IDuteronomi 26

Studovat vnitřní smysl

       

1 Kothi, xa uthe wangena ezweni elo akunikayo uYehova uThixo wakho ukuba libe lilifa, walihlutha, wema kulo:

2 uthabathe inxenye yolibo lweziqhamo zonke zomhlaba oya kuzingenisa, ziphuma ezweni lakho akunikayo uYehova uThixo wakho, uzibeke engobozini; uye kuloo ndawo uYehova uThixo wakho aya kuyinyulela, ukuba alibeke khona igama lakhe;

3 uye kumbingeleli othe wakho ngaloo mihla, uthi kuye, Ndiyaxela namhla kuYehova uThixo wakho, ukuba ndingenile kulo ilizwe, awafungayo uYehova koobawo ukuba wosinika lona.

4 Woyithabatha ke umbingeleli ingobozi esandleni sakho. ayibeke phantsi phambi kwesibingelelo sikaYehova uThixo wakho.

5 Uze uphendule ke uthi phambi koYehova uThixo wakho, EbengumAram ochithakeleyo ubawo. Wehla waya eYiputa, waphambukela khona, ebantu bambalwa; waba luhlanga ke khona olukhulu olunamandla, oluninzi.

6 Asiphatha kakubi amaYiputa, asicinezela, abeka umsebenzi onzima phezu kwethu.

7 Sakhala kuYehova uThixo woobawo, waliphulaphula uYehova ilizwi lethu; wazibona iintsizi zethu, nokwaphuka kwethu, nokuxinwa kwethu.

8 Wasikhupha uYehova eYiputa ngesandla esithe nkqi, nangengalo eyolukileyo, nangokoyikeka okukhulu, nangemiqondiso, nangezimanga;

9 wasingenisa kule ndawo, wasinika eli lizwe, ilizwe elibaleka amasi nobusi.

10 Kaloku ke, nanku ndizise ulibo lweziqhamo zomhlaba lowo undinikileyo, Yehova. Uze uyibeke phantsi phambi koYehova uThixo wakho, uqubude phambi koYehova uThixo wakho;

11 uvuye nendlu yakho ezintweni zonke ezilungileyo akunikileyo uYehova uThixo wakho, wena, nomLevi, nomphambukeli ophakathi kwenu.

12 Xa uthe wagqiba ukunikela isishumi sonke songeniselo lwakho ngomnyaka wesithathu, ongumnyaka wezishumi wamnika umLevi, nomphambukeli, nenkedama, nomhlolokazi, badla emasangweni akho, bahlutha:

13 wothi phambi koYehova uThixo wakho, Ndiyikhuphe kwee tu into engcwele endlwini yam; kananjalo ndimnikile umLevi, nomphambukeli, nenkedama, nomhlolokazi, ngokomthetho wakho wonke ondiwiseleyo; andigqithanga emithethweni yakho, andilibalanga nto.

14 Andidlanga nto kuyo esililweni sam, andikhuphanga nto kuyo ebunqambini bam, andinikanga nto yayo ngenxa yofileyo. Ndiliphulaphule ilizwi likaYehova uThixo wam, ndenza ngako konke andiwisele umthetho ngako.

15 Vela ekhayeni lakho elingcwele emazulwini, uqondele, ubasikelele abantu bakho, amaSirayeli, nomhlaba lo usinikileyo, njengoko wafungayo koobawo, ilizwe elibaleka amasi nobusi.

16 Namhlanje uYehova uThixo wakho ukuwisele umthetho, ukuba uyenze le mimiselo nala masiko; uwagcine ke, uwenze ngentliziyo yakho yonke, nangomphefumlo wakho wonke.

17 UYehova namhla umbangile wathi unguThixo kuwe, nokuba wena wohamba ngeendlela zakhe, uyigcine imimiselo yakhe, nemithetho yakhe, namasiko akhe, uliphulaphule izwi lakhe.

18 NoYehova namhla unibangile nina, wathi ningabantu abayinqobo kuye, njengoko wathethayo kuni, ukuze niyigcine yonke imithetho yakhe;

19 aniphakamise ngaphezu kweentlanga zonke azenzileyo, ukuba nibe yindumiso, negama, nendili; nibe ngabantu abangcwele kuYehova uThixo wenu, njengoko wakuthethayo.

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 26      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-11. When the soul has received a new will capable of acting out with joy the requirements of Divine order; it shall ascribe with thankfulness all things to the Lord, and shall acknowledge the wisdom of the dealings of Providence.

Verses 12-15. And when all the good in the soul is ascribed to the Lord, and the perception of right given from Him implicitly followed, the soul may ask for and receive the new life promised in the Word to those who follow tlie Divine leadings.

Verses 16-19. In this state the soul is betrothed to heaven by the keeping of the Divine commands.

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

Apocalypse Explained 865


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 576, 901, 1232, 1846, 2184, 2788, 2930, ...

Apocalypse Revealed 167, 474, 505, 586, 623, 640, 681

Conjugial Love 315

True Christian Religion 697


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 97, 204, 532, 608, 619, 750, 946

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

IGenesis 28:5, 21, 46:3, 6, 7, 47:24, 26

IEksodus 1:7, 11, 12, 2:23, 25, 6:6, 13:3, 19:5, 6, 8, 23:19, 34:26

ILevitikus 2:14, 20:26

Amanani 18:12, 13, 20:15

IDuteronomi 1:8, 4:21, 34, 5:15, 6:3, 7:6, 10:12, 22, 12:5, 7, 12, 13:5, 14:2, 28, 15:5, 19:3, 10, 27:10, 28:1, 29:12

Yoshuwa 24:22

1 Kumkani 8:43

IiNdumiso 18:22, 31:8, 80:15, 102:20, 135:4

UIsaya 51:2, 63:15

NguYeremiya 13:11, 16:7

UHoseya 9:4, 12:13

UZefaniya 3:19, 20

UZekariya 8:13

Významy biblických slov

uthixo
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

igama
It's easy to see that names are important in the Bible. Jehovah changed Abram and Sarai to Abraham and Sarah, changed Jacob to Israel and...

Ilizwe
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

wehla
"Down" is used many different ways in natural language, and its spiritual meaning in the Bible is highly dependent on context. Phrases like "bowing down,"...

ilizwi
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

Yehova
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

isishumi
'Tithes,' as in tenths, signifies goods and truths stored up from the Lord in a person’s interior self. These goods are called remains. When these...

umthetho
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

namhlanje
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Blessings: Disciples of the Lord
Blessings to say at mealtime.
Activity | Ages over 7

 Thanksgiving (fruit offering)
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 Thanksgiving Lesson
Sunday School Lesson | Ages 9 - 12

 Thanksgiving Through Regeneration
Worship Talk | Ages over 18


Přeložit: