Yoshuwa 4

Studovat vnitřní smysl

       

1 Kwathi ke, xa lwagqibelayo uhlanga lonke ukuyiwela iYordan, wathetha uYehova kuYoshuwa, esithi,

2 Zithabatheleni ebantwini amadoda abe lishumi elinamabini, indoda ibe nye, indoda ibe nye esizweni;

3 niwawisele umthetho, nithi, Thabathani apha phakathi kweYordan, kule ndawo zimi kuyo iinyawo zababingeleli, amatye okumiswa abe lishumi elinamabini, niwele nawo, niwabele kuloo ndawo yokulalisa, niya kulalisa kuyo ngobu busuku.

4 Wawabiza ke uYoshuwa amadida alishumi elinamabini, abewamisile koonyana bakaSirayeli, indoda yanye, indoda yanye esizweni.

5 Wathi uYoshuwa kuwo, Gqithani phambi kwetyeya kaYehova uThixo wenu, niye eYordan phakathi, nithabathe iyileyo indoda ilitye libe linye, ilibeke egxalabeni layo, ngokwenani lezizwe zoonyana bakaSirayeli;

6 ukuze oku kube ngumqondiso phakathi kwenu, xa bathe banibuza oonyana benu ngexesha elizayo, besithi, Ayintoni na la matye kuni?

7 Nothi kubo, Amanzi eYordan anqamka phambi kwetyeya yomnqophiso kaYehova, ekuweleni kwayo eYordan anqamka Amanzi eYordan; la matye oba sisikhumbuzo koonyana bakaSirayeli, kude kuse ephakadeni.

8 Benjenjalo ke oonyana bakaSirayeli, njengoko uYoshuwa wayebawisele umthetho. Bantabatha amatye alishumi elinamabini eYordan phakathi, njengoko wathethayo uYehova kuYoshuwa, ngokwenani lezizwe zoonyana bakaSirayeli, bawela nawo, baya nawo kuloo ndawo balalisa kuyo, bawabeka khona.

9 UYoshuwa wawamisa amatye alishumi elinamabini eYordan phakathi, kuloo ndawo zazimi kuyo iinyawo zababingeleli, abathwele ityeya yomnqophiso; akhona unanamhla.

10 Ke ababingeleli ababethwele ityeya bema eYordan phakathi, ada agqitywa onke amazwi uYehova awamwisela umthetho uYoshuwa ukuba awathethe ebantwini, ngokwento yonke uMoses abemwisele umthetho ngayo uYoshuwa. Bakhawuleza abantu, bawela.

11 Kwathi, bakugqiba bonke abantu ukuwela, yegqitha ityeya kaYehova nababingeleli phambi kwabantu.

12 Bawela oonyana bakaRubhen, noonyana bakaGadi, nesiqingatha sesizwe sakwaManase, bexhobile, phambi koonyana bakaSirayeli, njengoko wathethayo uMoses kubo.

13 Ngathi babengamashumi amane amawaka axhobele ukuphuma umkhosi, abawelayo phambi koYehova, besiya emfazweni, ezinkqantosini zaseYeriko.

14 Ngaloo mhla uYehova wamenza mkhulu uYoshuwa emehlweni amaSirayeli onke; amoyika njengoko abemoyika uMoses yonke imihla yobomi bakhe.

15 Wathi uYehova kuYoshuwa,

16 Bawisele umthetho ababingeleli abathwele ityeya yesingqino, ukuba benyuke baphume eYordan,

17 UYoshuwa wabawisela ke umthetho ababingeleli, esithi, Nyukani niphume eYordan.

18 Kwathi, ekunyukeni kwababingeleli abathwele sityeya yomnqophiso kaYehova phakathi kweYordan, ekuncothukeni kweentende zeenyawo zababingeleli zafika kowomileyo, abuyela endaweni yawo amanzi aseYordan, ahamba njengokwangaphambili, ngaphandle kweendonga zayo zonke.

19 Abantu benyuka baphuma eYordan ngolweshumi enyangeni yokuqala, bamisa eGiligali, ngecala lasempumalanga eYeriko.

20 Ke loo matye alishumi elinamabini, abawathabathayo eYordan, uYoshuwa wawamisa eGiligali.

21 Wathi koonyana bakaSirayeli, Xa bathe oonyana benu babuza kooyise ngexesha elizayo, besithi, Ayintoni na la matye?

22 nobazisa oonyana benu, nithi, AmaSirayeli ayiwela le Yordan, ehamba emhlabeni owomileyo;

23 kuba oko uYehova uThixo wenu wenza ukuba atshe amanzi aseYordan phambi kwenu, nada nawela; waxelisa oko uYehova uThixo wenu wakwenzayo kuLwandle oluBomvu, lona wenza ukuba lutshe phambi kwethu, sada sawela;

24 ukuze zonke izizwe zehlabathi zisazi isandla sikaYehova ukuba somelele; ukuze nimoyike uYehova uThixo wenu imihla yonke.

  

Exploring the Meaning of Yoshuwa 4      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth and New Christian Bible Study Staff

Joshua 4: Twelve stones are taken from the river Jordan

In this chapter we pick up on the command to take twelve men, one from each tribe, which was mentioned in chapter 3. The task is for each man to pick up a large stone from where the priests’ feet stand, and take it across, and put it in the lodging place. These stones will be as memorial stones so that later generations who ask what these stones mean will be told about the miracle of the Lord in the crossing of the river Jordan.

Later, the Israelites camped at Gilgal and Joshua set the twelve stones up as a permanent memorial.

A ‘stone’ is a piece of hard rock. It corresponds to a truth; for us it stands for a truth which we have made ours and which guides us in our life (Apocalypse Revealed 231). It might be the truth that the Lord’s providence is involved in everything that happens. It could be the great truth that we will live for ever, or that God came on earth as a human being and overcame the power of hell. These and other truths are rock hard truths or stones.

But here, it is a stone which has been washed and worked on by the waters of the river Jordan, and over much time has become fashioned and rounded by erosion. So, it could be a life-truth, for example that we are to show respect to other people. That’s a great truth, but now it is connected with our understanding of the Lord. So we are to show respect to other people because each and every person has been created by God for a unique purpose. And we can also add that we know how it feels when other people respect us.

So we assemble our twelve memorial stones. These are to be recalled, remembered, revisited by us again and again as time passes. “Yes, God brought me here from where I was before.” (Arcana Caelestia 1988). This meaning of the stones helps us with the apparent contradiction in the chapter between Joshua 4:9 where “the stones are set up in the Jordan and are there to this day” and verse Joshua 4:20 where “Joshua sets up the twelves stones from out of the Jordan, in Gilgal.” Stones can’t be in two places at once, but yes, spiritually they can and need to be.

We need to always remember and be mindful of how the Lord works with us in giving us truths for our life. Everything is the Lord! These are stones in the Jordan. Yet we need to always remember that we are to live, act, and turn away from any evil as if it is only us making that decision and doing it. These are the stones set up at Gilgal (Apocalypse Explained 700[14]). Both of them are involved in our regeneration and spiritual life.

Then we are told that the men of the tribes of Reuben, Gad and half the tribe of Manasseh went across the Jordan armed and went before all the other tribes. This links with several other mentions of these tribes who had chosen to live back over the Jordan and not in the land of Canaan. They stand for our outward life and our life in the world which, while it is not directly spiritual, must have qualities that come from God’s truths. Here, those qualities come from being willing to go in and fight to help take the land (Arcana Caelestia 2184).

Verse 13 says that about 40,000 prepared for war and crossed the river Jordan before the Lord for battle. Here is a number. Numbers in the Word are helpful clues to the inner meaning. The number 40 always stands for some kind of temptation or crisis in the Word – for example, Jesus was in the wilderness 40 days and 40 nights, tempted. Here, 40 has grown to become 40,000 but it has the same meaning of temptation (Arcana Caelestia 2273). Our spiritual life and regeneration will certainly take us into various temptations (‘battles’) and the Lord allows them so that we grow stronger through them. The whole conquest of Canaan is nothing else!

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Joshua 4      

Napsal(a) Rev. Julian Duckworth and New Christian Bible Study Staff

Joshua 4: Twelve stones are taken from the river Jordan

In this chapter we pick up on the command to take twelve men, one from each tribe, which was mentioned in chapter 3. The task is for each man to pick up a large stone from where the priests’ feet stand, and take it across, and put it in the lodging place. These stones will be as memorial stones so that later generations who ask what these stones mean will be told about the miracle of the Lord in the crossing of the river Jordan.

Later, the Israelites camped at Gilgal and Joshua set the twelve stones up as a permanent memorial.

A ‘stone’ is a piece of hard rock. It corresponds to a truth; for us it stands for a truth which we have made ours and which guides us in our life (Apocalypse Revealed 231). It might be the truth that the Lord’s providence is involved in everything that happens. It could be the great truth that we will live for ever, or that God came on earth as a human being and overcame the power of hell. These and other truths are rock hard truths or stones.

But here, it is a stone which has been washed and worked on by the waters of the river Jordan, and over much time has become fashioned and rounded by erosion. So, it could be a life-truth, for example that we are to show respect to other people. That’s a great truth, but now it is connected with our understanding of the Lord. So we are to show respect to other people because each and every person has been created by God for a unique purpose. And we can also add that we know how it feels when other people respect us.

So we assemble our twelve memorial stones. These are to be recalled, remembered, revisited by us again and again as time passes. “Yes, God brought me here from where I was before.” (Arcana Caelestia 1988). This meaning of the stones helps us with the apparent contradiction in the chapter between Joshua 4:9 where “the stones are set up in the Jordan and are there to this day” and verse Joshua 4:20 where “Joshua sets up the twelves stones from out of the Jordan, in Gilgal.” Stones can’t be in two places at once, but yes, spiritually they can and need to be.

We need to always remember and be mindful of how the Lord works with us in giving us truths for our life. Everything is the Lord! These are stones in the Jordan. Yet we need to always remember that we are to live, act, and turn away from any evil as if it is only us making that decision and doing it. These are the stones set up at Gilgal (Apocalypse Explained 700[14]). Both of them are involved in our regeneration and spiritual life.

Then we are told that the men of the tribes of Reuben, Gad and half the tribe of Manasseh went across the Jordan armed and went before all the other tribes. This links with several other mentions of these tribes who had chosen to live back over the Jordan and not in the land of Canaan. They stand for our outward life and our life in the world which, while it is not directly spiritual, must have qualities that come from God’s truths. Here, those qualities come from being willing to go in and fight to help take the land (Arcana Caelestia 2184).

Verse 13 says that about 40,000 prepared for war and crossed the river Jordan before the Lord for battle. Here is a number. Numbers in the Word are helpful clues to the inner meaning. The number 40 always stands for some kind of temptation or crisis in the Word – for example, Jesus was in the wilderness 40 days and 40 nights, tempted. Here, 40 has grown to become 40,000 but it has the same meaning of temptation (Arcana Caelestia 2273). Our spiritual life and regeneration will certainly take us into various temptations (‘battles’) and the Lord allows them so that we grow stronger through them. The whole conquest of Canaan is nothing else!

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1585, 4255


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 2838, 3858, 6804, 6983, 9396, 9416

Apocalypse Revealed 348, 529

Doctrine of Life 59

True Christian Religion 284


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 222, 430, 529, 700

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)


  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

IEksodus 9:16, 11:3, 12:14, 26, 28, 14:31, 15:19, 24:4

Amanani 17:5

IDuteronomi 6:2, 11:30, 16:3, 33:21

Yoshuwa 1:14, 17, 3:7, 12, 15, 16, 17, 4:6, 21, 5:9, 9:6, 24:11

Abagwebi 20:1

1 Samuweli 10:8, 12:18, 17:46

1 Kumkani 3:28, 8:40, 42

2 Kumkani 2:1, 15

EyokuQala yeziKronike 29:25

Umsebenzi 40:9

IiNdumiso 66:6, 78:4, 106:8

UIsaya 52:10, 12

NguYeremiya 10:7

KwabaseRoma 9:17

IsiTyhilelo 15:4

Významy biblických slov

amadoda
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

Indoda
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

Nye
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

umthetho
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

phakathi
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

iinyawo
Our feet are the lowest parts of our bodies, and they're very useful! In the Bible, feet represent the lowest and most utilitarian part of...

amatye
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

busuku
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

uthixo
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

ilitye
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

Oonyana
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

amanzi
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

Ababingeleli
Priests' represent the Lord regarding His divine good. When they do not acknowledge the Lord, they lose their signification of the Lord.

amawaka
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

Umkhosi
A host and an army come from the same Hebrew word and mean the same thing in Bible; when the Children of Israel were numbered...

EGiligali
Gilgal signifies the doctrine of natural truth, serving for introduction into the church.

isandla
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Crossing the Jordan
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Crossing the Jordan, Jericho
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Israel Crosses the Jordan into Canaan
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joshua and the Twelve Stones
Project | Ages 4 - 10

 Picking Up Stones to Make A Memorial
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Number Twelve in the Word Crossword Puzzle
Discover times when the number twelve appears throughout the Word.
Activity | Ages 9 - 13


Přeložit: