UHoseya 4

Studovat vnitřní smysl

       

1 Liveni ilizwi likaYehova, nyana bakaSirayeli; ngokuba uYehova ubambene nabemi belizwe eli; ngokuba kungekho nyaniso, kungekho nceba, kungekho kwazi uThixo kweli lizwe.

2 Kukushwabula, nokuxoka, nokuncinitha, nokuba, nokukrexeza; bagqobhozile, igazi liphathelele kwigazi.

3 Ngenxa yoko ilizwe lenza isijwili, zithokombisile zonke izinto ezimi kulo; izinto eziphilileyo zasendle, neentaka zezulu, kwaneentlanzi zolwandle, ziyasuswa.

4 Kodwa makangabambani omnye nomnye, omnye makangamohlwayi omnye; abantu bakowenu banjengobambene nombingeleli.

5 Wokhubeka emini, umprofeti enawe akhubeke ebusuku, ndimtshabalalise unyoko.

6 Bayatshabalala abantu bam kukuswela ukwazi; kuba wena ukucekisile ukwazi, ndiya kukucekisa, ukuba ungabi ngumbingeleli kum. Wawulibala umyalelo kaThixo wakho; ndobalibala abantwana bakho nam.

7 Okukhona bandileyo, kokukhona bonileyo kum; uzuko lwabo ndiya kulwananisa ngocukucezo.

8 Badla idini lesono labantu bam; umphefumlo wabo bawuphakamisela ebugwenxeni babo.

9 Kuya kuthi, njengoko banjalo abantu, abe njalo umbingeleli; ndizivelele iindlela zakhe kuye, ndizibuyisele kuye iintlondi zakhe.

10 Bodla bangahluthi; bahenyuze bangandi; ngokuba bekuyekile ukumphulaphula uYehova.

11 Uhenyuzo, newayini, newayini entsha, ziwexula intliziyo.

12 Abantu bam babuzisa kumthi wabo; nentonga yabo iyabaxelela; ngokuba umoya wobuhenyu ubalahlekisile; bahenyuze bemka phantsi koThixo wabo.

13 Babingelela ezincotsheni zeentaba, baqhumisele ezindulini phantsi kwemioki nemipopulari nemiterebhinti, kuba ulungile umthunzi wayo; ngenxa yoko ziyahenyuza iintombi zenu, bayakrexeza oomolokazana benu.

14 Andiyi kuzivelela iintombi zenu, ngokokuba zihenyuza; noomolokazana benu, ngokokuba bekrexeza. Ngokuba nina ngokwenu nithi gu bucala namahenyukazi nibingelela namang’awukazi; ngoko ke abantu abangaqondiyo baya kukhahleleka phantsi.

15 Ukuba uyahenyuza, Sirayeli, makangazeki ityala uYuda; musani ukuya eGiligali, ningenyuki niye eBhetaven, ningafungi nithi, Ehleli nje uYehova.

16 Kuba uSirayeli uyinjubaqa, njengethokazi eliyinjubaqa; ngoku uYehova uya kubalusela emphangalaleni, njengamatakane.

17 UEfrayim ubophene nezithixo; myekeni.

18 Igabadele imithayi yabo; bahenyuza behenyuzile; ziluthande nzulu ucukucezo iingweletshetshe zabo.

19 Umoya umbambile ngamaphiko awo; baya kudana yimibingelelo yabo.

   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 187


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 374, 627, 643, 991, 1613, 2466, 3122, ...

Apocalypse Revealed 134, 290, 316, 405, 485, 567, 721, ...

Doctrine of the Lord 48

Doctrine of the Sacred Scripture 79

Doctrine of Life 2, 79

Heaven and Hell 471

True Christian Religion 156, 314, 376, 440, 643


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 79, 98, 141, 250, 283, 324, 342, ...

Jiný komentář

  Příběhy:

Skočit na podobné biblické verše

ILevitikus 6:22

Amanani 25:3

IDuteronomi 17:12, 32:15

Yoshuwa 5:9, 7:2

Abagwebi 18:5

1 Kumkani 12:29

2 Kumkani 17:7, 23:7

2 yeziKronike 21:11

IiNdumiso 18:27, 81:9

ImiZekeliso 6:32, 11:31, 20:1

UIsaya 1:29, 24:2, 4, 27:11, 28:7, 44:20, 50:1, 57:5

NguYeremiya 2:9, 4:11, 22, 28, 5:2, 7, 6:15, 9:7, 9, 12, 11:7, 23:13, 31:18

UHezekile 13:9, 16:15, 20:32, 44:10, 12

UHoseya 5:1, 4, 8, 6:10, 7:11, 8:12, 9:1, 15, 17, 10:5, 6, 10, 11:2, 12:1, 3, 12, 13:15

Yoweli 1:2

Amosi 3:1, 5:5, 13, 16

UMika 3:5, 6:2, 14

UZefaniya 1:3, 5

UHagayi 6

UZekariya 7:11

Významy biblických slov

uthixo
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

igazi
The internal meaning of “blood” is a little tricky, because Swedenborg gives two meanings that seem quite different. In most cases, Swedenborg links blood with...

Ilizwe
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

isijwili
In a general sense, mourning in the Bible represents a state of grief over the lack of desires for good and true ideas about life....

zezulu
"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend...

umprofeti
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

abantwana
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

umphefumlo
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

iindlela
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

newayini entsha
'Must' or 'new wine' denotes evil produced by false.

Intliziyo
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

Umoya
"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend...

phantsi
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

umthunzi
'The shadow is good' of the oak, poplar and elm means complacence.

Iintombi
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Sirayeli
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

UYuda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

EGiligali
Gilgal signifies the doctrine of natural truth, serving for introduction into the church.

UEfrayim
Ephraim was the second son born to Joseph in Egypt and was, along with his older brother Manasseh, elevated by Jacob to the same status...


Přeložit: