IDuteronomi 13

Studovat vnitřní smysl

       

1 Xa kuthe kwavela phakathi kwakho umprofeti nomphuphi wamaphupha, wakunika imiqondiso nezimanga,

2 yabakho ke imiqondiso nezimanga azithethileyo kuwe, esithi, Masilandele thixo bambi ongabaziyo, sibakhonze:

3 uze ungawaphulaphuli amazwi aloo mprofeti naloo mphuphi wamaphupha; ngokuba kusukuba enilinga uYehova uThixo wenu, ukuze azi ukuba niyamthanda na uYehova uThixo wenu ngentliziyo yenu yonke, nangomphefumlo wenu wonke.

4 Nize nilandele uYehova uThixo wenu, noyike yena, nigcine imithetho yakhe, niphulaphule ilizwi lakhe, nikhonze yena, ninamathele kuye.

5 Ke loo mprofeti naloo mphuphi wamaphupha makabulawe; kuba ethethe elokutyeka kuYehova uThixo wenu, owanikhuphayo ezweni laseYiputa, wanikhulula ngentlawulelo endlwini yobukhoboka; ukuba akuwexule endleleni, akuwisele umthetho ngayo uYehova uThixo wakho ukuba uhambe ngayo. Uze ubutshayele ke ububi, bungabikho phakathi kwakho.

6 Xa athe umzalwana wakho, umntakanyoko, nonyana wakho, nentombi yakho, nomfazi wesifuba sakho, nommelwane wakho onjengomphefumlo wakho kuwe, wakuhenda ngasese, esithi, Masiye kukhonza thixo bambi ongabazanga, wena nooyihlo;

7 koothixo bezizwe eziningqongileyo, ezikufuphi kuwe, nokuba zezikude nawe, ezithabathele esiphelweni sehlabathi, zada zesa esiphelweni sehlabathi:

8 uze ungavumelani naye, ungamphulaphuli; lingabi nanceba iliso lakho kuye, ungamcongi, ungamfihli; uze umbulale afe.

9 Kofika esakho isandla kuye kuqala ukuba simbulale, kwandule ukufika esabantu bonke isandla emva koko,

10 umxulube ngamatye afe; ngokuba efune ukukuwexula kuYehova uThixo wakho, owakukhuphayo ezweni laseYiputa, endlwini yobukhoboka;

11 eve onke amaSirayeli, oyike, angaphindi enze ububi obunjengobo phakathi kwakho.

12 Xa uthe weva komnye umzi wemizi yakowenu, akunikayo uYehova uThixo wakho ukuba uhlale kuwo, kusithiwa,

13 Kuphume amadoda angamatshijolo phakathi kwakho, awexula abemi bomzi wawo, esithi, Hambani, siyekukhonza thixo bambi, eningabaziyo:

14 wophengulula, ugocagoce, ubuzise, ucokise; O! iyinyaniso, iqinisekile le nto, lenzekile eli sikizi phakathi kwakho:

15 uze ubabulale kuthi tu abemi baloo mzi ngohlangothi lwekrele, uwusingele phantsi, nento yonke ekuwo, kwanenkomo yawo, ngohlangothi lwekrele.

16 Wowabuthela onke amaxhoba awo esazulwini sendawo yawo yembutho, uwutshise ngomlilo loo mzi namaxhoba awo onke, ube lidini elipheleleyo kuYehova uThixo wakho, ube ngumwewe ongunaphakade, ungabi sakhiwa.

17 Esandleni sakho makunganamatheli nento le kwezi zinto zisingelwe phantsi; ukuze abuye uYehova ekuvutheni komsindo wakhe, abe nemfesane kuwe, asikwe yimfesane ngawe, akwandise, njengoko wabafungelayo ooyihlo;

18 xa uthe waliphulaphula izwi likaYehova uThixo wakho, ukuba uyigcine yonke imithetho yakhe endikuwiselayo namhla. ukuba ukwenze okuthe tye emehlweni kaYehova uThixo wakho.

   Studovat vnitřní smysl

Explanation of Deuteronomy 13      

Napsal(a) Alexander Payne

Verses 1-5. No doctrine is to be listened to which tends to draw away the mind from the Lord's Divine Humanity.

Verses 6-18. Everything which draws away the soul from the Lord is to be utterly rejected.

Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2799, 2959, 3698, 3875, 4682, 7456, 9193

Apocalypse Revealed 527, 598, 748, 784


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 131, 328, 504, 652, 655, 696, 706, ...

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

IGenesis 22:17

IEksodus 13:3, 22:19, 32:27

ILevitikus 20:2

Amanani 21:2, 25:4

IDuteronomi 4:1, 2, 6:5, 13, 7:2, 16, 26, 8:14, 11:1, 32, 17:4, 5, 7, 12, 13, 18:20, 19:19, 20, 21:21, 22:21, 24:7, 25:12, 26:14, 28:64, 32:17

Yoshuwa 6:21, 24, 7:13, 25, 26, 8:28, 23:8

Abagwebi 10:6, 20:3, 13

1 Samuweli 1:16, 2:12, 12:14, 26:19

1 Kumkani 18:40

2 Kumkani 11:18

2 yeziKronike 22:3, 34:31

UEzra 10:16

ImiZekeliso 30:6

NguYeremiya 7:23, 27:9, 28:15, 16, 44:15

UHezekile 23:48

UZekariya 10:2

UMateyu 7:15, 10:37

Izenzo zaBapostile 20:30

1 KwabaseKorinte 5:13

2 KwabaseKorinte 6:15

1 kuTimoti 5:20

2 Petros 2:1

IsiTyhilelo 13:14

Významy biblických slov

umprofeti
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

imiqondiso
'A token,' as in Genesis 9:12, 13, 17, signifies causing it to be.

uthixo
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

ilizwi
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

umthetho
To command is to give an order that something must be done, and is directed to an individual, or a group. It is an imperative,...

ububi
'To hurt,' as mentioned in Revelation 6:6, signifies violation and profanation. 'To hurt' as mentioned in Revelation 9:4, signifies perverting the truths and goods of...

iliso
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

isandla
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

uthe
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

umzi
In the ancient world cities were very nearly nations unto themselves – they existed within walls, with their own laws and customs, generally centered on...


Přeložit: