Zephaniah 3

Studovat vnitřní smysl

       

1 Khốn thay cho thành bạn nghịch và ô uế, làm sự bạo ngược!

2 Nó không nghe lời; không chịu sửa dạy; không nhờ cậy Ðức Giê-hô-va; không đến gần Ðức Chúa Trời mình.

3 Các quan trưởng ở giữa nó như sư tử gầm thét, các quan xét nó như muông sói ban đêm, không để dành chi lại đến sáng mai.

4 Các kẻ tiên tri nó đều là càn dỡ dối trá; các thầy tế lễ nó làm ô uế nơi thánh, và làm quanh quẹo luật pháp.

5 Ðức Giê-hô-va ở giữa nó là công bình, chẳng hề làm sự gian ác; mỗi buổi mai Ngài tỏ sự công bình mình ra giữa sự sáng, chẳng hề cách dứt; song kẻ bất nghĩa chẳng biết xấu hổ.

6 Ta đã diệt các dân tộc, tháp góc thành chúng nó đều hoang vu. Ta làm cho phố chợ nó ra vắng vẻ, đến nỗi không ai đi qua. Thành nó đã bị phá diệt, không còn một người nào, và chẳng có ai ở đó.

7 Ta đã bảo rằng: Ngươi chỉ nên kính sợ ta, chịu sửa dạy, thì chỗ ở nó sẽ không bị dứt đi, theo mọi sự ta đã định về nó. Nhưng chúng nó chổi dậy sớm, làm bại hoại mọi công việc mình.

8 Vậy nên, Ðức Giê-hô-va phán: Các ngươi khá đợi ta cho đến ngày ta sẽ dấy lên đặng cướp bắt; vì ta đã định thâu góp các dân tộc và nhóm hiệp các nước, hầu cho ta đổ sự thạnh nộ và cả sự nóng giận ta trên chúng nó, và cả đất sẽ bị nuốt bởi lửa ghen ta.

9 Vì bấy giờ ta sẽ ban môi miếng thanh sạch cho các dân, hầu cho chúng nó thảy đều kêu cầu danh Ðức Giê-hô-va, đặng một lòng hầu việc Ngài.

10 Những kẻ cầu khẩn ta, tức là con gái của kẻ tan lạc ta ở bên kia các sông Ê-thi-ô-bi, sẽ đem dâng lễ vật cho ta.

11 Trong ngày đó, ngươi sẽ không còn xấu hổ vì cớ mọi việc mình làm, là những việc đã phạm tội nghịch cùng ta; vì bấy giờ ta sẽ cất bỏ kẻ vui sướng kiêu ngạo khỏi giữa ngươi; rày về sau ngươi sẽ không còn kiêu ngạo trên núi thánh ta nữa.

12 Ta sẽ để sót lại ở giữa ngươi một dân khốn cùng nghèo thiếu, nó sẽ ẩn náu trong danh Ðức Giê-hô-va.

13 Những kẻ sót lại của Y-sơ-ra-ên sẽ không làm sự gian ác, không nói dối, không có lưỡi phỉnh gạt trong miệng chúng nó; vì chúng nó sẽ ăn và nằm ngủ, không ai làm cho kinh hãi.

14 Hỡi con gái Si-ôn, hãy hát! Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy kêu la! Hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy hết lòng mừng rỡ và vui thích!

15 Ðức Giê-hô-va đã trừ bỏ sự phán xét ngươi, khiến kẻ thù nghịch cách xa ngươi; Vua của Y-sơ-ra-ên, tức là Ðức Giê-hô-va, ở giữa ngươi, ngươi sẽ không gặp tai vạ nữa.

16 Trong ngày đó, người ta sẽ nói cùng Giê-ru-sa-lem rằng: Hỡi Si-ôn! chớ sợ, tay ngươi chớ yếu đuối!

17 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi; Ngài là Ðấng quyền năng sẽ giải cứu ngươi: Ngài sẽ vui mừng cả thể vì cớ ngươi; vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng; và vì cớ ngươi Ngài sẽ ca hát mừng rỡ.

18 Ta sẽ nhóm lại những kẻ đương buồn rầu, vì cớ hội lớn; chúng nó đã ra từ ngươi, lấy sự xấu hổ làm gánh nặng.

19 Nầy, trong lúc đó, ta sẽ diệt mọi kẻ làm cho ngươi buồn rầu; ta sẽ cứu kẻ què, thâu kẻ đã bị đuổi, làm cho chúng nó được khen ngợi và nổi danh tiếng, tức là những kẻ đã bị sỉ nhục trong cả đất.

20 Trong lúc đó, ta sẽ đem các ngươi trở về, trong lúc đó ta sẽ nhóm các ngươi lại; vì ta sẽ làm cho các ngươi nổi danh tiếng và được khen lao giữa mọi dân trên đất, khi ta đem phu tù các ngươi về trước mặt các ngươi, Ðức Giê-hô-va có phán vậy.Exploring the Meaning of Zephaniah 3      

Napsal(a) Joe David

In the Book of Zephaniah, the third and final chapter is about the the age-old cycle of the human condition: ceasing to do evil, and learning to do good. The cycle operates at a personal level, for each of us, and at a "church" level, where a set of people with a set of beliefs and habits needs to improve.

In Zephaniah 3:1-5, there's a prophecy that the Lord will come to investigate the condition of the corrupted church. Remember here that a church is not just an organized religion; it's a whole state of mind of a wide set of people -- their beliefs, loves, and practices. For Zephaniah, he was remonstrating with the Jewish church of his day, and prophesying the Lord's Advent. And, the message still applies today.

In Zephaniah 3:6-8, falsified doctrine about truth and good will be thoroughly exposed. Nothing will escape the Lord's cleansing work.

In Zephaniah 3:9-20, it's saying that the new church that will be founded will be made up of the remnant of people who love and acknowledge the Lord. People who have been faithful, and humble, will be forgiven for their transgressions committed against the Lord.

With the influence of the evil cast out of the defiled church, the purity of the Lord’s new church will return. The Lord will be returned to the midst of it. Barrenness will give way to productiveness. "Let not thy hands be slack!".

In place of hopelessness, there will be exhilarating confidence and assurance. People will no longer be held captive by evil and falsity. They will not be deceitful, or speak lies. They will be safe in the Lord's love; i.e. they will "feed and lie down, and none shall make them afraid."

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Zephaniah 3      

Napsal(a) Joe David

In the Book of Zephaniah, the third and final chapter is about the the age-old cycle of the human condition: ceasing to do evil, and learning to do good. The cycle operates at a personal level, for each of us, and at a "church" level, where a set of people with a set of beliefs and habits needs to improve.

In Zephaniah 3:1-5, there's a prophecy that the Lord will come to investigate the condition of the corrupted church. Remember here that a church is not just an organized religion; it's a whole state of mind of a wide set of people -- their beliefs, loves, and practices. For Zephaniah, he was remonstrating with the Jewish church of his day, and prophesying the Lord's Advent. And, the message still applies today.

In Zephaniah 3:6-8, falsified doctrine about truth and good will be thoroughly exposed. Nothing will escape the Lord's cleansing work.

In Zephaniah 3:9-20, it's saying that the new church that will be founded will be made up of the remnant of people who love and acknowledge the Lord. People who have been faithful, and humble, will be forgiven for their transgressions committed against the Lord.

With the influence of the evil cast out of the defiled church, the purity of the Lord’s new church will return. The Lord will be returned to the midst of it. Barrenness will give way to productiveness. "Let not thy hands be slack!".

In place of hopelessness, there will be exhilarating confidence and assurance. People will no longer be held captive by evil and falsity. They will not be deceitful, or speak lies. They will be safe in the Lord's love; i.e. they will "feed and lie down, and none shall make them afraid."

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 230


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 117, 349, 1085, 1164, 1286, 2336, 2362, ...

Apocalypse Revealed 151, 194, 216, 342, 383, 494, 501, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

Doctrine of the Lord 4, 64

Heaven and Hell 365

True Christian Religion 764, 782


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 179, 223, 405, 417, 482, 502, 624, ...

Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 5

Spiritual Experiences 4673

Scriptural Confirmations 4, 9, 57, 77

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

Phục truyền luật lệ ký 23:15, 26:19, 30:9

Joshua 23:4

Ban giám khảo 1:7

2 biên niên sử 20:30

Ezra 9:8

Việc làm 34:10

Thánh vịnh 78:22, 65, 79:4, 86:9, 145:17, 149:2

Tục ngữ 19:20, 28:15

Ê-sai 6:7, 13, 9:12, 14:26, 32, 18:1, 7, 19:18, 29:19, 33:1, 34:2, 35:3, 4, 40:2, 41:12, 45:17, 50:10, 52:9, 59:6, 60:21, 61:7, 62:5, 63:6, 65:18, 19, 66:19, 20

Giê-rê-mi 3:3, 5:3, 31, 6:6, 7, 8, 8:6, 19, 17:7, 23, 22:21, 23:3, 4, 10, 11, 29:14, 30:19, 33:9, 50:20

Ca ngợi 2:6

Ezekiel 6:8, 22:6, 27, 34:28, 36:15, 37:21, 26, 28

Ô-sê 6:5

Tham gia 2:23

Mi-chê 12, 3:11, 4:4, 6, 7, 5:6, 7:10

Habakkuk 1:8

Zephaniah 6, 18, 2:7

Zechariah 9, 8:12, 13

Matthew 25:32

Luke 1:71, 74, 2:32

John 1:49

La Mã 10:12

Mặc khải 14:5, 16:1

Významy biblických slov

Nghe
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

Chúa Trời
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

chúa
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

trưởng
Captains and Rulers (Jer. 51:23) signifies principal evils and falsities. Captains and Rulers (Ezek 33:6) signifies principal truths. See Chief Captains.

sói
'A wolf' signifies eagerness to seize, but also eagerness to rescue and deliver the good.

tiên tri
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

thánh
'Sanctuary' signifies the truth of heaven and the church. 'Sanctuary,' as in Ezekiel 24:21, signifies the Word.

sự công bình
The word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. That may be because we hear it most often as part...

biết
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

đi qua
'To pass,' as in Genesis 31:52, signifies flowing in. 'To pass the night,' as in Genesis 24:54, signifies having peace. 'To pass through,' as in...

sớm
Since the sun represents the Lord, the early morning and sunrise represent a state of enlightenment, with a new and clear understanding coming after a...

ngày
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

Đất
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...

Môi
'A lip' signifies doctrine. A lip,' as in Isaiah 6:3, 7, signifies the interior parts of a person, consequently, internal worship, where adoration is grounded....

một
A company might have executives setting policy and strategy, engineers designing products, line workers building them, managers handling personnel and others handling various functions. They...

Con gái
Marriages among people – both in the Bible and in life – represent spiritual marriage. Women represent the desire to be good and to do...

bên
'Side' signifies good or spiritual love.

sông
'Rivers' signify truths in abundance serving the rational self, and so, the understanding, for the purpose of doctrine and life. 'Rivers' or 'floods' signify temptations....

núi
The Writings tell us that the Lord's love is the sun of heaven, and it is natural for us to look above ourselves to the...

Nghèo
'Poor' signifies someone who is not in truths, and people who are ignorant of good and truth, but desire instruction.

nói dối
When people lie or speak falsely in the Bible, It represents what Swedenborg calls "falsity of faith" and the resulting "evil of faith." This is...

Nói
Like "say," the word "speak" refers to thoughts and feelings moving from our more internal spiritual levels to our more external ones – and ultimately...

lưỡi
'The tongue,' as an organ, signifies doctrine, but as speech, or language, it signifies religion. 'Tongue' signifies perception of truth with respect to speech, and...

miệng
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

phán xét
Judgement' pertains to the Lord's divine human and holy proceeding. Judgment' has two sides, a principle of good, and a principle of truth. The faithful...

Kẻ thù
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

tay
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

Ca hát
Every affection of the heart has a tendency to produce singing, and so it will produce anything relating to singing. The affection of the heart...

hát
Every affection of the heart has a tendency to produce singing, and so it will produce anything relating to singing. The affection of the heart...

cho
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

được
Like other common verbs, the meaning of "give" in the Bible is affected by context: who is giving what to whom? In general, though, giving...

Zdroje pro rodiče a učitele

Zde uvedené položky jsou poskytnuty se svolením našich přátel z General Church of the New Jerusalem. Můžete prohledávat/procházet celou knihovnu kliknutím na odkaz this link.


 Trust in the Name of the Lord
Coloring Page | Ages 7 - 14


Přeložit: