Amanani 16

Studovat vnitřní smysl

Xhosa     

← Amanani 15   Amanani 17 →

1 Ke kaloku uKora, unyana kaItsare, unyana kaKehati, unyana kaLevi, noDatan noAbhiram oonyana bakaEliyabhi, no-On unyana kaPelete, oonyana bakaRubhen,

2 bathabatha amadoda angamakhulu amabini, anamanci mahlanu, akoonyana bakaSirayeli, izikhulu zebandla ezanyulwa yintlanganiso, amadoda anodumo; bavukelana noMoses.

3 Babizelana ndawonye ngoMoses nangoAron, bathi kubo, Nisenanele nina, ngokuba lingcwele lonke ibandla, bonke bephela; uYehova uphakathi kwabo. Yini na ukuba niziphakamise phezu kwesikhungu sikaYehova?

4 Weva uMoses, wawa ngobuso.

5 Wathetha kuKora nakwibandla lakhe lonke, esithi, Ngomso uYehova uya kwazisa ongowakhe, ongcwele, amsondeze kuye, lowo amnyulileyo womsondeza kuye.

6 Yenzani oku: zithabatheleni iingcedevu, wena Kora nebandla lakho lonke,

7 nibeke umlilo kuzo, nibeke isiqhumiso phezu kwazo phambi koYehova ngomso. Kothi, umntu athe uYehova wamnyula abe ngcwele yena; senanele nina, nyana bakaLevi.

8 Wathi uMoses kuKora, Khanive, nina nyana bakaLevi.

9 Yinto encinane na kuni, ukuba uThixo kaSirayeli anahlule kwibandla lakwaSirayeli, anisondeze kuye, ukubanisebenze umsebenzi womnquba kaYehova, nime phambi kwebandla, nilungiselele kubo,

10 ekusondezile nje wena nabazalwana bakho bonke, oonyana bakaLevi ndawonye nawe? Nifuna kwanobubingeleli na?

11 Ninani na, wena nebandla lakho lonke, le nto nihlangana ngoYehova? Ke uAron uyintoni na yena, ukuba nimkrokrele?

12 Wathuma uMoses, wabiza uDatan noAbhiram oonyana bakaEliyabhi. Bathi, Asiyi kunyuka size.

13 Yinto encinane na le yokuba usinyuse ezweni elibaleka amasi nobusi, uze kusibulala apha entlango, le nto uhlala uzenze umphathi phezu kwethu?

14 Kananjalo akusingenisanga ezweni elibaleka amasi nobusi, akusinikanga lifa lamasimi nazidiliya; uya kuwakrukra na amehlo ala madoda? Asiyi kunyuka size.

15 Wavutha kunene umsindo kaMoses, wathi kuYehova, Musa ukuwubheka umnikelo wabo wokudla. Andithabathanga ne-esile elinye kubo, andiphathanga kakubi namnye wabo.

16 Wathi uMoses kuKora, Wena nebandla lakho lonke, ze nibe phambi koYehova, wena nabo noAron, ngomso;

17 nithabathe elowo ugcedevu lwakhe, nibeke isiqhumiso phezu kwazo, nisondeze phambi koYehova, elowo abe nogcedevu lwakhe, iingcedevu ezimakhulu mabini anamanci mahlanu; nawe noAron elowo abenogcedevu lwakhe.

18 Bathabatha ke elowo ugcedevu lwakhe, babeka umlilo kuzo, babeka isiqhumiso phezu kwazo, bema emnyango wentente yokuhlangana noMoses noAron.

19 UKora walibizela ndawonye ngabo ibandla lonke emnyango wentente yokuhlangana. Babonakala ubuqaqawuli bukaYehova kwibandla lonke.

20 Wathetha uYehova kuMoses nakuAron, esithi,

21 Zahluleni kweli bandla; ndiya kubagqibela ngephanyazo.

22 Bawa ngobuso, bathi, Thixo, Thixo woomoya benyama yonke, kone umntu wamnye nje, unoburhalarhume kwibandla lonke na?

23 Wathetha uYehova kuMoses, esithi,

24 Thetha kwibandla, uthi, Sukani nimke ngeenxa zonke emzini kaKora noDatan noAbhiram.

25 Wesuka uMoses, waya kuDatan noAbhiram; amlandela amadoda amakhulu akwaSirayeli.

26 Wathetha kwibandla esithi, Mkani ezintenteni zala madoda angendawo, ningachukumisi nto iyeyawo, hleze niphetshethwe ngezono zawo zonke.

27 Benyuka ke, bemka emzini kaKora noDatan noAbhiram ngeenxa zonke. OoDatan noAbhiram bema emnyango weentente zabo, nabafazi babo, noonyana babo, neentsatshana zabo.

28 Wathi uMoses, Niya kwazi ngale nto, ukuba uYehova undithumele ukwenza yonke le misebenzi; ngokuba asiyantliziyo yam.

29 Ukuba aba bathe bafa ngokufa kwabantu bonke, nokuba bathe bavelelwa ngokuvelelwa kwabantu bonke, woba uYehova akandithumanga.

30 Ke ukuba uYehova uthe wenza isimanga, umhlaba wakhamisa umlomo wawo, wabaginya, nento yonke abanayo, behla besaphilile baya kwelabafileyo, noqonda ngoko ukuba la madoda amgibile uYehova.

31 Kwathi, ukugqiba kwakhe ukuwathetha onke la mazwi, wacandeka umhlaba obuphantsi kwabo;

32 umhlaba wawuvula umlomo wawo, wabaginya, nezindlu zabo, nabantu bonke bakaKora, nempahla yabo yonke.

33 Behla bona besaphilile, nento yonke abanayo, baya kwelabafileyo, umhlaba wabaselela, batshabalala, ababakho phakathi kwesikhungu.

34 Onke amaSirayeli abebangqongile abalekiswa sisithonga sesikhalo sabo; ngokuba abesithi, Hleze umhlaba usiginye nathi.

35 Kwaphuma umlilo kuYehova, wawadla amadoda angamakhulu amabini anamanci mahlanu, asondeza isiqhumiso.

36 Wathetha uYehova kuMoses, esithi,

37 Yitsho kuElazare, unyana ka-Aron umbingeleli, azichole iingcedevu eluvundwini, wena uwuchithachithele kude umlilo, ngokuba zingcwele.

38 Iingcedevu zabo bonayo ngakwimiphefumlo yabo, ize nizenze izixwexwe ezicekethekileyo zokwaleka isibingelelo; ngokuba bazisondeza phambi koYehova zangcwaliswa. Zoba ngumqondiso koonyana bakaSirayeli.

39 Wazithabatha ke uElazare umbingeleli iingcedevu zobhedu, ababezisondezile abo batshiswayo, zakhandwa, zaba zezokwaleka isibingelelo.

40 Yaba sisikhumbuzo eso koonyana bakaSirayeli, ukuze kungasondeli ndoda yasemzini, ingengowembewu ka-Aron, iqhumisele ngesiqhumiso phambi koYehova, ukuze ingabi njengoKora nanjengebandla lakhe, njengoko uYehova wathethayo kuye ngoMoses.

41 Lamkrokrela uMoses noAron ngengomso lonke ibandla loonyana bakaSirayeli, lisithi, Nina nibabulele abantu bakaYehova.

42 Kwathi ekubizelweni ndawonye kwebandla ngoMoses nangoAron, babheka ententeni yokuhlangana. Nalo ilifu liyisibekele babonakala ubuqaqawuli bukaYehova.

43 Beza ooMoses noAron phambi kwentente yokuhlangana.

44 Wathetha uYehova kuMoses, esithi,

45 Sukani phakathi kweli bandla, ndiligqibele ngephanyazo. Bawa ngobuso.

46 Wathi uMoses kuAron, Luthabathe ugcedevu, ubeke umlilo phezu kwalo ovela esibingelelweni, ubeke isiqhumiso, ukhawuleze uye ebandleni, ubacamagushele; kuba kuphume uburhalarhume ebusweni bukaYehova, siqalile isibetho.

47 Wathabatha ke uAron njengoko uMoses wathethayo, wabalekela phakathi kwesikhungu; naso isibetho siqalile ebantwini. Wabeka isiqhumiso, wabacamagushela abantu.

48 Wema phakathi kwabafileyo nabahleliyo; sathintelwa ke isibetho.

49 Abo bafayo sisibetho baba lishumi elinesine lamawaka anamakhulu asixhenxe, ngaphandle kwabafayo ngendawo yakwaKora.

50 Wabuyela uAron kuMoses emnyango wentente yokuhlangana; isibetho sathintelwa ke.

← Amanani 15   Amanani 17 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Numbers 16      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-3. On the opposition of those in faith without charity to the true church. They support themselves apparently by the primary doctrines of the church; they approve Divine Good as well as Divine Truth; and they urge that every man is led by selfish love.

Verses 4-19. But the man of the true church comes into profound humiliation on being thus tempted; he depends upon influx from the Lord through the heavens; he sees that the wicked are allowed to assume the appearance of genuine worship; he condemns their vain assumptions, and their discontent; and he knows that their pretensions will be thoroughly tested.

Verses 20-27. Also revelation is made, and exhortation is given to the true church to separate themselves, which actually happens; and the false church continues its opposition.

Verses 28-35. Concerning the judgement and condemnation of those in faith without charity.

Verses 36-40. Concerning the preservation of true external worship, although that which is false and selfish is rejected.

Verses 41-50. And also concerning the effect of false external worship, and true external worship, the former resulting in the destruction of spiritual life by the destruction of remains, and the latter in its preservation.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Explained 324


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 4402, 5922, 7268, 8306, 8351, 8427, 10044, ...

Apocalypse Revealed 285, 393, 395, 468, 629

Doctrine of the Lord 49


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 79, 304, 496, 768

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

IGenesis 18:23, 25, 19:12, 13

IEksodus 2:14, 6:16, 21, 16:3, 7, 19:6, 28:41, 29:45, 46, 32:10

ILevitikus 10:2, 6, 21:6

Amanani 1:16, 53, 3:4, 6, 11:1, 3, 20, 12:1, 13:27, 14:5, 10, 37, 16:4, 22, 17:10, 20:5, 6, 23:21, 26:9, 10, 27:3, 16, 35:34

IDuteronomi 11:6

Yoshuwa 22:18

1 Samuweli 12:3

2 Samuweli 24:17

1 Kumkani 18:36

Umsebenzi 12:10

IiNdumiso 55:16, 99:6, 106:16, 17, 18

ImiZekeliso 21:27

UIsaya 52:11

NguYeremiya 32:27, 51:6

UHezekile 9:8, 44:11, 15, 16

NguYohane 5:36

1 KwabaseKorinte 10:10

2 KwabaseKorinte 6:17

2 kuTimoti 2:19

Hebhere 12:9

UYude 1:11

IsiTyhilelo 18:4

Významy biblických slov

Unyana
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Oonyana
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

ibandla
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

Kora
Korah was a man of the tribe of Levi, who together with Dathan and Abiram, both Reubenites, led an insurrection against Moses and Aaron. Apparently...

umlilo
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

ngomso
'Tomorrow' signifies eternity.

uthixo
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

Amehlo
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

thetha
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Umlomo
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

Umhlaba
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

phakathi
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

nathi
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

amadoda
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

yitsho
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

isibingelelo
The first altar mentioned in the Word was built by Noah after he came out of the ark. On that altar, he sacrificed clean animals...

zoba
"Drawing" is used a number of different ways in the Bible, generally in the sense of pulling, leading or moving: People most commonly draw water,...

Ilifu
In Isaiah 19:1, "Jehovah rides upon a light cloud, and comes into Egypt", signifies the visitation of the natural man from spiritual-natural Divine Truth, for...

wema
'To stand,' and 'come forth' as in Daniel 7:10, refers to truth. In Genesis 24:13, it signifies a state of conjunction of divine truth with...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Korah, Dathan, and Abiram
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Rebellions Against Moses and Aaron
Activity | Ages 7 - 14


Přeložit: