IGenesis 24

Studovat vnitřní smysl

← IGenesis 23   IGenesis 25 →     

1 Ke kaloku uAbraham ebaluphele, eselekhulile ebudaleni; uYehova waye emsikelele ke uAbraham ezintweni zonke.

2 Wathi uAbraham kumkhonzi wakhe, oyena mkhulu endlwini yakhe, obelawula zonke izinto abenazo, Khawubeke isandla sakho phantsi kwethanga lam,

3 ndikufungise uYehova uThixo wamazulu, uThixo wehlabathi, ukuba akuyi kumzekela unyana wam umfazi ezintombini zamaKanan, endihleli phakathi kwawo;

4 ukuba woya ezweni lakowethu, nakwelokuzalwa kwam, umzekele unyana wam uIsake umfazi.

5 Wathi umkhonzi kuye, Hi ke, ayavuma inkazana ukundilandela ukuza kweli lizwe, ndombuyisela na unyana wakho kwelo zwe waphuma kulo wena?

6 Wathi uAbraham kuye, Zilumkele ungambuyiseli unyana wam khona.

7 UYehova, uThixo wamazulu, owandithabathayo endlwini kabawo, ezweni lokuzalwa kwam, owathethayo kum, owandifungelayo esithi, Imbewu yakho ndiya kuyinika eli lizwe, yena wosithuma isithunywa sakhe phambi kwakho, umzekele umfazi unyana wam khona.

8 Ukuba ke inkazana leyo ithe ayavuma ukukulandela, woba ukhululekile kwesi sifungo sam; kodwa uze ungambuyiseli unyana wam khona.

9 Wasibeka umkhonzi isandla sakhe ngaphantsi kwethanga lika-Abraham inkosi yakhe, wamfungela loo nto.

10 Umkhonzi wathabatha unkamela ezilishumi kwunkamela zenkosi yakhe, wemka enezinto zonke ezilungileyo zenkosi yakhe esandleni sakhe, wesuka waya kwa-Aram, phakathi kweMilambo, emzini kaNahore.

11 Waziguqisa iinkamela ngaphandle komzi, ngasequleni lamanzi, ngexa langokuhlwa, ngexa lokuphuma kwabakhi bamanzi.

12 Wathi, Yehova, Thixo wenkosi yam uAbraham, mawundithamsanqele namhla, uyenzele inkosi yam uAbraham inceba.

13 Yabona, ndimi ngasemthonjeni wamanzi; untombi zabantu balo mzi ziyaphuma, ziza kukha amanzi.

14 Ke intombi endothi kuyo, Khawuthobe umphanda wakho ndisele; ize ithi, Sela, neenkamela zakho ndoziseza nazo: mayibe yiyo oyimisele umkhonzi wakho uIsake; ndazi mna ngoko, ukuba uyenzele inkosi yam inceba.

15 Kwathi, ingekagqibi ukuthetha, gqi uRebheka esiza, lowo wazalwayo nguBhetuweli, unyana kaMilka, umkaNahore, umninawa ka-Abraham, enomphanda wakhe egxalabeni lakhe.

16 Intombi leyo ibe intle kunene imbonakalo, Intombi eyintombi, engaziwanga ndoda; yehla, yeza emthonjeni, yawuzalisa umphanda wayo, yenyuka.

17 Wagidima umkhonzi waya kuyikhawulela, wathi, Ndiphe ndisele intwana yamanzi emphandeni wakho.

18 Yathi, Sela, nkosi yam. Yakhawuleza, yawuhlisela esandleni umphanda wayo, yamseza.

19 Yakugqiba ukumseza, yathi, Neenkamela zakho ndiya kuzikhelela, zide zigqibe ukusela.

20 Yakhawuleza, yawugalela umphanda wayo emkhombeni wokuseza, yagidima yaya kukha futhi equleni, yazikhelela zonke unkamela zakhe.

21 Indoda leyo yee nqa yiyo, ithe cwaka, ukuze yazi ukuba uYehova uyiphumelelisile indlela yayo, akayiphumelelisanga, kusini na.

22 Kwathi, iinkamela zigqibile ukusela, indoda leyo yathabatha ijikazi lempumlo legolide, elisisiqingatha seshekele ubunzima balo, nezacholo zozibini zokufakwa ezandleni, eziziishekele ezilishumi zegolide ubunzima bazo; yathi, Uyintombi kabani na wena?

23 Khawundixelele; kukho ndawo na yokulala endlwini kayihlo?

24 Yathi kuye, Ndiyintombi kaBhetuweli, unyana kaMika, awamzalela uNahore.

25 Yathi kuye, Sinawo umququ kwaneendiza ezaneleyo, nendawo yokulala.

26 Yathoba indoda leyo, yaqubuda kuYehova.

27 Yathi, Makabongwe uYehova, uThixo wenkosi yam uAbraham, ongayiyekelelanga inceba yakhe nenyaniso yakhe, imke enkosini yam: uthe ndisendleleni, uYehova wandikhokelela endlwini yabazalwana benkosi yam.

28 Yakhawuleza intombi leyo, yaxelela indlu kanina ngokwala mazwi.

29 URebheka waye enomnakwabo, ogama linguLabhan waya endodeni leyo ngaphandle emthonjeni.

30 Ke kwathi, akulibona ijikazi lempumlo, nezacholo ezandleni zodade wabo, wathi, akuweva amazwi kaRebheka udade wabo, esithi, Yenjenje indoda le ukuthetha kum: waya kuyo indoda, nantso imi ngasezinkameleni ngasemthonjeni.

31 Wathi, Yiza, wena usikelelweyo nguYehova; umeleni na ngaphandle? Mna ndiyilungisile indlu nendawo yeenkamela.

32 Yangena indoda leyo endlwini, wazikhulula iinkamela zayo; iinkamela wazinika umququ neendiza, wayinika amanzi okuhlamba iinyawo zayo, neenyawo zamadoda abenayo.

33 Kwabekwa ukudla phambi kwayo. Yathi yona, Andiyi kudla, ndide ndilithethe ilizwi lam. Wathi, Thetha.

34 Yathi, Ndingumkhonzi ka-Abraham.

35 UYehova uyisikelele kunene inkosi yam; wayikhulisa, wayinika imphahla emfutshane, neenkomo, nesilivere, negolide, nabakhonzi, nabakhonzazana, neenkamela, namaesile.

36 Ke uSara, umfazi wankosi yam, wayizalela inkosi yam unyana, emveni kokuba iseyaluphele. Imnike zonke izinto enazo.

37 Yandifungisa ke inkosi yam, isithi, Unyana wam uze ungamzekeli umfazi ezintombini zamaKanan, endihleli ezweni lawo mna.

38 Suka uye endlwini kabawo emizalwaneni yakowethu, umzekele unyana wam umfazi.

39 Ndathi enkosini yam, Hi ke ayandilandela inkazana leyo?

40 Yathi kum, UYehova, endihamba phambi kwakhe, wosithuma isithunywa sakhe siye nawe, ayenze ibe nempumelelo indlela yakho, umzekele unyana wam umfazi emizalwaneni yakowethu, nasendlwini kabawo;

41 wandule ukuba msulwa esifungweni sam xa ufikileyo emizalwaneni yakowethu; ukuba abathanga bakunike, woba msulwa esifungweni sam.

42 Ndifikile ke namhlanje emthonjeni, ndathi, Yehova, Thixo wenkosi yam uAbraham, ukuba kaloku uyenze yanempumelelo indlela yam endihamba ngayo,

43 yabona, ndimi ngasemthonjeni wamanzi; ke intombi ephuma isiza kukha, ndithi kuyo, Khawundiphe ndisele intwana yamanzi emphandeni wakho;

44 ithi kum, Sela wena, neenkamela zakho ndozikhelela nazo: mayibe yiyo engumfazi uYehova ammiseleyo unyana wenkosi yam.

45 Ndingekagqibi mna ukuthetha entliziyweni yam, gqi uRebheka, esiza enomphanda egxalabeni lakhe, wehla waya emthonjeni, wakha; ndathi kuye, Khawundiphe ndisele.

46 Wakhawuleza, wawuhlisa umphanda wakhe kuye, wathi, Sela, neenkamela zakho ndoziseza. Ndasela ke, waziseza neenkamela.

47 Ndambuza ndathi, Uyintombi kabani na? Wathi, Ndiyintombi kaBhetuweli, unyana kaNahore, lowo wamzalelwa nguMilka. Ndamfaka ke ijikazi lempumlo ethatheni lakhe, nezacholo ezandleni zakhe.

48 Ndathoba, ndamnqula uYehova, ndambonga uYehova, uThixo wenkosi yam uAbraham, ondikhokeleyo endleleni eyinyaniso, ukuba ndimzekele unyana wakhe intombi yomzalwana wenkosi yam.

49 Ngoku ke, ukuba niyayenzela inceba nenyaniso inkosi yam, ndixeleleni; ukuba anenjenjalo, ndixeleleni; ukuze ndibheke ekunene, nokuba kusekhohlo.

50 Waphendula uLabhan noBhetuweli, bathi, Le nto iphuma kuYehova; asinakuthetha nto kuwe, nokuba yembi nokuba yelungileyo.

51 Nanko uRebheka phambi kwakho. Mthabathe, uhambe, abe ngumfazi wonyana wenkosi yakho, njengoko akuthethileyo uYehova.

52 Kwathi, akuweva umkhonzi ka-Abraham amazwi abo, waqubuda emhlabeni kuYehova.

53 Umkhonzi wavelisa impahla yesilivere, nempahla yegolide, nezambatho, wanika uRebheka; wanika umnakwabo nonina izinto ezinconywayo.

54 Badla, basela, yena namadoda abenaye, balala, bavuka kusasa, wathi, Ndindululeni ndiye enkosini yam.

55 Wathi umnakwabo nonina, Makhe ihlale intombi nathi iintsuku nokuba zilishumi, ihambe ke emveni koko.

56 Wathi kubo, Musani ukundibambezela; uYehova uyenze yanempumelelo indlela yam; ndindululeni ndiye enkosini yam.

57 Bathi, Masiyibize intombi, sive ngomlomo wayo.

58 Bambiza uRebheka, bathi kuye, Uya kuhamba na nale ndoda? Wathi, Ndohamba.

59 Bamndulula ke uRebheka udade wabo, nomanyisikazi wakhe, nomkhonzi ka-Abraham, namadoda abenaye.

60 Bamsikelela uRebheka, bathi kuye, Ungudade wethu; yiba ngamawaka-waka, imbewu yakho ilidle ilifa isango labo bayithiyayo.

61 Wesuka uRebheka nomthinjana wakhe, bakhwela ezinkameleni, balandela emva kwendoda leyo. Umkhonzi wamthabatha ke uRebheka, wemka.

62 Ke kaloku uIsake weza ngendlela evela equleni likaPhila-ebonile; kuba ebemi ezweni lasezantsi.

63 Waphuma uIsake, waya kucamngca entsimini, xa kuhlwayo; wawaphakamisa amehlo akhe, wabona nanzo iinkamela zisiza.

64 URebheka wawaphakamisa amehlo akhe, wambona uIsake, waziphosa phantsi, wehla enkameleni.

65 Wathi kumkhonzi, Ngubani na laa mfo uhambayo entsimini, esiza kusikhawulela? Wathi umkhonzi, Yinkosi yam. Wathabatha ke isigqubuthelo, wazigqubuthela.

66 Umkhonzi wamxelela uIsake izinto zonke abezenzile.

67 UIsake wamsa ententeni kaSara unina, wamzeka uRebheka, waba ngumkakhe; wamthanda. UIsake wathuthuzeleka ke ngenxa yonina.

← IGenesis 23   IGenesis 25 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 1356, 1358, 1992, 2851, 2943, 2959, 3015, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 600

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

IGenesis 11:26, 29, 12:1, 2, 7, 9, 11, 13:2, 14:19, 22, 16:14, 17:1, 18:4, 11, 22:17, 20, 23, 23:2, 24:7, 15, 26, 40, 45, 52, 25:5, 11, 20, 26:29, 27:43, 28:1, 2, 3, 29:2, 5, 13, 31:24, 29, 32:1, ...

IEksodus 2:16, 4:31, 23:20, 23, 33:2, 34:6, 16

IDuteronomi 6:13, 7:3

Yoshuwa 2:12, 14, 17, 15:18

Abagwebi 3:8, 6:37, 7:15, 14:3

1 Samuweli 1:13, 9:11, 14:10, 30:15

1 Kumkani 3:6, 12:15, 24

2 yeziKronike 20:18

UEzra 5:11

Umsebenzi 1:3

IiNdumiso 32:8, 37:5

ImiZekeliso 10:22, 19:14

UIsaya 3:21, 51:2, 65:24

UHezekile 16:11

NguYona 1:9

Izenzo zaBapostile 7:5

2 KwabaseKorinte 6:14

Významy biblických slov

isandla
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

phantsi
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

uthixo
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

Unyana
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

UIsake
'Isaac' represents spiritual love. 'Isaac,' in Genesis 17:19, signifies the rational divine. 'Isaac' signifies the Lord's divine rational in reference to divine good. Isaac' signifies...

imbewu
'A seed' signifies love, and everyone who has love, as in Genesis 12:7. 8:15, 16. 'A seed' signifies faith grounded in charity. 'A seed' signifies...

Ngaphantsi
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

abraham
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) was the ancestor of all the Children of Israel, through his son...

inkosi
In most cases, a "master" in the Bible refers to truth: knowledge, an understanding of the situation at hand, an understanding of the Lord's wishes,...

iinkamela
A camel (Matt. 22:24) signifies scientific knowledge. Camels are confirming scientifics, and cattle are the knowledges of good and truth (Jer. 49:32.)

Yehova
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

yabona
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

amanzi
Water was obviously of tremendous importance in Biblical times (and every other time). It is the basis of life, the essential ingredient in all drinks,...

intombi
The damsels of Rebecca, in Genesis 24:61, signify subservient affections. See Daughter.

ka-Abraham
Abraham (or Abram, as he is named in the beginning of his story) was the ancestor of all the Children of Israel, through his son...

yehla
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

nkosi
In most cases, a "master" in the Bible refers to truth: knowledge, an understanding of the situation at hand, an understanding of the Lord's wishes,...

ukusela
Food in the Bible represents the desire for good, and water and other drinks represent the understanding and true ideas we need to recognize what...

Indoda
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

cwaka
'Silence' has various significations. In general it means everything which causes it, which includes astonishment, which is a special cause, as in Revelation 8:1.

yazi
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

Indlela
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

umququ
The word 'straw,' as in Genesis 24:25, signifies scientific truths, because it is food for camels. Straw,' as in Isaiah 11:6, signifies the Word in...

uthe
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

indlu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

yiza
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

NguYehova
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

iinyawo
Our feet are the lowest and most utilitarian parts of our bodies, and in the Bible they represent the lowest and most utilitarian part of...

thetha
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

USara
'Sarah' denotes truth joined to good. Sarai was called 'Sarah' so she would represent the divine intellectual principle by adding the 'H' from the name...

namhlanje
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

wehla
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

waphendula
To "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas...

waqubuda
To bow, as in Genesis 18:2 signifies to humble.

Impahla
Soft raiment,' as in Matthew 11:9, represents the internal sense of the Word.

yegolide
Gold means good, and just as gold was the most precious metal known to ancient mankind so it represents the good of the highest and...

kusasa
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

nathi
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

iintsuku
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

Isango
"Gates" in ancient times had a significance that does not hold in the modern world. Cities then were enclosed by walls for protection; gates in...

weza
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Amehlo
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

isigqubuthelo
'A veil,' as in Genesis 38:19, signifies obscurity of the truth. The first vail of the tabernacle, which was the screen in front of the...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Conjugial Love
Article | Ages 15 - 17

 Correspondences of Water
Illustration of places in the Word that relate to water.
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Family Worship: The Story of Isaac and Rebekah
Ideas for reading and discussing the story of Isaac and Rebekah in Genesis 24. Includes suggestions for extending the experience such as dramatizing parts of the story.
Religion Lesson | Ages 3 - 12

 Gifts for a Bride
The story includes two love stories: Isaac and Rebekah, and a beautiful wedding Swedenborg witnessed in heaven.
Story | Ages 4 - 8

 Isaac and Rebekah
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 Isaac and Rebekah
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Isaac and Rebekah Marry
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Isaac Greets Rebekah
Drawing of Isaac greeting Rebekah after her journey.
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Isaac Marries Rebekah
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 Isaac Meets Rebekah
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Marriage & Consent
Consent is more than a person saying "yes" to a marriage proposal. It sets the stage for asking and giving consent throughout a marriage.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Preparing for Marriage
Lesson and activities to explore ways we can prepare for a loving marriage.
Religion Lesson | Ages over 15

 Protecting Marriage
Worship Talk | Ages over 18

 Puppet Play: Isaac and Rebekah
Activity | Ages 7 - 14

 Quotes: Marriage Is a Gift from God
Teaching Support | Ages over 15

 Rebekah at the Well
This story shows the Lord’s love and care for those who trust in Him and obey His teachings. 
Worship Talk | Ages 7 - 14

 Rebekah at the Well: Servant Asks for Water
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Rebekah Gives Servant Water
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Servant Brings Rebekah
Coloring Page | Ages 7 - 14

 The Story of Isaac and Rebekah Retold
Retelling of the story of Isaac and Rebekah for younger children.
Story | Ages 4 - 8


Přeložit: