IGenesis 10

Study

       

1 Yiyo le ke inzala yoonyana bakaNowa: uShem, noHam, noYafete. Bazalelwa oonyana emveni konogumbe.

2 Oonyana bakaYafete nguGomere, noMagogi, noMadayi, noYavan, noTubhali, noMesheki, noTirasi.

3 Oonyana bakaGomere nguAshekenazi, noRifati, noTogarma.

4 Oonyana bakaYavan nguElisha, noTarshishe, ngamaKiti namaDodan.

5 Zadabuka kubo abo iziqithi zeentlanga emazweni, lwaolo ngokolwimi lwalo, ngokwesizwe salo ezintlangeni zazo.

6 Oonyana bakaHam nguKushi, noMitserayim, noPuti, noKanan.

7 Oonyana bakaKushi nguSebha, noHavila, noSebheta, noRama, noSabheteka; Oonyana bakaRama nguShebha noDedan.

8 UKushi wazala uNimrodi; yena waqala waba ligorha ehlabathini.

9 Yena waba ligorha lezingela phambi koYehova; ngenxa yoko kwathiwa, NjengoNimrodi, igorha lezingela phambi koYehova.

10 Ukuqala kobukumkani bakhe yiBhabheli, ne-Ereki, neAkadi, neKalene, ezweni leShinare.

11 Kulo elo zwe waphuma waya kwelaseAsiriya, wikha iNineve neRehobhotire nomzi weKala,

12 neRezen, phakathi kweNineve neKala; nguloo mzi mkhulu ke lowo.

13 UMitzerayim wazala amaLudi, nama-Anam, namaLehabhi, namaNafetuyi,

14 namaPatrusi, namaKaseluyi, apho kwaphuma khona amaFilisti namaKafetori.

15 UKanan wazala uTsidon, owamazi bulo wakhe, noHeti,

16 namaYebhusi, nama-Amori, namaGirgashi,

17 namaHivi, nama-Areki, namaSin,

18 nama-Arvadi, namaTsemari, namaHamati; emveni koko zaphangalala izizwe zamaKanan.

19 Umda wamaKanan wathabathela eTsidon, wasinga eGerare, wasa eGaza; wasinga eSodom, neGomora, neAdama, neTsebhoyim, wasa eLasha.

20 Ngabo abo oonyana bakaHam, ngokwezizwe zabo, ngokweelwimi zabo, emazweni abo, ezintlangeni zabo.

21 UShem wazalelwa naye; unguyise wabo bonke oonyana bakaEbhere, ungumzalwana omkhulu kaYafete.

22 Oonyana bakaShem nguElam, noAsuri, noArpakishadi, noLudi, noAram.

23 Oonyana baka-Aram ngu-Utse, noHuli, noGetere, noMashi.

24 UArpakishadi wazala uShela, uShela wazala uEbhere.

25 UEbhere wazalelwa oonyana bababini; igama lomnye belinguPelege, ngokuba ngemihla yakhe bahlukahluka abemi behlabathi; igama lomninawa wakhe belinguYoketan.

26 UYoketan wazala uAlemodadi, noShelefe, noHatsaremavete, noYera,

27 noHadoram, noUzali, noDikela,

28 no-Obhali, noAbhimayeli, noShebha,

29 no-Ofire, noHavila, noYobhabhi; bonke abo bangoonyana bakaYoketan.

30 Ukuma kwabo kwathabathela eMesha, kwasinga eZefara, intaba yasempumalanga.

31 Ngabo abo oonyana bakaShem ngokwezizwe zabo, ngokweelwimi zabo, emazweni abo, ngokweentlanga zabo.

32 Zizo ezo izizwe zoonyana bakaNowa, ngokweenzalo zabo, ezintlangeni zabo; zadabuka kubo abo iintlanga ehlabathini emveni konogumbe.

  

Exploring the Meaning of IGenesis 10      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

These chapters - with all the "begats" - don't seem to add a lot to the Bible reading experience. But... guess what! They're actually kind of interesting on the inside. This chapter actually describes the spread, and then the spiritual decline, of the Ancient Church.

In his exegesis, or explanation, of the kinds of religious thinking that the various people represent, Swedenborg provides some insight into human history, and into patterns of thought in our own lives, too.

Here are some excerpts from Swedenborg's "Arcana Coelestia":

AC 1130. The subject treated of throughout this whole chapter is the Ancient Church, and its propagation (verse 1).

AC 1131. They who had external worship corresponding to internal are the "sons of Japheth" (verse 2). They who had worship more remote from internal are the "sons of Gomer and Javan" (verses 3, 4). And they who had worship still more remote are the "isles of the nations" (verse 5).

AC 1132. They who cultivated knowledges, memory-knowledges, and rituals, and separated them from things internal, are the "sons of Ham" (verse 6). They who cultivated the knowledges of spiritual things are the "sons of Cush;" and they who cultivated the knowledges of celestial things are the "sons of Raamah" (verse 7).

AC 1133. Those treated of who have external worship in which are interior evils and falsities, "Nimrod" being such worship (verses 8, 9). The evils in such worship (verse 10). The falsities in such worship (verses 11, 12).

AC 1134. Concerning those who form for themselves new kinds of worship out of memory-knowledges by means of reasonings (verses 13, 14); and concerning those who make mere memory-knowledge of the knowledges of faith (verse 14).

AC 1135. Concerning external worship without internal, which is "Canaan," and the derivations of this worship (verses 15 to 18); and its extension (verses 19, 20).

AC 1136. Concerning internal worship, which is "Shem," and its extension even to the second Ancient Church (verse 21). Concerning internal worship and its derivations, which being from charity, are derivations of wisdom, of intelligence, of memory-knowledge, and of knowledges, which are signified by the "nations" (verses 22 to 24).

AC 1137. Concerning a certain church which arose in Syria, instituted by Eber, which is to be called the second Ancient Church, the internal worship of which is "Peleg," the external "Joktan" (verse 25). Its rituals are the nations named in verses 26 to 29. The extension of this church (verse 30).

AC 1138. That there were different kinds of worship in the Ancient Church, in accordance with the genius of each nation (verses 31, 32).

    Studovat vnitřní smysl

Přeložit: