jou klere uittrek en jou versiersels wegneem en jou naak en bloot laat staan.

40 Dan sal hulle teen jou 'n menigte laat optrek en jou stenig en jou met hulle swaarde stukkend kap.

41 Hulle sal ook jou huise met vuur verbrand en strafgerigte teen jou oefen voor die van baie vroue; en Ek sal 'n einde aan jou hoerery maak, en jy sal ook nie meer hoereloon gee nie.

42 En Ek sal my grimmigheid tot rus bring teen jou--dan sal my ywer van jou afwyk, en Ek sal stil word en nie meer toornig wees nie.

43 Omdat jy nie gedink het aan die dae van jou jeug nie en my toorn opgewek het met al hierdie dinge--kyk, so sal Ek dan ook jou wandel op jou hoof laat neerkom, spreek die Here HERE; en het jy dan nie die skandelike daad gedoen bo al jou gruwels nie?

44 Kyk, elkeen wat spreekwoorde maak, sal 'n spreuk op jou toepas, naamlik: Soos die moeder, so haar dogter.

45 Jy is die dogter van jou moeder, wat 'n afsku gehad het van haar man en haar kinders; en jy is die suster van jou susters, wat 'n afsku gehad het van hulle mans en hulle kinders: julle moeder was 'n Hetitiese vrou, en julle vader 'n Amoriet.

46 En jou groot suster is Samaría, sy met haar dogters wat woon aan jou linkerkant; maar jou suster wat kleiner as jy is, wat aan jou regterkant woon, is Sodom met haar dogters.

47 Maar jy het nie gewandel in hulle weë en nie gehandel volgens hulle gruwels nie; net 'n kort rukkie--en jy het verderfliker gehandel as hulle in al jou weë.

48 So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, gewis, jou suster Sodom, sy met haar dogters, het nie gehandel soos jy gehandel het, jy met jou dogters nie.

49 Kyk, dít was die ongeregtigheid van jou suster Sodom: In trotsheid, oorvloed van brood en sorgelose rus het sy en haar dogters geleef, maar sy het die hand van die arme en behoeftige nie versterk nie.

50 En toe hulle hoogmoedig was en gruwelikheid voor my aangesig bedryf het, het Ek, toe Ek dit sien, hulle weggeruim.

51 Samaría het ook nie die helfte van jou sondes gedoen nie: jy het gruwels vermenigvuldig, meer as hulle, en jy het jou susters geregverdig deur al jou gruwels wat jy gedoen het.

52 Dra dan ook jou skande, jy wat vir jou susters ingetree het: deur jou sondes wat jy gruweliker gemaak het as hulle, is hulle regverdiger as jy. Skaam jou dan ook, en dra jou skande, omdat jy jou susters geregverdig het.

53 En Ek sal hulle lot verander, die lot van Sodom en haar dogters, en die lot van Samaría en haar dogters; en Ek sal jou lot verander tussen dié twee in;

54 dat jy jou skande kan dra en jou kan skaam oor alles wat jy gedoen het deur hulle te troos.

55 En jou susters, Sodom met haar dogters, sal na hulle vorige toestand terugkeer; en Samaría met haar dogters sal na hulle vorige toestand terugkeer; en jy met jou dogters sal na julle vorige toestand terugkeer.

56 Ja, die naam van jou suster Sodom is in jou mond nie gehoor in die dag van jou trotsheid nie,

57 voordat jou boosheid geopenbaar is, soos in die tyd van versmading deur die dogters van Aram en deur almal wat daar rondom was--die dogters van die Filistyne--wat jou van alle kante verag het.

58 Jou skandelike daad en jou gruwels moet jy dra, spreek die Here HERE.

59 Want so die Here HERE: Ja, Ek doen aan jou soos jy gedoen het, wat die eedswering geminag het deur die verbond te verbreek.

60 Ewenwel sal Ek dink aan my verbond met jou in die dae van jou jeug, en Ek sal met jou 'n ewige verbond oprig.

61 Dan sal jy aan jou weë dink en skaam wees, as jy jou susters aanneem wat groter is as jy, by dié wat kleiner is as jy, en Ek hulle aan jou as dogters gee; al is dit nie kragtens die verbond met jou nie.

62 En Ek sal my verbond met jou oprig, en jy sal weet dat Ek die HERE is;

63 sodat jy kan nadink en beskaamd staan en jou mond nie meer oopmaak vanweë jou skande nie, as Ek vir jou versoening sal bewerk oor alles wat jy gedoen het, spreek die Here HERE.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Explained 1029

Apocalypse Revealed 350, 880

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

Doctrine of the Lord 64

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 139


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 93, 213, 289, 297, 374, 622, 666, ...

Apocalypse Revealed 134, 166, 189, 209, 213, 216, 245, ...

Conjugial Love 119

The Lord 28

Doctrine of Life 79

Heaven and Hell 180

True Christian Religion 306, 314, 583, 782


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 126, 141, 195, 238, 240, 242, 272, ...

Spiritual Experiences 246, 5160

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 24:22, 38:16

Exodus 15:16, 24:8

Leviticus 26:30

Numbers 35:16, 17, 18, 21, 31

Deuteronomy 1:10, 11, 22:22, 24, 29:24, 32:13, 32, 43

1 Kings 12:28, 14:23

2 Chronicles 21:11, 28:3, 5, 18, 25, 36:17

Esther 9:27

Job 29:6, 34:26, 40:4

Psalms 45:15, 78:37, 85:3, 106:38, 41, 45, 147:14

Proverbs 7:19

Song of Solomon 1:10, 11

Isaiah 3:11, 19, 21, 10:11, 14:1, 24:5, 33:24, 43:1, 27, 44:22, 47:8, 55:3, 57:5, 9, 58:1, 61:8

Jeremiah 1:16, 2:2, 10, 18, 20, 24, 3:1, 11, 20, 24, 11:10, 13:26, 27, 19:5, 23:40, 25:9, 31:32, 46:27, 52:13

Lamentations 2:15

Ezekiel 5:6, 8, 12, 13, 15, 7:3, 8, 20, 9:10, 16:3, 20, 22, 27, 36, 43, 45, 57, 58, 17:19, 18:7, 20:4, 26, 28, 29, 43, 22:2, 23:1, 3, 23, 25, 36:18, 22, 25, 32, 37:26, 43:10

Daniel 9:13, 14

Hosea 1:2, 2:5, 10, 20, 4:18, 8:9, 10, 9:1, 11:1, 14:1

Micah 1:5, 5:12, 13

Luke 1:72, 15:22, 22:20

John 10:3

Romans 2:1, 3:19, 6:21, 9:4

Ephesians 5:26

1 Peter 3:20

1 John 5:6

Revelation 17:16

Word/Phrase Explanations

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

HERE
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Jerusalem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

geboorte
'Nativity,' as in Genesis 10:32, signifies reformation. Out of thy nativity and out of thy father's house,' as in Genesis 12:1, signifies corporeal and worldly...

land
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

moeder
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

water
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

gewas
It does not take a great leap of imagination to see that “washing” in the Bible represents purification. Washing dirt from the skin is symbolic...

een
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

oog
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

oop
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

veld
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

borste
The breast (Ezek. 16:7), signifies natural good.

hare
The hair is the very outermost part of the body, and "hair" in the Bible represents the outermost expression of whatever the body represents. In...

kyk
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

tyd
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

vleuel
'Wings' signify spiritual truths. 'Wings,' when related to the Lord, signify the divine spiritual. In the opposite sense, 'wings' relate to falsities and rationalizations from...

gesweer
The Lord swearing by himself signifies that divine truth testifies, for He is divine truth itself, and this testifies from itself and means itself. It...

olie
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

linne
'Silk' signifies intermediate celestial good and truth. It means good because it is soft, and truth because it shines. 'Silk,' like 'fine linen,' denotes genuine...

armbande
Bracelets (Gen. 25:22) signify truth, and in this passage divine truth, because the Lord is treated of.

neus
'A blast of the breath of the nostrils' signify the same thing as 'his anger and wrath.'

goud
'Money' relates to truth.

silwer
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

heuning
'Honey' signifies the delight derived from good and truth or from the affection thereof, and specifically the external delight. Thus it signifies the delight of...

geëet
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

voorspoedig
'To be made to prosper' signifies being provided for. Which is why 'Jehovah made it prosper in his hand' means Divine Providence. 

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

nasies
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

skoonheid
Beauty of his ornament (Ezek. 7:20) signifies the church and its doctrine.

klere
'Robes,' as in Revelation 7, signify truths of defense. Before they were washed they signified falsities. People in falsities from ignorance in the spiritual world,...

beelde
'Images' denote things fashioned from man’s own intelligence.

voor
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

brood
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

reuk
Fragrance means the affection of truth derived from good.

seuns
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dogters
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

gebaar
In a general sense, being "born" in the Bible represents one spiritual state producing another, usually some form of love or affection producing or "giving...

kinders
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

boosheid
'Wickedness' signifies evil, and 'iniquity' signifies falsities.

gebou
wrought (also entwined or entwisted) is predicated of the natural scientific principle, and in Isaiah 45:13, of divine natural truth.

verbygaan
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

Egipte
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

uitgestrek
The hand in the Bible represents power, which is easy to understand, so to reach out or stretch out the hand means to exercise power,...

haat
If you truly hate someone, that means you would kill them and destroy their reputation if you could do so without repercussion – not a...

Filistyne
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

Bevredig
'What satisfies' is what nourishes the soul.

Chaldéa
Chaldea was a land lying along the Euphrates river near its mouth, south of Babylon, part of what is now southern Iraq. It was a...

werk
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

hoer
'A harlot' signifies the affection of falsities, thus the church corrupted.

man
In general, men are driven by intellect and women by affections, and because of this men in the Bible generally represent knowledge and truth and...

gee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

kom
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

vroue
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

Hoor
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

koper
Brass and iron as in Isaiah 48:4 and Daniel 7:19 signify what is hard.

ontbloot
'Unclothed' signifies being deprived of the truths of faith.

oordeel
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

swaarde
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

huise
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...


The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

baie
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

stil
When something is described as quiet, still or calm in the Bible, it represents the state of peace that comes with being aligned with the...

suster
The Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 'Sister' denotes intellectual truth, when...

groot
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

woon
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

Sodom
"Sodom" in the Bible represents the love of self and the love of ruling or dominating others springing from the love of self. This is...

behoeftige
'Poor' signifies someone who is not in truths, and people who are ignorant of good and truth, but desire instruction.

versterk
To 'be strengthened,' as in Genesis 21:18, signifies being supported.

helfte
Half and double in reference to numbers in the world have a similar signification as the numbers themselves.

sondes
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

troos
When the Bible talks about someone being comforted or consoled, it generally means that they are being offered ideas that will help bring them to...

terugkeer
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

mond
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

Aram
'Syria,' as in Ezekiel 27:16, signifies the church regarding knowledges of truth and good.

verag
To revile something – or "reproach," as it is often translated – represents making a direct and deliberate attack on what is spiritually true, in...

ewige
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

weet
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

beskaamd
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

Bible

 

Genesis 24:22

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

22 En toe die kamele genoeg gedrink het, neem die man 'n goue ring, 'n halfsikkel in gewig, en twee armbande vir haar hande, tien sikkels goud in gewig.

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3099


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 2959, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, ...

Hop to Similar Bible Verses

Ezekiel 16:11

Word/Phrase Explanations

kamele
A camel (Matt. 22:24) signifies scientific knowledge. Camels are confirming scientifics, and cattle are the knowledges of good and truth (Jer. 49:32.)

Genoeg
'Sufficiency' relates to the reception of good, because good is the spiritual nourishment of the soul, as natural food is the nourishment of the body.

gedrink
To be drunken without wine (Isa. 29:9), are they who are unconcerned about the Word, and the truths of faith, and thus have no inclination...

man
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

twee
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

armbande
Bracelets (Gen. 25:22) signify truth, and in this passage divine truth, because the Lord is treated of.

hande
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

tien
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

goud
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Conjugial Love
Article | Ages 15 - 17

 Correspondences of Water
Illustration of places in the Word that relate to water.
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Family Worship: The Story of Isaac and Rebekah
Ideas for reading and discussing the story of Isaac and Rebekah in Genesis 24. Includes suggestions for extending the experience such as dramatizing parts of the story.
Religion Lesson | Ages 3 - 12

 Gifts for a Bride
The story includes two love stories: Isaac and Rebekah, and a beautiful wedding Swedenborg witnessed in heaven.
Story | Ages 4 - 8

 Isaac and Rebekah
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Isaac and Rebekah
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Isaac and Rebekah Marry
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Isaac Greets Rebekah
Drawing of Isaac greeting Rebekah after her journey.
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Isaac Marries Rebekah
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Isaac Meets Rebekah
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Marriage & Consent
Consent is more than a person saying "yes" to a marriage proposal. It sets the stage for asking and giving consent throughout a marriage.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Preparing for Marriage
Lesson and activities to explore ways we can prepare for a loving marriage.
Religion Lesson | Ages over 15

 Protecting Marriage
Worship Talk | Ages over 18

 Puppet Play: Isaac and Rebekah
Activity | Ages 7 - 14

 Quotes: Marriage Is a Gift from God
Teaching Support | Ages over 15

 Rebekah at the Well
This story shows the Lord’s love and care for those who trust in Him and obey His teachings. 
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Rebekah at the Well: Servant Asks for Water
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Rebekah Gives Servant Water
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Servant Brings Rebekah
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Story of Isaac and Rebekah Retold
Retelling of the story of Isaac and Rebekah for younger children.
Story | Ages 4 - 8

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 619

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

619. But in thy mouth it shall be sweet as honey, signifies outwardly delightful. This is evident from the signification of "mouth," as being what is exterior; for this treats of the little book and eating it up, and "the little book" signifies the Word, and "eating it up" signifies perception and exploration; thence "the mouth," which first receives, means the external of the Word. It is evident also from the signification of "sweet as honey," as being the delight of natural good. The external of the Word was "sweet as honey," that is, thus delightful, because the external of the Word is such that it can be applied to any love whatever, or to any principle derived therefrom; and these can be confirmed by it. The external of the Word, which is the sense of its letter, is such because many things in it are written in accordance with the appearances presented to the natural man, and many appearances, when not interiorly understood, are fallacies, like the fallacies of the senses. Those, therefore, who love to live for the body and for the world, by means of these appearances draw over the external of the Word to confirm evils of life and falsities of faith.

(Odkazy: Revelation 10:9)


[2] This was done especially by the sons of Jacob, who applied all things of the Word to themselves, and from the sense of the letter they held the belief, and also maintain it to this day, that they were chosen in preference to others, and therefore were a holy nation; that their Jerusalem, the temple there, the ark, the altar, the sacrifices, with innumerable other things, were holy of themselves; they did not know, and did not wish to know, that the holiness of all those things proceeded solely from this, that they represented things Divine proceeding from the Lord that are called celestial and spiritual, and are the holy things of heaven and the church, and that to think that these are holy of themselves, and not because of the Divine things they represent, would be to falsify and adulterate the Word by applying it to themselves and to their own loves. It was similar with their belief respecting the Messiah, that he would be king of the world, and would raise them above all other nations and peoples throughout the globe; not to mention other things which they gathered from the mere sense of the letter of the Word, which to them were sweet as honey in the mouth. This is why the things in the spiritual sense of the Word are undelightful, for in that sense are the truths themselves which are not according to appearances; as that the Jewish nation itself was not holy, but worse than every other nation, consequently that it was not chosen; that the city of Jerusalem merely signifies the Lord's church and doctrine respecting Him and the holy things of heaven and the church; and that the temple, the ark, the altar, and the sacrifices represented the Lord and the holy things that proceed from Him, and that for this and no other reason were they holy. These are truths that are stored up inwardly in the sense of the letter of the Word, that is, in its internal spiritual sense; and these truths they deny, because, as was said, they have falsified and adulterated the Word in the sense of the letter; and these things therefore are undelightful to them, like foods that are bitter in the belly.

[3] It is said that the little book was "in the mouth sweet as honey," because "honey" signifies the delight of natural good; that "honey" signifies that delight can be seen from the following passages. In Ezekiel:

It was said to the prophet, Open wide thy mouth and eat that I give thee. And I saw and behold, a hand was put forth unto me, and lo, the roll of a book was therein; and when he had spread it before me it was written in front and behind, and written thereon were dirges, moaning, and woe. Then he said unto me, Son of man, eat this roll, and go speak unto the house of Israel. Then he said unto me, Feed thy belly and fill thy bowels with this roll that I give thee; and when I ate it, it was in my mouth as honey for sweetness. And he said, Go to the house of Israel and speak my words unto them (Ezekiel 2:8-10; 3:1-4).

These things involve things altogether similar to those in Revelation. The command to the prophet Ezekiel "to eat the roll of the book" involves something similar as the command to John "to eat the little book," namely, to explore how the Divine truth which is in the Word is yet received, perceived, and appropriated by those who are of the church; for the prophet Ezekiel and John represent the doctrine of truth and the Word, therefore the exploration was made with them. It was made by eating a book, because "to eat" signifies to perceive and thus to appropriate, as has been shown above; and when this has been ascertained, namely, how the Word was still perceived, it is said to the prophet Ezekiel that "he should go to the house of Israel and speak to them the words of God;" also to the prophet John that "he must prophesy," that is, still teach the Word in the church; and this because the book was perceived to be "in his mouth sweet as honey," that is, because the Word in the sense of the letter is still delightful, but for the reason that this sense can be applied to any principles of falsity and to any loves of evil, and can thus serve them in confirming the delights of the natural life separated from the delights of the spiritual life; and when these are separated they become mere delights of the loves of the body and of the world whence are principles of falsity from fallacies.

[4] In Isaiah:

A virgin shall conceive and bear a son, and shall call His name God-with-us. Butter and honey shall He eat, that He may know to reject the evil and to choose the good (Isaiah 7:14, 15).

That this was said of the Lord is proved in Matthew (Matthew 1:23). Anyone can see that "butter and honey" do not mean here butter and honey, but something Divine corresponding to them, for it is added, "that He may know to reject the evil and to choose the good," and that is not known by eating butter and honey; but "butter" signifies the delight of spiritual good, and "honey" the delight of natural good, consequently the two signify the Lord's Divine spiritual and Divine natural, and thus His Human, interior and exterior. That the Lord's Human is meant can be seen from its being said that "a virgin shall conceive and bear a son;" and that it is Divine from its being said, "and shall call His name God-with-us," "to call a name" signifying the quality of a thing, here what the Divine is, for He was to be called "God-with-us."

(Odkazy: Isaiah 7:14-15)


[5] "Butter and honey" also signify the delight of spiritual and natural good in these words in the same chapter:

Butter and honey shall everyone eat that remains in the land (verse 22).

"That remains" mean those that are inwardly and also outwardly good from the Lord, consequently who receive the good proceeding from the Lord in truths; the blessedness therefrom of the internal or spiritual man, and also of the external or natural man, is signified by "butter and honey."

(Odkazy: Isaiah 7:22)


[6] In Job:

He shall suck the poison of asps; the viper's tongue shall slay him. He shall not see the streams, the flowings of the brooks of honey and butter (Acts of the Apostles 20:16, 17).

This is said of hypocrites who talk well and smoothly about God, about the neighbor, and about heaven and the church, and yet think altogether otherwise; and because they cunningly contrive by these means to captivate minds, although in heart they cherish what is infernal, it is said, "He shall suck the poison of asps, the viper's tongue shall slay him." That such have no delight in natural good or spiritual good is meant by "He shall not see the streams, the flowings of the brooks of honey and butter," "streams" meaning the things of intelligence, and "the flowings of the brooks of honey and butter," the things therefrom that are of affection and love, which are the very delights of heavenly life. Every delight of life that abides to eternity is a delight of spiritual good and truth, and from that a delight of natural good and truth; but hypocritical delight is a natural delight separate from spiritual delight, and this delight is turned in the other life into what is direfully infernal. Evidently "butter and honey" do not mean here butter and honey, for where, in the world, can there be found "flowings of brooks of honey and butter"?

(Odkazy: Acts of the Apostles 20:16-17; Job 20:16-17)


[7] "Milk and honey" have a similar signification as "butter and honey;" and as "milk" signifies the delight of spiritual good, and "honey" the delight of natural good, and these delights are with those who are of the Lord's church, therefore the land of Canaan, which signifies the church, was called:

A land flowing with milk and honey (Exodus 3:8, 17; Leviticus 20:24; Numbers 13:27; 14:8; Deuteronomy 6:3; 11:9; 26:9, 15; 27:3; 31:20; Joshua 5:6; Jeremiah 11:5; 32:22; Ezekiel 20:6).

That in the Word "the land of Canaan" means the church has been shown above (n. 29, 304, 431); and the church is with those only who are in spiritual good and at the same time in natural good; in such the church is formed by the Lord; for the church is in man and not outside of him, consequently is not with those with whom these goods are not. These goods with their delights are signified by "milk and honey."

(Odkazy: Jeremiah 11:9; The Apocalypse Explained 29, 304, The Apocalypse Explained 431)


[8] There was also much honey in the land of Canaan at that time, because at that time the church of the Lord was there, as can be seen from the first book of Samuel, where it is said:

That they came into the forest, where there was honey upon the face of the ground, and there was a stream of honey, and Jonathan's eyes were opened by tasting the honey (1 Samuel 14:25-27, 29).

"Jonathan's eyes were opened by tasting the honey" because "honey" corresponds to natural good and its delight, and this good gives intelligence and enlightens, from which Jonathan knew that he had done evil; as we read in Isaiah, "He shall eat butter and honey, that he may know to reject the evil and to choose the good." For at that time correspondences exhibited their effects outwardly, since all things of the Israelitish Church consisted of correspondences, which represented and signified things celestial and spiritual.

[9] Again, "oil and honey" have a similar signification as "butter and honey" in the following passages. In Moses:

He made him to ride on the high places of the earth, and fed him with the produce of the fields; he made him to suck honey out of the cliff, and oil out of the flint of the rock (Deuteronomy 32:13).

This is in the song of Moses, which treats of the church in its beginning, and afterward in its progress, and finally in its end. Those that constituted the Ancient Church are described by these words, not those however who constituted the Israelitish Church, for these were evil from the beginning even to the end, as can be seen from their fathers in Egypt, and afterwards in the wilderness; but the Ancient Church, the men of which are meant by "their fathers," was that which the Lord "made to ride on the high places of the earth, and fed with the produce of the fields." That to these the good of natural love and the good of spiritual love with their delights were given by means of truths, from which they had their intelligence and according to which they lived, is signified by "he made him to suck honey out of the cliff, and oil out of the flint of the rock," "honey" signifying the delight of natural love, "oil," the delight of spiritual love, and "the cliff" and "the flint of the rock," truth from the Lord. (That "oil" signifies the good of love and charity, may be seen above, n. 375; and that "cliffs" and "rocks" signify truth from the Lord, n. 411, 443)

(Odkazy: The Apocalypse Explained 375, 411, The Apocalypse Explained 443)


[10] In David:

I fed 1 them with the fat of wheat, and with honey out of the rock I satisfied them (Psalms 81:16).

"The fat of wheat" signifies the delight of spiritual good, and "honey out of the rock," the delight of natural good through truths from the Lord (as above). It is to be known that natural good is not good unless there is also spiritual good; for all good flows in through the spiritual man or mind into the natural man or mind, and so far as the natural man or mind receives the good of the spiritual man or mind so far man receives good; that there may be good there must be both, or the two sides, consequently natural good separated from spiritual good is in itself evil, although by man it is still perceived as good. Since there must be both, it is said in the passages cited and yet to be cited, "butter and honey," "milk and honey;" "fat and honey," as also "oil and honey;" and "butter," "milk," "fat," and "oil" signify the good of spiritual love, and "honey" the good of natural love, together with their delights.

[11] In Ezekiel:

Thus wast thou decked with gold and silver, and thy garments were fine linen and silk and broidered work; thou didst eat fine flour, honey, and oil, whence thou didst become exceeding beautiful, and didst prosper even to a kingdom. But my bread which I gave thee, and the fine flour and oil and honey with which I fed thee, thou didst set before idols as an odor of rest (Ezekiel 16:13, 19).

This is said about Jerusalem, which signifies the church, first the Ancient Church, and afterwards the Israelitish Church. Of the Ancient Church it is said "she was decked with gold and silver," which signifies the love of good and truth that the men of that Church had; "the garments of fine linen, silk, and broidered work," signify the knowledges of celestial, spiritual, and natural truth, "fine linen" signifying truth from a celestial origin, "silk" truth from a spiritual origin, and "broidered work" truth from a natural origin, which is called knowledge [scientificum]. "She ate fine flour, honey and oil," signifies the perception of natural and spiritual truth and good, and their appropriation, "to eat" signifying to be appropriated, "fine flour" truth, "honey" natural good, and "oil" spiritual good, which were appropriated to them by a life according to the truths above mentioned. "She became exceeding beautiful and prospered even to a kingdom" signifies to become intelligent and wise so as to constitute a church, "beauty" signifying intelligence and wisdom, and a "kingdom" the church. But of the Israelitish Church, which was merely in externals without internals, whence the men of that church were idolatrous, it is said that "they set the fine flour, honey, and oil before the images of a male, or idols, as an odor of rest," that is, they perverted the truths and goods of the church into falsities and evils, and thus profaned them.

[12] In the same:

Judah and the land of Israel were thy merchants in the wheats of Minnith and Pannag, and honey and oil and balsam they gave for thy merchandise (Ezekiel 27:17).

This is said of Tyre, which signifies the church in respect to the knowledges of truth and good; so, too, "Tyre" signifies the knowledges of truth and good themselves belonging to the church; "oil and honey" have a similar signification as above. What is meant here in the spiritual sense by "Judah and the land of Israel," by "the wheats of Minnith and Pannag," and by "balsam," also by "the merchandise of Tyre," may be seen explained above n. 433.

(Odkazy: The Apocalypse Explained 433)


[13] In Moses:

A land of brooks of water, of fountains and depths going forth from the valley and mountain; a land of wheat and barley, and of vine and fig-tree and pomegranate; and of olive oil and honey (Deuteronomy 8:7, 8).

This is said of the land of Canaan, which means the church which is in celestial, spiritual, and natural good, and in truths therefrom; but the contents of this verse are explained above (n. 3 74, 403), showing that "oil and honey" here signify the good of love in the internal or spiritual man and in the external or natural man.

(Odkazy: Deuteronomy 8:7-8; The Apocalypse Explained 374-403)


[14] In David:

The judgments of Jehovah are truth, they are righteous altogether; more desirable than gold and than much fine gold; and sweeter than honey and the dropping of honeycombs (Psalms 19:9, 10).

In the same:

I have not departed from Thy judgment; for Thou hast instructed me. How sweet are Thy words to my palate, more than honey to my mouth (Psalms 119:102, 103).

"Judgments" signify the truths and goods of worship, therefore it is said "the judgments of Jehovah are truth, they are righteous altogether;" "righteous" signifies the good of life and worship therefrom; and as good is also signified by "gold" and "fine gold," it is said that "they are more desirable than gold and than much fine gold," "gold" meaning celestial good, "fine gold" spiritual good, and "desirable" means what belongs to affection and love. Since the goods by which a man is affected are delightful it is said that they are "sweeter than honey and the dropping of honeycombs," and that "the words of Jehovah are sweet to the palate, more than honey to the mouth," "sweet" signifying what is delightful, "honey" natural good, and "the dropping of honeycombs" natural truth. And because "honey" means natural good, and the "mouth" signifies what is external, it is said "more than honey to my mouth," as in Revelation, that "the little book was sweet as honey in the mouth."

(Odkazy: Psalms 19:9-10, 119:102-103)


[15] In Luke:

Jesus said to the disciples, who believed that they saw a spirit, See My hands and My feet, that it is I Myself; feel of Me and see; for a spirit hath not flesh and bones as ye see Me having. Then He said to them, Have ye here anything to eat? And they gave Him a piece of a broiled fish and of a honeycomb. And He took it and did eat it before them (Luke 24:39, 41-43).

From the series of these words regarded in the spiritual sense it is very evident that "honeycomb" and "honey" signify natural good, for the Lord disclosed to His disciples that He had glorified or made Divine His whole Human, even to its natural and sensual; this is signified by "hands and feet" and by "flesh and bones," which they saw and felt, "hands and feet" signifying the ultimate of man which is called the natural, "flesh" its good, and "bones" its truth; for all things that are in the human body correspond to spiritual things, the "flesh" corresponding to the good of the natural man, and the "bones" to its truths. (On this correspondence, see in the work on Heaven and Hell 87-102.) And this the Lord confirmed by eating before the disciples of the broiled fish and honeycomb; "the broiled fish" signifying the truth of good of the natural and sensual man, and "the honeycomb," the good of the truth of the same. The Lord, therefore, by letting them feel of Him, showed and confirmed that His whole Human, even to its ultimates, was glorified, that is, made Divine; and this He showed, too, by the eating, in that "He ate before them a piece of broiled fish and of a honeycomb."

[16] As "honey" signifies the good of the natural man, so also:

John the Baptist had his raiment of camel's hair, and a leathern girdle about his loins; and his food was locusts and wild honey (Matthew 3:4; Mark 1:6).

For John the Baptist represented something similar as Elijah; wherefore it is also said that "Elijah should come," by whom John is meant. Elijah represented the Lord in relation to the Word, or the Word from the Lord; John had a similar representation; and as the Word teaches that the Messiah or the Lord was about to come, John was sent before to preach respecting the Lord's coming, according to the predictions in the Word. And as John represented the Word, therefore he represented the ultimates of the Word, which are natural, by his raiment and also by his food, namely, by his raiment of camel's hair and the leathern girdle about his loins; "camel's hair" signifying the ultimates of the natural man, such as are the exterior things of the Word, and "the leathern girdle about the loins," the external bond and connection of these with the interior things of the Word, which are spiritual. "Locust and wild honey" have a like signification, "locust" signifying the truth of the natural man, and "wild honey" its good. It is the same whether you say the truth and good of the natural man or natural truth and good, such as the Word is in its ultimate sense, which is called the sense of the letter or the natural sense, for this was what John represented by his raiment and food.

[17] That:

No leaven and no honey were to be offered in the offerings made by fire to Jehovah (Leviticus 2:11);

because "leaven" signifies the falsity of the natural man, and "honey" the delight of good of the natural man, and in the contrary sense the delight of its evil; this is also like leaven when it is mixed with such things as signify things interiorly holy, for natural delight draws its own from the delights of the love of self and of the world; and as the Israelitish nation was in such delights more than other nations, therefore they were forbidden to use honey in their sacrifices. (On the signification of "honey," as meaning the delight of the good of the natural man, see Arcana Coelestia 5650, 6857, 8056, 10137, 10530)

[18] That:

When Samson had rent the young lion he found in its carcass a swarm of bees and honey, when he was about to take a wife from the Philistine nation (Judges 14:8);

signified the dissipation of faith separated from charity, which the Philistine nation represented; for this reason the Philistines were called "uncircumcised," and this term signified that they were without spiritual love and charity and only in natural love, which is the love of self and of the world. Because such a faith destroys the good of charity it was represented by a young lion that attacked Samson with intent to tear him in pieces, but as Samson was a Nazirite, and by his Naziriteship represented the Lord in respect to His ultimate natural, he rent the lion, and afterwards found in its carcass "a swarm of bees and honey," and this signifies that when such faith has been dissipated, the good of charity succeeds in its place. The other things related of Samson in the book of Judges have a like signification; for there is nothing written in the Word that does not represent and signify such things as belong to heaven and the church, and these can be known only by a knowledge of correspondences, and thus from the spiritual sense of the Word.

-----
Footnotes:

1.  Latin has "I fed," but "I would feed" is found in AC 5943; AR 314.

-----

(Odkazy: Revelation 10:9)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 613, 655

Other New Christian Commentary
Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 John the Baptist
Compare the birth of John the Baptist with the birth of Jesus Christ. What do the births of these men mean in our lives?
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Saul and Jonathan
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: