IDuteronomi 3

Studovat vnitřní smysl

       

1 Sajika, senyuka ngendlela yaseBhashan; waphuma uOgi ukumkani waseBhashan, wasihlangabeza yena nabantu bakhe bonke, ukuba kuliwe e-Edreyi.

2 Wathi uYehova kum, Musa ukumoyika; ngokuba ndimnikele esandleni sakho, nabantu bakhe bonke, nelizwe lakhe; uya kwenza kuye njengoko wenza ngako kuSihon ukumkani wama-Amori, obemi eHeshbhon.

3 UYehova uThixo wethu wamnikela ke ezandleni zethu uOgi ukumkani waseBhashan, nabantu bakhe bonke; sambulala, kwada akwabakho namnye usindayo.

4 Sayithimba yonke imizi yakhe ngelo xesha, akwabakho mzi singawuthabathanga kubo; imizi yaba mashumi mathandathu, wonke ummandla waseArgobhi, ubukumkani bukaOgi eBhashan.

5 Yonke loo mizi ibinqatyiswe ngodonga oluphakamileyo, namasango, nemivalo; iyodwa imizi yabasemaphandleni, eyabe imininzi kunene.

6 Sayisingela phantsi, njengoko senzayo kuSihon ukumkani waseHeshbhon; sasingela phantsi amadoda emizi yonke, nabafazi, nabantwana.

7 Ke zona iinkomo zonke namaxhoba aloo mizi sazithimbela.

8 Salithabatha ke ngelo xesha ilizwe esandleni sookumkani bobabini bama-Amori, elingaphonoshono kweYordan, lisusela kumlanjana oyiArnon, lada lesa entabeni yeHermon

9 (amaTsidon athi iHermon leyo yiSiriyon, ke ama-Amori athi yiSenire),

10 yonke imizi yehewu, neyelaseGiliyadi lonke, neBhashan yonke, kwada kwesa eSaleka ne-Edreyi, imizi yobukumkani bukaOgi eBhashan.

11 Ngokuba nguOgi yedwa, ukumkani waseBhashan, impunde eyayisele kumaRafa. Nantso ikoyi yakhe, ikoyi yentsimbi; asiyiyo na leya iseRabha yakoonyana baka-Amon? Iziikubhite ezisithoba ubude bayo, iziikubhite ezine ububanzi bayo, ngokwekubhite yabantu.

12 Elo lizwe salihlutha ngelo xesha, sithabathela eArohere ekumlanjana oyiArnon; nesiqingatha sentaba yeGiliyadi, nemizi yayo ndayinika amaRubhen namaGadi.

13 Amasalela aseGiliyadi naweBhashan yonke, ubukumkani bukaOgi, ndawanika isiqingatha sesizwe sikaManase; wonke ummandla weArgobhi neBhashan yonke, leyo bekusithiwa lilizwe lamaRafa.

14 UYahire, unyana kaManase, wathabatha wonke ummandla weArgobhi, wada wesa emdeni wamaGeshuri namaMahakati, wawubiza ngegama lakhe, wathi iBhashan yiHavoti-yahire, unanamhla.

15 UMakire ndamnika elaseGiliyadi.

16 AmaRubhen namaGadi ndawanika, ndithabathela kwelaseGiliyadi, ndada ke ndesa kumlanjana oyiArnon, empholokhohlweni wesihlambo, naloo mmandla waso, ndada ndesa naseYabhoki emlanjaneni, emdeni woonyana baka-Amon;

17 neArabha, neYordan nommandla wayo, ndithabathela eKinerete, ndada ndesa elwandle lweArabha, uLwandle lweTyuwa, phantsi kwamaxandeka ePisga ngasempumalanga.

18 Ndaniwisela umthetho ngelo xesha, ndisithi, UYehova uThixo wenu uninike eli lizwe ukuba nilihluthe. Welani nixhobile phambi kwabazalwana benu, oonyana bakaSirayeli, nonke nina bafo banobukroti.

19 Kodwa abafazi benu, nabantwana benu, nemfuyo yenu (ndiyazi ukuba ninemfuyo eninzi), mabahlale emizini yenu endininike yona;

20 ade uYehova abaphumze abazalwana benu njengani, balime nabo ilizwe elo abanika lona uYehova uThixo wenu phesheya kweYordan; nibuyele ke elowo elifeni lakhe endininike lona.

21 UYoshuwa ndamwisela umthetho ngelo xesha, ndisithi, Amehlo akho akubonile konke oku akwenzileyo uYehova uThixo wenu kwaba kumkani bobabini; uya kwenjenjalo ke uYehova kwizikumkani zonke owelela kuzo.

22 Ize ningaboyiki; ngokuba uYehova uThixo wenu nguye onilwelayo.

23 Ndatarhuzisa kuYehova ngelo xesha, ndisithi,

24 Nkosi yam, Yehova, uqalile ukumbonisa umkhonzi wakho ubukhulu bakho, nesandla sakho esithe nkqi; ngokuba nguwuphi na uthixo emazulwini nasehlabathini, ongenza ngokwezenzo zakho, nangokwemisebenzi yakho yobugorha?

25 Makhe ndiwele kaloku, ndilibone ilizwe elo lihle, liphesheya kweYordan, loo ntaba intle, neLebhanon.

26 Wandiphuphumela uYehova ngomsindo ngenxa yenu, akandiphulaphula; wathi uYehova kum, Yanela, musa ukuba saphinda uthethe kum ngale ndawo.

27 Nyuka uye encotsheni yePisga, uphose amehlo akho entshonalanga, nasentla, nasezantsi, nasempumalanga, ulikhangele ngamehlo; ngokuba akuyi kuyiwela le Yordan.

28 UYoshuwa mwisele umthetho, umomeleze, umkhaliphise; ngokuba yena uya kuwela yena phambi kwaba bantu; yena uya kubadlisa ilifa, elilelo lizwe uya kulibona.

29 Sahlala ke esihlanjeni malungana neBhete-pehore.

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 3      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-17. The subjugation of the love of the world in the external mind.

Verses 18-20. The principles acquired in the regeneration of the external mind must assist in the perfecting of the internal domain of motives and thoughts.

Verses 21-29. After the conquest of evil in externals the soul desires at once to attain heavenly happiness; but this is not yet possible.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 1770, 3474

Spiritual Experiences 2061


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 4117, 4270, 5897

Apocalypse Revealed 352


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 163, 434, 435, 440

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)Skočit na podobné biblické verše

IGenesis 14:5, 15:7

IEksodus 14:14, 25, 15:11

Amanani 21:33, 34, 35, 23:23, 27:12, 18, 23, 32:16, 18, 26, 33, 33:53, 34:11

IDuteronomi 1:4, 30, 37, 38, 2:32, 4:46, 47, 48, 49, 5:31, 6:1, 7:19, 9:6, 11:2, 12:1, 15:4, 19:2, 7, 14, 21:1, 25:19, 29:6, 7, 34:1, 6

Yoshuwa 1:2, 11, 15, 3:16, 10:8, 12:1, 4, 13:8, 30, 17:1, 22:2, 9, 23:10

1 Samuweli 17:4

2 Samuweli 7:22, 10:6, 11:1, 20:26, 23:34

1 Kumkani 4:13

2 Kumkani 10:33, 14:25

EyokuQala yeziKronike 2:22, 5:23

2 yeziKronike 20:17

IiNdumiso 29:6, 42:7, 71:19, 86:8, 136:20, 21

INgoma yazo iiNgoma 4:8

NguYeremiya 49:2

UHezekile 20:6, 27:5

2 KwabaseKorinte 12:8

Významy biblických slov

uthixo
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

Ilizwe
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

bobabini
The number "two" has two different meanings in the Bible. In most cases "two" indicates a joining together or unification. This is easy to see...

Ubude
'Length' symbolizes goodness, here, the goodness of the church, for the same reason that 'breadth' symbolizes truth. This is because 'length means the sweep of...

ububanzi
'To measure' signifies knowing and exploring the quality of something.

Isiqingatha
Half and double in reference to numbers in the world have a similar signification as the numbers themselves.

Unyana
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

ulwandle
Water generally represents what Swedenborg calls “natural truth,” or true concepts about day-to-day matters and physical things. Since all water ultimately flows into the seas,...

phantsi
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

umthetho
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

Oonyana
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Abafazi
The word "woman" is used a number of different ways in the Bible – as a simple description, as someone connected to a man ("his...

Amehlo
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

nkosi
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Yehova
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

uthethe
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...


Přeložit: