Lamentations 3

Studovat vnitřní smysl

Xhosa     

← Lamentations 2   Lamentations 4 →

1 Ndim indoda ebone iintsizi, ngentonga yokuphuphuma komsindo wakhe.

2 Undikhokele wandihambisa ebumnyameni, akwaba sekukhanyeni.

3 Ubuye wasiguqulela kum ndedwa isandla sakho imini yonke.

4 Uyonakalisile inyama yam nolusu lwam; uwaphule amathambo am.

5 Undakhele wandirhaqa ngenyongo nendiniso.

6 Undibele ezindaweni ezimnyama, njengabafe ngonaphakade.

7 Undibiyele ngeenxa zonke, andinakuphuma; uwenze aba nzima amakhamandela am obhedu.

8 Noko ndikhalayo, ndizibikayo, uyawuvingcela umthandazo wam.

9 Uzibiyele iindlela zam ngamatye aqingqiweyo, uzenze goso iingqushu zam.

10 Kum uyibhere elalelayo, uyingonyama esezintsithelweni.

11 Uzityekisile iindlela zam, wandidlavula; undenze inxuwa.

12 Usigobile isaphetha sakhe, wandimisa ndaba yitekeni yotolo lwakhe.

13 Uzise ezintsweni zam iintolo zomphongolo wakhe.

14 Ndisuke ndayintlekisa kubantu bonke bakowethu; ndiyingoma yabo imini yonke.

15 Undihluthise ngeento ezikrakra, wandiseza ndahlutha umhlonyane.

16 Uwaphule ngohlalu amazinyo am; undixinzelele phantsi eluthuthwini.

17 Uwuhlambile umphefumlo wam, awaba naluxolo; ndiyilibele into elungileyo.

18 Ndathi, aphelile amandla am, nokulinda kwam kuYehova.

19 Zikhumbule iintsizi zam, nokutshutshiswa kwam, umhlonyane nenyongo.

20 Umphefumlo wam uyazikhumbula unangoku ezo zinto, usibekekile kum.

21 Oko ndikunyamekele ngentliziyo: ngenxa yoko ndilindile.

22 Kungeenceba zikaYehova le nto singagqityelwanga, ngokuba azipheli iimfesane zakhe.

23 Zintsha imiso ngemiso; kukhulu ukuthembeka kwakhe.

24 Isabelo sam nguYehova, utsho umphefumlo wam; ngenxa yoko ndilindele kuye.

25 UYehova ulungile kwabathembele kuye, kumphefumlo omquqelayo.

26 Kulungile ukuba umntu alulindele, ethe cwaka, usindiso lukaYehova.

27 Kuyilungele indoda ukuba iyithwale idyokhwe kwasebutsheni bayo.

28 Mayihlale yodwa ithe cwaka, xa iyithwalisiweyo.

29 Mayiwubeke eluthulini umlomo wayo; kungabakho ithemba mhlawumbi.

30 Mayisinikele isidlele sayo koyibethayo; mayihluthe yingcikivo.

31 Ngokuba iNkosi yam ayiyi kumhlamba umntu ngonaphakade,

32 Ngokuba naxa imhlisele usizi, noko yoba nemfesane ngokobuninzi benceba yayo.

33 Ngokuba ayibacinezeli ngokuphuma entliziyweni yayo, ibenze babe nosizi oonyana babantu.

34 Ekutyunyuzweni kwababanjiweyo bonke behlabathi phantsi kweenyawo;

35 Ekulijikeni ityala lomfo phambi kobuso bOsenyangweni;

36 Ekuphenulweni komntu ekubambaneni kwakhe nomnye: iNkosi yam ayiboni na?

37 Ngubani na okhe wathetha, kwenzeka, iNkosi yam ingawisanga mthetho?

38 Akuphumi okubi nokulungileyo emlonyeni wOsenyangweni na?

39 Yini na ukuba umntu akhalaze ephilile? Umfo makakhalaze ngenxa yezono zakhe.

40 Masiziphengulule iindlela zethu, sizigocagoce, sibuyele kuYehova.

41 Masizinyuse iintliziyo zethu kunye nezandla zethu, sizise kuThixo emazulwini.

42 Thina sikreqile saba neenkani; wena akuxolelanga.

43 Uzigqubuthele ngomsindo, wasisukela; ubulele akwaconga.

44 Uzigqubuthele ngelifu, ukuze ungaphumeli umthandazo wethu.

45 Usenze inkunkuma, imvuthuluka esazulwini sezizwe.

46 Zisakhamisele umlomo wazo zonke iintshaba zethu.

47 Kokwethu ukunkwantya, nomgongxo, nesibatha, nokutshabalala, nokwaphuka.

48 Iliso lam lihla imijelo yamanzi, ngenxa yokwaphuka kwentombi yabantu bakowethu.

49 Iliso lam liyatyityizela, aliyeki, alinqamki,

50 Ade aqondele abone uYehova, esemazulwini.

51 Iliso lam liyawubulala umphefumlo wam, ngenxa yeentombi zonke zomzi wakowethu.

52 Zindizingele zandizingela njengentaka iintshaba zam ngelize.

53 Zibubhangisile ubomi bam ngokundeyelisela emhadini, zandigibisela ngamatye.

54 Amanzi ahambe phezu kwentloko yam, ndathi, Ndinqanyulwe.

55 Ndinqule igama lakho, Yehova, kongaphantsi umhadi.

56 Izwi lam waliva; musa ukuyifihla indlebe yakho ekubefuzeni kwam, ekuzibikeni kwam.

57 Wasondela ngemini yokukunqula kwam, wathi, Musa ukoyika.

58 Uwathethile amatyala omphefumlo wam, Nkosi yam; ubukhulule ubomi bam ngokubumisela.

59 Ukubonile, Yehova, ukuphenulwa kwam; ligwebe ityala lam.

60 Uyibonile yonke impindezelo yabo, uzivile zonke iingcinga zabo ngam.

61 Ukuvile ukungcikiva kwabo, Yehova, uzivile zonke iingcinga zabo ngam,

62 Umlomo wabo basukela phezulu kum, nezicamango zabo ngam yonke imini.

63 Ukuhlala kwabo nokusuka kwabo kubheke; ndiyingoma yabo.

64 Babuyisele imbuyekezo, Yehova, ngokwezenzo zezandla zabo.

65 Banike ubumfama bentliziyo; intshwabulo yakho mayibe kubo.

66 Basukele ngomsindo, ubatshabalalise, bangabikho phantsi kwamazulu kaYehova.

← Lamentations 2   Lamentations 4 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 121


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 3869, 8941, 9024, 9163

Apocalypse Revealed 306, 410, 485, 573, 721


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 365, 419, 519, 727, 781

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 58

Scriptural Confirmations 4, 59

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 26:24

Exodus 14:14

Deuteronomy 4:30, 25:1, 28:37

1 Samuel 25:39

2 Samuel 14:14, 16:10, 24:14

1 Kings 11:39, 22:34

2 Kings 6:33, 19:6

2 Chronicles 30:6

Ezra 8:22, 9:6

Nehemiah 31

Job 2:10, 6:4, 9:18, 10:16, 11:13, 15:13, 16:12, 17:15, 19:7, 8, 21, 21:6, 22:11, 25, 23:2, 30:9, 10, 26, 30, 35:14

Psalms 5:2, 3, 6:9, 7:13, 9:5, 10:14, 16:5, 22:14, 28:4, 33:9, 35:5, 19, 23, 36:6, 37:7, 39:10, 55:2, 18, 62:2, 66:19, 69:13, 17, 71:14, 73:26, 80:5, 15, 88:4, 9, 94:5, 19, 102:11, 105:3, 106:45, 109:17, 119:59, 166, 123:3, 130:1, ...

Proverbs 19:3, 20:17, 24:12

Ecclesiastes 7:14

Isaiah 4, 24:18, 27:8, 30:18, 38:13, 45:7, 50:6, 51:19, 21, 22, 53:8, 54:7, 55:7, 57:15, 59:9, 10

Jeremiah 4:18, 8:21, 9:14, 10:19, 11:20, 13:17, 14:17, 15:15, 16:5, 18:23, 20:7, 18, 30:15, 31:11, 20, 38:6, 13, 50:34, 51:56

Lamentations 1:13, 16, 2:1, 16, 21, 3:8, 14, 36, 43, 44, 59, 63

Ezekiel 33:11, 37:11

Daniel 6:17, 18, 9:5, 8, 9, 15, 17

Hosea 5:14, 15, 6:1

Jonah 2:3, 4, 5

Micah 7:7, 19

Habakkuk 2:3

Haggai 1:5, 7

Zechariah 6

Malachi 3:6

Matthew 6:9, 14:31

Luke 19:41

1 Corinthians 4:13

James 5:11

Word/Phrase Explanations

isandla
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

amathambo
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...

ngonaphakade
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

isaphetha
A bow signifies falsity of doctrine destroying truth, and spear, the falsity of evil de­stroying good. (Jer. 6:23.)

umhlonyane
'Wormwood' signifies infernal falsity because of its intense bitterness, which makes meat and drink awful. 'Waters of wormwood' signifies falsities of evil.

amazinyo
'Teeth' signify the outer edges of the life of the natural self, or the sensory level. This has two kinds, the will, and the understanding....

umphefumlo
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

utsho
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Kulungile
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

umlomo
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

isidlele
The cheek, referred to in Matthew 5:39, signifies the perception and understanding of interior truth. The right cheek signifies the affection, and thence perception, and...

iintshaba
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

amanzi
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

igama
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

iingcinga
There are thoughts from perception, from conscience, and from a lack of conscience. Thoughts from perception are only possible in the celestial, that is, people...


Přeložit: