IDuteronomi 28

Studovat vnitřní smysl

       

1 Kothi, ukuba uthe waliphulaphula ngenkuthalo izwi likaYehova uThixo wakho, ukuba ugcine wenze yonke imithetho yakhe endikuwiselayo namhla, uYehova uThixo wakho akuphakamise ngaphezu kweentlanga zonke zehlabathi;

2 zibe phezu kwakho ezi ntsikelelo zonke, zikufumane, xa uthe waliphulaphula izwi likaYehova uThixo wakho:

3 Wosikelelwa phakathi komzi, usikelelwe emaphandleni;

4 sisikelelwe isiqhamo sesizalo sakho, nesiqhamo somhlaba wakho, nesiqhamo sempahla yakho ezitho zine, nenkonyana yenkomo yakho, namatakane empahla yakho emfutshane isikelelwe ingobozi yakho,

5 nomkhombe wakho wokuxovulela intlama.

6 Wosikelelwa ekungeneni kwakho, usikelelwe ekuphumeni kwakho.

7 UYehova wozinikela zixatyelwe phambi kwakho iintshaba zakho ezivukelana nawe; ziphume zisiza kuwe ngandlela-nye, zikubaleke ngeendlela ezisixhenxe.

8 UYehova uya kuthetha intsikelelo, ibe nawe emaqongeni akho, nasezintweni zonke osisa kuzo isandla sakho, akusikelele ezweni elo akunikayo uYehova uThixo wakho.

9 UYehova wonimisa nibe ngabantu abangcwele kuye, njengoko wakufungelayo, xa uthe wayigcina imithetho kaYehova uThixo wakho, wahamba ngeendlela zakhe;

10 zibone zonke izizwe zehlabathi, ukuba igama likaYehova libizwe phezu kwakho, zikoyike.

11 UYehova wokwandisela okulungileyo esiqhameni sesizalo sakho, nasesiqhameni sempahla yakho ezitho zine, nasesiqhameni somhlaba wakho, emhlabeni lowo awafungayo uYehova kooyihlo ukuba wokunika.

12 UYehova wokuvulela uvimba wakhe olungileyo, izulu lilinike imvula ilizwe lakho ngexesha layo, awusikelele wonke umsebenzi wesandla sakho, uboleke iintlanga ezininzi, ungaboleki kuzo wena.

13 UYehova wokwenza ube yintloko, ungabi ngumsila; ibe nguwe wedwa onyukayo, ungabi ngohlayo: xa uthe wayiphulaphula imithetho kaYehova uThixo wakho, endikuwiselayo namhla ukuba uyigcine, uyenze;

14 akwatyeka emazwini onke endiniwisela umthetho ngawo namhla, uye ekunene nasekhohlo, ukulandela thixo bambi, ubakhonze.

15 Ke Kothi, ukuba uyigcine uyenze imithetho yakhe nemimiselo yakhe endikuwiselayo namhla, zize phezu kwakho ezi ziqalekiso zonke zikufumane:

16 Woqalekiswa phakathi komzi, uqalekiswe emaphandleni;

17 iqalekiswe ingobozi yakho, nomkhombe wakho wokuxovulela intlama;

18 siqalekiswe isiqhamo sesizalo sakho, nesiqhamo somhlaba wakho, nenkonyana yenkomo yakho, namatakane empahla yakho emfutshane.

19 Woqalekiswa ekungeneni kwakho, uqalekiswe ekuphumeni kwakho.

20 UYehova wokuthumela isiqalekiso, nokudungwadungwa, nokukhalinyelwa ezintweni zonke osa isandla sakho kuzo, ude utshabalale, ude ubhubhekuphele, ngenxa yobubi beentlondi zakho zokuba undishiyile.

21 UYehova woyinamathelisa kuwe indyikitya yokufa, ade akuphelise, ungabikho phezu komhlaba lowo uya kuwo ukuba uwume.

22 UYehova wokubetha ngesifo sephepha, nangecesina, nangokurhala, nangokuvutha komzimba, nangekrele, nangembabala, nangexoshomba, zikusukele ezo nto ude ubhubhe.

23 Izulu lakho eliphezu kwentloko yakho loba lubhedu, umhlaba ophantsi kwakho ube sisinyithi.

24 UYehova woyenza imvula yelizwe lakho ibe luthuthu nothuli, ihle ezulwini phezu kwakho ude utshabalale.

25 UYehova wokunikela ubethwe ziintshaba zakho, uphume ngandlela-nye ukuya kuzo, uzibaleke ngeendlela ezisixhenxe, ube yinto yokufeketha ezikumkanini zonke zehlabathi;

26 isidumbu sakho sibe kukudla kweentaka zonke zezulu, nokwamarhamncwa elizwe. kungabikho bani uphekuzayo.

27 UYehova wokubetha ngethumba laseYiputa, nangezilonda, nangokhwekhwe, nangenjinana, ongayi kuba nako ukuphiliswa kuzo.

28 UYehova wokubetha ngokubhuda nangobumfama, nangokuphambana ingqondo,

29 uphuthaphuthe emini emaqanda, njengemfama iphuthaphutha esithokothokweni; ungabi nampumelelo ezindleleni zakho, ucudiswe kodwa, uphangwe yonke imihla, kungabikho bani ukusindisayo.

30 Woziganela umfazi, alalwe ndoda yimbi; woyakha indlu ungayihlali; wotyala isidiliya ungasidli.

31 Yoxhelwa inkomo yakho ukhangele, ungayidli; kohluthwa iesile lakho ebusweni bakho, lingabuyeli kuwe; yonikwa iintshaba zakho impahla yakho emfutshane, ungabi nabani uyihlangulayo.

32 Bonikwa bantu bambi oonyana bakho neentombi zakho, akhangele amehlo akho, aphelele kubo imini yonke, singabi namandla isandla sakho.

33 Isiqhamo somhlaba wakho, nokuxelenga kwakho konke, kodliwa ngabantu ongabaziyo, ucudiswe, uvikivwe kuphela yonke imihla;

34 ubhudiswe kukubona akubonayo amehlo akho.

35 UYehova wokubetha emadolweni nasemilenzeni ngamathumba amabi, ungabi nakuphiliswa kuwo, athabathele entendeni yonyawo lwakho ase elukakayini.

36 UYehova wokusa wena, nokumkani wakho othe wammisa phezu kwakho, eluhlangeni eningalwaziyo wena nooyihlo, ukhonze khona apho thixo bambi, imithi namatye;

37 ube ngummangaliso, nondaba-mlonyeni, nento yentsini, phakathi kwezizwe zonke athe uYehova wakuqhubela kuzo.

38 Wophuma nembewu eninzi uye entsimini, uvune into encinane; ngokuba iya kunqunquthwa ziinkumbi.

39 Wotyala izidiliya, uzisebenze, ungaseli wayini noko, ungavuni zidiliya; ngokuba ziya kudliwa ngukruxeshe.

40 Woba neminquma emideni yakho yonke, ungazithambisi ngeoli noko; ngokuba iminquma yakho iya kunyothulwa.

41 Wozala oonyana neentombi, ungabi nabo noko; ngokuba baya kuthinjwa.

42 Yonke imithi yakho, nesiqhamo somhlaba wakho, sohluthwa ziinkumbi.

43 Owasemzini ophakathi kwakho wokunyuka, aye enyuka ngokunyuka; wena uye usihla ngokuhla.

44 Wokuboleka yena, ungamboleki wena; woba yintloko yena, ube ngumsila wena.

45 Zoza ke phezu kwakho ezo ziqalekiso zonke, zikusukele, zikufumane ude utshabalale; ngokuba ungaliphulaphulanga ilizwi likaYehova uThixo wakho, ukuba uyigcine imithetho yakhe nemimiselo yakhe akuwiseleyo;

46 zibe ngumqondiso nezimanga kuwe, nakwimbewu yakho kude kuse ephakadeni;

47 ngenxa yokuba ungamkhonzanga uYehova uThixo wakho ngokuvuya, nangokuchwayitha kwentliziyo, ngenxa yobuninzi bezinto zonke.

48 Wokhonza iintshaba zakho, ezo aya kuzithumela kuwe uYehova, ulambile, unxaniwe, uhamba ze, uswele zonke izinto, abeke idyokhwe yesinyithi entanyeni yakho, ade akutshabalalise.

49 UYehova wokuzisela uhlanga oluvela kude, esiphelweni sehlabathi, olutshwebeleza njengokhozi; uhlanga olulwimi ungayi kuluva;

50 uhlanga olubuso bungwanyalala, olungakhethi buso bandoda inkulu, olungabi nakubabala namfama.

51 Lodla isiqhamo senkomo yakho, nesiqhamo somhlaba wakho, ude utshabalale; lungakushiyeli ngqolowa, nawayini intsha, naoli, nankonyana yankomo yakho, namatakane empahla yakho emfutshane, lude lukuchithe.

52 Lokungqinga emasangweni akho onke, zide ziwe iindonga zakho eziphakamileyo, ezinqabileyo, okholose ngazo, ezweni lakho lonke; lukungqinge ke emasangweni akho onke, ezweni lakho lonke, akunikileyo uYehova uThixo wakho;

53 udle isiqhamo sesizalo sakho, inyama yoonyana bakho neentombi zakho akunikileyo uYehova uThixo wakho, ekungqingweni, nasekuxinweni, olokuxina ngako utshaba lwakho.

54 Indoda esisifebe, ebixhamla ubuncwane kunene phakathi kwakho, yomkhangela ngeliso elibi umzalwana wayo, nomfazi wesifuba sayo, namasalela abantwana bayo abasaseleyo;

55 ngokokuze inganiki namnye kubo into yenyama yabantwana bayo eyidlayo, ngenxa yokuba ingashiyelwanga nto ekungqingweni nasekuxinweni, olokuxina ngako utshaba lwakho emasangweni akho onke.

56 Intokazi eling’awukazi, exhamle ubuncwane phakathi kwakho, ebingalingi ukubeka intende yonyawo lwayo emhlabeni, ngenxa yokuxhamla ubuncwane, nangenxa yokuba iling’awukazi, yoyikhangela ngeliso elibi indoda yesifuba sayo,

57 nonyana wayo, nentombi yayo, ngenxa yomkhaya wayo ophuma phakathi kweenyawo zayo, nangenxa yabantwana bayo ethe yabazala; kuba yobadla ngasese ekuswelekeni kweento zonke, ekungqingweni nasekuxinweni olokuxina ngako utshaba lwakho emasangweni akho.

58 Ukuba uthe akwagcina ukuwenza onke amazwi alo myalelo, abhaliweyo kule ncwadi, ukuba uloyike eli gama lizukileyo, loyikekayo, uYehova uThixo wakho:

59 uYehova wozenza zibaluleke izibetho zakho, nezibetho zembewu yakho, zibe zizibetho ezikhulu ezihlala zihleli, nezifo ezibi ezihlala zihleli;

60 akubuyisele ke bonke ubulwelwe baseYiputa owanxunguphala bubo, buthi nama kuwe.

61 Nazo zonke izifo nezibetho zonke ezingabhaliweyo encwadini yalo myalelo, wozinyusa uYehova phezu kwakho ude utshabalale;

62 nisale nibantu bambalwa, esikhundleni sokuba naningangeenkwenkwezi zezulu ukuba baninzi; ngokuba ungaliphulaphulanga izwi likaYehova uThixo wakho.

63 Kothi, njengokuba uYehova ebenemihlali ngani, ukuba anenzele okulungileyo, anandise: enjenjalo uYehova ukuba nemihlali ngani, ukuba anidakise, anitshabalalise; ninyothulwe emhlabeni lowo ungena kuwo, usiya kuwuma;

64 aniphangalalise uYehova phakathi kwezizwe zonke, ethabathela esiphelweni sehlabathi, ase esiphelweni sehlabathi; ukhonze thixo bambi khona, ongabazanga wena nooyihlo, imithi namatye.

65 Phakathi kwezo ntlanga akusayi kunyhamnyheka, ayisayi kuba nakuphumla intende yonyawo lwakho; uYehova wokunika apho ukugungqa kwentliziyo, nokuphela kwamehlo, nokuthiswa komphefumlo.

66 Ubomi bakho bojinga ngomsonto phambi kwakho, unkwantye ubusuku nemini, ungakholwa bubomi bakho;

67 kusasa wothi, Akwaba bekungokuhlwa! ngokuhlwa wothi, Akwaba bekukusasa! ngenxa yokunkwantya kwentliziyo yakho oya kunkwantya ngako, nangenxa yokubona aya kukubona amehlo akho.

68 UYehova wokubuyisela eYiputa ngeenqanawa, ngendlela endathi kuwe, Uze ungabi saphinda uyibone; kuthengiswe ngani khona ezintshabeni zenu, ukuba nibe ngamakhoboka namakhobokazana, kungabikho bani unithengayo.

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 28      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-14. The blessedness of the regenerate if they persevere in keeping the Divine commands.

Verses 15-68. The terrible havoc of soul that comes from rejecting them after regeneration.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 886, 2826, 2851, 3901, 4402, 6752, 6952, ...

Apocalypse Revealed 424, 456, 503, 527, 657, 678, 748, ...


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 239, 375, 514, 543, 559, 584, 600, ...

De Verbo (The Word) 12

Spiritual Experiences 2229, 2230, 5545

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

IEksodus 9:9, 10, 14, 13:17, 15:26

ILevitikus 26:3, 14

Amanani 22:12

IDuteronomi 1:8, 10, 11, 2:25, 4:26, 27, 28, 5:1, 32, 7:6, 13, 15, 11:14, 16, 27, 28, 13:8, 14:29, 15:6, 20:6, 7, 26:18, 19, 27:26, 28:12, 13, 15, 27, 33, 36, 43, 44, 45, 51, 60, 64, 29:12, 19, ...

Yoshuwa 8:34, 23:16

Abagwebi 2:15, 6:3, 4, 5

1 Samuweli 5:6, 7:10, 12:25, 17:46

1 Kumkani 8:37, 9:7, 17:7

2 Kumkani 6:28, 29, 17:6, 25:1, 2, 10, 21

2 yeziKronike 6:24, 7:19, 12:8, 15:5, 33:11, 36:17

UNehemiya 9:35, 37

Umsebenzi 2:7, 5:14, 7:4, 20:18, 24:18, 31:8, 10

IiNdumiso 1:3, 18:38, 79:2, 100:2, 107:38, 111:9, 112:1, 121:8, 127:3, 128:1, 2, 4

ImiZekeliso 1:26, 3:10, 33

UIsaya 1:7, 24, 5:26, 6:11, 13, 30:17, 42:22, 47:1, 6, 59:10, 62:8, 63:19, 65:23

NguYeremiya 1:16, 4:13, 5:22, 6:12, 9:15, 11:8, 14:9, 16:4, 21:7, 24:9, 10, 26:4, 28:13, 34:17, 42:2

IZililo 1:3, 5, 14, 2:2, 9, 17, 3:45, 4:5, 9, 5:11, 17

UHezekile 13, 15, 11:9, 17:3

UDaniel 1:3, 7:4, 9:11, 13

UHoseya 7:12, 8:1, 7, 13, 9:11, 12, 14

Yoweli 1:4

Amosi 4:9, 10, 5:3, 11, 9:9

UMika 1:16, 6:15

UHabhakuki 1:6, 3:17

UZefaniya 1:13, 17

UHagayi 6, 9, 2:17, 19

UZekariya 10, 5:4

UMalaki 2:2

NguLuka 1:42, 19:43, 21:24

IsiTyhilelo 16:2

Významy biblických slov

uthixo
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

Iintshaba
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

Nye
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

intsikelelo
The Lord is perfect love expressed as perfect wisdom. He created us so that He could love us, could give us love and wisdom of...

isandla
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

uthe
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

igama
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

izulu
"Heaven" and "heavens" are used many times in the Bible, with a couple of variations of meaning. Sometimes it is relatively literal, including times when...

Imvula
'Rain,' in a positive sense, denotes blessing, but in the opposite sense, damnation Rain,' as in Genesis 2:5-6, Exodus 34:25-27, and Hosea 6:3, signifies the...

Ilizwe
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

Iintlanga
'Nations' signify people who are in the good of love and charity from the Lord. Two nations in the womb,' as in Genesis 25:23, signify...

ezininzi
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

umthetho
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

Imithetho
All laws, even civil and judicial laws, which are in the Word, correspond to the laws of good and truth, which are in heaven.

Umhlaba
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

Isidumbu
The body (Matt. 6:22), signifies the man (homo). "His body shall not remain all night upon the tree" (Deut. 21:23), signifies lest it should be...

zezulu
"Air" in the Bible represents thought, but in a very general way – more like our capacity to perceive ideas and the way we tend...

Emini
'Noon' signifies the full state of the church. 'Noon' signifies wisdom in its most luminous state. 'Noon' denotes a state of light, because the times...

indlu
A "house" is essentially a container - for a person, for a family, for several families or even for a large group with shared interests...

isidiliya
A vineyard signifies the church where the Word is, by which the Lord is known. (Apocalypse Revealed 650)

iesile
Donkeys signify the things relating to the self-intelligence of the sensual man; and camels, the things of self-intelligence in the natural man (Isa 30:6, 7.)

Oonyana
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Amehlo
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

imithi
In general, plants in the Bible represent facts, thoughts and ideas – intellectual things. This makes sense: Plants are rooted in place, but can grow...

izidiliya
'A vine' signifies spiritual good and truth. 'A vine' or 'vineyard' signifies the church where the Word, and the Lord in it, is known, or...

Iminquma
'An olive,' as in Isaiah 17:6, signifies celestial remains. 'An olive' signifies love and charity, because 'the olive tree' signifies the celestial church, and so...

owasemzini
The word "stranger" is used many times in the Bible, and it is sometimes paired with the word "sojourner". They are different concepts in the...

ilizwi
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

isiqhamo sesizalo
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

isiqhamo sesizalo sakho
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

Inyama
Flesh has several meanings just in its most obvious form. It can mean all living creatures as when the Lord talks about the flood "destroying...

utshaba
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

Indoda
The relationship between men and women is deep and nuanced, and one entire book of the Writings – Conjugial Love or Love in Marriage –...

abantwana
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Izibetho
'Plagues' signify evils of love, and falsities of faith. 'The plagues of Egypt' signify the falsities and lust which cause the church to perish. In...

Ubomi
'Lives' is used in the plural, because of the will and understanding, and because these two lives make one.

ubusuku
The sun in the Bible represents the Lord, with its heat representing His love and its light representing His wisdom. “Daytime,” then, represents a state...

kusasa
Morning comes with the rising of the sun, and the sun – which gives life to the earth with its warmth and light – represents...

Ngokuhlwa
Since the light and warmth of the sun represent the Lord’s wisdom and love, it makes sense that evening, a time when the light and...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Why Was Joshua a Hero?
Read clues from Deuteronomy and Joshua to discover why Joshua was a hero.
Activity | Ages 9 - 13

 Years Have Their Beginnings
Worship Talk | Ages 7 - 14


Přeložit: