Genesis 9

Studovat vnitřní smysl

Xhosa     

← Genesis 8   Genesis 10 →

1 UThixo wamsikelela uNowa noonyana bakhe, wathi kubo, Qhamani, nande, nizalise ihlabathi.

2 Ukoyikeka kwenu, nokuqhiphula kwenu umbilini, makube phezu kwezinto zonke eziphilileyo zomhlaba, naphezu kweentaka zonke zezulu, nakwiinto zonke ezinambuzelayo emhlabeni, nakwiintlanzi zonke zolwandle; zona zinikelwe esandleni senu.

3 Zonke izinambuzane eziphilileyo mazibe kukudla kuni; njengomfuno oluhlaza, ndininikile oko konke.

4 Yinyama yodwa enomphefumlo wayo, enegazi layo, eningasayi kuyidla.

5 Ligazi lenu lodwa, imiphefumlo yenu ke, endiya kulibiza; esandleni sezinto zonke eziphilileyo ndiya kulibiza, nasesandleni somntu; esandleni salowo ungumzalwana wakhe, ndiya kuwubiza umphefumlo womntu.

6 Ophalaza igazi lomntu, igazi lakhe lophalazwa ngumntu, ngokuba umntu wenziwa ngokomfanekiselo kaThixo.

7 Nina ke, qhamani nande, nilizalise ihlabathi, nande kulo.

8 Watsho uThixo kuNowa, nakoonyana bakhe ndawonye naye, ukuthi,

9 Yabonani, mna ndiyawumisa umnqophiso wam nani, nembewu yenu emva kwenu,

10 nayo yonke imiphefumlo ephilileyo ekuni, kwiintaka, nakwizinto ezizitho zine, nakwizinto zonke eziphilileyo zehlabathi ezikuni; kwiinto zonke eziphume emkhombeni, ezizizinto zonke eziphilileyo zehlabathi.

11 Ndiwumise umnqophiso wam nani, ukuba ingabi sanqunyulwa yonke inyama ngamanzi onogumbe, kungabi sabakho nogumbe wokulonakalisa ihlabathi.

12 Wathi uThixo, Nguwo lo umqondiso womnqophiso endiwubekayo phakathi kwam nani, nayo yonke imiphefumlo ephilileyo ekuni, kuse kwizizukulwana zasephakadeni:

13 umnyama wam ndiwubeke efini, ukuba ube ngumqondiso womnqophiso ophakathi kwam nehlabathi.

14 Kothi, ndakuwusibekelisa ngelifu umhlaba, ubonakale umnyama lowo efini;

15 ndiwukhumbule umnqophiso wam ophakathi kwam nani, nayo yonke imiphefumlo ephilileyo enyameni yonke, angabi sabakho amanzi onogumbe okonakalisa inyama yonke.

16 Umnyama woba semafini ke, ndiwukhangele, ndikhumbule umnqophiso ongunaphakade phakathi koThixo nayo yonke imiphefumlo ephilileyo, enyameni yonke esehlabathini.

17 Wathi uThixo kuNowa, Nguwo lowo umqondiso womnqophiso endiwumisileyo phakathi kwam nayo yonke inyama esehlabathini.

18 Ke kaloku oonyana bakaNowa, abaphuma emkhombeni, babengooShem, noHam, noYafete; uHam ke nguyise kaKanan.

19 Aba bathathu ngoonyana bakaNowa; balizaza ihlabathi lonke.

20 UNowa wathi, engumlimi womhlaba, waqala watyala isidiliya.

21 Wasela iwayini, wanxila, wazihluba phakathi kwentente yakhe.

22 UHam, uyise kaKanan, wabubona ubuze bukayise, waxelela abakhuluwa bakhe bobabini ngaphandle.

23 UShem noYafete bathabatha ingubo, bayibeka emagxeni abo bobabini, baya ngomva, babugubungela ubuze bukayise.

24 Wavuka uNowa ewayinini yakhe, wakwazi akwenzileyo unyana wakhe omnci kuye.

25 Wathi, Makaqalekiswe uKanan, Abe sisicaka sezicaka kubazalwana bakhe.

26 Wathi, Makabongwe uYehova uThixo kaShem, UKanan abe sisicaka kubo.

27 UThixo makamvulele uYafete, Ahlale ezintenteni zikaShem, UKanan abe sisicaka kubo.

28 Wahlala uNowa emveni konogumbe iminyaka emakhulu mthathu anamanci mahlanu.

29 Yonke imihla kaNowa yaba yiminyaka emakhulu asithoba anamanci mahlanu; wafa ke.

← Genesis 8   Genesis 10 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 971, 972, 973, 974, 975, 976, 980, ...

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 410


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 470, 482, 575, 737, 788, 868, 1026, ...

Apocalypse Revealed 213, 289, 466, 598, 781

Divine Love and Wisdom 379

True Christian Religion 687


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 240, 269, 376, 595, 697, 701, 706, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 35

Spiritual Experiences 155, 2348

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Genesis 1:26, 27, 28, 29, 4:2, 5:32, 6:18, 8:19, 21, 10:1, 5, 6, 17:7, 13, 19, 42:22

Exodus 21:12, 28

Leviticus 3:17, 24:17, 21

Numbers 35:16, 17, 18, 21, 31

Deuteronomy 19:11, 12

Joshua 9:23

Judges 1:28

1 Samuel 14:33, 34

2 Samuel 4:11, 23:5

1 Kings 2:6, 9

2 Kings 11:1, 16, 20

2 Chronicles 33:24, 25

Proverbs 20:1

Ezekiel 1:28, 33:25, 34:26, 37:26

Hosea 2:20

Matthew 26:52

Acts of the Apostles 15:20, 17:26

Ephesians 5:18

1 Timothy 4:3

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Correspondences of Color
Illustrations of three stories in the Word that mention colors. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Ham, the Son of Noah
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Noah and the Rainbow
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah and the Rainbow
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Noah Built an Ark
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 Rainbow Crown
Project | Ages 4 - 10

 Rainbow in the Clouds
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Rainbows
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Reading Chart: Noah and Rainbow
Color a section of the rainbow each time you read or hear the Lord's Word.
Activity | Ages 4 - 10

 Shem and Japheth
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The First Rainbow
The Lord makes a covenant with Noah and sends a rainbow.
Story | Ages 2 - 7

 The Rainbow
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Rainbow
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 True Friendship
How are we to react to the faults of others? New Church teachings say we should have a person's good in mind particularly when we deal with their bad side.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17


Přeložit: