ILevitikus 7

Studovat vnitřní smysl

← ILevitikus 6   ILevitikus 8 →     

1 Nguwo lo umyalelo wedini letyala: liyingcwele kangcwele lona.

2 Apho kuxhelelwa khona idini elinyukayo, loxhelelwa khona idini letyala, negazi lalo litshizwe lijikelezise esibingelelweni.

3 Wosondeza onke amanqatha alo akulo, umsila, nomhlehlo ogubungela izibilini,

4 nezintso zombini, nenqatha lazo, nelisemihlubulweni, nomhlehlo ophezu kwesibindi, ewususa ngasezintsweni; aqhumisele ngezo nto umbingeleli esibingelelweni.

5 Kukudla kwasemlilweni kuYehova, lidini letyala ke elo.

6 Yonke into eyindoda phakathi kwababingeleli yolidla; lodliwa endaweni engcwele; liyingcwele kangcwele lona.

7 Njengoko linjalo idini lesono, linjalo idini letyala: mnye umyalelo kuwo omabini; umbingeleli ocamagusha ngalo, loba lelakhe.

8 Umbingeleli osondeza idini elinyukayo lomntu, isikhumba sedini elinyukayo alisondezayo soba sesombingeleli.

9 Nomnikelo wonke wokudla owosiwa ezikweni lezonka, nawo wonke owenzelwa epanini nasembizeni, woba ngowombingeleli owusondezayo.

10 Ke umnikelo wonke wokudla ogalelwe ioli, nowomileyo, woba ngowoonyana bonke baka-Aron, omnye abe njengomnye.

11 Nguwo lo umyalelo wombingelelo woxolo, aya kuwusondeza kuYehova.

12 Ukuba uthe wasondeza ngenxa yombulelo, wosondeza phezu kombingelelo wombulelo imiqhathane engenagwele egalelwe ioli, nezonkana ezisicaba ezingenagwele, zithanjiswe ioli, nomgubo ocoliweyo, okroqiweyo, oyimiqhathane egalelwe ioli.

13 Kunye nemiqhathane yesonka esingenagwele, wosondeza umsondezo wakhe phezu kombingelelo wakhe wombulelo ongowoxolo;

14 asondeze ube mnye othatyathwe emsondezweni wonke, ube ngumrhumo kuYehova, ube ngowombingeleli olitshizayo igazi lombingelelo woxolo.

15 Nenyama yombingelelo wakhe wombulelo ongowoxolo yodliwa ngomhla wokusondeza kwakhe, kungashiywa nento kuyo kude kuse.

16 Ke ukuba umbingelelo womsondezo wakhe uthe waba ngowesibhambathiso, nokuba ngowokuqhutywa yintliziyo, wodliwa ngomhla wokusondeza kwakhe umbingelelo wakhe; okuseleyo kuwo kudliwe ngengomso.

17 Ke okuseleyo enyameni yombingelelo kwada kwangumhla wesithathu makutshiswe ngomlilo.

18 Ukuba kuthe kwadliwa, nokuba yintwana le yenyama yombingelelo wakhe woxolo, ngomhla wesithathu, awusayi kumkholekisa owusondezayo, awusayi kubalelwa kuye; woba yimbozisa. Ubani odlayo kuwo wobuthwala ubugwenxa bakhe.

19 Nenyama efike entweni yonke eyinqambi mayingadliwa; yotshiswa ngomlilo. Ke yona inyama, bonke abahlambulukileyo boyidla inyama;

20 ubani osukuba esidla inyama yombingelelo woxolo ongokaYehova, enobunqambi bakhe, loo mntu wonqanyulwa, angabikho ebantwini bakowabo.

21 Xa athe ubani wachukumisa into eyinqambi, nokuba bubunqambi bomntu, nokuba bubunqambi bezinto ezizitho zine eziziinqambi, nokuba yinto yonke enezothe eyinqambi, waza wadla inyama yombingelelo woxolo ongokaYehova, wonqanyulwa loo mntu, angabikho ebantwini bakowabo.

22 Wathetha uYehova kuMoses, esithi,

23 Thetha koonyana bakaSirayeli, uthi, Ize ningadli nqatha lankomo, namvu, nabhokhwe.

24 Inqatha lento ezifeleyo, nenqatha lento eqwengiweyo, ningasebenza ngalo emisebenzini yonke; ke ukulidla ningalidli.

25 Kuba bonke abalidlayo inqatha lezinto ezizitho zine, abazisondezileyo zaba kukudla kwasemlilweni kuYehova, loo mntu ulidlayo wonqanyulwa, angabikho ebantwini bakowabo.

26 Ize ningadli gazi emakhayeni enu onke, nelantaka, nelazinto zizizitho zine.

27 Wonke ubani osukuba esidla nto iligazi, loo mntu wonqanyulwa, angabikho ebantwini bakowabo.

28 Wathetha uYehova kuMoses, esithi,

29 Thetha koonyana bakaSirayeli, uthi, Lowo usondeza umbingelelo wakhe woxolo kuYehova, ukuwuzisa umsondezo wakhe kuYehova, wowuthabatha kumbingelelo wakhe woxolo lowo.

30 Izandla zakhe zokuzisa ukudla kwasemlilweni kukaYehova: inqatha eliphezu kwencum wolizisa kunye nencum, ukuba litshangatshangiswe libe ngumtshangatshangiso phambi koYehova.

31 Umbingeleli woqhumisela ngenqatha elo esibingelelweni; ke yona incum ibe yeka-Aron neyoonyana bakhe;

32 umlenze wasekunene niwunike umbingeleli, ube ngumrhumo kumbingeleli emibingelelweni yenu yoxolo.

33 Lowo phakathi koonyana baka-Aron, usondeza igazi lombingelelo woxolo nenqatha, umlenze wasekunene woba ngowakhe, ube sisabelo sakhe.

34 Kuba incum yomtshangatshangiso, nomlenze womrhumo, ndiwuthabathile koonyana bakaSirayeli emibingelelweni yabo yoxolo; ndiwunike uAron umbingeleli, noonyana bakhe, ukuba ube ngummiselo ongunaphakade koonyana bakaSirayeli.

35 Ezo nto ngumxhesho ka-Aron, nomxhesho woonyana bakhe, ekudleni kwasemlilweni kukaYehova, ngomhla awabasondezayo ukuba babe ngababingeleli kuYehova;

36 awawisa umthetho uYehova, ngomhla wokubathambisa kwakhe, ukuba bawunikwe ngoonyana bakaSirayeli; ube ngummiselo ongunaphakade lowo ezizukulwaneni zabo.

37 Nguwo lowo umyalelo wedini elinyukayo, nowomnikelo wokudla, nowedini lesono, nowedini letyala, nowokumisela, nowombingelelo woxolo,

38 awamwisela umthetho ngawo uYehova uMoses, entabeni yaseSinayi, ngomhla wokubawisela kwakhe umthetho oonyana bakaSirayeli, ukuba basondeze imisondezo yabo kuYehova, entlango yaseSinayi.

← ILevitikus 6   ILevitikus 8 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Leviticus 7      

Napsal(a) Henry MacLagan

The general summary of this interesting chapter, expressed also in its closing verses, is as follows:—Verses 1-7. Laws of Divine Order concerning the worship of the Lord from the truth of faith

Verses 8-10. The general law that man can only appropriate good as if it were his own

Verses 11-36. Laws concerning the worship of the Lord from freedom

Verses 22-27. The general law that man cannot appropriate good and truth as his own absolutely

Verses 28-36. The appropriation of spiritual and celestial good, when vivified by the Lord and acknowledged to be from Him, by man's exercise of his own powers from the Lord

Verses 37-38. A general summary of the laws of Divine Order concerning worship.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 353, 2187, 2788, 3400, 3813, 3818, 3880, ...

Apocalypse Revealed 392, 417, 468, 778, 782

Divine Providence 231

Doctrine of the Lord 9

True Christian Religion 288, 506, 707


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 79, 329, 365, 375, 504, 532, 617, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

IEksodus 12:10, 22:30, 27:21, 29:24, 30:33, 38

ILevitikus 1:1, 2:3, 4, 5, 10, 3:1, 3, 17, 4:24, 33, 5:3, 6, 6:11, 7:11, 20, 21, 25, 27, 29, 8:12, 9:20, 21, 10:14, 15, 11:24, 14:13, 18:29, 19:5, 6, 8, 20:3, 21:22, 22:3, 29, 30, 23:29

Amanani 5:8, 6:15, 20, 15:3, 18:8, 10, 18

IDuteronomi 3

1 Samuweli 20:26

2 Kumkani 12:17

2 yeziKronike 29:31, 33:16

IiNdumiso 107:22

UHezekile 33:25, 40:39

Amosi 4:5

1 KwabaseKorinte 10:18

Hebhere 13:15

Významy biblických slov

amanqatha
Fat signifies the celestial principle. Fat things, full of marrow, signify goodnesses. Fat and blood signify interior goods and truths, and hence the Israelites, prior...

engenagwele
For something to be “unleavened” means that it's been made without yeast. Since yeast is what makes bread rise and take on its airy texture,...

igazi
The internal meaning of “blood” is a little tricky, because Swedenborg gives two meanings that seem quite different. In most cases, Swedenborg links blood with...

ubugwenxa
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

Inyama
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

thetha
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

izandla
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

umthetho
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

Oonyana
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...


Přeložit: