ILevitikus 22

Studovat vnitřní smysl

       

1 Wathetha uYehova kuMoses, esithi,

2 Thetha kuAron nakoonyana bakhe, bazahlule ezintweni ezingcwele zoonyana bakaSirayeli, bangalihlambeli igama lam elingcwele ezintweni abazingcwalisayo kum: ndinguYehova.

3 Yithi kubo, Ezizukulwaneni zenu, bonke abantu abangabembewu yenu, abasukuba besondela ezintweni ezingcwale, abazingcwalisayo oonyana bakaSirayeli kuYehova, benobunqambi babo, loo miphefumlo yonqanyulwa, ingabikho ebusweni bam: ndinguYehova.

4 Umntu ngomntu ongowembewu ka-Aron, oneqhenqa, nobhobhozayo, makangazidli izinto ezingcwele, ade ahlambuluke. Nalowo umchukumisayo wonke ubani oyinqambi ngofileyo, nendoda esukuba incola;

5 nomntu osukuba echukumisa yonke into enyakazelayo, eyinqambi kuya, nokuba ngumntu oyinqambi kuye ebunqambini bakhe bonke:

6 umphefumlo osukuba uyichukumisa into enjalo, woba yinqambi, uhlwise; lowo makangadli ezintweni ezingcwele. Ke makawuhlambe umzimba wakhe emanzini;

7 lakutshona ilanga, wothi ehlambulukile adle emveni koko ezintweni ezingcwele; ngokuba kukudla kwakhe.

8 Into ezifeleyo neqwengiweyo makangayidli, azenze inqambi ngayo: ndinguYehova.

9 Ize basigcine isigxina sam, bangazithwalisi isono, bafe ngaso, ngokuba besihlambele sona: ndinguYehova obangcwalisayo.

10 Wonke ongengowakuni aze angadli nto ingcwele; olundwendwe lombingeleli, nomqeshwa, aze angadli nto ingcwele.

11 Umbingeleli xa athe wathenga umntu, waba yintengo yemali yakhe, makadle kuyo lowo, kwanozelelwe endlwini yakhe; abo bodla ukudla kwakhe.

12 Intombi yombingeleli, xa ithe yendela kwindoda engeyeyakuni, yona mayingadli emrhumeni weento ezingcwele.

13 Intombi yombingeleli, xa ithe yangumhlolokazi, nokuba ithe yaliwa, ingazalanga, yabuyela endlwini kayise, yokudla ukudla kukayise njengasebutsheni bayo. Wonke ongengowakuni makangadli kuko.

14 Umntu othe wayidla into engcwele ngokulahleka, makongeze isihlanu sayo kuyo, ayinike umbingeleli into engcwele.

15 Ize bangazihlambeli izinto ezingcwele zoonyana bakaSirayeli, ezo bazirhumela uYehova,

16 babathwalise ubugwenxa betyala ekudleni kwabo izinto zabo ezingcwele: ngokuba ndinguYehova obangcwalisayo.

17 Wathetha uYehova kuMoses, esithi,

18 Thetha kuAron nakoonyana bakhe, nakoonyana bonke bakaSirayeli, uthi kubo, Umntu ngomntu wendlu kaSirayeli, nowakubaphambukeli abakwaSirayeli, osukuba esondeza umsondezo wakhe ngokubhekisele kwizibhambathiso zabo zonke, nangokubhekisele kwimibingelelo yabo yonke yokuqhutywa yintliziyo, asukuba ewusondeza kuYehova, ukuba ube lidini elinyukayo:

19 wothi, ukuze unikholekise, ube liduna eligqibeleleyo lasezinkomeni, nokuba lelasezigusheni, nelasezibhokhweni.

20 Izinto zonke ezinesiphako ize ningazisondezi, ngokuba azisayi kunikholekisa.

21 Umntu, xa athe wasondeza umbingelelo woxolo kuYehova, ukuba ube ngowesibhambathiso esibalulekileyo, nokuba ube ngowokuqhutywa yintliziyo, oziinkomo noyimpahla emfutshane: uze ube ngogqibeleleyo ukuze ukholeke, uze ungabi nasiphako nasiphi.

22 Eziziimfama, ezaphukileyo, ezilinyaziweyo, ezinokhwekhwe, ezinesitshanguba, ize ningazisondezi ezo kuYehova, ninganikeli ngazo ukudla kwasemlilweni esibingelelweni kuYehova.

23 Inkomo negusha enendawo eyolukileyo, neshwabeneyo, ungayenza umbingelelo wokuqhutywa yintliziyo; ke ayiyi kukholekisa ukuba ingowesibhambathiso.

24 Into emasende atyunyuziweyo, nakhandiweyo, naqhiwulweyo, nanqunyulweyo, ize ningayisondezi kuYehova. Ezweni lenu ze ningenjenjalo.

25 Nasesandleni sowolunye uhlanga ize ningamkeli nisondeze ukudla koThixo wenu kwezo nto, nakuziphi; ngokuba ukonakala kwazo kukuzo, isiphako sikuzo; aziyi kunikholekisa.

26 Wathetha uYehova kuMoses, esithi,

27 Inkomo, negusha, nebhokhwe, xa izalwayo, yoba mihla isixhenxe phantsi konina. Kuthabathela kusuku lwesibhozo nangasemva kwalo, iya kukholekisa, ibe ngumsondezo wasemlilweni kuYehova.

28 Inkomo, nokuba yigusha, ize ningayixheli ngamini-nye netakane layo.

29 Xa nithe nawubingelela umbingelelo wombulelo kuYehova, nowubingelela ukuba unikholekise.

30 Wodliwa kwangaloo mhla, ningashiyi nto kuwo kude kuse: ndinguYehova.

31 Ize niyigcine imithetho yam, niyenze: ndinguYehova.

32 Ize ningalihlambeli igama lam elingcwele; ndongcwaliswa phakathi koonyana bakaSirayeli: ndinguYehova oningcwalisayo,

33 onikhuphileyo ezweni laseYiputa, ukuze ndibe nguThixo wenu: ndinguYehova.

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Leviticus 22      

Napsal(a) Henry MacLagan

Instruction to those who are in good and in truth thence derived, that they cannot acknowledge and worship the Lord when defiled by various impurities, lest they should be guilty of profanation. Verses 1-9.

Concerning those who are not qualified to appropriate good, lest there be profanation. Verses 10-16.

That all worship from good must be perfect by truth, and no worship is acceptable which is imperfect on account of some evil or falsity. Verses 17-25.

Further particulars concerning the worship of the Lord in order to avoid profanation. Verses 26-33.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 649, 994, 2165, 2187, 2383, 2405, 3693, ...

Apocalypse Revealed 48, 625

Doctrine of Life 2

Heaven and Hell 287

True Christian Religion 707

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 221


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 79, 152, 239, 548, 617, 695, 785, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

IGenesis 38:11

IEksodus 12:43, 22:29, 30, 28:43, 29:33, 30:33

ILevitikus 1:2, 3, 10, 3:1, 5:15, 16, 7:11, 15, 20, 21, 10:14, 11:24, 25, 27, 28, 31, 32, 39, 40, 43, 45, 14:2, 15:2, 16, 18:21, 19:19, 37, 20:8, 21:8, 15, 22, 23, 22:2, 32

Amanani 15:3, 41, 18:9, 11, 13, 19:11, 13, 20

IDuteronomi 15:21, 17:1, 22:6, 7

1 Samuweli 21:7

UEzra 2:63

UIsaya 8:13, 52:11

UHezekile 44:8, 31

Amosi 4:5

UMalaki 1:8

Významy biblických slov

igama
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Oonyana
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

umphefumlo
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

ilanga
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

Ingcwele
'Sanctuary' signifies the truth of heaven and the church. 'Sanctuary,' as in Ezekiel 24:21, signifies the Word.

ubugwenxa
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

thetha
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Isixhenxe
The number 'seven' was considered holy, as is well known, because of the six days of creation, and the seventh, which is the celestial self,...

Nye
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

phakathi
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

NguThixo
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...


Přeložit: