IDuteronomi 2

Studovat vnitřní smysl

       

1 Sanduluka, sabheka entlango ngendlela eya eLwandle oluBomvu, njengoko uYehova wathetha kum, sayijikeleza intaba yakwaSehire imihla emininzi.

2 Wathetha uYehova kum, wathi,

3 Kukade niyijikeleza le ntaba; bhekani ngasentla,

4 ubawisele abantu umthetho uthi, Niya kugqitha nje emdeni wabazalwana benu, oonyana bakaEsawu, abemi kwaSehire. Baya kunoyika, ize nizilumkele ke kunene.

5 Ize ningabambani nabo; kuba ezweni labo andiyi kuninika nendawo engangokunyathela kwentende yonyawo; ngokuba ndimnikile uEsawu intaba yakwaSehire ukuba ayime.

6 Ukudla nokuthenga kubo ngemali, nidle; namanzi nowemba kubo ngemali, nisele.

7 Kuba uYehova, uThixo wakho, ukusikelele emsebenzini wonke wesandla sakho. Uyakwazi ukuyihamba kwakho le ntlango inkulu; le minyaka imashumi mane uYehova uThixo wakho unawe, akuswelanga nto.

8 Segqitha ke kubazalwana bethu, oonyana bakaEsawu, abemiyo kwaSehire, saphambuka endleleni yeArabha, e-Elati nase-Etsiyon-gebhere. Sajika ke, sadlula ngendlela yentlango yakwaMowabhi.

9 Wathi uYehova kum, Uze ungawabandezeli amaMowabhi, uze ungabambani nawo ulwe nawo; kuba andiyi kukunika nto yelizwe lawo uyihluthe; kuba iAre ndiyinike oonyana bakaLote, ukuba bayime.

10 AmaEma ayemi kulo kudala, engabantu abakhulu, abaninzi, abade njengama-Anaki.

11 Bekusithiwa ngamaRafa nawo, njengama-Anaki; ke amaMowabhi athi ngamaEma.

12 NakwaSehire bekumi amaHori kudala; koko oonyana bakaEsawu bawagqogqa, bawatshabalalisa ebusweni babo, bahlala esikhundleni sawo, njengoko akwenzayo amaSirayeli ezweni lelifa lawo, abelinikwe nguYehova.

13 Ndathi ke, Ndulukani ngoku, niwele umlanjana weZerede; sawuwela ke umlanjana weZerede.

14 Imihla yokuhamba kwethu, sisuka eKadeshe-bharneha side siwele umlanjana weZerede, yaba yiminyaka emashumi mathathu anesibhozo; sada saphela sonke eso sizukulwana samadoda okulwa phakathi komkhosi, njengoko uYehova wawafungelayo.

15 Saye kananjalo isandla sikaYehova siphezu kwawo, ukuba adutywadutywe phakathi komkhosi ade agqitywe.

16 Kwathi, xenikweni onke amadoda okulwa ayegqityiwe, afa phakathi kwabantu,

17 wathetha uYehova kum, esithi,

18 Namhla uya kugqitha emdeni wakwaMowabhi oyiAre,

19 usondele malungana noonyana baka-Amon. Uze ungababandezeli, uze ungabambani nabo; kuba ezweni loonyana baka-Amon andiyi kukunika ndawo yakuma; ngokuba ndilinike oonyana bakaLote ukuba limiwe ngabo.

20 Bekusithiwa lilizwe lamaRafa nalo. Bekumi amaRafa khona kudala; ama-Amon athi ngamaZamzum;

21 engabantu abakhulu, abaninzi, abade njengama-Anaki. UYehova wabatshabalalisa ebusweni babo; babagqogqa, bema esikhundleni sabo;

22 njengoko wabenzelayo oonyana bakaEsawu abemiyo kwaSehire, wawatshabalalisa amaHori ebusweni babo, bawagqogqa, bema esikhundleni sawo unanamhla.

23 Nama-Avi ayemi emizaneni, ada esa eGaza; amaKafetori, awaphumayo kwelamaKafetori, awatshabalalisa, ema esikhundleni sawo.

24 Sukani ninduluke, niwele umlanjana oyiArnon. Yabona, ndimnikele esandleni sakho uSihon ukumkani waseHeshbhon, umAmori, nelizwe lakhe. Qala ukulihlutha, ubambane naye, ulwe naye.

25 Ngale mini ndiya kuqala ukubeka ukunkwantya ngawe nokoyikeka kwakho phezu kwabantu abaphantsi kwezulu lonke, abaya kuluva udaba lwakho bagungqe, bazibhijabhije ngenxa enawe.

26 Ndasusa abathunywa entlango yeKedemoti, baya kuSihon ukumkani waseHeshbhon, benamazwi oxolo okuthi, Ndiyeke ndicande ezweni lakho.

27 Ndohamba ngendlela le yodwa; andiyi kuthi gu bucala ndiye ekunene nasekhohlo.

28 Ukudla wondithengela ngemali ndidle, namanzi wondinika ngemali ndisele, ndihambe nje kodwa ngeenyawo;

29 njengoko benza ngako kum oonyana bakaEsawu abemiyo kwaSehire, namaMowabhi abemiyo eAre; ndide ndiwele iYordan, ndiye ezweni asinikayo uYehova uThixo wethu.

30 Akavuma uSihon ukumkani weHeshbhon, ukuba sicande kuye, ngokuba uYehova uThixo wakho wamqinisa isibindi, wayenza ingqoshomba intliziyo yakhe, ukuze amnikele esandleni sakho, njengokuba kunjalo namhla.

31 Wathi uYehova kum, Yabona, ndiqalile ukumnikela kuwe uSihon nelizwe lakhe; qala ukulihlutha, ulidle ilifa ilizwe lakhe.

32 Waphuma ke uSihon wasihlangabeza, yena nabantu bakhe bonke, eza kulwa eYatsa.

33 UYehova uThixo wethu wamnikela kuthi; sambulala, yena noonyana bakhe, nabantu bakhe bonke.

34 Sayithimba yonke imizi yakhe ngelo xesha, sawasingela phantsi amadoda emizi yonke, nabafazi, nabantwana; asasalisa namnye usindayo.

35 Ziinkomo zodwa esazithimbelayo, namaxhoba emizi esayithimbayo.

36 Sathabathela eArohere, eseludinini lomlanjana oyiArnon, emzini osesihlanjeni, sada sesa eGiliyadi, akwabakho mzi usinqabelayo; konke wakunikela kuthi uYehova uThixo wethu.

37 Lilizwe loonyana baka-Amon lodwa, eningasondelanga kulo: lonke icala lomlanjana oyiYabhoki, nemizi yasezintabeni, nento yonke awawisa umthetho ngayo uYehova uThixo wethu.

  
   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 2      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-7. Hereditary good nature will not avail for regeneration.

Verses 8-15. The character is not made spiritual by external worship.

Verses 14-15. The loss of self-confidence.

Verses 16-23. The soul must not remain in a state of falsified truths, but pass beyond them.

Verses 24-37. The destruction of the domination of self-love in the external mind.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 581, 1197, 1673, 1675, 1868, 2468, 3322, ...

Doctrine of the Lord 48


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 183, 600, 633

Jiný komentář

  Příběhy:


  Biblická studia:  (see all)Skočit na podobné biblické verše

IGenesis 6:4, 10:14, 19, 14:5, 19:37, 38, 36:8, 9, 20, 39:3

IEksodus 4:21, 7:14, 15:14, 15, 16:35, 23:27

Amanani 1:1, 20:17, 19, 21, 21:12, 13, 15, 21, 23, 24, 33, 34, 22:3, 12, 26:64, 65, 33:35

IDuteronomi 1:8, 28, 35, 40, 2:19, 37, 3:1, 8:2, 4, 11:25, 20:10, 14, 23:4, 5, 28:10, 29:4, 6

Yoshuwa 6:21, 8:2, 26, 10:2, 28, 40, 41, 11:20, 22, 12:1, 13:3, 10, 18, 15:47, 21:44

Abagwebi 1:18, 11:15, 18, 26

2 Samuweli 21:16

2 Kumkani 14:22, 18:8

2 yeziKronike 10:15, 20:10

UNehemiya 9:21

IiNdumiso 78:33, 136:19

UIsaya 15:1

NguYeremiya 2:2

UHezekile 35:2

UHoseya 13:5

Amosi 2:10, 9:7

Izenzo zaBapostile 7:5

1 KwabaseKorinte 10:5

Významy biblických slov

intaba
'Hills' signify the good of charity.

umthetho
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

Oonyana
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

UEsawu
Esau (Gen. 28:5, etc.) signifies the truth of good in the natural principle. Esau (Gen. 32:3) signifies celestial good in the natural principle.

uthixo
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

amaHori
'Horites,' as mentioned in Genesis 14:6, represent those who are principled in the persuasions of what is false, grounded in self-love.

bahlala
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

NguYehova
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

isandla
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

EGaza
Gaza (or Azzah) signifies things revealed concerning charity.

yabona
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

abathunywa
In the most ancient church, their method of expressing themselves was such, that when they mentioned earthly and worldly things, they thought of the spiritual...

Ilizwe
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

icala
'Side' signifies good or spiritual love.


Přeložit: