Ezekiel 34

Studovat vnitřní smysl

Xhosa     

← Ezekiel 33   Ezekiel 35 →

1 Kwafika ilizwi likaYehova kum, lisithi,

2 Nyana womntu, profeta ngabalusi bakwaSirayeli; profeta, uthi kubo, ngabalusi abo, Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Yeha ke abalusi bakwaSirayeli, abaye bezalusa ngokwabo! Abalusi babengafanele ukwalusa umhlambi wabo, yini na?

3 Amanqatha niyawadla, uboya nizambathise ngabo; ezityetyisiweyo izimvu niyazixhela, umhlambi aniwalusi.

4 Ezityhafileyo anizomelezi, ezifayo aniziphilisi, ezaphukileyo anizibophi, eziziintsali anizibuyisi, ezidakileyo anizifuni; nizinyathela ngamandla kalukhuni.

5 Zaba lusali ngokungabi namalusi; zaba kukudla kwamarhamncwa onke asendle, zaba lusali.

6 Umhlambi wam wadungudela ezintabeni zonke, nasezindulini zonke ezinde, waba lusali umhlambi wam ebusweni bonke belizwe. Akubangakho namnye uwukhathalelayo, akwabakho namnye uwufunayo.

7 Ngako oko, balusindini, liveni ilizwi likaYehova, lisithi,

8 Ndihleli nje, itsho iNkosi uYehova, inyaniso, ngenxa enokuba umhlambi wam ulixhoba, umhlambi wam udliwa ngamarhamncwa onke asendle, ngokungabi namalusi; abalusi bam bengawukhathaleli umhlambi wam, abalusi bezalusa ngokwabo, bengawalusi umhlambi wam:

9 ngako oko, balusindini, liveni ilizwi likaYehova, lisithi,

10 Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Yabonani, ndibachasile ibalusi. Ndiya kuwubiza umhlambi wam ezandleni zabo, ndibanqumamise ekwaluseni umhlambi wam, bangabi sazalusa ngokwabo abalusi; ndiwuhlangule umhlambi wam emlonyeni wabo, ungabi saba kukudla kubo.

11 Ngokuba itsho iNkosi uYehova ukuthi, Yabonani, mna ngokwam ndiya kuwukhathalela umhlambi wam, ndiwuvelele.

12 Njengoko umalusi awuvelelayo umhlambi wakhe, ngemini yokubakho kwakhe phakathi komhlambi wakhe othiwe saa qhu, ndiya kwenjenjalo ukuwuvelela umhlambi wam; ndiwuhlangule ezindaweni zonke, owaba lusali kuzo ngemini enamafu, enamafu amnyama.

13 Ndiya kuwukhupha ezizweni, ndiwubuthe emazweni, ndiwuse emhlabeni wawo, ndiwalusele ezintabeni zakwaSirayeli, ezihlanjeni nasezindaweni zonke ezimiweyo zelizwe.

14 Ndiya kuwalusela ebutyanini obulungileyo, libe sezintabeni ezinde zakwaSirayeli idlelo lawo; edlelweni elilungileyo, uya kubutha khona, udle utyani obutyebileyo ezintabeni zakwaSirayeli.

15 Mna ndiya kuwalusa umhlambi wam, ndiwenze ubuthe mna; itsho iNkosi uYehova.

16 Ezilahlekileyo ndiya kuzifuna, ndibuyise eziziintsali, ndibophe ezaphukileyo, ndizomeleze ezifayo; ke ezityebileyo ndozitshabalalisa, nezomeleleyo ndizaluse ngokusesikweni.

17 Nina ke, mhlambi wam, itsho iNkosi uYehova ukuthi, Yabonani, ndiya kugweba phakathi kweegusha neegusha, naphakathi kweenkunzi zeegusha neenkunzi zeebhokhwe.

18 Yinto encinane na kuni, ukuthi nibudle utyani obulungileyo, nize okuseleyo kotyani nikunyhashe ngamanqina enu? nisele amanzi angcwengekileyo, niwagxobhe aseleyo ngamanqina enu?

19 Umhlambi wam udla obunyhashiweyo ngamanquna enu; usela agxojiweyo ngamanqina enu.

20 Ngako oko itsho iNkosi uYehova kuzo ukuthi, Yabonani, mna ndiya kugweba phakathi kweegusha ezityebileyo neegusha ezinqinileyo.

21 Ngenxa enokuba nityhala ngehleza nangegxalaba, nizihlabe ngeempondo zenu ezityhafileyo zonke, nide nizenze zibe lusali, zigqibe ilizwe:

22 ndowusindisa umhlambi wam, ungabi saba lixhoba, ndigwebe phakathi kweegusha neegusha.

23 Ndomisa phezu kwawo umalusi abe mnye, awaluse, umkhonzi wam uDavide; yena uya kuwalusa, abe ngumalusi wawo yena;

24 mna Yehova ndibe nguThixo wawo, umkhonzi wam uDavide abe sisikhulu phakathi kwawo; mna Yehova ndithethile.

25 Ndiya kuwenzela umnqophiso woxolo, ndiwaphelise amarhamncwa amabi elizweni, uhlale entlango ukholosile, ulale emahlathini.

26 Ndowenza wona, kwaneendawo ezingeenxa zonke endulini yam, ube yintsikelelo; ndihlise imvula ngexesha elililo; iya kuba yimvula yentsikelelo.

27 Umthi wasendle wonika isiqhamo sawo, ilizwe linike indyebo yalo, banqabe emhlabeni wabo; bazi ukuba ndinguYehova, ekuzaphuleni kwam izikeyi zedyokhwe, ndibahlangule esandleni sabo babebakhonzisa.

28 Abayi kuba saba lixhoba leentlanga, angabadli amarhamncwa elizwe; bahlale bekholosile, kungabikho ubothusayo.

29 Ndobavelisela isityalo sokuba ludumo, bangabi sasuswa yindlala ezweni, bangabi sathwala hlazo leentlanga.

30 Baya kwazi ukuba mna Yehova Thixo wabo ndinabo, bangabantu bam bona, indlu kaSirayeli; itsho iNkosi uYehova.

31 Nina ke ningumhlambi wam, umhlambi wedlelo lam; nisisintu, ndinguThixo wenu; itsho iNkosi uYehova.

← Ezekiel 33   Ezekiel 35 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 157


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 46, 93, 415, 666, 908, 1038, 1085, ...

Apocalypse Revealed 3, 49, 243, 270, 306, 336, 383, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 86

Doctrine of the Lord 4, 28, 43

Faith 68

True Christianity 171, 689, 844


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 67, 280, 316, 340, 365, 388, 405, ...

Spiritual Experiences 4573

Scriptural Confirmations 2, 4, 22, 53

Jiný komentář

  Příběhy:


  Duchovní témata:


Hop to Similar Bible Verses

Genesis 9:16

Exodus 29:45, 46

Leviticus 26:4, 6, 13

1 Kings 22:17

Job 5:23, 11:19, 34:29

Psalms 23:1, 2, 72:2, 78:71, 72, 84:7, 100:3, 119:176

Proverbs 3:24, 30:14

Isaiah 32:6, 18, 35:9, 40:11, 49:9, 51:18, 54:10, 55:3, 56:11, 61:8

Jeremiah 3:15, 10:21, 12:9, 10, 23:1, 3, 4, 5, 30:3, 8, 9, 10, 31:1, 10, 14, 33:12, 50:6, 19

Ezekiel 11:17, 13:23, 19:6, 7, 9, 20:5, 7, 36, 37, 38, 28:25, 26, 30:3, 36:6, 8, 15, 24, 30, 37:21, 24, 26, 38:8, 39:26

Hosea 2:20

Joel 23

Amos 4:1, 2, 5:11

Micah 2:12, 3:1, 4:6, 5:3, 7:3, 14

Zephaniah 3:13

Zechariah 8:12, 13, 9:16, 10:1, 2, 3, 11:5, 15

Matthew 9:12, 36, 18:12, 25:33

Luke 1:71, 15:4, 5

John 10:1, 8, 11, 12, 14

1 Peter 2:25, 5:1

Jude 1:12

Revelation 7:17

Word/Phrase Explanations

umhlambi
A flock, as in Genesis 26, denotes interior or rational good. A flock signifies those who are in spiritual good. A flock signifies natural interior...

amanqatha
'Fat things full of marrow,' signify goods.

umalusi
The Writings tell us that shepherds represent those who lead and teach others, using knowledge and true ideas to help people reach the goodness of...

phakathi
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

idlelo
Plants in the Bible generally represent facts, knowledge that can be gleaned from the world. Plants that can serve animals as food represent facts that...

amanzi
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

umthi
In general, plants in the Bible represent facts, thoughts and ideas – intellectual things. This makes sense: Plants are rooted in place, but can grow...

isiqhamo
'Trees,' in general, signify the perceptions when discussing the celestial self, but when related to the spiritual church, they signify knowledges. A person in the...

ilizwe
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

indlu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Heal Me (sheet music)
Song | Ages over 11

 I Will Save My Flock
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Lost Sheep
Activity | Ages over 18

 The Good Shepherd
Spiritual tasks offer a reflection on a Biblical story and suggest a task for spiritual growth.
Activity | Ages over 18

 The Shepherds Visit
The Word is the story of ourselves. What are our "sheep", "shepherds", and the miracle of the Lord's birth in our lives?
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17


Přeložit: