Thánh vịnh 48:3

Studie

            |

3 Trong những đền các thành ấy, Ðức Chúa Trời đã tỏ mình ra Như một nơi nương náu.