ILevitikus 19

Studovat vnitřní smysl

       

1 Wathetha uYehova kuMoses, esithi,

2 Thetha kwibandla lonke loonyana bakaSirayeli, uthi kubo, Yibani ngcwele; kuba ndiyiNgcwele mna, Yehova, uThixo wenu.

3 Yoyikani elowo unina noyise; nizigcine iisabatha zam: ndinguYehova, uThixo wenu.

4 Musani ukubheka kwiinto ezingeni; ningazenzeli izithixo ezityhidiweyo: ndinguYehova, uThixo wenu.

5 Xa nibingelela kuYehova umbingelelo woxolo, nobingelela ukuze unikholekise.

6 Wodliwa ngomhla wokubingelela kwenu nangengomso; okuseleyo kwada kwangumhla wesithathu kotshiswa ngomlilo.

7 Ukuba kuthe kwadliwa nokudliwa ngomhla wesithathu, kuyimbozisa; akuyi kukholekisa.

8 Ke okudlayo, wobuthwala ubugwenxa bakhe; ngokuba eyihlambele ingcwele kaYehova; loo mphefumlo wonqanyulwa, ungabikho ebantwini bakowawo.

9 Ekuvuneni kwenu isivuno selizwe lenu, uze ungawavuni ugqibelele amacala entsimi yakho, ungabhikici lubhikico lokuvuna kwakho.

10 Uze ungasicholi isidiliya sakho; nento evuthulukileyo yomdiliya wakho uze ungayibhikici; woyishiyela olusizana nomphambukeli: ndinguYehova, uThixo wenu.

11 Ize ningebi; ize ningakhanyeli into niyazi; ize ningaxokisani.

12 Ize ningalifungi igama lam nixoka; ungalihlambeli igama loThixo wakho: ndinguYehova.

13 Uze ungamcudisi ummelwane wakho, uze ungaxhakamfuli; umvuzo womqeshwa uze ungalali kuwe kude kuse.

14 Uze ungasitshabhisi isithulu; uze ungabeki sikhubekiso phambi kwemfama; uze umoyike uThixo wakho: ndinguYehova.

15 Ze ningenzi bugqwetha ekugwebeni; unganoneleli nomntu osweleyo, ungabeki buso basikhulu; womgweba ngobulungisa ummelwane wakho.

16 Uze ungahambi uyintlebi phakathi kwabantu bakowenu; uze ungalizondi igazi lommelwane wakho: ndinguYehova.

17 Uze ungamthiyi umzalwana wakho entliziyweni yakho; kanye womohlwaya ummelwane wakho, ungazithwalisi sono ngenxa yakhe.

18 Uze ungaphindezeli; uze ungabi nanqala koonyana babantu bakowenu; uze umthande ummelwane wakho ngoko uzithanda ngako; ndinguYehova.

19 Ize niyigcine imimiselo yam. Iinkomo zakho uze ungazizekisi kwiintlobo ezimbini; uze ungayihlwayeli intsimi yakho iintlobo ezimbini zembewu; nengubo yeentlobo ezimbini engumxube ize ingezi phezu kwakho.

20 Xa indoda ithe yayilala inkazana, ilikhobokazana eliganelwe indoda, lingakhululwanga ngokuhlawulelwa, lingaphiwanga nenkululeko: bobethwa; bangabulawa, ngokuba belingakhululekile.

21 Yolizisa idini letyala layo kuYehova emnyango wentente yokuhlangana, inkunzi yemvu, ibe lidini letyala;

22 ayicamagushele umbingeleli ngenkunzi leyo yemvu yedini letyala phambi koYehova ngenxa yesono sayo, eyone ngaso. Yosixolelwa ke isono sayo, eyone ngaso.

23 Xa nifikileyo ezweni elo, natyala yonke imithi edliwayo, nothi iziqhamo zayo zikukungaluki; zoba zezingalukanga kuni iminyaka emithathu, ize zingadliwa.

24 Ngowesine umnyaka, zonke iziqhamo zayo zoba ngumnikelo ongcwele wendumiso kuYehova.

25 Ngomnyaka wesihlanu nozidla iziqhamo zayo, ukuze zinongezele ungeniselo lwayo: ndinguYehova, uThixo wenu.

26 Ize ningadli nto inegazi. Ize ningahlabi sihlabo; ize ningabi ngamatola.

27 Ze ningazichebi nizizungeleze iintlontlo zentloko yenu; ungaloni udini lweendevu zakho.

28 Ize ningazicenti inyama yenu ngenxa yomfi, ningenzi mbhalo wamvambo kuni: ndinguYehova.

29 Musa ukuyihlambela intombi yakho, uyenze ihenyu, ukuze ilizwe lingahenyuzi, lingazali ilizwe ngamanyala.

30 Gcinani iisabatha zam, niyoyike ingcwele yam: ndinguYehova.

31 Musani ukubheka kwabanemishologu; musani ukubafuna oosiyazi, ukuze nenziwe inqambi ngabo: ndinguYehova uThixo wenu.

32 Suka ume ebusweni bengwevu, ububeke ubuso bexhego, umoyike uThixo wakho: ndinguYehova.

33 Xa umphambukeli aphambukela kuni ezweni lenu, ize ningambandezeli.

34 Kuni woba njengozalelwe phakathi kwenu ekhaya, umphambukeli ophambukele kuni; uze umthande ngoko uzithanda ngako; ngokuba nibe ningabaphambukeli ezweni laseYiputa: ndinguYehova, uThixo wenu.

35 Ize ningenzi bugqwetha ekugwebeni nasekulinganiseni ubude, nobunzima, nokuzala kwento.

36 Noba nezikali zobulungisa, namatye obulungisa, ne-efa yobulungisa, nehin yobulungisa. NdinguYehova, uThixo wenu, onikhuphileyo ezweni laseYiputa.

37 Ize niyigcine imimiselo yam yonke, namasiko am onke, niwenze: ndinguYehova.

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Leviticus 19      

Napsal(a) Henry MacLagan

Verses 1-8. Instruction is given that man must conjoin good and truth in himself; reverence and love them; confirm himself in true worship; refrain from selfish and worldly love which is idolatry; love good as manifested in truth; worship in freedom; appropriate good; reject evil in the process of Judgement; and especially avoid profanation then, because this would be to confirm himself in evil

Verses 9-10. In the period of Judgement good and truth are to be devoted to the Lord in works of charity without any selfish motive

Verses 11-18. Various prohibitions involving important spiritual obligations

Verses 19-22. Concerning the illegitimate conjunction of good affections with evil in the course of regeneration, but not from deliberate wickedness; and concerning the remedy and its result

Verses 23-25. On the appropriation of good in the perfect state; its relative imperfection; its full realization; and its abundant increase by the implantation of remains

Verses 26-37. Concerning various prohibitions and duties which the truly spiritual man ought by no means to neglect.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2039, 2187, 2576, 2788, 3400, 4444, 4495, ...

Apocalypse Revealed 210, 400, 474, 505, 586

Doctrine of Life 2

True Christian Religion 468, 675


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 109, 195, 204, 239, 365, 373, 417, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

IEksodus 12:10, 48, 49, 19:6, 20:4, 7, 8, 12, 15, 22:20, 23:1, 2, 3, 6, 30:33, 31:13, 34:17

ILevitikus 3:6, 17, 4:20, 26, 31, 35, 7:17, 18, 20, 21, 11:44, 45, 18:4, 19:3, 4, 10, 14, 15, 19, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 20:3, 6, 8, 21:5, 8, 15, 23, 22:31, 23:14, 22, 25:14, 17, ...

IDuteronomi 4:1, 5, 16, 7:25, 14:1, 18:10, 11, 22:9, 10, 11, 23:8, 18, 24:14, 15, 19, 21, 25:13, 15, 27:18

URute 2:2, 8, 10, 15

1 Samuweli 24:10, 28:3, 7

2 Samuweli 13:22

1 Kumkani 14:9

2 Kumkani 17:17

EyokuQala yeziKronike 23:29

2 yeziKronike 28:2, 36:14

UNehemiya 9:14, 13:17

Umsebenzi 32:4, 21

IiNdumiso 15:3, 50:20, 82:2, 101:5, 7, 111:10, 141:5

ImiZekeliso 10:18, 16:11, 20:22, 22:22

UIsaya 48:1, 58:13

NguYeremiya 5:2, 6:28, 7:6, 9:25, 16:6, 22:13, 34:16

UHezekile 22:9, 29, 45:10, 47:22

UZekariya 5:3

UMalaki 1:6

UMateyu 5:33, 39, 43, 18:15, 20:8, 22:16, 39

Maka 12:31

NguLuka 10:27, 17:3

KwabaseRoma 12:19, 13:9

1 KwabaseKorinte 10:14

KumaGalati 5:14

Kwabase-Efese 4:25

KwabaseKolose 3:9

1 KwabaseTesalonika 4:6

2 Tesalonika 3:15

1 kuTimoti 5:1

Hebhere 12:9

James 2:1, 8, 4:11, 5:4

1 Petros 1:16, 2:17, 5:5

1 Yohane 3:15

UYude 1:16

Významy biblických slov

thetha
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

Yehova
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

uthixo
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

Iisabatha
In Exodus 31:13, 'verily my Sabbaths ye shall keep,' signifies continuous holy thought about the union of the Lord’s divine with His human.

Izithixo
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

ubugwenxa
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

Ingcwele
'Sanctuary' signifies the truth of heaven and the church. 'Sanctuary,' as in Ezekiel 24:21, signifies the Word.

isidiliya
A vineyard signifies the church where the Word is, by which the Lord is known. (Apocalypse Revealed 650)

igama
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Ummelwane
'The neighbor' is not only an individual person, but also people collectively, as a less or greater society, our country, the church, the Lord’s kingdom,...

igazi
Bloods signify evil, in Ezek. 16:9.

intsimi
A "field" in the Bible usually represents the Lord's church, and more specifically the desire for good within the church. It's where good things start,...

Indoda
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

isono
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

imithi
In general, plants in the Bible represent facts, thoughts and ideas – intellectual things. This makes sense: Plants are rooted in place, but can grow...

iziqhamo
In general, plants in the Bible represent facts, thoughts and ideas – intellectual things. This makes sense: Plants are rooted in place, but can grow...

Inyama
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

Ilizwe
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

ubuso
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

umphambukeli
The word "stranger" is used many times in the Bible, and it is sometimes paired with the word "sojourner". They are different concepts in the...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Gossip and Slander
Worship Talk | Ages over 18

 Holy Children of Israel
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Laws of Harvest and True Charity
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: