Ezekiel 32

Studovat vnitřní smysl

Xhosa     

← Ezekiel 31   Ezekiel 33 →

1 Ke kaloku kwathi ngomnyaka weshumi elinesibini, ngenyanga yeshumi elinesibini, ngolokuqala enyangeni leyo, kwafika ilizwi likaYehova kum, lisithi,

2 Nyana womntu, menzele isimbonono uFaro ukumkani waseYiputa, uthi kuye, Wafanekiswa nengonyama entsha yeentlanga, nakuba ube unjengengwenya elwandle; waxhuma emilanjeni yakho, wawagxobha amanzi ngamathupha akho, wayinyathela imilambo yawo.

3 Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Ndiya kuwutwabulula phezu kwakho umnatha wam, kunye nesikhungu sezizwe ezininzi, zikunyuse ngomnatha wam.

4 Ndiya kukulahlela emhlabeni, ndikujulele ebusweni belizwe, ndizihlalise phezu kwakho zonke iintaka zezulu, ndizihluthise ngawe izinto eziphilileyo zehlabathi lonke.

5 Ndoyibeka phezu kweentaba inyama yakho, ndiyizalise imifula ngezidumbu zakho;

6 ndiliseze ihlabathi ngokuphalala kwegazi lakho, lise ezintabeni; zizale izihlambo nguwe.

7 Ndiya kulisibekelisa izulu ekukucimeni kwam, ndizambathise iinkwenkwezi zalo ngezimnyama zokuzila. Ndiya kulisibekela ilanga ngamafu, nenyanga ingakhanyisi ngokukhanya kwayo.

8 Zonke izikhanyiso ezikhanyisayo ezulwini ndiya kuzambathisa ngezimnyama zokuzila ngenxa yakho, ndenze ubumnyama phezu kwelizwe lakho; itsho iNkosi uYehova.

9 Ndoyenza ibe buhlungu intliziyo yeentlanga ezininzi, ekukuseni kwam ukwaphulwa kwakho ezintlangeni, emazweni ongawazanga.

10 Ndiya kuzimangalisisa ngawe izizwe ezininzi, babe namanwele nokuba namanwele ngawe ookumkani bazo, ekulilingiseni ikrele lam ebusweni babo, bagubhe ngamaphanyazo onke, elowo ngenxa yomphefumlo wakhe, ngemini yokuwa kwakho.

11 Ngokuba itsho iNkosi uYehova ukuthi, Ikrele lokumkani waseBhabheli liya kukufikela.

12 Ndiya kuyiwisa ingxokolo yakho ngamakrele amagorha; ngabangcangcazelisi basezintlangeni bonke bephala; balibhuqe ikratshi leYiputa, itshabalale yonke ingxokolo yayo.

13 Ndiya kuzitshabalalisa zonke iinkomo zayo, zimke emanzini amakhulu, lungabi sawagxobha unyawo lomntu, namanqina eenkomo angawagxobhi.

14 Oko ndiya kuwawuthisa amanzi ayo, nemilambo yayo, ndiyihambise ngokweoli; itsho iNkosi uYehova.

15 Ndakulenza kube senkangala ilizwe laseYiputa, lenziwe ke kube senkangala ilizwe, lingabi nayo inzaliseko yalo, ekubaxabeleni kwam bonke abemi balo: baya kwazi ukuba ndinguYehova.

16 Siso esi isimbonono; siya kuvunywa ngokwesimbonono; iintombi zeentlanga ziya kuyivuma ngokwesimbonono; ngeYiputa nangengxokolo yayo yonke, ziya kuyivuma ngokwesimbonono; itsho iNkosi uYehova.

17 Ke kaloku kwathi ngomnyaka weshumi elinesibini, ngolweshumi elinesihlanu enyangeni leyo, kwafika ilizwi likaYehova kum, lisithi,

18 Nyana womntu, yenza isimema ngengxokolo yaseYiputa, uyihlisele, yona nentombi yeentlanga eziziingangamsha, ezweni langaphandle, nabahle baya emhadini.

19 Udlule bani na ngobuhle bakho? Yihla, ulale kwabangalukileyo.

20 Baya kuwa phakathi kwababuleweyo ngekrele; ikrele linikelwe esandleni; yiqweqwediseni, nengxokolo yayo yonke.

21 Ziya kuthetha ngaye iinjengele zamagorha phakathi kwelabafileyo, nabancedi bakhe, zithi, Behlile, balele khona abangalukileyo, bebulewe ngekrele.

22 Ukhona uAsiriya nebandla lakhe lonke; ngeenxa zonke kuye ngamangcwaba abo, bonke bephela bebulewe, bewe likrele; abamangcwaba abo enziwe emhadini phakathi,

23 ibandla lakhe lingeenxa zonke engcwabeni lakhe; bonke bephela bebulewe, bewe likrele, abaye besothusa ilizwe labahleliyo.

24 Ukhona uElam, nengxokolo yakhe yonke engeenxa zonke engcwabeni lakhe; bonke bephela bebulewe, bewe likrele, ababehle baya ezweni langaphantsi bengalukile; abaye besothusa ilizwe labahleliyo, bathwala ihlazo labo nabehle baya emhadini.

25 Bamenzela isilili phakathi kwababuleweyo, enengxokolo yakhe yonke; aba ngeenxa zonke kuye amangcwaba ayo; bonke bephela bengalukile, bebulewe ngekrele; ngokuba bothusa abasezweni labahleliyo, bathwala ihlazo nabehle baya emhadini; ubekwe phakathi kwababuleweyo.

26 Ukhona uMesheki-Tubhali, nengxokolo yakhe yonke, engeenxa zonke kuye amangcwaba ayo; bonke bephela bengalukile, bebulewe ngekrele; ngokuba besothuse ilizwe labahleliyo.

27 Ke abayi kulala namagorha awileyo angawabangalukileyo, abehlayo baya kwelabafileyo beneempahla zokulwa, ebekwe amakrele abo phantsi kweentloko zabo; ubugwenxa babo buwafikele amathambo abo; ngokuba baye besothusa amagorha ezweni labahleliyo.

28 Nawe ke uya kwaphulwa phakathi kwabangalukileyo, ulale nababuleweyo ngekrele.

29 Ukhona uEdom, ookumkani bakhe nezikhulu zakhe zonke, abathi benobugorha babekwa kwababuleweyo ngekrele; balala nabangalukileyo, nabehle baya emhadini.

30 Zikhona iinkosi zasentla, zonke ziphela, namaTsidon onke, ezehlayo nababuleweyo; zidanile, noko beziqhiphukisa umbilini ngobugorha bazo; zilele zingabangalukileyo kwanababuleweyo ngekrele, zithwele ihlazo lazo nabehle baya emhadini.

31 UFaro uya kubabona, athuthuzeleke ngenxa yengxokolo yakhe yonke; uFaro ubulewe ngekrele nempi yakhe yonke; itsho iNkosi uYehova.

32 Ngokuba ndamnika ukuba othuse ilizwe labahleliyo; ulalisiwe ke phakathi kwabangalukileyo, kwanababuleweyo ngekrele, uFaro nengxokolo yakhe yonke; itsho iNkosi uYehova.

← Ezekiel 31   Ezekiel 33 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 155


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 31, 42, 290, 1151, 1186, 1201, 1808, ...

Apocalypse Revealed 49, 51, 52, 53, 285, 312, 413, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 78

The Lord 28

Sacred Scripture 14

Faith 54

Heaven and Hell 119

True Christianity 198


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 72, 131, 304, 357, 372, 388, 401, ...

Canons of the New Church 27

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5, 58

Scriptural Confirmations 4, 9, 52, 74

Jiný komentář

  Příběhy:Hop to Similar Bible Verses

Exodus 10:21, 22, 15:14

Deuteronomy 32:41

Job 41:23

Proverbs 30:30

Ecclesiastes 9:12

Isaiah 13:10, 14:9, 10, 16, 17, 25, 19:19, 34:3

Jeremiah 25:26, 43:8, 46:1, 12, 26, 49:34

Ezekiel 8:1, 12:13, 19:3, 25:12, 26:16, 17, 20, 27:2, 13, 28:7, 10, 21, 23, 29:1, 30:1, 31:1, 32:1, 2, 12, 16, 17, 18, 35:8, 38:6, 39:4

Nahum 3:18

Matthew 24:29

Revelation 6:12, 8:12, 16:6, 18:10

Word/Phrase Explanations

amanzi
'Waters' signify truths in the natural self, and in the opposite sense, falsities. 'Waters' signify particularly the spiritual parts of a person, or the intellectual...

imilambo
'Rivers' signify truths in abundance serving the rational self, and so, the understanding, for the purpose of doctrine and life. 'Rivers' or 'floods' signify temptations....

iintaka
Fowl signify spiritual truth; a bird, natural truth; and a winged thing, sensual truth. Fowl signify intellectual things. Fowl signify thoughts, and all that creeps...

zezulu
"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend...

izulu
Heavens are celestial and spiritual things. Consequently, they are inmost things, both of the Lord's kingdom in heaven the and in the earth. This also...

iinkwenkwezi
'Stars' signify the knowledge of truth and good. 'Stars' are frequently mentioned in the Word, and always signify goods and truths, but in an opposite...

ilanga
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

Intliziyo
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

inkosi
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

ikratshi
'Pride' signifies the love of self.

unyawo
The foot, as in Deuteronomy 33:3, signifies an inferior principle. To set the right foot on the sea and the left on the earth, as...

ilizwe
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

phakathi
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

ibandla
A congregation is a group of people with common loves, interests, and purposes. It often refers to a church group. In the Word it is...

ihlazo
On a natural level, there are a variety of things that can cause shame. We might be ashamed of physical weakness or ugliness; we might...

phantsi
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

ubugwenxa
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

amathambo
Bones are strong and supportive, providing a framework for our bodies and making motion and action possible. They are also the least "alive" part of...


Přeložit: