IGenesis 27

Studovat vnitřní smysl

       

1 Kwathi, akwaluphala uIsake, amehlo akhe enorhatyazo ukuba angaboni, wambiza uEsawu, unyana wakhe omkhulu, wathi kuye, Nyana wam. Wathi yena kuye, Ndilapha.

2 Wathi, Khawubone, ndaluphele, andiyazi imini yokufa kwam.

3 Khawuthabathe ngoku iintonga zakho, umphongolo wakho, nesaphetha sakho, uye ezindle, undizingelele inyamakazi;

4 undenzele ukudla okunencasa, njengoko ndikuthandayo, ukuzise kum, ndidle; ukuze umphefumlo wam ukusikelele ndingekafi.

5 Ke kaloku uRebheka wayesiva ukuba uIsake uthetha kuEsawu unyana wakhe. UEsawu waya kuzingela inyamakazi ezindle, ukuba ayizise.

6 URebheka wathetha kuYakobi, unyana wakhe, wathi, Yabona, ndive uyihlo ethetha kuEsawu umkhuluwa wakho, esithi,

7 Ndizisele inyamakazi, undenzele ukudla okunencasa, ndidle, ndikusikelele phambi koYehova ndingekafi.

8 Ngoko ke, nyana wam, liphulaphule izwi lam ngento endikuwisela umthetho ngayo.

9 Khawuhambe uye emhlambini, undithabathele khona amatakane amabini ebhokhwe alungileyo, ndenzele uyihlo ukudla okunencasa, njengoko akuthandayo;

10 ukuse kuyihlo, adle, ukuze akusikelele engekafi.

11 Wathi uYakobi kuRebheka unina, Yabona, uEsawu umkhuluwa wam yindoda exhonti, mna ndiyindoda egudileyo.

12 Mhlawumbi ubawo wondiva, ndibe njengomgculeli emehlweni akhe, ndizizisele intshwabulelo, ndingaziziseli intsikelelo.

13 Wathi unina kuye, Makube phezu kwam ukushwatyulelwa kwakho, nyana wam; phulaphula izwi lam wena, uye undithabathele.

14 Waya wawathabatha, wawazisa kunina; unina wenza ukudla okunencasa, njengoko akuthandayo uyise.

15 URebheka wathabatha iingubo zikaEsawu, unyana wakhe omkhulu, ezinqwenelekayo ezibe zikuye endlwini, wamambathisa uYakobi unyana wakhe omnci.

16 Izintsu zamatakane lawo ebhokhwe wambathisa ngazo izandla zakhe, nendawo egudileyo yentamo yakhe;

17 wabeka esandleni sikaYakobi unyana wakhe ukudla okunencasa, nesonka abesenzile.

18 Weza kuyise, wathi, Bawo! Wathi yena, Ndilapha. Ungubani na, nyana wam?

19 Wathi uYakobi kuyise, NdinguEsawu, amazibulo akho; ndenze njengoko wathetha ngako kum; khawuvuke ke, uhlale, udle inyamakazi yam, ukuze umphefumlo wakho undisikelele.

20 Wathi uIsake kunyana wakhe, Kutheni na le nto ukhawulezileyo ukuyifumana nyana wam? Wathi yena, uYehova uThixo wakho undithamsanqelisile.

21 Wathi uIsake kuYakobi, Khawusondele, ndikuve, nyana wam, ukuba unguye na kanye unyana wam uEsawu, akunguye, kusini na?

22 Wasondela uYakobi kuIsake uyise, wamva, wathi, Ilizwi lona lilizwi likaYakobi, kodwa izandla zizandla zikaEsawu.

23 Akamnakana ke, kuba izandla zakhe zaba noboya, njengezandla zikaEsawu umkhuluwa wakhe; wamsikelela ke.

24 Wathi, Wena lo ungunyana wam uEsawu na? Wathi yena, Ndinguye.

25 Wathi, Sondeza kum ndidle inyamakazi yonyana wam, ukuze umphefumlo wam ukusikelele. Wayisondeza kuye, wadla, wamzisela newayini, wasela.

26 Wathi uyise uIsake kuye, Khawusondele undange, nyana wam.

27 Wasondela, wamanga; waliva ivumba leengubo zakhe, wamsikelela wathi, Yabona, ivumba lonyana wam linjengevumba lelizwe elisikelelwe nguYehova.

28 Ngamana uThixo wakunika kuwo umbethe wezulu, Nakuko ukuchuma komhlaba, Nentabalala yengqolowa, newayini entsha;

29 Izizwe mazikukhonze, Izizwe ziqubude kuwe. Yiba yinkosi kubazalwana bakho, Baqubude kuwe oonyana bakanyoko; Uqalekisiwe okuqalekisayo, Usikelelwe okusikelelayo.

30 Kwathi, akubon’ ukuba ugqibile uIsake ukumsikelela uYakobi ebusweni bukaIsake uyise, wangena uEsawu, umkhuluwa wakhe, evela ekuzingeleni kwakhe.

31 Naye wenza ukudla okunencasa, wazisa kuyise, wathi kuyise, Makavuke ubawo adle inyamakazi yonyana wakhe, ukuze umphefumlo wakho undisikelele.

32 Wathi uIsake uyise kuye, Ungubani na? Wathi, Ndingunyana wakho uEsawu, amazibulo akho.

33 UIsake wagubha ngokugubha okukhulu kunene, wathi, Ngubani na lo phofu uzingele inyamakazi, wayizisa kum, ndadla entweni yonke, ungekafiki wena, ndamsikelela? Wosikeleleka ke.

34 Akuweva uEsawu amazwi kayise, wakhala ngesikhalo esikhulu, esikrakra kunene, wathi kuyise, Ndisikelele nam, bawo.

35 Wathi yena, Kufike umninawa wakho ngenkohliso, wayithabatha intsikelelo yakho.

36 Wathi, Kungokuba igama lakhe kusithiwa nguYakobi na, le nto andigweqe ezi zihlandlo zozibini? Wathabatha ubuzibulo bam; nanku ngoku, ethabathe nentsikelelo yam. Wathi, Akundibekelanga ntsikelelo yam. Wathi, Akundibekelanga ntsikelelo na mna?

37 Waphendula uIsake, wathi kuEsawu, Yabona, ndimmisile waba yinkosi yakho, nabo bonke abazalwana bakhe ndibanike yena, baba ngabakhonzi; ndamxhasa ngengqolowa nangewayini entsha. Yintoni na kaloku endingakwenzela yona, nyana wam?

38 Wathi uEsawu kuyise, Inye na le ntsikelelo unayo, bawo? Ndisikelele nam, bawo. Waliphakamisa uEsawu izwi lakhe, walila.

39 Waphendula uIsake uyise, wathi kuye, Yabona, ikhaya lakho liya kuba lee nokuchuma komhlaba, Lee nombethe wezulu ovela phezulu.

40 Uya kuphila ngekrele lakho, umkhonze umninawa wakho; Kuthi wakudlokova, Uyaphule idyokhwe yakhe, isuke entanyeni yakho.

41 UEsawu wamzonda uYakobi ngenxa yentsikelelo awamsikelela ngayo uyise; UEsawu wathi entliziyweni yakhe, Iya kusondela imihla yesijwili sikabawo, ndimbulale ke uYakobi umninawa wam.

42 Wawaxelelwa uRebheka amazwi kaEsawu, unyana wakhe omkhulu, wathumela, wambiza uYakobi, unyana wakhe omnci, wathi kuye, Yabona, uEsawu, umkhuluwa wakho, uzithuthuzela ngawe ngokukubulala.

43 Ngoko ke, nyana wam, phulaphula izwi lam, usuke ubalekele kuLabhan, umnakwethu, kwaHaran;

44 uhlale naye iintsuku ezithile, bude bubuye ubushushu bomkhuluwa wakho,

45 ude umsindo womkhuluwa wakho ubuye kuwe, ayilibale into oyenzileyo kuye; ndithumele ke, ndikuphuthume khona. Yini na ukuba ndihluthwe nina nobabini ngamini-nye?

46 Ke kaloku uRebheka wathi kuIsake, Ndikruqukile bubomi bam ngenxa yeentombi zakwaHeti. Ukuba uYakobi uthe wazeka umfazi ezintombini zakwaHeti, ezinjengezi ntombi zeli lizwe, boba yintoni na kum obu bomi?

  
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 3490, 3496, 3497, 3498, 3506, 3507, 3508, ...


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 296, 367, 925, 1430, 2576, 3296, 3304, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 376, 1159

Spiritual Experiences (Interim Diary) 4697

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

IGenesis 11:31, 12:3, 22:17, 24:29, 25:20, 23, 25, 26, 28, 33, 26:35, 27:11, 23, 27, 29, 39, 40, 28:1, 29:25, 37:18, 45:18, 48:9, 10, 15, 50:15

IEksodus 20:7

IDuteronomi 11:11, 27:18, 33:13, 28

1 Samuweli 3:2

1 Kumkani 13:18, 14:4, 22:48

2 Kumkani 8:20

2 yeziKronike 22:3

UEstere 4:1

ImiZekeliso 18:19

INtshumayeli 12:3

Amosi 1:11

Hebhere 11:20, 12:17

1 Yohane 3:15

Významy biblických slov

UIsake
'Isaac' represents spiritual love. 'Isaac,' in Genesis 17:19, signifies the rational divine. 'Isaac' signifies the Lord's divine rational in reference to divine good. Isaac' signifies...

Amehlo
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

UEsawu
Esau (Gen. 28:5, etc.) signifies the truth of good in the natural principle. Esau (Gen. 32:3) signifies celestial good in the natural principle.

Unyana
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

inyamakazi
'Venison,' as in Genesis 26:2, signifies the truth of the natural which the good of life comes from.

umphefumlo
The nature of the soul is a deep and complicated topic, but it can be summarized as "spiritual life," who we are in terms of...

umthetho
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

UYakobi
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

iingubo
'Robes,' as in Revelation 7, signify truths of defense. Before they were washed they signified falsities. People in falsities from ignorance in the spiritual world,...

izandla
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

weza
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

uthixo
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

ilizwi
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

wasela
Food in the Bible represents the desire for good, and water and other drinks represent the understanding and true ideas we need to recognize what...

ivumba
Fragrance means the affection of truth derived from good.

yabona
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

NguYehova
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

umbethe
Dew, in Deut. 32:2 signifies the multiplication of truth from good, and the fructification of good by truth.

newayini entsha
'Must' or 'new wine' denotes evil produced by false.

Oonyana
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

igama
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

waphendula
To "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas...

Phezulu
'Height' signifies what is inward, and also heaven.

iintsuku
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Ubushushu
Fury is a receding from good, and anger is a receding from truth.

umsindo
Anger is an emotion so common to people that it requires no definition. However a couple of points of interest can be raised. 1) The...

Nye
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

uthe
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Birth of Jacob and Esau, Jacob Steals Esau's Blessing
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Esau and Jacob
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Jacob and Esau
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Jacob and Esau - Level A
Complete lesson with activity choices: act out Esau selling his birthright to Jacob, make a collage showing that the Lord loves everyone, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jacob and Esau - Level B
Complete lesson with activity choices: act out Jacob stealing Esau's blessing, make a pictorial chart showing the differences between Jacob and Esau, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob and Esau - Level C
Complete lesson with activity choices: head or heart role play, map activity on the peaks and valleys of Canaan, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Jacob and Esau - Level D
Complete lesson with activity choices: mask making activity on unmasking our hidden potential, philosopher's chair activity on which is more important--the will or the understanding, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 15 - 17

 Jacob's Dream - Level A
Complete lesson with activity choices: make angel crowns and act out Jacob's dream, make a collage of Jacob's Ladder, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Jacob's Dream - Level B
Complete lesson with activity choices: make angel crowns and act out Jacob's dream, make a pocket stone or necklace to remind you that the Lord is always with you, scripted story discussion, coloring picture, and a memory verse.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Jacob's Dream - Level C
Complete lesson with activity choices: flight or fight attitude jar, look closer at the ladder of life, and a scripted story discussion.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 14

 Overview of Jacob and Esau Levels A B C D for ages 3-18
An overview of the Youth Journey Program "Jacob and Esau", Levels A, B, D, and D, for ages 3-18.
Sunday School Lesson | Ages 3 - 18

 The Ladder in Jacob's Dream
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Sixth Day of Creation
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Steps of Truth
The Lord has given each one of us the same thing that He showed Jacob in the dream. He has given each of us the ladder that goes up to heaven, on which there are angels going up and coming down.
Worship Talk | Ages 15 - 17


Přeložit: