IGenesis 6

Studovat vnitřní smysl

       

1 Kuthe bakuqala ukwanda abantu ehlabathini, bakuzalelwa iintombi,

2 bazibona oonyana bakaThixo iintombi zabantu ukuba zintle, bazeka abafazi kuzo zonke abazinyulayo.

3 Wathi uYehova, UMoya wam akayi kulawula ebantwini ngonaphakade; ekulahlekeni kwabo bayinyama; imihla yabo iya kuba yiminyaka elikhulu elinamanci mabini.

4 Kwakukho iingxilimbela ehlabathini ngaloo mihla; kananjalo emveni koko, xeshikweni oonyana bakaThixo bangenayo kuzo iintombi zabantu, zabazalela abantwana. Aba baba ngamagorha ababekho kwasephakadeni, amadoda adumileyo.

5 Wabona uThixo ukuba ububi babantu bandile ehlabathini, konke ukuyila kweengcinga zentliziyo yabo kubububi bodwa imihla yonke.

6 Wazohlwaya uYehova, ngokuba emenzile umntu ehlabathini, kwaba buhlungu kuye entliziyweni.

7 Wathi uYehova, Ndiya kumcima umntu endimdalileyo, angabikho ehlabathini, kuthabathele emntwini kuse ezinkomeni, kuse ezinambuzaneni, kuse ezintakeni zezulu, ngokuba ndizohlwaya ngokuba ndizenzile ezo zinto.

8 UNowa yena wababalwa nguYehova.

9 Yiyo le ke inzala kaNowa. UNowa waye eyindoda elilungisa, egqibeleleyo, ezizukulwaneni zakhe. UNowa wahamba noThixo.

10 UNowa wazala oonyana abathathu: uShem noHam noYafete.

11 Ihlabathi lalonakele ebusweni bukaThixo; ihlabathi lalizele lugonyamelo.

12 UThixo walikhangela ihlabathi, nalo, lonakele! Ngokuba yonke inyama ibiyonakalisile indlela yayo ehlabathini.

13 Wathi uThixo kuNowa, Isiphelo senyama yonke sifikile phambi kwam; ngokuba ihlabathi lizele lugonyamelo oluphuma kubo; yabona ke, ndiya kubonakalisa, bona ndawonye nehlabathi.

14 Zenzele ke umkhombe ngemithi yegofere, uwenze izindlu umkhombe, uwuqabe ngaphakathi nangaphandle ngebhitumene.

15 Wenjenje ukuwenza: bube ngamakhulu omathathu eekubhite ubude bomkhombe, namashumi omathathu eekubhite ububanzi bawo, namashumi omathathu eekubhite ukuphakama kwawo.

16 Wenze ikroba emkhombeni, ukuligqiba kwakho kube yikubhite enye, ithabathela phezulu; umnyango womkhombe uwumise ecaleni lawo; wenze izindlu zodidi lwaphantsi, nolwesibini, nolwesithathu.

17 Mna ke, uyabona, ndihlisa unogumbe wamanzi ehlabathini, wokonakalisa yonke inyama enomoya wokuphila kuyo, ephantsi kwamazulu; konke okusehlabathini kuya kuphuma umphefumlo;

18 ndiwumise umnqophiso wam nawe, ungene emkhombeni wena, noonyana bakho, nomkakho, nabafazi boonyana bakho, ndawonye nawe.

19 Kwizinto zonke eziphilileyo, kwinyama yonke, uze ungenise emkhombeni ngambini kuzo zonke, ukuze zisindiswe nawe, ibe yinkunzi nemazi;

20 kwiintaka ngohlobo lwazo, kwiinkomo ngohlobo lwazo, kuzo zonke izinambuzane zomhlaba ngohlobo lwazo, zibe ngambini kuzo zonke, eziya kungena kuwe, ukuba zisindiswe.

21 Wena ke, uthabathele kuwe ekudleni konke okudliwayo, uhlanganisele kuwe kube kukudla kuwe nakuzo.

22 Wenza uNowa konke uThixo abemwisele umthetho ngako, wenza njengoko.

  

Exploring the Meaning of IGenesis 6      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 554. The subject here treated of is the state of the people before the flood.

AC 555. That with man, where the church was, cupidities, which are the "daughters"-began to reign. Also that they conjoined the doctrinal things of faith with their cupidities, and thus confirmed themselves in evils and falses, which is signified by "the sons of God taking to themselves wives of the daughters of man" (verses 1, 2).

AC 556. And whereas there were thus no remains of good and truth left, it is foretold that man should be differently formed, in order that he might have remains, which are "a hundred and twenty years" (verse 3).

AC 557. Those who immersed the doctrinal things of faith in their cupidities, and in consequence of this as well as of the love of self conceived dreadful persuasions of their own greatness in comparison with others, are signified by the "Nephilim" (verse 4).

AC 558. In consequence of this there no longer remained any will or perception of good and truth (verse 5).

AC 559. The mercy of the Lord is described by "repenting and grieving at heart" (verse 6). That they became such that their cupidities and persuasions must needs prove fatal to them (verse 7). Therefore in order that the human race might be saved, a new church should arise, which is "Noah" (verse 8).

AC 599. The subject here treated of is the state of the church called "Noah," before its regeneration.

AC 600. The man of that church is described, that he was such that he could be regenerated (verse 9); but that there arose thence three kinds of doctrine, which are "Shem, Ham, and Japheth" (verse 10).

AC 601. That the man who was left from the Most Ancient Church could not be regenerated, on account of his direful persuasions and foul cupidities (verses 11, 12); whereby he would utterly destroy himself (verse 13).

AC 602. But the man of the church called "Noah," who is described by the "ark," was not so (verse 14); and the remains with him are described by the measures (verse 15); the things of his understanding, by the "window," "door," and "mansions" (verse 16).

AC 603. That he would be preserved when the rest would perish by an inundation of evil and falsity (verse 17).

AC 604. And that the truths and goods which were with him would be saved (verse 18); and thus whatever was of the understanding and whatever was of the will, by regeneration (verses 19, 20); for receiving which he was to be prepared (verse 21); and that it was so done (verse 22).

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Genesis 6      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 554. The subject here treated of is the state of the people before the flood.

AC 555. That with man, where the church was, cupidities, which are the "daughters"-began to reign. Also that they conjoined the doctrinal things of faith with their cupidities, and thus confirmed themselves in evils and falses, which is signified by "the sons of God taking to themselves wives of the daughters of man" (verses 1, 2).

AC 556. And whereas there were thus no remains of good and truth left, it is foretold that man should be differently formed, in order that he might have remains, which are "a hundred and twenty years" (verse 3).

AC 557. Those who immersed the doctrinal things of faith in their cupidities, and in consequence of this as well as of the love of self conceived dreadful persuasions of their own greatness in comparison with others, are signified by the "Nephilim" (verse 4).

AC 558. In consequence of this there no longer remained any will or perception of good and truth (verse 5).

AC 559. The mercy of the Lord is described by "repenting and grieving at heart" (verse 6). That they became such that their cupidities and persuasions must needs prove fatal to them (verse 7). Therefore in order that the human race might be saved, a new church should arise, which is "Noah" (verse 8).

AC 599. The subject here treated of is the state of the church called "Noah," before its regeneration.

AC 600. The man of that church is described, that he was such that he could be regenerated (verse 9); but that there arose thence three kinds of doctrine, which are "Shem, Ham, and Japheth" (verse 10).

AC 601. That the man who was left from the Most Ancient Church could not be regenerated, on account of his direful persuasions and foul cupidities (verses 11, 12); whereby he would utterly destroy himself (verse 13).

AC 602. But the man of the church called "Noah," who is described by the "ark," was not so (verse 14); and the remains with him are described by the measures (verse 15); the things of his understanding, by the "window," "door," and "mansions" (verse 16).

AC 603. That he would be preserved when the rest would perish by an inundation of evil and falsity (verse 17).

AC 604. And that the truths and goods which were with him would be saved (verse 18); and thus whatever was of the understanding and whatever was of the will, by regeneration (verses 19, 20); for receiving which he was to be prepared (verse 21); and that it was so done (verse 22).

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 554, 555, 556, 557, 558, 559, 564, ...

Doctrine of the Sacred Scripture 103

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 407

True Christian Religion 279


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 468, 470, 482, 515, 572, 573, 574, ...

Apocalypse Revealed 748

Conjugial Love 156

Doctrine of the Lord 50


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 701, 1082

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 34, 35

Jiný komentář
Skočit na podobné biblické verše

IGenesis 1:28, 29, 30, 5:22, 32, 7:1, 5, 7, 9, 21, 23, 8:21, 9:9, 12:11, 17:1, 18:20, 21, 19:19

IEksodus 32:14, 40:16

Amanani 13:33

IDuteronomi 2:11

1 Samuweli 15:11

Umsebenzi 1:1, 6, 22:15

IiNdumiso 14:2, 3, 33:13, 78:39, 90:10

INtshumayeli 9:3

UIsaya 27:11

NguYeremiya 17:9

Amosi 8:2

UZefaniya 1:3

UMateyu 7:11, 15:19, 24:37

Izenzo zaBapostile 7:46

KwabaseRoma 3:12, 7:14, 18

Hebhere 11:7

UYude 1:6

Významy biblických slov

Iintombi
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

Oonyana
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Abafazi
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

Umoya
Because a nearer and stronger divine influx through the heavens disperses truths among the wicked, 'wind' signifies this dispersion of truth and the resulting conjunction...

ngonaphakade
'Perpetual' in the literal sense, means to the end of one’s life, after death, and eternity.

abantwana
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

ububi
'Wickedness' signifies evil, and 'iniquity' signifies falsities.

zezulu
"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend...

NguYehova
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

wazala
To beget or to be begotten is very similar in meaning to birth: It represents one spiritual state leading to the next spiritual state. "Beget,"...

UShem
'Shem,' as in Genesis 10:21, signifies the ancient church in general.

uthixo
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

Inyama
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

Indlela
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

izindlu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Ubude
'Height' signifies the good and truth of the church in every degree.

Ukuphakama
'Height' signifies the good and truth of the church in every degree.

Phezulu
'Height' signifies what is inward, and also heaven.

Umnyango
In a general sense, doors in the Bible represent the initial desires for good and concepts of truth that introduce people to new levels of...

ungene
All changes of place in the Bible represent changes in spiritual state. “Entering” – usually used as entering someone’s house or “going in unto” someone...

umthetho
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


The Meaning of Noah and the Flood - Swedenborg and Life

Is the Noah’s Ark story in the book of Genesis really about God destroying creation? A spiritual Bible interpretation of the story reveals its true meaning.

IGenesis 6:1-3 >> 10:00
, 15:00
, 20:00
, 25:00
, 30:00

What the Bible Is - Swedenborg and Life

Is the Bible just an outdated book of confusing and contradictory moral lessons? Here’s one spiritual explorer’s philosophy on the hidden meaning of the Word.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Entering the Ark
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah and the Ark
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 Noah Builds an Ark
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Noah Builds an Ark
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Noah Built an Ark
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Noah's Ark
Project | Ages 4 - 6

 Noah’s Ark
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 Noah (sheet music)
Song | Ages 4 - 14

 The First Rainbow
The Lord makes a covenant with Noah and sends a rainbow.
Story | Ages 2 - 7

 Who Obeyed or Disobeyed the Lord?
Use names from a word bank to identify people in the Word who obeyed or who disobeyed the Lord. Story references are provided to help you.
Activity | All Ages


Přeložit: