NguYeremiya 49

Studovat vnitřní smysl

       

1 Ngokusingisele koonyana baka-Amon, utsho uYehova ukuthi: USirayeli akananyana na, akanandlalifa na? Yini na ukuba ukumkani wabo amdle ilifa uGadi, abantu babo beme emizini yakhe?

2 Ngako oko, yabonani, kuza imihla, utsho uYehova, endiya kuhlaba umkhosi wemfazwe kwiRabha yoonyana baka-Amon, ibe ngumwewe wenxuwa, amagxamesi ayo atshiswe ngomlilo, uSirayeli abadle ilifa ababemdle ilifa; utsho uYehova.

3 Bhomboloza, Heshbhon, ngokuba ibhuqiwe iAyi; khalani, magxamesi aseRabha, bhinqani ezirhwexayo; mbambazelani niququzele kunye ezintangweni; ngokuba ukumkani wayo uya kuthinjwa, kunye nababingeleli bakhe nabathetheli bakhe.

4 Uqhayiselani na ngazo iintili? Intili yakho ichumile, ntombi iliphamba, yakholosayo ngobuncwane bayo, isithi, Ndiya kuzelwa ngubani na?

5 Yabona, ndiya kukuzisela unkwantyo, itsho iNkosi, uYehova wemikhosi, luphuma kwabangeenxa zonke kuwe; nigxothwe, elowo angabheki nokubheka, kungabikho ungababuthayo abaphalaphalayo.

6 Emveni koko ndiya kukubuyisa ukuthinjwa koonyana baka-Amon; utsho uYehova.

7 Ngokusingisele kuEdom, utsho uYehova wemikhosi ukuthi: Akusekho bulumko na kwaTeman? Liphelile na icebo kwiingqondi? Buphalele na ubulumko bazo?

8 Sabani, jikani, hlalani enkolontyweni, bemi bakwaDedan; ngokuba ukusindeka kwakhe uEsawu ndimzisele, ixesha lokumvelela kwam.

9 Ukuba abavuni beediliya bakufikele, abayi kushiya lubhikico; ukuba amasela eza ebusuku, aya konakalisa ade anele.

10 Ngokuba mna ndimhlubile uEsawu, ndizityhilile iindawo zakhe ezisitheleyo, angabi nako ukuzimela. Imbewu yakhe iya kubhuqwa, abazalwana bakhe nabamelwane bakhe abakho.

11 Shiya iinkedama zakho; ndiya kuziphilisa, bakholose ngam abahlolokazi bakho.

12 Ngokuba utsho uYehova ukuthi, Yabona, ababengenalungelo lakuyisela indebe, inene baya kuyisela; wena ke ungoya kuba msulwa, ube msulwa na? Akuyi kuba msulwa, ngokuba inene uya kusela.

13 Ngokuba ndizifungile mna, utsho uYehova, ndathi, IBhotsera iya kuba ngummangaliso, nesingcikivo, nenxuwa, nentshabhiso; nemizi yayo yonke ibe ngamanxuwa angunaphakade.

14 Ndive udaba luphuma kuYehova, kuthunywe isigidimi ezintlangeni sokuthi, Zihlanganiseni, nimfikele, nisuke nilwe.

15 Ngokuba, uyabona, ndikwenze wamncinane ezintlangeni, wadeleka phakathi kwezizwe.

16 Ukududuzelisa kwakho kukulukuhlile, ukukhukhumala kwentliziyo yakho, wena uhleli ezimfanteni zengxondorha, wena ubambe intlomo yenduli. Ngokuba uthe wayakhela phezulu njengexhalanga indlu yakho, ndokuthoba apho; utsho uYehova.

17 Uya kuba ngummangaliso uEdom; bonke abadlula kuye baya kumangaliswa, benze umsondlo, ngenxa yokubethwa kwakhe konke.

18 Njengoko kwabanjalo ekubhukuqekeni kweSodom neGomora nemimelwane yayo, utsho uYehova, akuyi kuhlala mntu khona, akuyi kuphambukela nyana womntu khona.

19 Yabona, utshaba luya kunyuka njengengonyama ephuma ekweneni kweYordan, luye ekhayani eliyingxondorha; ngokuba ndiya kumgxotha ngephanyazo kulo; osukuba enyuliwe, ndimenzele umveleli; ngokuba ngubani na onjengam? ngubani na oya kundimema? ngubani na loo malusi uya kuma phambi kwam?

20 Ngako oko yivani icebo likaYehova, alicebileyo ngoEdom, neengcinga zakhe, azicingileyo ngabemi bakwaTeman; inene, baya kuzikrwiqiliza ezincinane zomhlambi; inene, liya kumangaliswa zizo ikriwa lazo.

21 Ihlabathi liyanyikima sisithonga sokuwa kwabo; isandi sokukhala kwabo sivakala eLwandle oluBomvu.

22 Yabona, utshaba luyanyuka njengexhalanga, lutshwebeleza, luwolule amaphiko alo phezu kweBhotsera; intliziyo yamagorha ekwaEdom ngaloo mini iya kuba njengentliziyo yomfazi onenimba.

23 Ngokusingisele kwiDamasko: Ihlazekile iHamati neArpadi; ngokuba kuviwe iindaba ezimbi; bancamile; njengaselwandle, banesithukuthezi, abanako ukuzola.

24 IDamasko ithe dakumba, ijikile yasaba; ifikelwe kukothuka, ibanjwe yimbandezelo nayinimba njengozalayo.

25 Hayi, ukushiywa komzi wendumiso, umzi wemihlali yam!

26 Ngako oko aya kuwa amadodana ayo ezitratweni zawo, amadoda onke okulwa athi shwaka ngaloo mini; utsho uYehova wemikhosi.

27 Ndiya kuphemba umlilo eludongeni lweDamasko, udle iingxande ezinde zikaBhen-hadade.

28 Ngokusingisele kumaKedare, nakwizikumkani zaseHatsore, awazibulalayo uNebhukadenetsare ukumkani waseBhabheli, utsho uYehova ukuthi: Sukani nime, nyukani niye kumaKedare, nibabhuqe abasempumalanga.

29 Iintente zabo nemihlambi yabo boyithabatha; namalengalenga abo, neempahla zabo zonke, neenkamela zabo, bozisusa zibe zezabo; bamemeze kubo, bathi, Kukunxunguphala ngeenxa zonke.

30 Sabani, balekani kakhulu, hlalani enkolontyweni, bemi baseHatsore, utsho uYehova; ngokuba uNebhukadenetsare ukumkani waseBhabheli ecebe icebo ngani, wacinga ingcinga ngani.

31 Sukani nime, nyukani niye kuhlanga oluchulumachileyo, oluhleli lukholosile, utsho uYehova; uhlanga olungenazingcango namivalo, oluhleli lodwa.

32 Iinkamela zabo maziphangwe, ingxokolo yemfuyo yabo ibe ngamaxhoba, ndibachithachithe kwimimoya yonke onquthula-iinwele, ndibazisele ukusindeka, kuphuma kumacala onke; utsho uYehova.

33 IHatsore iya kuba sisikhundla seempungutye, kube senkangala kude kuse ephakadeni. Akuyi kuhlala bani khona, kungaphambukeli nyana womntu khona.

34 Into eyafikayo kuYeremiya umprofeti, ililizwi likaYehova ngokusingisele kwelakwaElam ekuqaleni kobukumkani bukaZedekiya ukumkani wakwaYuda, yayisithi:

35 Utsho uYehova wemikhosi ukuthi, Yabonani, ndiyasaphula isaphetha sakwaElam, intlahlela yobugorha babo;

36 ndiya kulizisela elakwaElam imimoya emine ephuma eziphelweni ezine zezulu, ndibachithachithe kuloo mimoya yonke, kungabikho luhlanga bangayi kufika kulo abaziindlodlo zakwaElam.

37 Ndomqhiphukisa umbilini uElam phambi kweentshaba zakhe, naphambi kwabafuna imiphefumlo yabo; ndibazisele ububi, ukuvutha komsindo wam; utsho uYehova. Ndothuma emva kwabo ikrele, ndide ndibagqibe,

38 Ndiya kumisa itrone yam kwaElam, ndimtshabalalise khona ukumkani nabathetheli; utsho uYehova.

39 Kuya kuthi ke ekupheleni kwemihla, ndikubuyise ukuthinjwa kukaElam; utsho uYehova.

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 115


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 139, 382, 390, 414, 583, 1172, 1228, ...

Apocalypse Revealed 20, 166, 208, 299, 331, 338, 343, ...

Doctrine of the Lord 4, 14, 53

The Last Judgement 61

True Christian Religion 158, 689


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 31, 63, 195, 237, 280, 357, 400, ...

An Invitation to the New Church 35

Scriptural Confirmations 4, 51

Jiný komentář

  Příběhy:


Skočit na podobné biblické verše

IDuteronomi 3:11, 10:18, 29:22

Abagwebi 6:3

2 Kumkani 18:34

2 yeziKronike 20:6

Umsebenzi 4:1, 5:12, 13, 39:27

IiNdumiso 9:5, 46:10, 76:8, 120:5, 137:7

UIsaya 10:9, 11:14, 14:2, 15:2, 17:1, 21:2, 11, 13, 29:14, 34:1, 5, 10, 13, 14, 57:20

NguYeremiya 2:10, 4:7, 6:25, 9:15, 25, 12:5, 18:16, 21:13, 23:24, 25:9, 21, 23, 24, 25, 28, 44:26, 48:7, 24, 28, 40, 41, 44, 47, 49:5, 6, 18, 29, 33, 39, 50:13, 30, 40, 43, 44, 46, 51:53

IZililo 4:21

UHezekile 21:25, 25:1, 12, 26:15, 32:24, 35:1, 38:11

UDaniel 7:4

Amosi 1:3, 11, 13, 9:2

Obhadiya 1:1

UHabhakuki 3:3

UZefaniya 2:8

UZekariya 9:1, 2, 11:3

UMalaki 1:3, 4

1 kuTimoti 5:5

IsiTyhilelo 7:1

Významy biblických slov

Utsho
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

UGadi
Gad, in a supreme sense, signifies omnipotence; in a spiritual sense, the good of life, or use; and in a natural sense, works. Gad, in...

Bhomboloza
To howl' signifies grief caused by vastation.

Heshbhon
'Heshbon,' as mentioned in Jeremiah 49:3, signifies the fructification of truth in the natural self.

bhinqani
To gird one’s self, as in John. 21:18, signifies to know and perceive truths in the light from good.

yabona
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

UEsawu
Esau (Gen. 28:5, etc.) signifies the truth of good in the natural principle. Esau (Gen. 32:3) signifies celestial good in the natural principle.

ixesha
Time is an aspect of the physical world, but according to Swedenborg is not an aspect of the spiritual world. The same is true of...

imbewu
'A seed' signifies love, and everyone who has love, as in Genesis 12:7. 8:15, 16. 'A seed' signifies faith grounded in charity. 'A seed' signifies...

iinkedama
The fatherless signify those who are in good without truth, and are desirous by truth to be led to good.

uthe
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Phezulu
'Height' signifies what is inward, and also heaven.

UEdom
'Edom' or 'Idumea,' as in Isaiah 34:5, signifies those who are in evil and in falsities thence derived.

njengengonyama
'A lion' signifies the good of celestial love and the truth from that good.

amaphiko
'Wings' signify spiritual truths. 'Wings,' when related to the Lord, signify the divine spiritual. In the opposite sense, 'wings' relate to falsities and rationalizations from...

Intliziyo
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

ukuzola
When something is described as quiet, still or calm in the Bible, it represents the state of peace that comes with being aligned with the...

IDamasko
Damascus and Aroer (Isaiah 17:1, 2) signify the knowledges of truth and good. See Eliezer of Damascus.

umzi
Cities of the mountain and cities of the plain (Jer. 33:13) signify doctrines of charity and faith.

kuwa
Like other common verbs, the meaning of "fall" is highly dependent on context in regular language, and is highly dependent on context in a spiritual...

umlilo
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

iintente
'Tent' is used in the Word to signify the celestial and holy aspects of love, because in ancient time they performed holy worship in their...

balekani
To flee signifies to escape, and be rescued. To flee signifies to be overcome.

iinkamela
A camel (Matt. 22:24) signifies scientific knowledge. Camels are confirming scientifics, and cattle are the knowledges of good and truth (Jer. 49:32.)

IHatsore
'The inhabitants of Hazor,' as mentioned in Jeremiah 49:30, signify those who possess spiritual riches, which are the things of faith. 'Hazor,' as mentioned in...

umprofeti
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

Ekuqaleni
In the Word, "beginning" doesn't just mean the beginning of something in time. In the inner sense, it means the initial phase of a spiritual...

isaphetha
A bow signifies falsity of doctrine destroying truth, and spear, the falsity of evil de­stroying good. (Jer. 6:23.)

zezulu
"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend...

imiphefumlo
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

ububi
'Wickedness' signifies evil, and 'iniquity' signifies falsities.

emva
According to Swedenborg, time and space don’t exist in spiritual reality; they are purely natural things that exist only on the physical plane. This means...

itrone
'The Lord's throne' signifies, in general, the whole heaven, and specifically, the spiritual heaven, and by extension, divine truth proceeding, and so, everything of heaven...

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


Will Life Be Different When You Die?

What is life in the afterlife like? Is it very different from our life in this world? We take a look at what's similar and what's different with regard to religion, jobs, relationships, and more!


Přeložit: