Mi-chê 4

Studovat vnitřní smysl

       

1 Xảy ra trong những ngày sau rốt, núi của nhà Ðức Giê-hô-va sẽ lập lên trên chót các núi, và sẽ được nhắc cao lên hơn các đồi. Các dân sẽ chảy về đó;

2 nhiều nước sẽ đi đến đó, mà rằng: Hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Ðức Giê-hô-va, nơi nhà của Ðức Chúa Trời Gia-cốp! Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài. Vì luật pháp sẽ ra từ Si-ôn, lời của Ðức Giê-hô-va từ Giê-ru-sa-lem.

3 Ngài sẽ làm ra sự phán xét giữa nhiều dân, đoán định các nước mạnh nơi phương xa; và họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm; nước nầy chẳng giá gươm lên nghịch cùng nước khác, và cùng không tập sự chiến tranh nữa.

4 Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho mình và dưới cây vả mình, không ai làm cho lo sợ; vì miệng Ðức Giê-hô-va vạn quân đã phán.

5 Mọi dân tộc ai nấy bước theo danh của thần mình; và chúng ta sẽ bước theo danh Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng!

6 Ðức Giê-hô-va phán: Trong ngày đó, ta sẽ nhóm kẻ què lại, và thâu kẻ đã bị đuổi, kẻ mà ta đã làm cho buồn rầu.

7 ồi ta sẽ đặt kẻ què làm dân sót, và kẻ bị bỏ làm nước mạnh: Ðức Giê-hô-va sẽ trị vì trên chúng nó trong núi Si-ôn, từ bây giờ đến đời đời.

8 Còn ngươi, là tháp của bầy, đồi của con gái Si-ôn, quyền thế cũ của ngươi, tức là nước của con gái Giê-ru-sa-lem, sẽ đến cùng ngươi.

9 Nhưng bây giờ làm sao ngươi trổi tiếng kỳ lạ như vầy? Giữa ngươi há không có vua sao? Hay là mưu sĩ ngươi đã chết, nên ngươi bị quặn thắt như đờn bà sanh đẻ?

10 Hỡi con gái Si-ôn, hãy đau đớn khó nhọc để đẻ ra như đờn bà đẻ! Vì ngươi sẽ đi ra khỏi thành và ở trong đồng ruộng, và ngươi sẽ đến Ba-by-lôn. Nhưng ở đó, ngươi sẽ được giải cứu; ấy là tại đó mà Ðức Giê-hô-va sẽ chuộc ngươi ra khỏi tay kẻ thù nghịch ngươi.

11 Bây giờ có nhiều nước nhóm lại nghịch cùng ngươi, nói rằng: Nguyền cho nó bị uế tục, và nguyền cho con mắt chúng ta xem thấy sự ước ao mình xảy đến trên Si-ôn!

12 Song chúng nó không biết ý tưởng Ðức Giê-hô-va, không hiểu mưu của Ngài; vì Ngài đã nhóm chúng nó lại như những bó lúa đến nơi sân đạp lúa.

13 Vậy, hỡi con gái Si-ôn, hãy chổi dậy, khá giày đạp! Vì ta sẽ làm cho sừng ngươi nên sắt, vó ngươi nên đồng; ngươi sẽ nghiền nát nhiều dân, và ta sẽ dâng lợi của chúng nó cho Ðức Giê-hô-va, của cải chúng nó cho Chúa trên khắp đất.


Exploring the Meaning of Mi-chê 4      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

Micah 4:1,2. When a church stops honoring what is good and what is true it comes to an end, and the Jehovah sets up a new church. 1 The prophesy of Micah, like many of the other prophecies in the Bible, tells about such a happening: the end of the Israelitish church, and the start of Christianity. 2 The older words are used because they still mean the same spiritual idea. Jehovah was Jacob's God,, just as He is our God today. Zion and Jerusalem still correspond to the good and truth of the Lord’s church. 3

Micah 4:3,4. In that new church - that "house of God" - everyone will have spiritual truth written on the heart. Changing weapons into farming tools, and not going to war anymore, means that people will agree about the Lord’s truth without any dispute, and - because there are no evils in that house - they will be safe and without fear.

Micah 4:5. The Word uses many names for God, and any name is okay when it means the one creator, savior and redeemer. 4

Micah 4:6. Of those who "go up", all who need help will be given what they need.

Micah 4:7. Jehovah shall reign over all who are walking in his ways. 5 Those who are outcasts mean those who can’t see where to walk. Those that are lame can’t walk. The outcasts will have their eyes opened, and the lame will have their legs healed.

Micah 4:8-10. The "daughter of Zion" 6 means the affection of truths and goods with those of the church. The bringing forth means the multiplication of goods and truths because of the affection for them. Inhabiting the field means that the church will learn truths of many kinds and may even understand what Babylon has spoiled. But there will be no harm there, since the Lord protects.

Micah 4:11, 12. Falsities want to infest those who belong to the Lord, but He protects them. People who hold those falsities will be “threshed”, or judged.

Micah 4:13. The goods and truths that the Lord provides are as “iron” or “bronze”. 7 The falsities that are to be “threshed” aren't as strong, and can’t withstand them.

There are a lot of truths here for us, and there are appealing images. If we "go up" -- try to learn the true ideas in Christianity, and to walk in the Lord's ways, there will be healing, and affection, and understanding, and multiplying good, and protection.

-----
Footnotes:

1. For reference, see True Christian Religion 782.
2. See Doctrine of the Lord 3.
3. See Apocalypse Explained 850.
4. See True Christian Religion 298.
5. See Apocalypse Revealed 920.
6. See Arcana Coelestia 721.
7. See Arcana Coelestia 7769.

-----

   Studovat vnitřní smysl

Exploring the Meaning of Micah 4      

Napsal(a) New Christian Bible Study Staff

Micah 4:1,2. When a church stops honoring what is good and what is true it comes to an end, and the Jehovah sets up a new church. 1 The prophesy of Micah, like many of the other prophecies in the Bible, tells about such a happening: the end of the Israelitish church, and the start of Christianity. 2 The older words are used because they still mean the same spiritual idea. Jehovah was Jacob's God,, just as He is our God today. Zion and Jerusalem still correspond to the good and truth of the Lord’s church. 3

Micah 4:3,4. In that new church - that "house of God" - everyone will have spiritual truth written on the heart. Changing weapons into farming tools, and not going to war anymore, means that people will agree about the Lord’s truth without any dispute, and - because there are no evils in that house - they will be safe and without fear.

Micah 4:5. The Word uses many names for God, and any name is okay when it means the one creator, savior and redeemer. 4

Micah 4:6. Of those who "go up", all who need help will be given what they need.

Micah 4:7. Jehovah shall reign over all who are walking in his ways. 5 Those who are outcasts mean those who can’t see where to walk. Those that are lame can’t walk. The outcasts will have their eyes opened, and the lame will have their legs healed.

Micah 4:8-10. The "daughter of Zion" 6 means the affection of truths and goods with those of the church. The bringing forth means the multiplication of goods and truths because of the affection for them. Inhabiting the field means that the church will learn truths of many kinds and may even understand what Babylon has spoiled. But there will be no harm there, since the Lord protects.

Micah 4:11, 12. Falsities want to infest those who belong to the Lord, but He protects them. People who hold those falsities will be “threshed”, or judged.

Micah 4:13. The goods and truths that the Lord provides are as “iron” or “bronze”. 7 The falsities that are to be “threshed” aren't as strong, and can’t withstand them.

There are a lot of truths here for us, and there are appealing images. If we "go up" -- try to learn the true ideas in Christianity, and to walk in the Lord's ways, there will be healing, and affection, and understanding, and multiplying good, and protection.

-----
Footnotes:

1. For reference, see True Christian Religion 782.
2. See Doctrine of the Lord 3.
3. See Apocalypse Explained 850.
4. See True Christian Religion 298.
5. See Apocalypse Revealed 920.
6. See Arcana Coelestia 721.
7. See Arcana Coelestia 7769.

-----

Swedenborg

Hlavní výklad ze Swedenborgových prací:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 218


Další odkazy Swedenborga k této kapitole:

Arcana Coelestia 2009, 2362, 3305, 4302, 4599, 5113, 6435, ...

Apocalypse Revealed 81, 167, 206, 270, 612, 704, 749, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 100

Doctrine of the Lord 4, 39, 64

True Christian Religion 117, 298, 304, 782


Odkazy ze Swedenborgových nevydaných prací:

Apocalypse Explained 97, 102, 176, 220, 316, 403, 405, ...

Spiritual Experiences 4673

Marriage 117

Scriptural Confirmations 2, 4, 19, 22, 57, 99

Jiný komentář

  Příběhy:Skočit na podobné biblické verše

2 Samuel 8:11

1 vị vua 5:5

2 vị vua 17:29

2 biên niên sử 36:20, 23

Nehemiah 3:25

Thánh vịnh 20:6, 24:1, 7, 25:8, 46:10, 83:5, 147:2

Tục ngữ 3:25

Bài hát của Solomon 4:4

Ê-sai 1:20, 2:1, 2, 10:7, 24:23, 32:17, 41:15, 51:4, 60:7, 22

Giê-rê-mi 4:31, 23:4, 30:6, 7, 10, 31:8, 32:40, 51:33

Ca ngợi 2:16

Ezekiel 17:23, 34:16, 38:16, 17, 43:7

Ô-sê 2:20

Obadiah 1:12, 21

Mi-chê 2:12, 13, 5:2, 3, 7

Zephaniah 3:13, 19, 20

Zechariah 8:22, 9:9, 10:12, 12:3, 6, 14:10

Luke 1:33

John 16:21

Mặc khải 12:2

Významy biblických slov

ngày
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

núi
'Hills' signify the good of charity.

Cao
'Height' signifies what is inward, and also heaven.

Đồi
'Hills' signify the good of charity.

nhiều
Intellectual things – ideas, knowledge, facts, even insight and understanding – are more separate and free-standing than emotional things, and it’s easier to imagine numbering...

chúng ta
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

Chúa Trời
When the Bible speaks of "Jehovah," it is representing love itself, the inmost love that is the essence of the Lord. That divine love is...

chúa
The Lord is called "Jehovah" in the Bible when the text is referring to his essence, which is love itself. He is called "God" when...

Gia-cốp
Jacob is told twice that his name will now be Israel. The first time is when he wrestles with an angel on his journey to...

đường
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....

phán xét
It’s easy to see the connection between judging and truth. In a court of law, the judge’s whole purpose is to find the truth. In...

Lưỡi cày
'Ploughshares,; as in Isaiah 2:4 and Micah 4:3, signify the goods of the church which are perfected, or set forth by truths.

chiến tranh
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

ngồi
If you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. Sitting in a movie...

Dưới
In the Bible, things that are lower down, or under, physically, generally represent things that are lower or more external spiritually. In some cases, the...

miệng
In most cases, "mouth" in the Bible represents thought and logic, especially the kind of active, concrete thought that is connected with speech. The reason...

trị vì
To reign,' as in Revelation 5, signifies being in truths and goods, and so in power, from the Lord, to resist evils and falsities which...

tháp
'Towers,' as in Psalms 48:12, signify the interior truths which defend the aspects of love and charity. In the opposite sense, they denote the interiors...

Con gái
"Behold I have two daughters,” etc. (Gen. 19:8), signifies the affections of good and truth, and the blessedness perceivable from the enjoyment thereof, by those...

đến
As with common verbs in general, the meaning of “come” in the Bible is highly dependent on context – its meaning is determined largely by...

Kẻ thù
An enemy in the Bible refers to people who are in the love of evil and the false thinking that springs from evil. On a...

Nói
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

mắt
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

xem
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

biết
Like so many common verbs, the meaning of "know" in the Bible is varied and dependent on context. And in some cases – when it...

sừng
'A horn,' when spoken of the Lord, signifies omnipotence. 'The little horn that rose up,' as mentioned in Daniel 7:3-8, signifies the full perversion of...

Đất
"Earth" in the Bible can mean a person or a group of like-minded people as in a church. But it refers specifically to the external...


Přeložit: