Ezekiel 20

Studovat vnitřní smysl

Xhosa     

← Ezekiel 19   Ezekiel 21 →

1 Ke kaloku kwathi ngomnyaka wesixhenxe, ngenyanga yesihlanu, ngolweshumi enyangeni leyo, kwafika amadoda, evela kumadoda amakhulu akwaSirayeli, ukuba abuzise kuYehova. Ahlala phantsi phambi kwam.

2 Kwafika ilizwi likaYehova kum, lisithi,

3 Nyana womntu, thetha namadoda amakhulu akwaSirayeli, uthi kuwo, Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Nize kubuzisa kum na? Ndihleli nje, unakanye ukuba ndibuzwe nini; itsho iNkosi uYehova.

4 Uza kubagweba na, uza kugweba na, nyana womntu? Bazise ke amasikizi ooyise.

5 Yithi kubo, Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Ngemini endamnyulayo uSirayeli, endayiphakamiselayo isandla sam imbewu yendlu kaYakobi, endazazisayo kubo ezweni laseYiputa, endabapha kamisela isandla sam, ndisithi, NdinguYehova uThixo wenu:

6 ngaloo mini kanye, ndabaphakamisela isandla sam, ukuze ndibakhuphe ezweni laseYiputa, ndibase ezweni endabahlolelayo lona, elibaleka amasi nobusi, liligugu kunamazwe onke.

7 Ndathi kubo, Lahlani elowo izinto ezinezothe zamehlo akhe, ningazenzi iinqambi ngezigodo zaseYiputa; ndinguYehova uThixo wenu.

8 Basuka baba neenkani kum, abavuma ukundiphulaphula, abazilahla elowo izinto ezinezothe zamehlo akhe, abazishiya izigodo zaseYiputa. Ndathi ke, ndiya kuthulula ubushushu bam phezu kwabo, ndiwuphelelisele kubo umsindo wam phakathi kwelizwe laseYiputa.

9 Koko ndenzayo ngenxa yegama lam; ukuze lingahlanjelwa emehlweni eentlanga, ababephakathi kwazo, endazazisa kubo emehlweni azo, ekubakhupheni kwam ezweni laseYiputa.

10 Ndabakhupha ke ezweni laseYiputa, ndabasa entlango;

11 ndabanika imimiselo yam, ndabazisa namasiko am, awothi umntu ewenzile, aphile ngawo.

12 Kananjalo ndabanika iisabatha zam, ukuba zibe ngumqondiso phakathi kwam nabo, ukuze bazi ukuba mna Yehova ndiya bangcwalisa.

13 Indlu kaSirayeli yesuka yaba neenkani kum entlango; abahamba ngemimiselo yam; bawacekisa amasiko am, awothi umntu ewenzile, aphile ngawo; bazihlambela kakhulu iisabatha zam. Ndathi ke, ndiya kuthulula ubushushu bam phezu kwabo entlango, ukuze ndibagqibele.

14 Koko ndenzayo ngenxa yegama lam; ukuze lingahlanjelwa emehlweni eentlanga, endabakhuphayo emehlweni azo.

15 Kananjalo mna ndabaphakamisela isandla entlango, ukuba ndingabasi ezweni endandibanikile, elibaleka amasi nobusi, liligugu kunamazwe onke;

16 ngenxa yokuba bawacekisayo amasiko am, abahamba ngemimiselo yam, bazihlambela iisabatha zam; ngokuba intliziyo yabo yazilandela izigodo zabo.

17 Koko laba nenceba iliso lam kubo, ukuba ndingabatshabalalisi, ndingabagqibeli entlango.

18 Ndathi ke koonyana babo entlango, Musani ukuhamba ngemimiselo yooyihlo, ningawagcini amasiko abo, ningazenzi iinqambi ngezigodo zabo.

19 Mna Yehova ndinguThixo wenu; hambani ngemimiselo yam, niwagcine amasiko am, niwenze;

20 nizingcwalise iisabatha zam, zibe ngumqondiso phakathi kwam nani, ukuze nazi ukuba ndinguYehova uThixo wenu.

21 Basuka oonyana baba neenkani kum; abahamba ngemimiselo yam, abawagcina amasiko am ukuba bawenze, awothi umntu ewenzile aphile ngawo; bazihlambela iisabatha zam. Ndathi ke, ndiya kuthulula ubushushu bam phezu kwabo, ndiphelelisele umsindo wam kubo entlango.

22 Koko ndasibuyisayo isandla sam, ndenza ngenxa yegama lam, ukuba lingahlanjelwa emehlweni eentlanga, endabakhuphayo emehlweni azo.

23 Kananjalo ndabaphakamisela isandla sam entlango, ukuba ndibachithachithe ezintlangeni, ndibaphangalalisele emazweni;

24 ngenxa enokuba bengawenzanga amasiko am, bayicekisayo imimiselo yam, bazihlambela iisabatha zam, amehlo abo alandela izigodo zooyise.

25 Nam ndabamisela imimiselo engabalungeleyo, namasiko abangenakuphila ngawo.

26 Ndabenza iinqambi ngezipho zabo, ekucandiseni kwabo emlilweni yonke into evula isizalo, ukuze ndibaphanzise; ukuze bazi ukuba ndinguYehova.

27 Ngako oko, thetha kwindlu kaSirayeli, nyana womntu, uthi kubo, Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Ooyihlo babuye bandinyelisa nangale nto, ekumenezeni kwabo ababemeneza ngako kum.

28 Kuba xenikweni ndabasayo ezweni endasiphakamiselayo isandla sam sokuba ndibanike lona, basuka bakhangela zonke iinduli ezinde, nemithi yonke ethe shinyi; bayibingelela khona imibingelelo yabo, banikela khona imisondezo yabo equmbisayo, babeka khona ivumba lamadini abo elithozamisayo, bathululela khona iminikelo yabo ethululwayo.

29 Ndathi ke kubo, Esi siganga niya kuso siyintoni na? Igama laso ke kuthiwa, siSiganga, unanamhla.

30 Ngako oko yithi kwindlu kaSirayeli, Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Nizenze iinqambi ngendlela yooyihlo, nihenyuze ngokulandela izinto zabo ezinezothe nje;

31 nizenze iinqambi ezigodweni zenu ngokunikela izipho zenu, nangokuba candisa emlilweni oonyana benu nanamhlanje; mna ndingabuzwa nini na, ndlu kaSirayeli? Ndihleli nje, itsho iNkosi uYehova, andiyi kubuzwa nini, nakanye.

32 Loo nto ithe qatha emoyeni wenu, ayiyi kubakho nokubakho: leyo nithi, Siya kuba njengeentlanga, njengemizalwane yamazwe, silungiselele kwimithi namatye.

33 Ndihleli nje, inyaniso, itsho iNkosi uYehova, ngesandla esithe nkqi, nangengalo eyolukileyo, nangobushushu obuthululwayo, ndiya kuba ngukumkani phezu kwenu.

34 Ndonikhupha ezizweni, ndinibuthe emazweni enaphangalaliswa kuwo, ngesandla esithe nkqi, nangengalo eyolukileyo, nangobushushu obuthululwayo,

35 Ndiya kunisa kwintlango yezizwe, ndimangalelane nani, sikhangelane ebusweni;

36 njengoko ndamangalelana nooyihlo kwintlango yelizwe laseYiputa, ndiya kwenjenjalo ukumangalelana nani; itsho iNkosi uYehova.

37 Ndoniphumelisa phantsi kwentonga, ndinibophelele ngomnqophiso;

38 ndibakhethe kuni abagwilikayo nabakreqayo kum. Ndiya kubakhupha ezweni lokuphambukela kwabo; ke akuyi kungena namnye emhlabeni wakwaSirayeli, ukuze nazi ukuba ndinguYehova.

39 Itsho iNkosi uYehova ukuthi, Nina ke, ndlu kaSirayeli, hambani, nikhonze elowo isigodo sakhe; kodwa emveni koko, inyaniso, niya kundiphulaphula, ningabi salihlambela igama lam elingcwele ngezipho zenu nangezigodo zenu.

40 Ngokuba itsho iNkosi uYehova ukuthi, Entabeni yam engcwele, entabeni ende yakwaSirayeli, khona apho iya kundikhonza yonke indlu yakwaSirayeli, yonke iphela ezweni; khona apho baya kuba likholo kum; khona apho ndiya kubiza imirhumo yenu neentlahlela yezipho zenu, entweni yenu yonke eniyingcwalisayo.

41 Niya kuba likholo kum ninevumba elithozamisayo, ekunikhupheni kwam ezizweni; ndinibuthe emazweni enaphangalaliswa kuwo, ndizingcwalisele kuni emehlweni eentlanga;

42 nazi ukuba ndinguYehova, ekuniseni kwam emhlabeni wakwaSirayeli, ezweni endasiphakamisela isandla sam sokuba ndilinike ooyihlo,

43 Niya kuzikhumbula khona iindlela zenu neentlondi zenu zonke, enazenza iinqambi ngazo; nizikruqukele ngokwenu ngenxa yazo zonke izinto ezimbi enizenzileyo;

44 nazi ukuba ndinguYehova, ekuniphatheni kwam ngenxa yegama lam, kungekhona ngokweendlela zenu ezimbi, nangokweentlondi zenu ezibolileyo, ndlu kaSirayeli; itsho iNkosi uYehova.

45 Kwafika ilizwi likaYehova kum, lisithi,

46 Nyana womntu, bhekisa ubuso bakho kwelasezantsi, uwise intetho usingise ezantsi, uprofete ngehlathi lelizwe lasezantsi;

47 uthi kwihlathi lelizwe lasezantsi, Live ilizwi likaYehova; itsho iNkosi uYehova ukuthi, Yabona, ndifaka umlilo kuwe, utshise kuwe wonke umthi omanzi, nawo wonke umthi owomileyo. Akuyi kucima dangatye lamadangatye; borhawuka ubuso babantu bonke, kuthabathele ezantsi kuse entla,

48 Yobona yonke inyama, ukuba mna Yehova ndiwubasile; awuyi kucinywa.

49 Ndathi, Awu! Nkosi Yehova, bathi ngam lo, Akenzi ngemizekeliso kodwa na?

← Ezekiel 19   Ezekiel 21 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 143


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 349, 566, 574, 795, 878, 925, 1260, ...

Apocalypse Revealed 278, 316, 400, 401, 543, 546, 586, ...

Conjugial Love 156

The Lord 28, 48

True Christian Religion 156, 468


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 97, 109, 183, 324, 376, 405, 412, ...

Scriptural Confirmations 9, 74

Jiný komentář

  Příběhy:


Hop to Similar Bible Verses

Exodus 3:8, 17, 6:6, 8, 20:2, 8, 31:13

Leviticus 17:5, 18:2, 4, 5

Numbers 14:12, 13, 21, 35, 20:13

Deuteronomy 1:34, 35, 3:25, 4:5, 27, 5:32, 7:6, 7, 9:7, 24, 28, 30:19, 31:27

Joshua 24:14, 15

Judges 10:14

1 Samuel 12:22

1 Kings 8:42, 18:39

2 Kings 16:3, 17:9, 10, 12

2 Chronicles 30:7

Nehemiah 9:9, 12, 13, 14, 19, 13:17

Psalms 33:10, 47:5, 78:8, 10, 17, 38, 58, 79:9, 81:12, 106:26, 27, 37, 39, 119:4, 147:19

Proverbs 6:23, 19:21

Isaiah 56:7, 57:5, 58:2, 65:7

Jeremiah 2:7, 3:19, 7:9, 31, 11:10, 21:5, 29:32, 31:2, 8, 12, 32:30, 37, 44:14, 17

Ezekiel 6:9, 13, 7:8, 8:1, 11:16, 17, 13:9, 14:1, 3, 16:2, 20, 21, 24, 61, 17:23, 18:9, 14, 20:3, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 31, 22:2, 8, 23:3, 8, 36, 37, 28:22, 25, 33:15, 16, ...

Daniel 8:9

Hosea 2:16, 4:12

Amos 4, 5:26, 9:10

Malachi 3:4

Matthew 25:33

John 5:39

Romans 7:9

2 Corinthians 6:17

Ephesians 5:2

1 Peter 1:18

Word/Phrase Explanations

thetha
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

inkosi
Elders are mentioned in the Bible mainly in two ways: First the elders of Israel: and second the 24 elders seated about the throne of...

isandla
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

imbewu
'A seed' signifies love, and everyone who has love, as in Genesis 12:7. 8:15, 16. 'A seed' signifies faith grounded in charity. 'A seed' signifies...

uthixo
The Lord is love itself, expressed in the form of wisdom itself. Love, then, is His essence, His inmost. Wisdom - the loving understanding of...

ubushushu
Fury is a receding from good, and anger is a receding from truth.

umsindo
Anger is an emotion so common to people that it requires no definition. However a couple of points of interest can be raised. 1) The...

phakathi
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.

Iisabatha
In Exodus 31:13, 'verily my Sabbaths ye shall keep,' signifies continuous holy thought about the union of the Lord’s divine with His human.

indlu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

Intliziyo
The heart means love. A good heart means love to the Lord and to the neighbor while a hard or stony heart means the love...

ukuhamba
To walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk...

Oonyana
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Amehlo
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

ivumba
Fragrance means the affection of truth derived from good.

igama
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

phantsi
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

iindlela
'To set a way,' as in Genesis 30:36, signifies being separated.

ubuso
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

yabona
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

umlilo
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

umthi
'Trees,' in general, signify the perceptions when discussing the celestial self, but when related to the spiritual church, they signify knowledges. A person in the...

inyama
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

nkosi
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...


Přeložit: