IDuteronomi 9

Studovat vnitřní smysl

← IDuteronomi 8   IDuteronomi 10 →     

1 Yiva, Sirayeli! Uyayiwela namhla iYordan, usiya kuzihlutha iintlanga ezinkulu, ezinamandla kunawe, imizi emikhulu, enqatyiswe yesa ezulwini;

2 abantu abakhulu, abade, oonyana baka-Anaki, obaziyo wena, obavileyo wena kusithiwa ngabo, Ngubani na onokuma phambi koonyana baka-Anaki?

3 Yazi ke namhla, ukuba uYehova uThixo wakho nguye owela phambi kwakho, engumlilo odlayo. Wobatshabalalisa, wobathoba phambi kwakho; ubagqogqe, ubacime kamsinya, njengoko wathethayo kuwe uYehova.

4 Uze ungatsho entliziyweni yakho ekubagxotheni kukaYehova uThixo wakho ebusweni bakho, ukuthi, Kungobulungisa bam andingenisileyo uYehova, ukuba ndilime eli lizwe. Kungokungabi ndawo kwezo ntlanga, le nto uYehova azigqogqayo zingabikho ebusweni bakho.

5 Akungabulungisa bakho, nokuthi tye kwentliziyo yakho, le nto ungenayo ulime ilizwe lazo: kuba kungokungabi ndawo kwezo ntlanga, le nto uYehova, uThixo wakho, azigqogqayo zingabikho ebusweni bakho, ukuze alimise ilizwi elo uYehova abelifungele ooyihlo, ooAbraham noIsake noYakobi.

6 Yazi ke, ukuba akungabulungisa bakho, le nto uYehova, uThixo wakho, akunikayo eli lizwe lihle ukuba ulime; ngokuba ningabantu abantamo ilukhuni.

7 Khumbula, musa ukulibala ukumqumbisa kwakho uYehova, uThixo wakho, entlango; kususela kwimini owaphumayo ezweni laseYiputa, wada wangena kule ndawo, naba neenkani kuYehova.

8 NaseHorebhe namqumbisa uYehova, wanifuthela uYehova ukuba anitshabalalise.

9 Oko ndandinyuke ndaya entabeni ukuya kuthabatha amacwecwe amatye, amacwecwe omnqophiso abewenza uYehova nani, ndahlala iimini ezimashumi mane nobusuku obumashumi mane entabeni, ndingadli sonka, ndingaseli manzi.

10 Wandinika uYehova amacwecwe amabini amatye, ebhalwe ngomnwe kaThixo, kubhalwe kuwo ngokwamazwi onke abewathethile uYehova nani entabeni, phakathi komlilo ngomhla wesikhungu.

11 Kwathi, ekupheleni kweemini ezimashumi mane nobusuku obumashumi mane, uYehova wandinika amacwecwe amabini amatye, amacwecwe omnqophiso.

12 Wathi uYehova kum, Suka uhle apha kamsinya; ngokuba bonakalisile abantu bakho obakhuphileyo eYiputa; batyeka kamsinya endleleni leyo ndibawisele umthetho ngayo, bazenzela umfanekiso otyhidiweyo.

13 Wathi uYehova kum, Ndibabonile aba bantu; yabona, ngabantu abantamo ilukhuni;

14 ndiyeke, ndibatshabalalise, ndilicime igama labo phantsi kwamazulu, ndikwenze wena uhlanga olunamandla, oluninzi kunabo.

15 Ndajika ke ndehla entabeni, intaba isitsha ngumlilo, amacwecwe omabini omnqophiso esezandleni zam zozibini.

16 Ndakhangela, ndabona ukuba nonile kuYehova uThixo wenu, nazenzela ithole elingumtyhido, natyeka kamsinya endleleni leyo waniwisela umthetho ngayo uYehova.

17 Ndawathabatha amacwecwe omabini, ndawalahla ezandleni zam zozibini, ndawaqhekeza emehlweni enu.

18 Ndawa phantsi phambi koYehova, njengokokuqala, iimini ezimashumi mane nobusuku obumashumi mane; ndingadli sonka, ndingaseli manzi, ngenxa yezono zenu zonke, enone ngazo ukwenza okubi emehlweni kaYehova, ukuba nimqumbise;

19 kuba bendinxunguphele ngumsindo nobushushu abenoburhalarhume ngabo uYehova kuni, ukuba anitshabalalise. Ke uYehova wandiva nangeso silulandlo.

20 UYehova wamfuthela kunene uAron, ukuba amtshabalalise; ndamthandazela noAron lowo ngelo xesha.

21 Isono senu enisenzileyo, ithole elo, ndalithabatha ndalitshisa ngomlilo, ndaliqoba, ndalisila ngokucokisekileyo, lada lacoleka laluthuli, ndaluphosa uthuli lwalo emlanjaneni obusihla entabeni.

22 NaseTabhera, naseMasa, naseKibroti-hatahava, nibe nimqumbisa uYehova.

23 Nasekunisuseni kukaYehova eKadeshe-bharneha, esithi, Nyukani, nilime ilizwe elo ndininikileyo, nawuphikisa umlomo kaYehova uThixo wenu, anakholwa nguye, analiphulaphula izwi lakhe.

24 Naba neenkani kuYehova, kususela kwimini endanazi ngayo.

25 Ndawa ke phantsi phambi koYehova, ezo mini zimashumi mane nobusuku obumashumi mane, endawayo phantsi; kuba uYehova wathi uya kunitshabalalisa.

26 Ndathandaza ke kuYehova, ndathi, Nkosi yam, Yehova, musa ukubatshabalalisa abantu bakho, ilifa lakho, obakhululeyo ngobukhulu bakho, obakhuphileyo eYiputa ngesandla esithe nkqi.

27 Khumbula abakhonzi bakho, ooAbraham noIsake noYakobi. Musa ukukhangela ekugogotyeni kwaba bantu, nakokungendawo kwabo, nasesonweni sabo; hleze lithi ilizwe osikhuphe kulo,

28 Kungokuba ebengenako uYehova ukubangenisa kulo ilizwe abethethe ngalo kubo; kungokuba ebebathiya, le nto wakhuphayo, ukuze ababulalele entlango.

29 Ke ngabantu bakho nelifa lakho, obakhuphileyo ngamandla akho amakhulu, nangengalo yakho eyolukileyo.

← IDuteronomi 8   IDuteronomi 10 →
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 9      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-6. There is no righteousness naturally in the soul.

Verses 7-29. The dualism in the mind between what is spiritual and what is natural, and the stubborn rejection of all good by the latter.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 583, 627, 730, 5798, 7205, 7418, 7673, ...

Apocalypse Revealed 350, 529, 748

Doctrine of the Sacred Scripture 51

Doctrine of Life 59, 60

True Christian Religion 284, 285


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 222, 328, 392, 433, 633, 701, 1182

Spiritual Experiences 655

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

IGenesis 15:16

IEksodus 6:6, 13:3, 17:2, 19:5, 23:23, 31:18, 32:1, 33:13, 17, 34:28

ILevitikus 18:24, 26:42, 45

Amanani 11:1, 2, 3, 4, 34, 14:1, 2, 9, 13, 16, 32:14, 33:51

IDuteronomi 1:2, 6, 8, 27, 28, 3:18, 4:1, 12, 13, 15, 24, 38, 5:15, 23, 7:1, 2, 22, 23, 9:6, 8, 12, 19, 24, 26, 29, 10:4, 10, 16, 18:12, 20:1, 31:27, 32:9, 26, 27, 33:8

Yoshuwa 1:11, 15, 3:11, 7:9, 11:8, 12, 21, 14:12

Abagwebi 4:14

1 Kumkani 8:51, 15:13

2 yeziKronike 34:7

UEzra 10:6

UNehemiya 1:10

IiNdumiso 28:9, 57:1, 74:2, 78:8, 40, 106:19, 40, 130:3

UIsaya 11:11, 48:8, 19, 64:8

NguYeremiya 4:17, 44:9

UHezekile 20:8, 9, 13, 36:22

Amosi 2:9

NguLuka 4:1

Izenzo zaBapostile 7:51

KwabaseRoma 10:6

Hebhere 3:9, 12:21, 29

Významy biblických slov

yiva
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

Sirayeli
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Iintlanga
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Oonyana
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

yazi
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

uthixo
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

Ilizwe
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

Khumbula
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

ukulibala
To forget, in the internal sense, signifies nothing else but removal and apparent privation.

amacwecwe
'Tables,' as in Exodus 32:16, signify the external of the Word, because they are distinct from the writing, which is its internal. The external of...

amatye
Stones in the Bible in general represent truths, or things we know concerning the Lord and what He wants from us and for us in...

phakathi
The "midst" of something in the Bible represents the thing that is most central and most important to the spiritual state being described, the motivation...

umthetho
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

Umfanekiso
'An image' signifies falsities from self-derived intelligence.

yabona
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

igama
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

phantsi
Generally speaking things that are seen as lower physically in the Bible represent things that are lower or more external spiritually. In some cases this...

intaba
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

ithole
Calves of the lips (Hos 14:2) are confessions from the affection of truth.

isono
In the Word three terms are used to mean bad things that are done. These three are transgression, iniquity, and sin, and they are here...

Uthuli
Dust, in Ezekiel 26:12, signifies the lowest things which are of the sensual principle of man. In Isaiah 40:12, the dust signifies exterior or natural...

Umlomo
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

Yehova
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

nkosi
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

ilifa
In Biblical times, possessions passed from fathers to sons, a patriarchal system that would not be accepted in today's society – but one that is...


Přeložit: