IDuteronomi 32

Studovat vnitřní smysl

       

1 Bekani indlebe, mazulu, ndithethe; Live ihlabathi amazwi omlomo wam;

2 Ichaphaze njengemvula imfundiso yam, Ihle njengombethe intetho yam, Njengomkhumezelo phezu kohlaza, Njengamathontsi phezu kotyani.

3 Ngokuba ndiya kuvakalisa igama likaYehova: Mnikeni ubukhulu uThixo wethu!

4 NguLiwa; ugqibele umsebenzi wakhe, Ngokuba zonke iindlela zakhe zisesikweni; NguThixo wentembeko, tu ubugqwetha; Lilungisa, uthe tye yena.

5 Isizukulwana esijibilizayo, esibhijeleneyo, Sizonakalisile kuye—singenyana bakhe, sisiphako sabo.

6 Nenjenje na ukumphatha uYehova? Bantundini banobudenge, bangenabulumko, Akanguye na uyihlo okudalileyo, Okwenzileyo, okusekileyo?

7 Khumbula iimini zasephakadeni, Qonda iminyaka yezizukulwana ngezizukulwana. Buza kooyihlo, bakubalisele, Kumadoda amakhulu akowenu, akuxelele.

8 Ekuzabeleni kOsenyangweni iintlanga ilifa, Ekubahlulahluleni kwakhe oonyana baka-Adam, Wayimisa imida yezizwe Ngokwenani loonyana bakaSirayeli.

9 Kuba isabelo sikaYehova ngabantu bakhe, UYakobi licandelo lelifa lakhe.

10 Wamfumana ezweni eliyintlango, Enyanyeni, enkangala ebhombolozayo; Wamwola, wamondla, Wamlondoloza njengokhozo lweliso lakhe.

11 Njengokhozi lususela, Lundanda phezu kwamathole alo, Wawolula amaphiko akhe, wamthabatha, Wamthwala ngamaphiko akhe.

12 Wamkhokela uYehova yedwa, Engenathixo wolunye uhlanga naye.

13 Wamkhwelisa emimangweni yehlabathi; Wadla ke iziveliso zamasimi; Wammunyisa ubusi engxondorheni, Neoli eweni leqhwitha;

14 Amasi eenkomo, nobisi lwempahla emfutshane, Kunye namanqatha eemvana; Neenkunzi zezimvu, amatakane aseBhashan, neebhokhwe, Kunye namanqatha ezintso zengqolowa; Negazi lediliya walisela, liyiwayini enegwebu.

15 Watyeba ke uYeshurun, wakhaba; Watyeba wena, wanesibili, wathi fithi; Wamlahla uThixo owamenzayo, Walenza isidenge iLiwa lokusindiswa kwakhe.

16 Bamkhweletisa ngoothixo basemzini, Bamqumbisa ngamasikizi.

17 Babingelela kwiidemon ezingeThixo, Koothixo abangabaziyo, Kwabatsha abasandula ukufika, Ababengabahlonele ooyihlo.

18 ILiwa elakuzalayo walihilizela, Wamlibala uThixo owaba nenimba ngawe.

19 Wabona uYehova, wabalahla, Ngokuqunjiswa ngoonyana bakhe neentombi zakhe.

20 Wathi, Ndiya kubusithelisa ubuso bam kubo, Ndibone ukuba koba yintoni na ukuphela kwabo; Ngokuba basisizukulwana sempenduka, Ngoonyana abangenantembeko.

21 Bona bandikhweletisa ngongeThixo, Bandiqumbisa ngamampunge abo. Nam ndiya kubakhweletisa ngabangebantu, Ndibaqumbise ngohlanga olunobudenge.

22 Ngokuba kuphenjwe umlilo emathatheni am; Utsha ude use kwelingaphantsi labafileyo, Ulidle ihlabathi neendyebo zalo, Uvuthise iziseko zeentaba.

23 Ndiya kufumba ububi phezu kwabo, lintolo zam ndiziphelelisele kubo;

24 Omakhanywa kukulamba, omadliwa kukurhala, Nembubhiso ekrakra. Ndiya kubathumela izinyo lamarhamncwa, Nobuhlungu bezinambuzane zothuli.

25 Ngaphandle kophanga ikrele, Ezingontsini kuphange izothuso, Kufane indodana nentombi, Kufane owanyayo nengwevu.

26 Ngendiba ndithi, Ndiya kubaphephetha, Ndisiphelise isikhumbuzo sabo ebantwini;

27 Koko ndinxungupheleyo kukuqunjiswa lutshaba, Hleze ababandezeli babo bangaqondi; Hleze bathi, Kuphakame isandla sethu; Akwenziwe nguYehova oku konke.

28 Ngokuba luhlanga oluphelelwe ngamacebo, Tu ingqondo kubo.

29 Akwaba babelumkile; ngebekuqiqa oku, Basiqonde isiphelo sabo.

30 Yo! Ebengayi kuthi na emnye kubo asukele iwaka, Bebabini bagxothe amawaka alishumi, Ukuba belingathengisanga ngabo iLiwa labo, Wabanikela uYehova?

31 Kuba alinjengeLiwa lethu iliwa lazo, lintshaba zethu zingabagwebi boko.

32 Kuba umdiliya wabo ngowomdiliya waseSodom, Ngowamasimi aseGomora. Iidiliya zabo ziidiliya ezinobuhlungu, Izihloko zazo zinobukrakra.

33 Bubuhlungu benyushu iwayini yabo, Yinyongo enobujorha yamaphimpi.

34 Oku akubekwe kum na, Kwavingcelwa koovimba bam?

35 Yeyam impindezelo nembuyekezo Ngexesha lokutyibilika konyawo lwabo; Ngokuba usondele umhla wokusindeka kwabo, Kuyakhawuleza abakumiselweyo.

36 Ngokuba uya kugweba phakathi kwabantu bakhe uYehova, Azohlwaye ngenxa yabakhonzi bakhe, Xa abonayo ukuba ethile amandla, Uphelile ovalelweyo novulelweyo.

37 Wothi ke, Baphi na kaloku oothixo babo, Iliwa ababezimela ngalo:

38 Ababesidla amanqatha emibingelelo yabo, Ababesela iwayini yeminikelo yabo ethululwayo? Mabasuke banincede, Kubekho isithe phezu kwenu.

39 Bonani ngoku, ukuba mna ndinguye; Tu thixo unam. Ndiyabulala, ndidlise ubomi; Ndiyaphalusa, ndiphilise mna; Tu uhlangulayo esandleni sam.

40 Ngokuba ndisiphakamisela emazulwini isandla sam; Ndithi, Ndihleli nje mna ngonaphakade,

41 Ukuba ndithe ndalilola ikrele lam elingumbane, Sabambelela elugwebeni isandla sam, Ndoyibuyisela impindezelo kubabandezeli bam, Ndibuyekeze kubathiyi bam.

42 Ndozinxilisa iintolo zam ngegazi, Ikrele lam liyidle inyama Ngegazi labahlatyiweyo nabathinjiweyo, Ngentloko enesihlwitha yotshaba.

43 Memelelani, zintlanga, ngenxa yaba ntu bakhe, Ngokuba eliphindezelela igazi laba khonzi bakhe, Abuyisele impindezelo kubabande zeli bakhe, Awucamagushele ke umhlaba wakhe nabantu bakhe.

44 Weza ke uMoses, wawathetha onke amazwi ale ngoma ezindlebeni zabantu, yena noYoshuwa unyana kaNun.

45 Wagqiba uMoses ukuwathetha onke la mazwi kumaSirayeli onke,

46 wathi kuwo, Wabekeleni iintliziyo zenu onke amazwi endiwangqinayo kuni namhla, eniya kuwamisela koonyana benu, ukuba bagcine ukuwenza onke amazwi alo myalelo.

47 Ngokuba asilizwi lilambathayo kuni eli, kuba bubomi benu; ngeli lizwi niya kuyolula imihla kuloo mhlaba niyiwelayo iYordan nisiya kuwuhlutha.

48 Wathetha uYehova kuMoses kwangaloo mini, esithi,

49 Nyuka uye kule ntaba yaseAbharim, entabeni yeNebho, esezweni lakwaMowabhi, elikhangelene neYeriko, ukhangele ilizwe lakwaKanan, endilinika oonyana bakaSirayeli ukuba libe lelabo;

50 ufele entabeni oyinyukayo, uhlanganiselwe kubantu bakowenu, njengokuba wafayo umkhuluwa wakho uAron entabeni yeHore, wahlanganiselwa kubantu bakowabo;

51 ngenxa yokuba namenezayo kum phakathi koonyana bakaSirayeli emanzini aseMeribha yaseKadeshe, entlango yeTsin, ngenxa yokuba ningandingcwalisanga phakathi koonyana bakaSirayeli.

52 Ngokuba wolibona ilizwe liphambili, kodwa ungangeni kulo ilizwe endilinika oonyana bakaSirayeli.

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 32      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-6. The Lord recruits the soul with spiritual life when there is reception; it is man himself that rejects the Divine influx.

Verses 7-14. The implantation of good and truth in the soul in infancy and youth.

Verses 15-33. The declension of the natural man from Divine truth, and consequent destruction of good and truth in the soul.

Verses 34-43. But when the soul has found by experience the futility of all else and turns to the Lord, its evils and falsities are dissipated.

Verses 44-52. The absolute necessity of carrying out the Divine will in the life again impressed upon the soul. Truth gives to the soul a perception of heaven, but cannot bring it thither till carried out in the life.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 411

The Last Judgement (Continuation) 82


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 342, 353, 477, 566, 1259, 1678, 1691, ...

Apocalypse Revealed 216, 245, 298, 315, 316, 336, 342, ...

Doctrine of the Sacred Scripture 51, 101

The Last Judgement 46

True Christian Religion 264, 706


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 39, 120, 281, 283, 314, 329, 331, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 2, 53

An Invitation to the New Church 35

Spiritual Experiences 5545

The White Horse - Appendix 1

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

IGenesis 1:31, 10:5, 17:8

IEksodus 4:22, 8:6, 19:4, 32:12, 14, 34:5

ILevitikus 14:34, 17:7, 26:25

Amanani 13:8, 16, 14:21, 28, 20:12, 24, 27:12, 32:38, 33:30, 38

IDuteronomi 1:37, 4:9, 26, 7:9, 10, 8:2, 3, 9:14, 28, 29, 11:19, 13:8, 14:1, 28:47, 29:28, 30:16, 20, 31:13, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 29, 30, 32:5, 20, 33:5

Yoshuwa 23:10, 24:17

Abagwebi 5:8, 10:14

1 Samuweli 2:2, 6, 10:1

2 Samuweli 20:19, 22:31, 47, 48

1 Kumkani 14:9, 10, 16, 22, 20:28

2 Kumkani 14:26, 17:11, 17, 18, 20, 23, 20:5, 21:6, 22:17

EyokuQala yeziKronike 29:10, 13

2 yeziKronike 12:1, 24:24

UNehemiya 9:6, 8, 25, 26

UEstere 6:13

Umsebenzi 5:18, 8:8, 10:7, 15:19, 29:6, 22, 34:10

IiNdumiso 7:13, 14, 17:8, 33:4, 12, 34:17, 44:2, 45:6, 50:22, 58:5, 72:6, 77:6, 78:5, 58, 79:10, 85:3, 89:27, 90:13, 94:1, 100:3, 102:28, 106:5, 21, 37, 40, 107:4, 135:14, 140:9, 145:5, 17, 149:9

ImiZekeliso 4:13

INtshumayeli 3:14

UIsaya 1:2, 4, 10, 10:12, 13:22, 17:10, 19:22, 25, 30:17, 34:17, 42:23, 43:1, 12, 13, 44:2, 22, 47:7, 48:11, 50:1, 58:14, 59:18, 60:6, 63:8, 9, 65:3

NguYeremiya 2:7, 11, 21, 28, 31, 32, 4:22, 5:7, 31, 8:12, 17, 19, 10:16, 11:12, 15:3, 14, 18:15, 19:4, 22:20, 42:10, 44:7, 8, 46:10, 50:18, 51:36

IZililo 1:20, 2:2, 3, 4

UHezekile 7:15, 8:3, 9:6, 16:13, 46, 63, 19:12, 22:12, 21, 25:14, 32:10

UDaniel 4:27, 34, 12:7

UHoseya 4:7, 5:14, 8:14, 9:12, 16, 11:4, 6, 13:5, 12

Yoweli 2:18

Amosi 5:6

UMika 6, 6:14

UNahomi 1:2

UZefaniya 18

UZekariya 2:12

UMalaki 1:6

UMateyu 17:17

NguLuka 19:42, 21:22

NguYohane 5:21, 8:51

Izenzo zaBapostile 17:26

KwabaseRoma 9:14, 10:19, 12:19, 15:10

1 KwabaseKorinte 10:22

2 Tesalonika 1:6

1 kuTimoti 6:16

Hebhere 10, 10:30, 31

2 Petros 2:3

IsiTyhilelo 4:9, 6:10, 10:5, 15:3

Významy biblických slov

igama
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

uthixo
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

iindlela
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

lilungisa
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

isizukulwana
To “generate” something is to create it, and that idea underpins the meaning of a “generation” of people – it is a group that was...

Khumbula
'To remember,' as in Genesis 41:9, signifies conjunction. 'Remembering' denotes conjunction because the remembrance of anyone in the other life joins them together, because as...

Iintlanga
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

Oonyana
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

UYakobi
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

amaphiko
'Wings' signify spiritual truths. 'Wings,' when related to the Lord, signify the divine spiritual. In the opposite sense, 'wings' relate to falsities and rationalizations from...

iliwa
'A rock' signifies the Lord regarding the divine truth of the Word.

ubuso
“The eyes are the windows of the soul.” That’s a sentiment with roots somewhere in murky antiquity, but one that has become hopelessly cliché because...

ngamampunge
'Vanity' signifies evil and the falsity of evil. 'Vanities of strangers' signifies falsities of religion.

umlilo
A flame signifies spiritual good, and the light of it truth from that good. A flame of fire, as in Revelation 1:14, signifies spiritual love,...

ububi
'To hurt,' as mentioned in Revelation 6:6, signifies violation and profanation. 'To hurt' as mentioned in Revelation 9:4, signifies perverting the truths and goods of...

izinyo
'Tooth,' as in Exodus 21:24, denotes the exterior understanding, and natural truth.

isandla
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

NguYehova
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

iwaka
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

amawaka
As children, most of us at some point frustrated our mothers into using the phrase “if I've told you once, I've told you a thousand...

amanqatha
Fat signifies the celestial principle. Fat things, full of marrow, signify goodnesses. Fat and blood signify interior goods and truths, and hence the Israelites, prior...

ngonaphakade
In many cases, the use of “eternity” in the Bible is pretty literal, simple meaning forever. This is especially true when the text is referring...

Iintolo
'Shafts' or 'arrows' signify truths and spiritual truth.

Inyama
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

igazi
The internal meaning of “blood” is a little tricky, because Swedenborg gives two meanings that seem quite different. In most cases, Swedenborg links blood with...

Impindezelo
'To be avenged seventy and seven fold' denotes damnation.

weza
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Unyana
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Ilizwe
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

phakathi
'Middle' denotes what is primary, principal, or inmost.


Přeložit: