IGenesis 41

Studovat vnitřní smysl

← IGenesis 40   IGenesis 42 →     

1 Kwathi, ekupheleni kweminyaka emibini ezeleyo, uFaro waphupha emi phezu komlambo;

2 nanko kunyuka, kuphuma emlanjeni, amathokazi asixhenxe amahle, etyebile, esidla engcotyeni;

3 nanko kunyuka, kuphuma emlanjeni, amanye amathokazi asixhenxe emva kwawo, emabi, enqinile; ema ecaleni lamanye amathokazi lawo elunxwemeni lomlambo;

4 asuka amathokazi amabi, anqinileyo, awadla amathokazi asixhenxe amahle, atyebileyo. Waphaphama uFaro.

5 Walala waphupha okwesibini. Wabona izikhwebu ezisixhenxe ziphuma mcingeni mnye, zityebile, zilungile.

6 Nanzo izikhwebu ezisixhenxe ezingcakacileyo, ezitshileyo lulophu lwasempumalanga, ziphuma emva kwazo;

7 zesuka izikhwebu ezingcakacileyo zaziginya izikhwebu zosixhenxe ezityebileyo, ezichumileyo. Wavuka uFaro, O, liphupha!

8 Kwathi kusasa, umoya wakhe wangqunga; wathumela, wazibiza zonke izazi zaseYiputa, izilumko zonke zakhona. UFaro wazixelela iphupha lakhe; akwabakho bani kuzo unokuwatyhila kuFaro.

9 Wathetha umphathi wabangcamli kuFaro, esithi, Ndiyasikhumbula namhlanje isono sam.

10 UFaro wayenoburhalarhume kubakhonzi bakhe, wandinikela elugcinweni endlwini yomthetheli wabasiki, mna lo, nomphathi waboji bezonka.

11 Saphupha iphupha ngabusuku bunye, mna naye; walowo waphupha ngokutyhilwa kwephupha lakhe.

12 Kwakukho kuthi umfana ongumHebhere isicaka somthetheli wabasiki, sasixelela, sasityhilela amaphupha ethu, samtyhilela elowo ngokwephupha lakhe.

13 Kwathi, ngokoko sisityhileleyo, kwaba njalo; mna wandibuyisela endaweni yam, omnye lowo wamxhoma.

14 UFaro wathumela, wambiza uYosefu. Bamgidimisa ukumkhupha emhadini; wazicheba, wanxiba ngubo zimbi, weza kuFaro.

15 Wathi uFaro kuYosefu, Ndiphuphe iphupha, akukho bani unokulityhila; mna ndive kusithiwa ngawe, uyaliva iphupha ulityhile.

16 UYosefu wamphendula uFaro, esithi, Akunam; uThixo uya kuphendula into yokumsindisa uFaro.

17 UFaro wathetha kuYosefu, wathi, Ephupheni lam, yabona, bendimi elunxwemeni lomlambo;

18 nanko kunyuka, kuphuma emlanjeni, amathokazi asixhenxe etyebile, emahle, esidla engcotyeni;

19 nanko, kunyuka kuphuma amanye amathokazi asixhenxe emva kwawo, ebhityile, emabi kakhulu, engamarhoqorhoqo, endingazanga ndibone anjalo kulo lonke ilizwe laseYiputa, ukuba mabi kwawo;

20 amathokazi angamarhoqorhoqo, amabi, awadla awokuqala amathokazi asixhenxe atyebileyo;

21 angena embilinini wawo akwazeka ukuba angenile embilinini wawo; imbonakalo yawo yambi, njengasekuqaleni. Ndaphaphama.

22 Ndabona ephupheni lam, izikhwebu ezisixhenxe ziphuma micingeni mnye, zichumile, zilungile;

23 nanzo, izikhwebu ezisixhenxe zishwabene, zingcakacile, zitshile lulophu lwasempumalanga, zihluma emva kwazo.

24 Zesuka izikhwebu ezingcakacileyo, zaziginya izikhwebu ezisixhenxe ezilungileyo. Ndathetha nezazi; akukho bani kuzo undixelelayo.

25 UYosefu wathi uFaro, Iphupha likaFaro linye; uThixo umxelele uFaro oko aya kukwenza.

26 Amathokazi asixhenxe alungileyo yiminyaka esixhenxe; izikhwebu ezisixhenxe ezilungileyo yiminyaka esixhenxe; iphupha eli linye.

27 Amathokazi asixhenxe angamarhoqorhoqo, amabi, anyukileyo aphuma emva kwalawo, yiminyaka esixhenxe; nezikhwebu ezisixhenxe ezinqinileyo, ezitshileyo lulophu lwasempumalanga, ziya kuba yiminyaka esixhenxe yendlala.

28 Lelo lizwi ndilithethileyo kuFaro lokuthi: oko aya kukwenza uThixo ukubonisile kuFaro.

29 Yabona, kuza iminyaka esixhenxe yendyebo enkulu ezweni lonke laseYiputa;

30 ze kuvele iminyaka esixhenxe yendlala emva kwaleyo, ilityalwe yonke indyebo ezweni laseYiputa, indlala iligqibe ilizwe;

31 ingaziwa indyebo elizweni, ngenxa yaloo iya kubakho emva kwayo, kuba iya kuba nzima kunene.

32 Ukuphindwa kabini kwephupha elo kuFaro kukuqiniswa kwayo le ndawo nguThixo; uya kukhawuleza uThixo ukuyenza.

33 Ngoko uFaro makakhangele indoda eyingqondi, esisilumko, ayimise phezu kwelizwe laseYiputa.

34 Makenze le nto uFaro, alimisele abaveleli ilizwe, athabathe isihlanu selizwe laseYiputa ngeminyaka yosixhenxe yendyebo.

35 Mababuthe konke ukudla kwaloo minyaka ilungileyo izayo, bafumbe ingqolowa phantsi kwesandla sikaFaro, ibe kukudla emizini, bayigcine;

36 oko kudla kube yinto ebekelwe ilizwe iminyaka yosixhenxe yendlala, eya kubakho ezweni laseYiputa, lingatshabalali ilizwe yindlala.

37 Lalunga elo zwi emehlweni kaFaro nasemehlweni abo bonke abakhonzi bakhe.

38 UFaro wathi kubakhonzi bakhe, Sinokumfumana na umntu onje, onoMoya kaThixo?

39 UFaro wathi kuYosefu, Ekubeni uThixo ekwazisile konke oku, akukho bani uyingqondi, usisilumko, njengawe.

40 Uya kuba phezu kwendlu yam wena, bawuthobele umlomo wakho bonke abantu bam; kusetroneni yodwa endiya kuba mkhulu kuwe.

41 UFaro wathi kuYosefu, Khangela, ndikumise phezu kwalo lonke ilizwe laseYiputa.

42 Wawukhulula uFaro umsesane wakhe esandleni sakhe, wawufaka esandleni sikaYosefu, wamambathisa iingubo zelinen ecikizekileyo, wanxiba umxokelelwane wegolide entanyeni yakhe.

43 Wamkhwelisa enqwelweni yesibini abenayo, kwamenyezwa phambi kwakhe, kwathiwa, Guqani! Wammisa phezu kwalo lonke ilizwe laseYiputa.

44 Wathi uFaro kuYosefu, NdinguFaro; ngaphandle kwakho, akukho bani uya kuphakamisa sandla sakhe, nalunyawo lwakhe, ezweni lonke laseYiputa.

45 UFaro wamthiya uYosefu igama lokuba nguTsafenati-paneha, wamnika uAzenati, intombi kaPotifera, umbingeleli waseOn, ukuba abe ngumkakhe. Waphuma uYosefu, walihamba ilizwe laseYiputa.

46 UYosefu wayeminyaka imashumi mathathu ezelwe, ukuma kwakhe phambi koFaro, ukumkani waseYiputa; waphuma UYosefu ebusweni bukaFaro, walicanda lonke ilizwe laseYiputa.

47 Umhlaba wavelisa ngendiphane ngeminyaka esixhenxe yendyebo.

48 Wakubutha konke ukudla kweminyaka esixhenxe ebikho ezweni laseYiputa, wakubeka ukudla kuyo imizi; ukudla kwamasimi abewungqongile umzi, wakubeka phakathi kwawo.

49 UYosefu wayifumba ingqolowa yanjengentlabathi yolwandle, yaninzi kunene, wada wayeka ukubala, kuba ibingenakubalwa.

50 UYosefu wazala oonyana bababini, wabazalelwa nguAzenati, intombi kaPotifera, umbingeleli waseOn, ingekafiki iminyaka yendlala.

51 UYosefu wamthiya owamazibulo igama elinguManase; ngokuba wathi, UThixo undenze ndakulibala konke ukwaphuka kwam, nayo yonke indlu kabawo.

52 Owesibini wamthiya igama elinguEfrayim; ngokuba wathi, UThixo undiqhamisile ezweni leentsizi zam.

53 Yaphela ke iminyaka yosixhenxe yendyebo ebisezweni laseYiputa.

54 Yaqala ukufika iminyaka yosixhenxe yendlala, njengoko wayekuthethile uYosefu. Yabakho indlala kumazwe onke; ke ezweni lonke laseYiputa kwakukho isonka.

55 Lonke ilizwe laseYiputa laba nendlala; abantu bakhalela isonka kuFaro; wathi uFaro kuwo onke amaYiputa, Yiyani kuYosefu; athe wakuthetha kuni nize nikwenze.

56 Indlala yaba sezweni lonke; uYosefu wazivula zonke izindlu ezinokudla, wathengisa ngengqolowa kumaYiputa; kuba indlala yaba namandla ezweni laseYiputa.

57 Lesuka ilizwe liphela, leza kuthenga ingqolowa kuYosefu eYiputa, kuba indlala ibinamandla kulo lonke.

← IGenesis 40   IGenesis 42 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 5191, 5192, 5193, 5194, 5195, 5196, 5209, ...

Apocalypse Explained 654

Apocalypse Revealed 503


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1703, 2643, 3762, 5197, 5198, 5199, 5200, ...

Apocalypse Revealed 355, 360, 814

Doctrine of the Lord 48

True Christian Religion 156


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 440, 448, 548, 655

Skočit na podobné biblické verše

IGenesis 12:10, 39:4, 40:1, 5, 6, 8, 12, 18, 21, 22, 41:8, 24, 42:5, 6, 43:1, 45:8, 16, 46:20, 47:13, 14, 15, 19, 24, 26, 48:5, 49:22

IEksodus 7:11

Amanani 26:28, 27:18

IDuteronomi 1:13

Yoshuwa 14:4, 16:4, 17:1

1 Samuweli 6:2, 16:21

2 Samuweli 5:4

1 Kumkani 3:15

2 Kumkani 6:25, 26, 8:1, 25:29

2 yeziKronike 26:5

UEzra 7:25

UEstere 3:1, 2, 10, 10:3

Umsebenzi 11:16, 32:8

IiNdumiso 105:16, 19, 20, 21, 22

ImiZekeliso 12:8, 14:35, 22:29

INtshumayeli 4:14

UIsaya 14:24

NguYeremiya 43:13

UHezekile 17:10, 30:17

UDaniel 1:4, 7, 17, 19, 2:1, 11, 25, 45, 48, 5:14, 16, 29, 6:4

NguYona 4:8

UMateyu 24:7

NguLuka 3:23

NguYohane 2:5

Izenzo zaBapostile 7:10, 11

IsiTyhilelo 6

Významy biblických slov

UFaro
'Pharaoh' signifies scientific ideas, or the natural principle in general. 'Pharaoh' signifies false ideas infesting the truth of the church. Pharaoh,' in Genesis 40, represents...

emva
According to Swedenborg, time and space don’t exist in spiritual reality; they are purely natural things that exist only on the physical plane. This means...

kusasa
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

Umoya
"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend...

Iphupha
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

umphathi
Captains and Rulers (Jer. 51:23) signifies principal evils and falsities. Captains and Rulers (Ezek 33:6) signifies principal truths. See Chief Captains.

namhlanje
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

waphupha
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

isicaka
“Servant” literally means “a person who serves another,"" and its meaning is similar in reference to the spiritual meaninngs of the Bible. Our lives in...

amaphupha
A dream, as in Genesis 20:3,signifies being somewhat obscure.

UYosefu
Joseph, Jacob’s eleventh son, is one of the favorite characters in the Bible, with his troubles, his triumphs over them, and his constant trust in...

weza
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

uthixo
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

Ilizwe
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

NguThixo
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

Indoda
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

phantsi
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

Umlomo
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

umsesane
'Rings' signify the conjunction of good and truth. In Exodus 25:12, 'rings' particularly signify divine truth with divine good.

iingubo
It is said, in Deuteronomy 22:11, "Thou shalt not wear a garment of diverse sorts; as of woolen and linen together…”. This means that the...

igama
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

ezelwe
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Umhlaba
Land' in the Word, denotes the church, for the things which signify the church also signify the things relating to the church, for these constitute...

umzi
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...

phakathi
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

ukubala
To number,' as in Isaiah 22:10, signifies falsifying. To number bones,' as in Psalm 22:14-18, signifies desiring to dissipate truths by reasonings and false principles....

wazala
To beget or to be begotten is very similar in meaning to birth: It represents one spiritual state leading to the next spiritual state. "Beget,"...

Oonyana
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

indlu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

isonka
The word “bread” is used two ways in the Bible. In some cases it means actual bread; in others it stands for food in general....

Videa od Swedenborg Foundation

Zde uvedená videa jsou poskytnuta se svolením našich přátel ze Swedenborg Foundation. Více se o nich dozvíte zde: swedenborg.com.


What the Bible Is - Swedenborg and Life

Is the Bible just an outdated book of confusing and contradictory moral lessons? Here’s one spiritual explorer’s philosophy on the hidden meaning of the Word.

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Correspondences of Gold
Illustrations of three stories in the Word that mention gold. (Quotations are the King James translation.)
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Dream Charades from the Joseph Story
This activity reviews the six dreams in the Joseph series, dreamed by Joseph, the butler, the baker, and Pharaoh.
Activity | Ages 11 - 16

 Family Worship: The Joseph Story
Religion Lesson | All Ages

 Joseph Helps Pharaoh and Egypt
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joseph in Egypt
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Joseph Interprets Dreams
Joseph interprets dreams for the butler, the baker and Pharaoh.
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Joseph Interprets Pharaoh's Dreams
A picture of Joseph speaking to Pharaoh and interpreting his dreams.
Coloring Page | All Ages

 Joseph, Ruler of Egypt
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Joseph: Ruler of Egypt
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Joseph Rules Egypt - Level A
Complete lesson with activity choices: make a royal Egyptian necklace for Joseph, create folding dream pockets to show what happened in Pharaoh's dreams, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Joseph Rules Egypt - Level B
Complete lesson with activity choices: make a crown of life for Joseph from stars, create a group mural of joseph explaining pharaoh's dreams, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Joseph Rules Egypt - Level C
Complete lesson with activity choices: watch a video and discuss natural and spiritual hunger, review all the dreams in the story of Joseph's life using charades, read and reflect on a door handle sign about storing up your good experiences for spiritual famine times, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Joseph Rules Egypt - Level D
Complete lesson with activity choices: watch a video and discuss natural and spiritual hunger, draw cartoons or diagrams showing how true ideas give us strength, read and reflect on a door handle sign about storing up your good experiences for spiritual famine times, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Joseph Rules Egypt Reflection Doorhanger
Reflect on how you can store up good things in your life for times of spiritual famine.
Activity | Ages 11 - 18

 Mural of Pharaoh's Dreams
Make a mural about the two different dreams that Joseph interpreted for Pharaoh.
Project | Ages 4 - 10

 Overview of Joseph a Man of Integrity Levels A B C D for Ages 3-18
Overview of the Youth Journey Program "Joseph: a man of integrity", Levels A, B, C, and D for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18

 Sacks of Grain from Egypt
This project involves either letting the children make small sacks out of felt or making the sacks ahead of time and then using them to dramatize the story.
Project | Ages 4 - 10

 Seven Years of Plenty and Famine
Project | Ages 4 - 10

 The Number Seven in the Word Crossword Puzzle
Discover stories that include the number seven in the Word.
Activity | Ages 9 - 13


Přeložit: