Thánh vịnh 48:12

Studie

            |

12 Hãy đi xung quanh Si-ôn, hãy dạo vòng thành, Ðếm các ngọn tháp nó;