1 Samuweli 12

Studovat vnitřní smysl
← 1 Samuweli 11   1 Samuweli 13 →     

1 Wathi uSamuweli kumaSirayeli onke, Yabonani, ndiliphulaphule izwi lenu ngako konke enakuthethayo kum, ndanimisela ukumkani.

2 Kaloku nanko ukumkani ehamba phambi kwenu. Ke mna ndaluphele, ndiyingwevu; nabo oonyana bam benani. Mna ndibambe phambi kwenu kwasebuncinaneni bam unanamhla.

3 Nanku ndikho; ngqinani ngam phambi koYehova, naphambi komthanjiswa wakhe: ndathabatha nkomo kabani na? ndathabatha esile likabani na? ndacudisa bani na? ndavikiva bani na? ndathabatha esandleni sikabani na ucamagusho lokumfamekisa amehlo am? ndonibuyisela.

4 Athi, Akusicudisanga, akusivikivanga, akuthabathanga nto sandleni samntu.

5 Wathi kubo, UYehova ulingqina ngani, nomthanjiswa wakhe ulingqina namhla, ukuba anifumananga nto sandleni sam. Bathi, Ulingqina.

6 Wathi uSamuweli ebantwini, NguYehova owenza ooMoses noAron; owenyusa ooyihlo ezweni laseYiputa.

7 Kaloku ke yimani, ndimangalelane nani phambi koYehova ngayo yonke imisebenzi yobulungisa kaYehova, ayenzileyo kuni nakooyihlo.

8 Xenikweni uYakobi waya eYiputa, bakhala ooyihlo kuYehova: uYehova wathuma ooMoses noAron, babakhupha ooyihlo eYiputa, bababeka kule ndawo.

9 Bamlibala uYehova uThixo wabo; wathengisa ngabo esandleni sikaSisera, umthetheli-mkhosi waseHatsore, nasesandleni samaFilisti, nakwesokumkani wakwaMowabhi, balwa nabo.

10 Bakhala kuYehova, bathi, Sonile, ngokuba samlahlayo uYehova, sakhonza ooBhahali nooAshtaroti; kaloku ke sihlangule esandleni seentshaba zethu, sikukhonze.

11 UYehova wathuma ooYerubhahali, noBhedan, noYifeta, noSamuweli, wanihlangula esandleni seentshaba zenu ngeenxa zonke, nahlala nonwabile.

12 Kwathi nakubona uNahashe, ukumkani woonyana baka-Amon, esiza kulwa nani, nathi kum, Hayi, masilawulwe ngukumkani, uYehova uThixo wenu engukumkani wenu.

13 Nanko ke ukumkani enimnyulileyo, enimbizileyo; yabonani, uYehova unimisele ukumkani.

14 Anaba beniya kumoyika uYehova, nimkhonze, niliphulaphule ilizwi lakhe, ningawuphikisi umlomo kaYehova, nithane mbende noYehova uThixo wenu, nina nokumkani onilawulayo, ukuze kulunge.

15 Ke ukuba anithanga niliphulaphule izwi likaYehova, ukuba nithe nawuphikisa umlomo kaYehova, isandla sikaYehova sonichasa, njengokuba sachasa ooyihlo.

16 Nangoku yimani, niyibone le nto inkulu, ayenzayo uYehova phambi kwenu.

17 Akuvunwa ingqolowa yini na namhla? Ndiya kunqula uYehova ahlise iindudumo nemvula; nazi, nibone ukuba ububi benu bukhulu enibenzileyo phambi koYehova ngokubiza ukumkani.

18 USamuweli wanqula uYehova; waza uYehova wahlisa iindudumo nemvula ngaloo mini. Bonke abantu bamoyika kunene uYehova noSamuweli.

19 Bathi bonke abantu kuSamuweli, Bathandazele abakhonzi bakho kuYehova uThixo wakho, ukuze singafi; ngokuba ezonweni zethu songeze ububi bokubiza ukumkani.

20 Wathi uSamuweli ebantwini, Musani ukoyika. Nina nibenzile bonke obo bubi; noko ke musani ukutyeka ekumlandeleni uYehova; mkhonzeni uYehova ngentliziyo yenu yonke.

21 Ize ningatyeki; ngokuba ningaba nilandela izinto ezililize, ezingenakunyusa, ezingenakuhlangula, ngokuba zililize.

22 Kuba uYehova akayi kubashiya abantu bakhe, ngenxa yegama lakhe elikhulu; ngokuba kwakholeka kuYehova ukunenza abantu bakhe.

23 Kananjalo makube lee kum ukuthi ndone kuYehova ngokuyeka ukunithandazela; ndoniyalela indlela elungileyo ethe tye.

24 Kodwa moyikeni uYehova, nimkhonze ngenyaniso, ngentliziyo yenu yonke; ngokuba kuboneni okukhulu anenzele khona.

25 Ke ukuba niphikele ukwenza, nithe nenza okubi, nocinywa, nina kwanokumkani wenu.

← 1 Samuweli 11   1 Samuweli 13 →
   Studovat vnitřní smysl
Swedenborg

Výklad(y) nebo odkazy ze Swedenborgových prací:

Arcana Coelestia 2826, 6148

Jiný komentář

  Příběhy:


  Související Knihy  (see all)


Skočit na podobné biblické verše

IGenesis 31:50

IEksodus 2:23, 6:26, 27, 14:31, 32:30

ILevitikus 26:17

Amanani 16:15, 21:7

IDuteronomi 7:6, 8:19, 10:12, 11:16, 13:5, 16:19, 28:36, 29:1, 2, 30:17, 31:6, 8, 27

Yoshuwa 4:14, 10:12, 21:43, 23:1, 2, 16, 24:14, 20

Abagwebi 2:11, 13, 15, 3:7, 12, 4:2, 6, 6:14, 8:23, 10:7, 15, 16, 11:1

1 Samuweli 2:10, 7:6, 13, 8:1, 6, 7, 19, 20, 10:24, 11:1, 24:7, 11, 26:9, 11

1 Kumkani 18:42

2 Kumkani 13:5, 14:27, 17:15, 39

EyokuQala yeziKronike 28:9

2 yeziKronike 15:2

UNehemiya 9:17

Umsebenzi 16:19, 36:12

IiNdumiso 15:5, 34:12, 94:14, 105:28, 106:8, 122:6

ImiZekeliso 26:1

UIsaya 1:20, 30:21, 33:22, 41:29, 43:7, 49:15, 63:8

NguYeremiya 2:5, 14:9, 15:1, 37:3, 42:4

UHezekile 20:9

UHoseya 13:11

NguYona 2:9

UMika 6:5

UHagayi 2:5

Izenzo zaBapostile 14:15, 20:33

KwabaseRoma 11:1

2 KwabaseKorinte 1:23

1 KwabaseTesalonika 2:5

Významy biblických slov

Oonyana
A child is a young boy or girl in the care of parents, older than a suckling or an infant, but not yet an adolescent....

Amehlo
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

NguYehova
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

UYakobi
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

uthixo
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

nathi
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

ilizwi
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

Umlomo
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

isandla
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

ingqolowa
As the finest of the grains, wheat fittingly represents the finest of spiritual food, what Swedenborg calls "the good of love and charity" – which...

iindudumo
When the Lord speaks through the heaven, it descends into the lower spheres and is heard as thunder. As He speaks through the whole of...

ububi
'Wickedness' signifies evil, and 'iniquity' signifies falsities.

Indlela
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

ngenyaniso
There's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek...


Přeložit: