Bible

 

Ezekiel 16

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí   Další →

1 Verder het die woord van die HERE tot my gekom en gesê:

2 Mensekind, maak aan Jerusalem sy gruwels bekend

3 en : So spreek die Here HERE tot Jerusalem: Jou afkoms en jou geboorte is uit die land van die Kanaäniete; jou vader was 'n Amoriet en jou moeder 'n Hetitiese vrou.

4 En wat jou geboorte aangaan--die dag toe jy gebore is, is jou nawelstring nie afgesny nie; en jy is nie met water gewas om jou te reinig nie; ook is jy nie met sout ingevrywe of in doeke toegedraai nie.

5 Geen oog het medelyde met jou gehad om vir jou een van hierdie dinge te doen, om vir jou jammer te wees nie; maar jy is op die oop veld gegooi uit afsku vir jou lewe, die dag toe jy gebore is.

6 En Ek het by jou verbygegaan en jou sien spartel in jou bloed; toe het Ek vir jou gesê in jou bloed: Leef! Ja, Ek het vir jou gesê in jou bloed: Leef!

7 Ontelbaar, soos die uitspruitsels van die veld, het Ek jou gemaak! En jy het gegroei en groot geword en die hoogste bloei bereik; jou borste het styf geword, en jou hare het gegroei, maar jy was naak en bloot.

8 En Ek het by jou verbygegaan en jou gesien, en kyk, jou tyd was die tyd van liefde. Toe het Ek my vleuel oor jou uitgesprei en jou naaktheid toegedek. Ja, Ek het vir jou gesweer en met jou 'n verbond aangegaan, spreek die Here HERE, en jy het myne geword.

9 Daarop het Ek jou met water gewas en jou bloed van jou afgespoel en jou met olie gesalf.

10 Ook het Ek jou beklee met veelkleurige klere en vir jou skoene van robbevel gemaak, en Ek het jou gehul in fyn linne en jou oordek met sy.

11 Verder het Ek jou met sierade versier en armbande aan jou hande gesit en 'n ketting om jou hals.

12 En Ek het 'n ring aan jou neus gesit en oorringe aan jou ore en 'n pragtige kroon op jou hoof.

13 Ja, jy het jou versier met goud en silwer, en jou klere was fyn linne en sy en veelkleurige stowwe; jy het fynmeel en heuning en olie geëet, en jy was buitengewoon mooi en so voorspoedig dat jy koninklike waardigheid bereik het.

14 Daarby het daar 'n naam van jou af uitgegaan onder die nasies vanweë jou skoonheid, want dit was volmaak deur my versiersels wat Ek op jou aangebring het, spreek die Here HERE.

15 Maar jy het vertrou op jou skoonheid en gehoereer vanweë jou naam; en jy het jou hoererye uitgestort op elkeen wat verbygegaan het, dat dit syne sou wees.

16 En jy het van jou klere geneem en vir jou kleurige hoogtes gemaak en op hulle gehoereer--dinge wat nie voorgekom het nie en nie moet wees nie.

17 Daarby het jy jou versiersels uit my goud en my silwer geneem wat Ek jou gegee het, en jy het vir jou beelde van manne gemaak en daarmee gehoereer.

18 En jy het jou veelkleurige klere geneem en dié beelde omhul; jy het ook my olie en my reukwerk voor hulle neergesit.

19 En my brood wat Ek jou gegee het--fynmeel en olie en heuning waarmee Ek jou gespysig het--dit het jy voor hulle neergesit as 'n lieflike reuk; ja, so was dit, spreek die Here HERE.

20 Verder het jy jou seuns en jou dogters geneem wat jy vir My gebaar het, en dié aan hulle geoffer om verteer te word. Was dit nie genoeg met jou hoererye nie,

21 dat jy my kinders geslag en dié oorgegee het deurdat jy hulle vir hulle deur die vuur laat gaan het?

22 Ook het jy by al jou gruwels en jou hoererye nie gedink aan die dae van jou jeug nie, toe jy naak en bloot was en gelê en spartel het in jou bloed.

23 En ná al jou boosheid--wee, wee jou! spreek die Here HERE--

24 het jy vir jou 'n verwulf gebou en vir jou 'n hoogte gemaak op elke plein;

25 by elke uitdraaiplek het jy jou hoogte gebou en jou skoonheid geskend en jou sonder skaamte aangebied aan elkeen wat verbygaan, en jy het jou hoererye vermenigvuldig.

26 Jy het ook gehoereer met die kinders van Egipte, jou baie sinlike nabure; en jy het jou hoerery vermenigvuldig om My te terg.

27 En kyk, Ek het my hand teen jou uitgestrek en die vir jou bestemde deel verminder; en Ek het jou oorgegee aan die hebsug van die wat jou haat, die dogters van die Filistyne wat hulle geskaam het oor jou ontugtige wandel.

28 Verder het jy gehoereer met die kinders van Assur, omdat jy nie bevredig was nie; ja, jy het met hulle gehoereer en is tog nie bevredig nie.

29 En jy het jou hoerery vermenigvuldig na die koopmansland, na Chaldéa; en ook daarmee is jy nie bevredig nie.

30 Hoe smagtend is jou hart, spreek die Here HERE, dat jy al hierdie dinge gedoen het, die werk van 'n onbeskaamde hoer;

31 dat jy jou verwulf by elke uitdraaiplek gebou en jou hoogte op elke plein gemaak het! Maar jy was nie eens soos 'n hoer nie, deurdat jy hoereloon gering geag het.

32 o Die vrou wat owerspel bedrywe! Terwyl sy onder haar man staan, het sy vreemdes aangeneem.

33 Hulle gee geskenke aan al die hoere, maar jy het jou geskenke aan al jou minnaars gegee en hulle gifte aangebied om van alle kante na jou te kom in jou hoererye.

34 So was daar dan by jou in jou hoererye net die teendeel van die vroue, omdat hulle jou nie agternageloop het om te hoereer nie, en deurdat jy hoereloon gegee het terwyl aan jou geen hoereloon gegee is nie; daarom was jy die teendeel.

35 Daarom, o hoer, hoor die woord van die HERE.

36 So die Here HERE: Omdat jou koper uitgestort is en jou skaamte ontbloot is deur jou hoererye met jou minnaars en met al jou afskuwelike drekgode, en vanweë die bloed van jou kinders wat jy aan hulle gegee het,

37 daarom, kyk, Ek sal al jou minnaars versamel vir wie jy aangenaam was, en almal wat jy liefgehad het, saam met almal wat jy gehaat het; en Ek sal hulle van alle kante teen jou versamel en jou naaktheid vir hulle ontbloot, sodat hulle jou hele naaktheid kan sien.

38 En Ek sal jou oordeel volgens die verordeninge van vroue wat owerspel bedrywe en bloed vergiet, en sal jou oorgee aan die bloedige dood van grimmigheid en naywer.

39 En Ek sal jou in hulle hand oorgee, en hulle sal jou verwulf afbreek en jou hoogtes omgooi en jou jou klere uittrek en jou versiersels wegneem en jou naak en bloot laat staan.

40 Dan sal hulle teen jou 'n menigte laat optrek en jou stenig en jou met hulle swaarde stukkend kap.

41 Hulle sal ook jou huise met vuur verbrand en strafgerigte teen jou oefen voor die van baie vroue; en Ek sal 'n einde aan jou hoerery maak, en jy sal ook nie meer hoereloon gee nie.

42 En Ek sal my grimmigheid tot rus bring teen jou--dan sal my ywer van jou afwyk, en Ek sal stil word en nie meer toornig wees nie.

43 Omdat jy nie gedink het aan die dae van jou jeug nie en my toorn opgewek het met al hierdie dinge--kyk, so sal Ek dan ook jou wandel op jou hoof laat neerkom, spreek die Here HERE; en het jy dan nie die skandelike daad gedoen bo al jou gruwels nie?

44 Kyk, elkeen wat spreekwoorde maak, sal 'n spreuk op jou toepas, naamlik: Soos die moeder, so haar dogter.

45 Jy is die dogter van jou moeder, wat 'n afsku gehad het van haar man en haar kinders; en jy is die suster van jou susters, wat 'n afsku gehad het van hulle mans en hulle kinders: julle moeder was 'n Hetitiese vrou, en julle vader 'n Amoriet.

46 En jou groot suster is Samaría, sy met haar dogters wat woon aan jou linkerkant; maar jou suster wat kleiner as jy is, wat aan jou regterkant woon, is Sodom met haar dogters.

47 Maar jy het nie gewandel in hulle weë en nie gehandel volgens hulle gruwels nie; net 'n kort rukkie--en jy het verderfliker gehandel as hulle in al jou weë.

48 So waar as Ek leef, spreek die Here HERE, gewis, jou suster Sodom, sy met haar dogters, het nie gehandel soos jy gehandel het, jy met jou dogters nie.

49 Kyk, dít was die ongeregtigheid van jou suster Sodom: In trotsheid, oorvloed van brood en sorgelose rus het sy en haar dogters geleef, maar sy het die hand van die arme en behoeftige nie versterk nie.

50 En toe hulle hoogmoedig was en gruwelikheid voor my aangesig bedryf het, het Ek, toe Ek dit sien, hulle weggeruim.

51 Samaría het ook nie die helfte van jou sondes gedoen nie: jy het gruwels vermenigvuldig, meer as hulle, en jy het jou susters geregverdig deur al jou gruwels wat jy gedoen het.

52 Dra dan ook jou skande, jy wat vir jou susters ingetree het: deur jou sondes wat jy gruweliker gemaak het as hulle, is hulle regverdiger as jy. Skaam jou dan ook, en dra jou skande, omdat jy jou susters geregverdig het.

53 En Ek sal hulle lot verander, die lot van Sodom en haar dogters, en die lot van Samaría en haar dogters; en Ek sal jou lot verander tussen dié twee in;

54 dat jy jou skande kan dra en jou kan skaam oor alles wat jy gedoen het deur hulle te troos.

55 En jou susters, Sodom met haar dogters, sal na hulle vorige toestand terugkeer; en Samaría met haar dogters sal na hulle vorige toestand terugkeer; en jy met jou dogters sal na julle vorige toestand terugkeer.

56 Ja, die naam van jou suster Sodom is in jou mond nie gehoor in die dag van jou trotsheid nie,

57 voordat jou boosheid geopenbaar is, soos in die tyd van versmading deur die dogters van Aram en deur almal wat daar rondom was--die dogters van die Filistyne--wat jou van alle kante verag het.

58 Jou skandelike daad en jou gruwels moet jy dra, spreek die Here HERE.

59 Want so die Here HERE: Ja, Ek doen aan jou soos jy gedoen het, wat die eedswering geminag het deur die verbond te verbreek.

60 Ewenwel sal Ek dink aan my verbond met jou in die dae van jou jeug, en Ek sal met jou 'n ewige verbond oprig.

61 Dan sal jy aan jou weë dink en skaam wees, as jy jou susters aanneem wat groter is as jy, by dié wat kleiner is as jy, en Ek hulle aan jou as dogters gee; al is dit nie kragtens die verbond met jou nie.

62 En Ek sal my verbond met jou oprig, en jy sal weet dat Ek die HERE is;

63 sodat jy kan nadink en beskaamd staan en jou mond nie meer oopmaak vanweë jou skande nie, as Ek vir jou versoening sal bewerk oor alles wat jy gedoen het, spreek die Here HERE.

← Předchozí   Další →

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Explained 1029

Apocalypse Revealed 350, 880

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

The Lord 64

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 139


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 93, 213, 289, 297, 374, 622, 666, ...

Apocalypse Revealed 134, 166, 189, 209, 213, 216, 245, ...

Conjugial Love 119

The Lord 28

Doctrine of Life 79

Heaven and Hell 180

True Christian Religion 306, 314, 583, 782


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 126, 141, 195, 238, 240, 242, 272, ...

Spiritual Experiences 246, 5160

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 24:22, 38:16

Exodus 15:16, 24:8

Leviticus 26:30

Numbers 35:16, 17, 18, 21, 31

Deuteronomy 1:10, 11, 22:22, 24, 29:24, 32:13, 32, 43

1 Kings 12:28, 14:23

2 Chronicles 21:11, 28:3, 5, 18, 25, 36:17

Esther 9:27

Job 29:6, 34:26, 40:4

Psalms 45:15, 78:37, 85:3, 106:38, 41, 45, 147:14

Proverbs 7:19

Song of Solomon 1:10, 11

Isaiah 3:11, 19, 21, 10:11, 14:1, 24:5, 33:24, 43:1, 27, 44:22, 47:8, 55:3, 57:5, 9, 58:1, 61:8

Jeremiah 1:16, 2:2, 10, 18, 20, 24, 3:1, 11, 20, 24, 11:10, 13:26, 27, 19:5, 23:40, 25:9, 31:32, 46:27, 52:13

Lamentations 2:15

Ezekiel 5:6, 8, 12, 13, 15, 7:3, 8, 20, 9:10, 16:3, 20, 22, 27, 36, 43, 45, 57, 58, 17:19, 18:7, 20:4, 26, 28, 29, 43, 22:2, 23:1, 3, 23, 25, 36:18, 22, 25, 32, 37:26, 43:10

Daniel 9:13, 14

Hosea 1:2, 2:5, 10, 20, 4:18, 8:9, 10, 9:1, 11:1, 14:1

Micah 1:5, 5:12, 13

Luke 1:72, 15:22, 22:20

John 10:3

Romans 2:1, 3:19, 6:21, 9:4

Ephesians 5:26

1 Peter 3:20

1 John 5:6

Revelation 17:16

Word/Phrase Explanations

woord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

HERE
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Jerusalem
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

geboorte
'Nativity,' as in Genesis 10:32, signifies reformation. Out of thy nativity and out of thy father's house,' as in Genesis 12:1, signifies corporeal and worldly...

land
'Lands' of different nations are used in the Word to signify the different kinds of love prevalent in the inhabitants.

moeder
In general, mothers in the Bible represent the Lord's church on earth, or the church among those who know and follow the Lord. In some...

dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

water
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

gewas
It does not take a great leap of imagination to see that “washing” in the Bible represents purification. Washing dirt from the skin is symbolic...

een
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

oog
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

oop
To open,' as in Revelation 9, signifies communication and conjunction.

veld
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

bloed
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

gesê
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

borste
The breast (Ezek. 16:7), signifies natural good.

hare
The hair is the very outermost part of the body, and "hair" in the Bible represents the outermost expression of whatever the body represents. In...

kyk
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

tyd
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

vleuel
'Wings' signify spiritual truths. 'Wings,' when related to the Lord, signify the divine spiritual. In the opposite sense, 'wings' relate to falsities and rationalizations from...

gesweer
The Lord swearing by himself signifies that divine truth testifies, for He is divine truth itself, and this testifies from itself and means itself. It...

olie
Oil – typically olive oil – was an extremely important product in Biblical times, for food preparation, medicinal ointment and for burning in lamps. As...

linne
'Silk' signifies intermediate celestial good and truth. It means good because it is soft, and truth because it shines. 'Silk,' like 'fine linen,' denotes genuine...

armbande
Bracelets (Gen. 25:22) signify truth, and in this passage divine truth, because the Lord is treated of.

neus
'A blast of the breath of the nostrils' signify the same thing as 'his anger and wrath.'

goud
'Money' relates to truth.

silwer
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

heuning
'Honey' signifies the delight derived from good and truth or from the affection thereof, and specifically the external delight. Thus it signifies the delight of...

geëet
When we eat, our bodies break down the food and get from it both energy and materials for building and repairing the body. The process...

voorspoedig
'To be made to prosper' signifies being provided for. Which is why 'Jehovah made it prosper in his hand' means Divine Providence. 

naam
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

nasies
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

skoonheid
Beauty of his ornament (Ezek. 7:20) signifies the church and its doctrine.

klere
'Robes,' as in Revelation 7, signify truths of defense. Before they were washed they signified falsities. People in falsities from ignorance in the spiritual world,...

beelde
'Images' denote things fashioned from man’s own intelligence.

voor
In most cases, the meaning of "before" is pretty straightforward, both as a way of assessing relative time, and in its use meaning "in someone's...

brood
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

reuk
Fragrance means the affection of truth derived from good.

seuns
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

dogters
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

gebaar
In a general sense, being "born" in the Bible represents one spiritual state producing another, usually some form of love or affection producing or "giving...

kinders
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

boosheid
'Wickedness' signifies evil, and 'iniquity' signifies falsities.

gebou
wrought (also entwined or entwisted) is predicated of the natural scientific principle, and in Isaiah 45:13, of divine natural truth.

verbygaan
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

Egipte
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

uitgestrek
The hand in the Bible represents power, which is easy to understand, so to reach out or stretch out the hand means to exercise power,...

haat
If you truly hate someone, that means you would kill them and destroy their reputation if you could do so without repercussion – not a...

Filistyne
The Philistines play a large role in the Bible as one of the longest-standing and most bitter rivals of the people of Israel, clashing with...

Bevredig
'What satisfies' is what nourishes the soul.

Chaldéa
Chaldea was a land lying along the Euphrates river near its mouth, south of Babylon, part of what is now southern Iraq. It was a...

werk
'Works,' as in Genesis 46:33, denote goods, because they are from the will, and anything from the will is either good or evil, but anything...

hoer
'A harlot' signifies the affection of falsities, thus the church corrupted.

man
In general, men are driven by intellect and women by affections, and because of this men in the Bible generally represent knowledge and truth and...

gee
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

kom
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

vroue
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

Hoor
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

koper
Brass and iron as in Isaiah 48:4 and Daniel 7:19 signify what is hard.

ontbloot
'Unclothed' signifies being deprived of the truths of faith.

oordeel
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

swaarde
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

huise
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

vuur
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...


The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

baie
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

stil
When something is described as quiet, still or calm in the Bible, it represents the state of peace that comes with being aligned with the...

suster
The Lord calls people who are in truth from the good of charity from Him 'sisters,' as in Matthew 12:50. 'Sister' denotes intellectual truth, when...

groot
The word "great" is used in the Bible to represent a state with a strong degree of love and affection, of the desire for good;...

woon
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

Sodom
"Sodom" in the Bible represents the love of self and the love of ruling or dominating others springing from the love of self. This is...

behoeftige
'Poor' signifies someone who is not in truths, and people who are ignorant of good and truth, but desire instruction.

versterk
To 'be strengthened,' as in Genesis 21:18, signifies being supported.

helfte
Half and double in reference to numbers in the world have a similar signification as the numbers themselves.

sondes
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

troos
When the Bible talks about someone being comforted or consoled, it generally means that they are being offered ideas that will help bring them to...

terugkeer
Everyone knows the phrase "the natural order of things." It means that everything is in its proper place, occupying the niche it is meant to...

mond
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

Aram
'Syria,' as in Ezekiel 27:16, signifies the church regarding knowledges of truth and good.

verag
To revile something – or "reproach," as it is often translated – represents making a direct and deliberate attack on what is spiritually true, in...

ewige
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

weet
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

beskaamd
To be ashamed (Gen 2:25) signifies to be in evil

Bible

 

Genesis 24:22

Afrikaans 1953     

Studovat vnitřní smysl

← Předchozí    Celá kapitola    Další →

22 En toe die kamele genoeg gedrink het, neem die man 'n goue ring, 'n halfsikkel in gewig, en twee armbande vir haar hande, tien sikkels goud in gewig.

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3099


Další odkazy Swedenborga k tomuto verši:

Arcana Coelestia 2959, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, ...

Hop to Similar Bible Verses

Ezekiel 16:11

Word/Phrase Explanations

kamele
A camel (Matt. 22:24) signifies scientific knowledge. Camels are confirming scientifics, and cattle are the knowledges of good and truth (Jer. 49:32.)

Genoeg
'Sufficiency' relates to the reception of good, because good is the spiritual nourishment of the soul, as natural food is the nourishment of the body.

gedrink
To be drunken without wine (Isa. 29:9), are they who are unconcerned about the Word, and the truths of faith, and thus have no inclination...

man
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

twee
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

armbande
Bracelets (Gen. 25:22) signify truth, and in this passage divine truth, because the Lord is treated of.

hande
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

tien
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

goud
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Conjugial Love
Article | Ages 15 - 17

 Correspondences of Water
Illustration of places in the Word that relate to water.
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Family Worship: The Story of Isaac and Rebekah
Ideas for reading and discussing the story of Isaac and Rebekah in Genesis 24. Includes suggestions for extending the experience such as dramatizing parts of the story.
Religion Lesson | Ages 3 - 12

 Gifts for a Bride
The story includes two love stories: Isaac and Rebekah, and a beautiful wedding Swedenborg witnessed in heaven.
Story | Ages 4 - 8

 Isaac and Rebekah
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Isaac and Rebekah
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Isaac and Rebekah Marry
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Isaac Greets Rebekah
Drawing of Isaac greeting Rebekah after her journey.
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Isaac Marries Rebekah
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Isaac Meets Rebekah
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Marriage & Consent
Consent is more than a person saying "yes" to a marriage proposal. It sets the stage for asking and giving consent throughout a marriage.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Preparing for Marriage
Lesson and activities to explore ways we can prepare for a loving marriage.
Religion Lesson | Ages over 15

 Protecting Marriage
Worship Talk | Ages over 18

 Puppet Play: Isaac and Rebekah
Activity | Ages 7 - 14

 Quotes: Marriage Is a Gift from God
Teaching Support | Ages over 15

 Rebekah at the Well
This story shows the Lord’s love and care for those who trust in Him and obey His teachings. 
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Rebekah at the Well: Servant Asks for Water
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Rebekah Gives Servant Water
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Servant Brings Rebekah
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Story of Isaac and Rebekah Retold
Retelling of the story of Isaac and Rebekah for younger children.
Story | Ages 4 - 8

Ze Swedenborgových děl

 

Apocalypse Explained # 141

Apocalypse Explained (Whitehead translation)      

Study this Passage

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

141. To eat idol-sacrifices and to commit whoredom, signifies that they may be imbued with evils and with falsities therefrom. This is evident from the signification of "eating," as being to appropriate to themselves, and to be consociated with (see Arcana Coelestia 2187, 2343, 3168, 3513, 5643, 8001); so also to be imbued with; and from the signification of "idol-sacrifices," which are things consecrated to idols, as being evils of every kind (of which more in what follows); and from the signification of "committing whoredom," as being to falsify truths (of which also more presently). That Balaam counseled Balak to invite the sons of Israel to the sacrifices of his gods appears from what was shown in the preceding article, and from these words of Moses:

Israel abode in Shittim, where the people began to commit whoredom with the daughters of Moab; for he called 1 the people unto the sacrifices of their gods; and the people did eat, and bowed down to their gods. Especially did the people join themselves to Baal-peor; therefore the anger of Jehovah was kindled against Israel. And those that were slain were four and twenty thousand (Numbers 25:1-3, 9).

It was among the statutes where sacrifices were instituted that some part of the sacrifices, especially of the thank-offerings, should be burnt from the altar, and some part eaten in the holy place. The "sacrifices" themselves signified worship from love and faith, and the "eating" of them signified appropriation of the good thereof. (That "sacrifices" signified all things of worship from the good of love and faith, see Arcana Coelestia, n. 993, 6905, 8680, 8936, 10042; and "eating" the appropriation of goods, 10109.) As the eating of things sanctified to Jehovah signified the appropriation of good, so the eating of the sacrifices offered to the gods of the nations, and which were called "idol-sacrifices," signified the appropriation of evil.

(Odkazy: Arcana Coelestia 10109; Revelation 2:14)


[2] That to "commit whoredom," in the spiritual sense, signifies to become imbued with falsities, so also to falsify truths, can be seen from many passages in the Word. The same was signified by the whoredoms of the sons of Israel with the daughters of Moab; for all historical parts of the Word involve spiritual things and signify them (as can be seen from the explanations of Genesis and Exodus, called Arcana Coelestia). And as the eating of idol-sacrifices by the sons of Israel and their whoredoms with the daughters of Moab involved such things (for what things signify they involve), therefore it was commanded that the heads of the people should be hung up to Jehovah before the sun; and for the same reason Phinehas the son of Eleazar thrust through a man of Israel and a Midianitish woman in the place of their lust, and for doing that he also was blessed; and for the same reason there were slain of Israel twenty and four thousand (as may be seen, Numbers 25 to the end). Such punishments and such plagues merely because of the eating of idol-sacrifices, and committing whoredom with the women of another nation, would never have been commanded to be done, unless they had involved heinous offenses against heaven and the church, which do not appear in the literal sense of the Word, but only in its spiritual sense. The heinous offenses involved were the profanation at once of the goods and of the truths of the church, and this, as has been said above, was the appropriation of evil and falsity.

(Odkazy: Numbers 25:1)


[3] That adulteries and whoredoms involve such things is evident from numerous passages in the Word, where they are recounted, which show clearly that they signify the adulterations of good and the falsifications of truth, as in the following. In Ezekiel:

Jerusalem, thou hast trusted in thy beauty, and hast committed whoredom because of thy renown, so that thou hast poured out thy whoredoms on everyone that passed by. Thou has committed whoredom with the sons of Egypt thy neighbors, great of flesh, and hast multiplied thy whoredom. Thou hast committed whoredom with the sons of Asshur, when there was no satiety to thee, with whom thou committedst whoredom. Thou hast multiplied thy whoredom even to Chaldea, the land of traffic. An adulterous woman receiveth strangers instead of her husband. All give reward to their harlots, 2 but thou hast given reward to all thy lovers, and hast rewarded them that they may come unto thee on every side in thy whoredoms. Wherefore, O harlot! hear the word of Jehovah (Ezekiel 16:15, 26, 28-29, 32-33, 35.).

Who cannot see that by "whoredoms" here are not meant whoredoms in the usual natural sense? For the church in which all the truths of the Word have been falsified is treated of; this is what is meant by "whoredoms;" for "whoredoms" in the spiritual sense, or spiritual whoredoms, are no other than falsifications of truth. "Jerusalem" here is the church; the "sons of Egypt," with whom she committed whoredom, are scientifics and knowledges of every kind, perversely applied to confirm falsities; the "sons of Asshur" are reasonings from falsities; "Chaldea," the land of traffic, is the profanation of truth; the "rewards" that she gave to her lovers are the vendings of falsities; and because of the adulteration of good by the falsifications of truth, that church is called a "woman adulterous while subject to her husband."

[4] In the same:

Two women, the daughters of one mother, committed whoredoms in Egypt; they committed whoredoms in their youth. One committed whoredom while subject to me, and chose for lovers the Assyrians her neighbors; she bestowed her whoredoms upon them yet she hath not left her whoredoms in Egypt. The other hath corrupted her love more than she, and her whoredoms above the whoredoms of her sister; she increased her whoredoms, she loved the Chaldeans; the sons of Babel came to her to the bed of loves, and they defiled her with their whoredom (Ezekiel 23:2-3, 5-8, 11, 14, 16-17).

Here also by "whoredoms" are in like manner meant spiritual whoredoms, as is evident from every particular. "Two women, the daughters of one mother, are the two churches, the Israelitish and the Jewish; "whoredoms" with "the Egyptians," "the Assyrians," "the Chaldeans," signify the like as above; "the bed of loves with the sons of Babel" is the profanation of good.

(Odkazy: Ezekiel 23:5, Ezekiel 23:7-8)


[5] In Jeremiah:

Thou hast committed whoredoms with many companions, thou hast profaned the land with thy whoredoms, and with thine evil. Hast thou seen that which backsliding Israel hath done? She hath gone away upon every high mountain, and under every green tree, and there committeth whoredom. Perfidious Judah also hath gone away and committed whoredom, so that by the voice of her whoredom she hath profaned the land; she hath committed adultery with stone and with wood (Jeremiah 3:1-2, 6, 8-9).

"Israel" is the church that is in truth, "Judah" the church that is in good, for they represented these two churches. The falsifications of truth are signified by the "whoredoms of Israel," and the adulterations of good by "the whoredoms of Judah." "To go away upon every high mountain and under every green tree and to commit whoredom" is to seek after all the knowledges of good and truth, even from the Word, and to falsify them; "to commit adultery with stone and wood" is to pervert and profane all truth and good; "stone" signifying truth, and "wood" signifying good.

[6] In the same:

Run ye to and fro through the streets of Jerusalem, and seek in the broad places thereof, if ye can find a man [vir], if there be any doing judgment, seeking truth. When I fed them to the full they committed whoredom and came by troops to the house of the harlot (Jeremiah 5:1, 7).

To "run to and fro through the streets, and to seek in the broad places of Jerusalem," is to see and explore the doctrinals of that church; for "Jerusalem" is the church, and "streets" and "broad places" are doctrinals. "If ye have found a man, if there be any doing judgment, seeking truth," means whether there be any truth in the church. "When I fed them to the full they committed whoredom," means that when truths were revealed to them they falsified them. Such a church, in respect to doctrine, is the "house of the harlot," into which they "came by troops."

[7] In the same:

Thine adulteries, and thy neighings, the lewdness of thy whoredom, thine abominations on the hills in the field have I seen. Woe unto thee, O Jerusalem! thou wilt not be made clean (Jeremiah 13:27).

"Neighings" are profanations of truth, because a "horse" signifies the intellectual where there is truth; "the hills in the field" are goods of truth in the church, which have been perverted.

[8] In the same:

In the prophets of Jerusalem I have seen a horrible stubbornness in adulterating and in walking in a lie (Jeremiah 23:14).

They have wrought folly in Israel, and have committed adultery with their companions' wives, and have spoken My 3 word in My name falsely (Jeremiah 29:23).

To "adulterate" and to "commit adultery" here clearly mean to pervert truths; "the prophets" signifying those who teach truths from the Word; for it is said "in adulterating and walking in a lie," and "they have spoken My word falsely." A "lie" in the Word signifies falsity.

[9] In Moses:

Your sons shall be shepherds in the wilderness forty years, and shall bear your 4 whoredoms even till their carcasses are consumed in the wilderness (Numbers 14:33).

The sons of Israel did not bear whoredoms and were not for that reason consumed in the wilderness, but because they spurned heavenly truths, as is evident from this, that it was so said to them because they wished not to enter into the land of Canaan, but to return to Egypt; "the land of Canaan" signifies heaven and the church, with the truths thereof; and "Egypt" signifies the same falsified and turned into magic.

[10] In Micah:

All her graven images shall be beaten to pieces, and all the rewards of whoredom shall be burned up with fire; and all her idols will I lay waste, for she hath gathered them from the hire of an harlot, therefore even to the hire of an harlot shall they return (Micah 1:7).

"Graven images" and "idols" signify falsities that are from self-intelligence; "the rewards of whoredom" are the knowledges of truth and good that they have applied to falsities and evils and have thus perverted.

[11] In Hosea:

Jehovah said to the prophet, Take unto thee a wife of whoredoms and children of whoredoms, for whoring the land doth commit whoredom in departing from Jehovah (Hosea 1:2).

By this was represented what the quality of the church was, namely, that it was wholly in falsities.

[12] In the same:

They sinned against Me; I will change their glory into disgrace. They committed whoredom; because they have forsaken Jehovah. Whoredom, wine, and new wine, have occupied the heart. Your daughters commit whoredom, and your daughters-in-law commit adultery (Hosea 4:7, 10-11, 13).

"Whoredom, wine, and new wine," are falsified truths; "whoredom" falsification itself; "wine" interior falsity; "new wine" exterior falsity; "daughters who commit whoredom" are the goods of truth perverted; "daughters-in-law who commit adultery" are evils conjoined with falsities therefrom.

[13] In Isaiah:

It shall come to pass after the end of seventy years that Jehovah will visit Tyre, that she may return to her meretricious hire, and commit whoredom with all the kingdoms of the earth upon the faces of the world; at length her merchandise [and her meretricious hire] shall be holiness to Jehovah (Isaiah 23:17, 18).

"Tyre," in the Word, is the church in respect to the knowledges of truth and good; "meretricious hire" the same knowledges applied, by perverting them, to evils and falsities; "her merchandise" the vending of these. "To commit whoredom with all the kingdoms of the earth," is with all and every truth of the church. "Her merchandise and her meretricious hire shall be holiness to Jehovah" because these signify the knowledges of truth and good applied by them to falsities and evils; and by means of the knowledges themselves regarded in themselves, a man can gain wisdom; for knowledges are means of becoming wise, and they are also means of becoming insane. They are the means of becoming insane when they are falsified by being applied to evils and falsities. The like is signified where it is said that:

They should make to themselves friends of the unrighteous mammon (Luke 16:9);

and where it is commanded that:

They should borrow from the Egyptians gold, silver, and raiment, and take them away from them (Exodus 3:22; 12:35-36).

By the "Egyptians" are signified scientifics of every kind which they used to falsify truths.

(Odkazy: Isaiah 23:17-18)


[14] In Moses:

I will cut off the soul that looketh unto them that have familiar spirits and unto wizards, to go a-whoring after them (Leviticus 20:5, 6).

In Isaiah:

He entereth into peace, he walketh in uprightness. But draw ye near, ye sons of the enchantress, the seed of the adulterer and the harlot (Isaiah 57:2-3).

In Nahum:

Woe to the city of bloods, all in a lie, the horseman ascendeth, and the flaming of the sword, and the flashing of the spear, a multitude of the slain; for the multitude of the whoredoms of the harlot, of the mistress of sorceries, selling the nations through her whoredoms (Nahum 3:1, 3-4).

In Moses:

A covenant must not be made with the inhabitants of the land, lest the sons and daughters go a-whoring after their gods (Exodus 34:15-16).

In the same:

That ye may remember all the commandments of Jehovah, and do them; and that ye spy not after your own heart and your own eyes, after which ye are wont to go a-whoring (Numbers 15:39).

In Revelation:

Babylon hath made all nations to drink of the wine of the wrath of her whoredom (Revelation 14:8);

The angel said, I will show thee the judgment of the great harlot that sitteth upon many waters; with whom the kings of the earth have committed whoredom (Revelation 17:1-2);

Babylon hath made all nations to drink of the wine of the wrath of her whoredom, and the kings of the earth have committed whoredom with her (Revelation 18:3);

He hath judged the great harlot, which did corrupt the earth with her whoredom (Revelation 19:2).

It is manifest that in these passages by "whoredoms" are meant the falsifications of truth.

(Odkazy: Exodus 34:15; Leviticus 20:5-6)


[15] As such things are signified by "whoredoms" and "adulteries," and as these have the same signification in heaven, therefore in the Israelitish church, which was a representative church, in which all things were significative, the following commands were given:

That there should be no harlot nor whoremonger in Israel (Deuteronomy 23:17);

That the man that committed adultery with the wife of a man, and the man that committed adultery with the wife of his companion should be put to death (Leviticus 20:10);

That the hire of a harlot should not be brought into the house of Jehovah for any vow (Deuteronomy 23:18);

That the sons of Aaron should not take a harlot to wife, nor a woman put away by her husband. That the high priest should take a virgin to wife. That the daughter of a priest, if she profaned herself by committing whoredom, should be burned with fire (Leviticus 21:7, 9, 13-14). (Besides many other passages.)

[16] That "whoredoms" and "adulteries" involve such things has been testified to me from much experience in the other life. The spheres from spirits who have been of such character have made these things evident; from the presence of spirits who have confirmed falsities in themselves, and have applied truths from the sense of the letter of the Word to confirm them, there exhales an abominable sphere of whoredom. Such spheres correspond to all the prohibited degrees (of which, see Lev. 20:11- 21) with a difference according to the application of truths to falsities and the conjunction of falsities with evils, especially with evils that gush out of the love of self (of which more may be seen in the work on Heaven and Hell 384-386).

-----
Footnotes:

1. In Hebrew: "they called," as also found in Apocalypse Explained 140, 401; Apocalypse Revealed 114; Arcana Coelestia 10652.

2. In Hebrew: "They give reward to all harlots," as also found in Apocalypse Explained 695; Arcana Coelestia 8904 Arcana Coelestia 8904[1-12].

3. In Hebrew: "the word," as also found in Arcana Coelestia 2466, 8904. "My" is found in Apocalypse Revealed 134 and in True Christian Religion 314.

4. In Hebrew: "your," as also found in Apocalypse Explained 633; Arcana Coelestia 2466, 8904, but Apocalypse Revealed 134 has "their."

-----

(Odkazy: Deuteronomy 23:17-18; Ezekiel 23:5, Ezekiel 23:7-8; Leviticus 20:11-21; Revelation 2:14)

Přejděte do sekce / 1232  

← Předchozí   Další →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 129, 161, 164, 195, 222, 240, 242, 323, 410, 433, 590, 695, 817, 862, 881, 887, 1008, 1032, 1034, 1047, 1080, 1130, 1201


Thanks to the Swedenborg Foundation for their permission to use this translation.


Přeložit: