Amanani 32

Studovat vnitřní smysl

← Amanani 31   Amanani 33 →     

1 Oonyana bakaRubhen noonyana bakaGadi baye benemfuyo eninzi, inkulu kunene. Balibona ilizwe laseYazere nelizwe laseGiliyadi, nantso loo ndawo iyindawo yemfuyo.

2 Beza oonyana bakaGadi noonyana bakaRubhen, bathetha kuMoses nakuElazare umbingeleli, nakwizikhulu zebandla, bathi,

3 IAtaroti, neDibhon, neYazare, neNimra, neHeshbhon, ne-Elale, neSebham, neNebho, neBhehon,

4 ilizwe awalibethayo uYehova phambi kwebandla lakwaSirayeli, lilizwe lemfuyo; ke abakhonzi bakho banemfuyo.

5 Bathi, Ukuba usibabale, abakhonzi bakho mabanikwe elo zwe, ukuba libe lelabo; ungasiwezi iYordan.

6 Wathi uMoses koonyana bakaGadi noonyana bakaRubhen, Baye emfazweni abazalwana benu, nihlale apha na nina?

7 Yini na ukuba nizityhafise iintliziyo zoonyana bakaSirayeli, ukuba bangaweleli ezweni abanika lona uYehova?

8 Benjenjalo ooyihlo ekubasuseni kwam eKadeshe-bharneha, ukuba balikhangele ilizwe.

9 Benyuka bada baya esihlanjeni sakwaEshkoli, balibona ilizwe, bazityhafisa iintliziyo zoonyana bakaSirayeli, ukuba bangayi ezweni abanikayo uYehova.

10 Wavutha umsindo kaYehova ngaloo mhla, wafunga, wathi,

11 Ndobona ukuba okha awubone amadoda anyukayo eYiputa, athabathela kominyaka imashumi mabini ezelwe enyusa, umhlaba endawufungela uAbraham noIsake noYakobi, kuba engakuzalisanga ukundilandela;

12 ingenguKalebhi unyana kaYefune, umKenazi, noYoshuwa, unyana kaNun; ngokuba bekuzalisile ukumlandela uYehova bona.

13 Wavutha umsindo kaYehova kumaSirayeli, wawabhadulisa entlango iminyaka emashumi mane, sada sagqitywa sonke isizukulwana, esaye senze ububi emehlweni kaYehova.

14 Nanku nisuke nema esikhundleni sooyihlo, nikukwanda kwamadoda awonayo, ukongeza ngakumbi ekuvutheni komsindo kaYehova kwaSirayeli.

15 Xa nithe nabuya ekumlandeleni, wophinda kanjalo abasalise entlango nibonakalise ke aba bantu bonke.

16 Basondela kuye bathi, Izibaya zempahla emfutshane siya kuzibiyela imfuyo yethu apha, imizi siyakhele usapho lwethu.

17 Ke thina siya kukhawuleza sixhobe, sihambe phambi koonyana bakaSirayeli, side sibaseendaweni yabo; usapho lwethu luhlale emizini enqatyisiweyo, ngenxa yabemi balo ilizwe.

18 Asiyi kubuyela ezindlwini zethu, bade oonyana bakaSirayeli balizuze ilifa, elowo ilifa lakhe.

19 Kuba asiyi kudla lifa nabo phesheya kweYordan nangaphaya, xa ilifa lethu silizuze nganeno kweYordan ngasempumalanga.

20 Wathi uMoses kubo, Ukuba nithe nalenza elo lizwi, ukuba nithe naxhobela imfazwe phambi koYehova,

21 bayiwela iYordan bonke abaxhobileyo kuni, behamba phambi koYehova, bada bazigqogqa iintshaba zabo phambi kwabo,

22 leyiswa ilizwe phambi koYehova, nabuya emveni koko: noba msulwa ke kuYehova nakuSirayeli, eli lizwe libe lelenu phambi koYehova.

23 Ke ukuba anithanga nenjenjalo, yabonani, noba nonile kuYehova, nazi ukuba isono senu siya kunifumana.

24 Zakheleni imizi iintsapho zenu, nezibaya zempahla yenu emfutshane, niyenze le nto iphumileyo emlonyeni wenu.

25 Bathetha oonyana bakaGadi noonyana bakaRubhen, bathi, Abakhonzi bakho baya kwenza njengoko inkosi yethu iwise umthetho.

26 Abantwana bethu, nabafazi bethu, nemfuyo yethu, namaqegu ethu onke, oba khona emizini yaseGiliyadi.

27 Ke abakhonzi bakho baya kuwela, bonke abomkhosi bexhobele imfazwe phambi koYehova, njengoko inkosi yethu itshoyo.

28 UMoses wamwisela umthetho ngabo uElazare umbingeleli, noYoshuwa unyana kaNun, neentloko zezindlu zooyise zezizwe zoonyana bakaSirayeli.

29 Wathi uMoses kubo, Ukuba oonyana bakaGadi noonyana bakaRubhen bathe bawela nani eYordan, bonke bexhobele imfazwe phambi koYehova, laza leyiswa ilizwe phambi kwenu, nobanika ilizwe laseGiliyadi, ukuba libe lelabo.

30 Ke ukuba abathanga bawele bexhobile nani, boba nelifa phakathi kwenu ezweni lakwaKanan.

31 Baphendula oonyana bakaGadi noonyana bakaRubhen, bathi, Oko akuthethileyo uYehova kubakhonzi bakho, baya kukwenza.

32 Thina siya kuwela sixhobile phambi koYehova, siye ezweni lakwaKanan, ukuze ibe yeyethu inzuzo yelifa lethu nganeno kweYordan.

33 UMoses wabanika oonyana bakaGadi noonyana bakaRubhen nesiqingatha sesizwe sakwaManase, unyana kaYosefu, ubukumkani bukaSihon ukumkani wama-Amori, nobukumkani bukaOgi ukumkani waseBhashan, ilizwe elo ngokwemizi yalo nemida yalo, imizi yelizwe elo ngeenxa zonke.

34 Bayakha oonyana bakaGadi iDibhon, neAtaroti, neArohere,

35 neAtaroti-shofan, neYazere, neYogebheha,

36 neBhete-nimra, neBhete-haran, imizi enqatyisiweyo, nezibaya zempahla emfutshane.

37 Oonyana bakaRubhen bayakha iHeshbhon, ne-Elale, neKiriyatayim,

38 neNebho, neBhahali-mehon (iguqulwe amagama ayo), neSibhema; bayibiza ngamagama wambi imizi abayakhayo.

39 Baya oonyana bakaMakire, unyana kaManase, eGiliyadi; bayithimba, bawagqogqa ama-Amori abekuyo.

40 UMoses wamnika elaseGiliyadi uMakire, unyana kaManase, wahlala kulo.

41 UYahire unyana kaManase waya wazithimba iilali zakhona, wathi yiHavoti-yahire.

42 UNobha wayawayithimba iKenati namagxamesi ayo, wathi igama layo yiNobha.

← Amanani 31   Amanani 33 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 32      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-4. The perception of the natural man from the Lord or the perception of those who are in faith and good works in the external church, that various truths, which have been applied to selfish purposes, are to be rendered useful to the man of the church.

Verse 5. They perceive also that the delights of the external man are to be kept distinct from those of the internal man.

Verses 6-15. But Divine Truth teaches that the spiritual man cannot engage successfully in temptation without the co-operation of the natural man; that the separated natural man hinders and opposes the progress of the spiritual towards the heavenly life, either causing a long series of temptations, or condemnations and vastation, and that therefore a caution is necessary to the natural man who desires to enjoy his own peculiar delights.

Verses 16-32. But the new natural man is willing to co-operate with the spiritual man in the subjugation of evil, while still desiring to live his own life distinctly; and this is agreeable to Divine Truth, to Divine Good, and to the primary truths of the church.

Verses 33-38. And hence it actually happens that those who are in good works, and those who are in faith, in the external church come into the possession of the natural powers establishing themselves in doctrines of good and truth according te their requirements.

Verses 39-42. And hence, too, it follows that the new will of good is firmly established in the inmost of the natural man; the general evil principle being expelled; the interior natural is enlightened and confirmed in Divine Truths; and even the sensual man shares in the purification.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Explained 434, 435

Apocalypse Revealed 352


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 730, 2280, 4117, 4759, 9437, 10076, 10225


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 440, 633, 654

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

IGenesis 44:16

IEksodus 16:35

Amanani 13:23, 26, 31, 14:22, 23, 24, 33, 34, 21:24, 25, 30, 32, 35, 32:3, 19, 32, 37, 38, 33:45, 34:15

IDuteronomi 1:22, 23, 3:8, 12, 19, 20, 9:24, 32:50, 33:21

Yoshuwa 1:13, 15, 16, 12:1, 6, 13:8, 30, 15:17, 17:1, 18:1, 21:39, 22:2, 4, 7, 9, 13, 16, 18

Abagwebi 2:14, 20, 5:14, 16, 8:11, 10:4, 8, 11:33

2 Samuweli 3:39

1 Kumkani 2:32, 33, 4:13

EyokuQala yeziKronike 2:21, 22, 4:41, 5:18

2 yeziKronike 28:13

UNehemiya 13:18

IiNdumiso 95:10

ImiZekeliso 13:21, 24:16

UIsaya 3:11, 15:2, 4, 6, 16:8

NguYeremiya 8:22, 48:1, 21, 23, 32, 50:19

Amosi 2:9, 10

UMika 7:14

Izenzo zaBapostile 36, 13:18

KumaGalati 6:7

Významy biblických slov

Oonyana
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Ilizwe
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

iintliziyo
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

umsindo
Anger is an emotion so common to people that it requires no definition. However a couple of points of interest can be raised. 1) The...

wafunga
'To sware' is a binding.

ezelwe
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Unyana
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

isizukulwana
To “generate” something is to create it, and that idea underpins the meaning of a “generation” of people – it is a group that was...

ububi
'To hurt,' as mentioned in Revelation 6:6, signifies violation and profanation. 'To hurt' as mentioned in Revelation 9:4, signifies perverting the truths and goods of...

imfuyo
Animals in the Bible generally refer to spiritual activity, the things we actually do on a spiritual level. "Cattle," as typically used in the Bible,...

ilifa
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...

imfazwe
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

Iintshaba
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

isono
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

inkosi
In most cases, a "master" in the Bible refers to truth: knowledge, an understanding of the situation at hand, an understanding of the Lord's wishes,...

umthetho
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

phakathi
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

amagama
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

igama
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...


Přeložit: