IEksodus 22

Studovat vnitřní smysl

Xhosa     

← IEksodus 21   IEksodus 23 →

1 Xa umntu athe weba inkomo, nokuba yigusha, wayixhela, mhlawumbi wathengisa ngayo: makadliwe iinkomo zibe ntlanu ngenkomo leyo, izimvu zibe ne ngemvu leyo.

2 Ukuba isela lithe lafunyanwa ligqobha indlu, labethwa lafa, akukho tyala lagazi kulowo.

3 Ukuba liphunyelwe lilanga, lobakho ityala legazi kulowo. Loo nto maliyimisele ngokuzeleyo; ukuba alinanto, makuthengiswe ngalo ngenxa yobusela balo.

4 Ukuba ithe yafunyanwa isesandleni salo, okanye iphilile, loo nto ibiweyo, nokuba yinkomo, nokuba liesile, nokuba yigusha, maliyibuyise nganto mbini.

5 Xa umntu athe wadlisa intsimi, nokuba sisidiliya, wavulela iinkomo zakhe, zayidla intsimi yomnye: makamisele ngeyona nto intle yentsimi yakhe, nangeyona nto intle yesidiliya sakhe.

6 Xa kuthe kwatsha umlilo, wafumanana neentango, watshisa izitha zengqolowa, nokuba yemiyo, nokuba yintsimi: lowo uwutshisileyo makazimisele ezo zinto.

7 Xa athe umntu wanikela ummelwane wakhe imali, nokuba yimpahla, ukuba ayigcine, yaza yabiwa endlwini yaloo mntu: ukuba lithe lafunyanwa isela elo, maliyibuyekeze kabini.

8 Ukuba lithe alafunyanwa isela: umninindlu makasondezwe kuThixo, afunge ukuba akayiphathanga impahla yommelwane wakhe lowo.

9 Ngenxa yezinto zonke zokona, ngenxa yenkomo, ye-esile, yegusha, yengubo, nangenxa yezinto zonke ezidakileyo, ezifaniswayo: loo ndawo yabo bobabini yoya phambi koThixo; othe wagwetywa nguThixo, wombuyekeza kabini ummelwane wakhe.

10 Xa athe umntu wanika ummelwane wakhe iesile, nokuba yinkomo, nokuba yigusha, nokuba yiyiphi into ezitho zine, ukuba ayigcine; yaza yafa, mhlawumbi yaphuka, mhlawumbi yathinjwa, kungaboni bani:

11 makubekho ukufunga uYehova phakathi kwabo bobabini, ukuba akayiphathanga impahla yommelwane wakhe; makamkele oko umniniyo, loo mntu angayimiseli.

12 Ukuba ibiwe yabiwa ikuye, woyimisela kumniniyo.

13 Ukuba iqwengiwe, woyizisa ibe lingqina; makangayimiseli into eqwengiweyo.

14 Xa athe umntu waboleka inkomo kummelwane wakhe, yaza yaphuka, mhlawumbi yafa, engekho umniniyo, makayimisele.

15 Ukuba ithe yenzakala ekho umniniyo, makangayimiseli; ukuba ibithe yaqeshwa, ibe ihambele ingqesho yayo.

16 Xa athe umntu warhwebesha intombi engaganiweyo, walala nayo, woyilobola ibe ngumkakhe.

17 Ukuba uyise wayo walile kanye ukumnika, makarhole imali njengekhazi lazo iintombi.

18 Umkhafulikazi uze ungamyeki adle ubomi.

19 Bonke abathe balala inkomo, mababulawe bafe.

20 Obingelela kuthixo ongenguye uYehova yedwa, makasingelwe phantsi.

21 Umphambukeli uze ungamxinzeleli phantsi, ungamxini; kuba naningabaphambukeli nani ezweni laseYiputa.

22 Yonke into engumhlolokazi nenkedama uze ungayicinezeli.

23 Ukuba uthe wabacinezela nangayiphi na indlela, bakhala kum, ndokuva ukukhala kwabo;

24 uvuthe umsindo wam, ndinibulale ngekrele; babe ngabahlolokazi abafazi benu, babe ziinkedama abantwana benu.

25 Ukuba uthe wababoleka imali abantu bam abaziintsizana abanawe, uze ungabi kubo njengomboleki-mali: uze ungababizi nzala.

26 Ukuba ummelwane wakho ubambise ngengubo yakhe kuwe, woyibuyisela kuye lingekatshoni ilanga;

27 kuba yona ikukuphela kwesigubungelo anaso, yingubo yakhe yomzimba wakhe; wolala ngantoni ke? Kothi, xa athe wakhala kum, ndive; kuba ndinenceba.

28 UThixo uze ungamtshabhisi, nesikhulu ebantwini bakowenu uze ungasiqalekisi.

29 Indyebo yakho nencindi yemithi yakho, uze ungalibali ukundinika. Oonyana bakho bamazibulo uze undinike.

30 Uze wenjenjalo ngenkomo yakho, nangempahla yakho emfutshane: mayibe kunina iintsuku ezisixhenxe, uthi ngosuku lwesibhozo undinike.

31 Noba ngabantu abangcwele kum; inyama yento eqwengiweyo endle nize ningayidli; noyiphosa ezinjeni.

← IEksodus 21   IEksodus 23 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 3325, 3540, 3693, 4171, 4433, 4434, 4444, ...

Apocalypse Revealed 17, 496, 623, 764


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 28, 548, 863, 865, 946, 1121

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

IGenesis 31:39, 34:12

IEksodus 13:2, 12, 20:3, 21:34, 23:9, 16, 19, 34:15

ILevitikus 7:23, 24, 26, 11:44, 45, 17:7, 15, 18:23, 19:33, 20:6, 22:8, 27, 25:35, 36

Amanani 1

IDuteronomi 10:18, 13:2, 16, 14:21, 15:9, 19, 17:2, 5, 18:10, 22:29, 23:8, 20, 21, 24:10, 13, 17, 27:21

1 Samuweli 28:3

2 Samuweli 16:5

1 Kumkani 2:8, 9

2 Kumkani 23:20

2 yeziKronike 15:13

UNehemiya 5:7

Umsebenzi 6:27, 34:28

IiNdumiso 10:14, 15:5, 34:7, 146:9

ImiZekeliso 22:23

INtshumayeli 10:20

UIsaya 1:17, 40:2

NguYeremiya 2:34

IZililo 5:3

UHezekile 4:14, 18:7

Amosi 2:8

UZekariya 7:10

UMalaki 3:5

Izenzo zaBapostile 23:5

Hebhere 6:16

James 5:4

Významy biblických slov

Ntlanu
Five also signifies all things of one part.

Mbini
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

intsimi
When we have a desire to be good people and to do good things, the natural first questions are "What does that mean?" "What should...

umlilo
Just as natural fire can be both comforting in keeping you warm or scary in burning down your house, so fire in the spiritual sense...

Ummelwane
'The neighbor' is not only an individual person, but also people collectively, as a less or greater society, our country, the church, the Lord’s kingdom,...

Imali
'Silver,' in the internal sense of the Word, signifies truth, but also falsity. 'Silver' means the truth of faith, or the truth acquired from selfhood,...

Kabini
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

bobabini
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

NguThixo
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

iesile
Donkeys signify the things relating to the self-intelligence of the sensual man; and camels, the things of self-intelligence in the natural man (Isa 30:6, 7.)

ibiwe
In a natural sense, the commandment 'Thou shalt not steal,' in Exodus 20:15, means, according to the letter, not stealing, robbing, or committing piracy in...

umphambukeli
The word "stranger" is used many times in the Bible, and it is sometimes paired with the word "sojourner". They are different concepts in the...

Indlela
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

umsindo
Anger is an emotion so common to people that it requires no definition. However a couple of points of interest can be raised. 1) The...

Abafazi
'Women,' as in Genesis 45:19, signify the affections of truth. But in Genesis 31:50, 'women' signify affections of not genuine truth, so not of the...

abantwana
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

ilanga
The 'sun' signifies celestial and spiritual love. The 'sun' in the Word, when referring to the Lord, signifies His divine love and wisdom. Because the...

uthixo
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

Oonyana
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

iintsuku
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Inyama
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...


Přeložit: