IGenesis 4

Study

       

1 Ke kaloku uAdam wamazi uEva umkakhe; wamitha wazala uKayin, wathi, Ndizuze indoda ngoYehova.

2 Waphinda wazala umninawa wakhe, uAbheli; uAbheli waba ngumalusi wezimvu, uKayin waba ngumsebenzi womhlaba.

3 Kwathi ekupheleni kwamihla ithile, uKayin wathabatha eziqhameni zomhlaba, wazisa umnikelo kuYehova.

4 UAbheli wazisa naye, ethabathe kumazibulo ezimvu zakhe, kwezinamanqatha. Waza uYehova wambheka uAbheli nomnikelo wakhe.

5 Akambheka uKayin nomnikelo wakhe. Waqumba kunene uKayin, basangana ubuso bakhe.

6 Wathi uYehova kuKayin, Yini na ukuba uqumbe, yini na ukuba busangane ubuso bakhe?

7 Ukuba uthe walungisa, abuyi kuswabuluka ubuso yini na? Ukuba uthe akwalungisa, isono sibuthumile ngasesangweni, singxamele wena; ke wena, silawule.

8 Wathetha uKayin noAbheli umninawa wakhe, kwathi besendle, wesuka uKayin wamvunukela uAbheli umninawa wakhe, wambulala.

9 Wathi uYehova kuKayin, Uphi na uAbheli, umninawa wakho? Wathi yena, Andazi; ndingumgcini womninawa wam, yini na?

10 Wathi, Wenze ntoni na? Izwi legazi lomninawa wakho liyakhala emhlabeni kum.

11 Ngoko uqalekisiwe emhlabeni, owakhamise umlomo wawo ukuba ulithabathe igazi lomninawa wakho esandleni sakho.

12 Xenikweni uwusebenzayo umhlaba, awusayi kuphinda ukunike amandla awo; uya kubhadula uphalaphale ehlabathini.

13 Wathi uKayin kuYehova, ityala lam likhulu ngokungenakuthwalwa.

14 Yabona, undigxdothile namhla phezu komhlaba; ndiya kusithela nasebusweni bakho, ndibhadule ndiphalaphale ehlabathini bathi bonke abantu abandifumanayo bandibulale.

15 Wathi uYehova kuye, xa kunjalo, bonke ababulala uKayin kophindezelwa kubo kasixhenxe. UYehova wammisela uKayin umqondiso, ukuze bonke abamfumanayo bangamsiki.

16 Waphuma uKayin, wemka ebusweni bukaYehova; wahlala ezweni lakwaKuphalaphala phambi kwe-Eden.

17 UKayin wamazi umkakhe, wamitha, wazala uEnoki. Wakha umzi, wawuthiya loo mzi ngegama lonyana wakhe uEnoki.

18 UEnoki wazalelwa uIradi; uIradi wazala uMehuyaheli; uMehuyaheli wazala uMetusaheli; uMetusaheli wazala uLameki.

19 ULameki wazeka abafazi ababini; igama lomnye belinguAda, igama lowesibini belinguZila.

20 UAda wazala uYabhali yena waba nguyise wabahlala ezintenteni, nabafuyileyo.

21 Igama lomninawa wakhe belinguYubhali; yena waba nguyise wabo bonke abaphatha uhadi nogwali.

22 UZila uthe naye wazala uTubhalekayin, obekhanda yonke impahla enobukhali yobhedu nesinyithi; udade woTubhalekayin ebenguNahama.

23 Wathi uLameki kubafazi bakhe, ada noZila, liveni ilizwi lam. Bafazi bakaLameki, phulaphulani intetho yam. Sendibulele indoda ngenxa yenxeba lam, nendodana ngenxa yomvumbo wam.

24 Xa uKayin aya kuphindezelwa kasixhenxe, Yena uLameki uya kuphindezelwa kamashumi osixhenxe anesixhenxe.

25 UAdam wabuya wamazi umkakhe, wazala unyana, wathi igama lakhe nguSete, kuba wathi, UThixo undimisele enye imbewu esikhundleni sika-Abheli owabulawa nguKayin.

26 USete naye wazalelwa unyana, wathi igama lakhe nguEnoshe. Kwaqalwa oko ukunqulwa igama likaYehova.

  

Exploring the Meaning of IGenesis 4      

Napsal(a) Emanuel Swedenborg

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia" that help explain the inner meaning of this chapter:

AC 324. Doctrines separated from the church, or heresies, are here treated of; and a new church that was afterwards raised up, called "Enosh."

AC 325. The Most Ancient Church had faith in the Lord through love; but there arose some who separated faith from love. The doctrine of faith separated from love was called "Cain;" and charity, which is love toward the neighbor, was called "Abel" (verses 1, 2).

AC 326. The worship of each is described, that of faith separated from love, by the "offering of Cain;" and that of charity, by the "offering of Abel" (verses 3, 4). That worship from charity was acceptable, but not worship from separated faith (verses 4, 5).

AC 327. That the state of those who were of separated faith became evil, is described by Cain‘s "anger being kindled, and his countenance falling" (verses 5, 6).

AC 328. And that the quality of the faith is known from the charity; and that charity wishes to be with faith, if faith is not made the principal, and is not exalted above charity (verse 7).

AC 329. That charity was extinguished in those who separated faith, and set it before charity, is described by Cain slaying his brother Abel" (verses 8, 9).

AC 330. Charity extinguished is called the "voice of bloods" (verse 10); perverted doctrine, the "curse from the ground" (verse 11); the falsity and evil originating thence, the "fugitive and wanderer in the earth" (verse 12). And as they had averted themselves from the Lord, they were in danger of eternal death (verses 13, 14). But as it was through faith that charity would afterwards be implanted, faith was made inviolable, and this is signified by the "mark set upon Cain" (verse 15). And its removal from its former position is denoted by "Cain dwelling toward the east of Eden" (verse 16).

AC 331. The amplification of this heresy is called "Enoch" (verse 17).

AC 332. The heresies that sprang from this one are also called by their names, in the last of which, called "Lamech," there was nothing of faith remaining (verse 18).

AC 333. A new church then arose, which is meant by "Adah and Zillah," and is described by their sons "Jabal," Jubal," and "Tubal-Cain;" the celestial things of the church by "Jabal," the spiritual by "Jubal," and the natural by "Tubal-Cain" (verses 19-22).

AC 334. That this church arose when everything of faith and charity was extinguished, and had violence done to it, which was in the highest degree sacrilegious, is described (verses 23, 24).

AC 335. A summary of the subject is given: that after faith, signified by "Cain," had extinguished charity, a new faith was given by the Lord, whereby charity was implanted. This faith is called "Seth" (verse 25).

AC 336. The charity implanted by faith is called "Enosh," or another "man" (homo), which is the name of that church (verse 26).

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: