Thánh vịnh 48:7

Studie

             |

7 Chúa dùng ngọn gió đông Ðánh bể các tầu Ta-rê-si.